NVDA 2024.1 Kratka napomena za komande

Korišćenje NVDA-a

NVDA prečice za ekrane osetljive na dodir

Da omogućite ili onemogućite podršku interakcije sa ekranom osetljivim na dodir, pritisnite NVDA+control+alt+t.

Režimi dodira

Da se prebacite između različitih režima dodira, dodirnite jednom sa tri prsta

Osnovne NVDA komande

Ime Desktop komanda Laptop komanda Ekran osetljiv na dodir Opis
Pokreće ili restartuje NVDA Control+alt+n Control+alt+n Nema Pokreće ili restartuje NVDA sa radne površine, ako je ova Windows prečica omogućena u procesu instalacije programa NVDA. Ovo je Windows prečica i zato se ne može promeniti u dijalogu ulazne komande.
Zaustavi govor Kontrol Kontrol dodir sa dva prsta govor prestaje
Pauziraj govor Šift Šift Nema komande pauzira govor. Ako se pritisne ponovo govor se nastavlja gde je stao(ako trenutni sintetizator podržava pauziranje)
NVDA meni NVDA+n NVDA+n dvostruki dodir sa dva prsta otvara NVDA meni kako biste pristupili podešavanjima, alatima, dobili pomoć, i tako dalje.
Uključuje i isključuje pomoć za unos NVDA+1 NVDA+1 Nema komande pritiskanje bilo kog tastera u ovom režimu prijavljuje ime tastera, i opis komande koju NVDA koristi
Izlaz iz NVDA NVDA+q NVDA+q Nema komande izlazi iz NVDA
Ignoriši sledeći taster NVDA+f2 NVDA+f2 Nema komande govori NVDA-u da sledeći taster pošalje kroz aplikaciju, čak i ako je to NVDA komanda
Uključuje i isključuje režim spavanja za trenutnu aplikaciju NVDA+šift+s NVDA+šift+z Nema komande Režim spavanja isključuje sav govor ili brajev izlaz za trenutnu aplikaciju. Ovo je najkorisnije u aplikacijama koje već imaju karakteristike čitanja ekrana. Ponovo pritisnite ovu komandu da isključite režim spavanja.

Prijavljivanje sistemskih informacija

Ime Komanda Opis
Prijavi datum/vreme NVDA+f12 Ako se pritisne jednom prijavljuje trenutni datum, ako se pritisne dva puta prijavljuje trenutno vreme
Prijavi stanje baterije NVDA+šift+b prijavljuje stanje baterije, da li je punjač uključen i trenutni procenat.
Prijavi tekst privremene memorije NVDA+c prijavljuje tekst privremene memorije ako ima teksta.

Režimi govora

Ime Prečica Opis
Kruži kroz režime govora NVDA+s Kruži kroz režime govora.

Navigacija sa sistemskim fokusom

Ime Desktop komanda Laptop komanda Opis
Prijavi trenutni fokus NVDA+tab NVDA+tab Izgovara trenutni objekat ili kontrolu koja ima sistemski fokus. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče
Prijavi naslov NVDA+t NVDA+t Prijavi naslov trenutno aktivnog prozora. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta informacija se kopira u privremenu memoriju
Čitaj aktivan prozor NVDA+b NVDA+b Čita sve kontrole u trenutnom prozoru(korisno za dijaloge)
Prijavi statusnu traku NVDA+end NVDA+Šift+end Prijavljuje statusnu traku ako je NVDA pronađe. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta kopira se u privremenu memoriju
Prijavi tastersku prečicu šift+numeričko2 NVDA+kontrol+šift+. Prijavljuje tastersku prečicu trenutno fokusiranog objekta

Navigacija sa sistemskim kursorom

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Izgovori sve NVDA+Strelica dole NVDA+a Počinje čitanje od trenutne pozicije sistemskog kursora, pomerajući ga dok čita
Pročitaj trenutni red NVDA+Strelica gore NVDA+l Čita red na kom se sistemski kursor nalazi. Ako se pritisne dva puta red se sriče. Ako se pritisne tri puta sriče red koristeći opise znakova.
Pročitaj trenutni izbor teksta NVDA+šift+strelica gore NVDA+šift+s Čita trenutno odabran tekst
Prijavi formatiranje teksta NVDA+f NVDA+f Prijavljuje formatiranje teksta na trenutnoj poziciji kursora. Ako se pritisne dva puta prikazuje informaciju u režimu pretraživanja
Prijavi odredište linka NVDA+k NVDA+k Ako se pritisne jednom prijavljuje se odredišna adresa linka na trenutnoj poziciji kursora ili fokusa. Ako se pritisne dva puta prikazuje se u prozoru radi lakšeg pregleda
Prijavi lokaciju kursora NVDA+Numerički taster za brisanje NVDA+taster za brisanje Prijavljuje informacije o lokaciji objekta ili teksta na poziciji sistemskog kursora. Na primer, ovo može uključiti poziciju dokumenta u procentima, udaljenost od ivica stranica ili tačnu poziciju na ekranu. Pritiskanje dva puta može pružiti dodatne detalje.
Sledeća rečenica alt+strelica dole alt+strelica dole Pomera kursor na sledeću rečenicu i izgovara je. (Podržano samo u Microsoft Wordu i Outlooku)
Prethodna rečenica alt+strelica gore alt+Strelica gore Pomera kursor na prethodnu rečenicu i izgovara je. (Podržano samo u Microsoft Wordu i Outlooku)

Kada ste u tabeli, Sledeće komande su takođe dostupne:

Ime Komanda Opis
Pomeri na prethodnu kolonu Kontrol+alt+strelica levo Pomera sistemski kursor na prethodnu kolonu(ostajete u istom redu)
Pomeri na sledeću kolonu Kontrol+alt+strelica desno Pomera sistemski kursor na sledeću kolonu(ostajete u istom redu)
Pomeri na prethodni red kontrol+alt+strelica gore Pomera sistemski kursor na prethodni red(ostajete u istoj koloni)
Pomeri na sledeći red kontrol+alt+strelica dole Pomera sistemski kursor na sledeći red(ostajete u istoj koloni)
Pomeri na prvu kolonu kontrol+alt+home Pomera sistemski kursor na prvu kolonu (ostajete u istom redu)
Pomeri na poslednju kolonu kontrol+alt+end Pomera sistemski kursor na poslednju kolonu (ostajete u istom redu)
Pomeri na prvi red kontrol+alt+pageUp Pomera sistemski kursor na prvi red (ostajete u istoj koloni)
Pomeri na poslednji red kontrol+alt+pageDown Pomera sistemski kursor na poslednji red (ostajete u istoj koloni)
Izgovori sve u koloni NVDA+kontrol+alt+strelicaDole Čita kolonu vertikalno od trenutne ćelije dole do poslednje ćelije u koloni.
Izgovori sve u redu NVDA+kontrol+alt+strelicaDesno Čita red horizontalno od trenutne ćelije desno do poslednje ćelije u redu.
Pročitaj celu kolonu NVDA+kontrol+alt+strelicaGore Čita trenutnu kolonu vertikalno od vrha do dna bez pomeranja sistemskog kursora.
Pročitaj ceo red NVDA+kontrol+alt+strelicaLevo Čita trenutni red horizontalno s leva na desno bez pomeranja sistemskog kursora.

Navigacija objekata

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Prijavi trenutni objekat NVDA+numeričko5 NVDA+šift+o Nema komande Prijavljuje trenutni navigacioni objekat. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče, a pritiskanjem 3 puta informacija i vrednost se kopiraju u privremenu memoriju.
Premesti se na sadržani objekat NVDA+numeričko8 NVDA+šift+strelica gore prevuci nagore(režim objekata) premešta se na objekat koji sadrži trenutni navigacioni objekat
Premesti se na prethodni objekat NVDA+numeričko4 NVDA+šift+strelica levo nema pomera se na objekat pre trenutnog navigacionog objekta
Premesti se na prethodni objekat u ravnom prikazu NVDA+numeričko9 NVDA+šift+[ prevlačenje levo (režim objekata) Premešta se na prethodni objekat u ravnom prikazu hierarhije navigacije objekata
Premesti se na sledeći objekat NVDA+numeričko6 NVDA+šift+strelica desno nema premešta se na objekat posle trenutnog navigacionog objekta
Premesti se na sledeći objekat u ravnom prikazu NVDA+numeričko3 NVDA+šift+] prevlačenje desno (režim objekata) Premešta se na sledeći objekat u ravnom prikazu hierarhije navigacije objekata
Premesti se na prvi sadržan objekat NVDA+numeričko2 NVDA+šift+strelica dole prevlačenje dole (režim objekata) Premešta se na prvi objekat sadržan od strane navigacionog objekta
Premesti se na fokusiran objekat NVDA+numerički minus NVDA+taster za brisanje unazad Nema komande Premešta se na objekat koji trenutno ima sistemski fokus, i takođe postavlja pregledni kursor na poziciju sistemskog kursora, ako je prikazan
Aktiviraj trenutni navigacioni objekat NVDA+numerički enter NVDA+enter dupli dodir aktivira trenutni navigacioni objekat(slično kliku mišem ili pritiskanju tastera razmak kada ima sistemski fokus)
Premesti sistemski fokus ili kursor na poziciju pregleda NVDA+šift+numerički minus NVDA+šift+taster za brisanje unazad Nema komande Ako se pritisne jednom pomera sistemski fokus na mesto navigacionog objekta, ako se pritisne dva puta pomera sistemski kursor na poziciju preglednog kursora
Prijavi lokaciju kursora NVDA+numerički taster za brisanje NVDA+taster za brisanje nema komande Prijavljuje informacije o poziciji objekta ili teksta na poziciji sistemskog kursora. Na primer, ovo može uključiti procenat trenutne pozicije u dokumentu, udaljenost od ivica stranica ili tačnu poziciju na ekranu. Pritiskanje dva puta može pružiti dodatne detalje.
Pomera pregledni kursor na statusnu traku Nema komande Nema komande Nema komande Prijavljuje statusnu traku ako je NVDA pronađe. Takođe pomera navigacioni objekat na ovu lokaciju.

Pregled teksta

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Premesti na prvi red pregleda Šift+numeričko7 NVDA+control+home Nema komande Premešta pregledni kursor na prvi red teksta
Premesti na prethodni red pregleda Numeričko7 NVDA+strelica gore Prevlačenje gore(režim teksta) Pomera pregledni kursor na prethodni red teksta
Prijavi trenutni red pregleda numpad8 NVDA+šift+. Nema komande Izgovara trenutni red na kom se nalazi pregledni kursor. Ako se pritisne dva puta red se sriče. Ako se pritisne tri puta red se sriče koristeći opise znakova.
Prebaci se na sledeći red pregleda Numeričko9 NVDA+strelica dole Prevlačenje dole(režim teksta) Premesti pregledni kursor na sledeći red teksta
Premesti se na poslednji red pregleda Šift+numeričko9 NVDA+control+end Nema komande Pomera pregledni kursor na poslednji red u dokumentu
Premesti se na prethodnu reč pregleda Numeričko4 NVDA+control+strelica levo Prevlačenje sa 2 prsta levo(Režim teksta) Pomera pregledni kursor na prethodnu reč u tekstu
Prijavi trenutnu reč pregleda Numeričko5 NVDA+control+. Nema komande Izgovara trenutnu reč teksta na kojoj se nalazi pregledni kursor. Ako se pritisne dva puta reč se sriče. Ako se pritisne tri puta reč se sriče koristeći opise znakova.
Premesti se na sledeću reč pregleda Numeričko6 NVDA+control+strelica desno Prevlačenje sa dva prsta desno(režim teksta) Premešta pregledni kursor na sledeću reč
Premesti se na početak reda u pregledu Šift+numeričko1 NVDA+home Nema komande Premešta pregledni kursor na početak reda
Premesti se na prethodni znak pregleda Numeričko1 NVDA+strelica levo Prevlačenje levo(režim teksta) Premešta pregledni kursor na prethodno slovo u trenutnom redu teksta
Prijavi trenutni znak pregleda Numeričko2 NVDA+. Nema komande Izgovara trenutni znak u redu na kom se pregledni kursor nalazi. Ako se pritisne dva puta pruža se opis ili primer tog znaka. Ako se pritisne tri puta izgovara se decimalna i hexadecimalna vrednost tog znaka.
Premesti se na sledeći znak pregleda Numeričko3 NVDA+strelica desno Prevlačenje desno(režim teksta) Premešta pregledni kursor na sledeći znak u trenutnom redu teksta
Premesti se na kraj reda pregleda Šift+numeričko3 NVDA+end Nema komande Premešta pregledni kursor na kraj trenutnog reda u tekstu
Premesti se na prethodnu stranicu u pregledu NVDA+pageUp NVDA+šift+pageUp nema komande Premešta pregledni kursor na prethodnu stranicu teksta ako je podržano od aplikacije
Premesti se na sledeću stranicu u pregledu NVDA+pageDown NVDA+šift+pageDown Nema komande Premešta pregledni kursor na sledeću stranicu teksta ako je podržano od aplikacije
Izgovori sve uz pregled Numerički plus NVDA+šift+a Prevlačenje dole sa 3 prsta(režim teksta) Čita od trenutne pozicije preglednog kursora, pomerajući ga u toku čitanja
Izaberi a zatim kopiraj iz preglednog kursora NVDA+f9 NVDA+f9 Nema komande Počinje izbor teksta koji treba da se kopira iz preglednog kursora. Kopiranje nije odrađeno dok ne kažete programu NVDA gde se nalazi kraj vašeg odabira
Izaberi a zatim kopiraj pregledni kursor NVDA+f10 NVDA+f10 Nema komande Ako se pritisne jednom, tekst od početnog markera pa sve do kraja uključujući i trenutnu poziciju preglednog kursora je odabran. Ako je moguće, sistemski kursor će se pomeriti na odabran tekst. Nakon što se ova komanda pritisne drugi put, tekst se kopira u Windows privremenu memoriju
Pomeri se na označen početak za kopiranje u pregledu NVDA+šift+f9 NVDA+šift+f9 nema Pomera pregledni kursor na poziciju koja je prethodno označena kao početak za kopiranje
Prijavi formatiranje teksta NVDA+šift+f NVDA+šift+f Nema Prijavljuje formatiranje teksta na poziciji preglednog kursora. Ako se pritisne dva puta prikazuje informacije u režimu pretraživanja
Prijavi zamenu za trenutni simbol nema Nema Nema Izgovara simbol na poziciji preglednog kursora. Ako se pritisne 2 puta, prikazuje simbol i tekst koji se izgovara u režimu pretraživanja.

Režimi pregleda

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Prebaci se na sledeći režim pregleda NVDA+numeričko7 NVDA+pageUp Prevlačenje gore sa dva prsta Prelazi na sledeći dostupan režim pregleda
Prebaci se na prethodni režim pregleda NVDA+numeričko1 NVDA+pageDown Prevlačenje dole sa dva prsta Prelazi na prethodni dostupan režim pregleda
Ime Desktop komanda Laptop komanda Ekran osetljiv na dodir Opis
Klik levog tastera miša Numeričko podeljeno NVDA+[ Nema Izvršava levi klik tastera miša jednom. Dvostruki klik se može izvršiti brzim pritiskanjem ove komande dva puta
Zaključavanje levog tastera miša Šift+numeričko podeljeno NVDA+control+[ Nema Zaključava levi taster miša. Pritisnite ponovo da ga otpustite. Da vučete miš, pritisnite ovu komandu a zatim ili pomerajte miš fizički ili koristite jednu od dostupnih komandi za prebacivanje miša
Desni klik miša Numeričko puta NVDA+] Dodirnite i zadržite Izvršava desni klik miša.
Zaključavanje desnog tastera miša Šift+numeričko puta NVDA+control+] Nema Zaključava desni taster miša. Pritisnite ponovo da ga otpustite. Da vučete miš, pritisnite ovu komandu a zatim ili pomerajte miš fizički ili koristite jednu od dostupnih komandi za prebacivanje miša
Prebaci miš na trenutni navigacioni objekat NVDA+numeričko podeljeno NVDA+šift+m Nema Pomera miš na lokaciju trenutnog navigacionog objekta i preglednog kursora
Navigacija do objekta ispod miša NVDA+Numeričko puta NVDA+šift+n Nema Postavlja navigacioni objekat na trenutnu lokaciju miša

Režim pretraživanja

Ime Komanda Opis
Prebacivanje režima NVDA+razmak Prebacuje se između režima fokusiranja i režima pretraživanja
Izlaz iz režima fokusiranja escape Vraća se u režim pretraživanja ako ste automatski ušli u režim fokusiranja
Osvežava dokument režima pretraživanja NVDA+f5 Ponavlja učitavanje trenutnog dokumenta(korisno ako određen sadržaj nedostaje u dokumentu. nije dostupno u programima Microsoft Word i Outlook.)
Pronađi NVDA+control+f Otvara dijalog u kome možete da upišete tekst koji želite da pronađete u dokumentu. Pogledajte sekciju pretraga teksta za dodatne informacije.
Pronađi sledeće NVDA+f3 Pretražuje sledeću pojavu teksta kojeg ste prethodno pretražili u dokumentu
Pronađi prethodno NVDA+šift+f3 Pretražuje prethodnu pojavu teksta kojeg ste prethodno pretražili u dokumentu

Navigacija jednim slovom

Sledeći tasteri skaču na sledeći dostupan element, dok dodavanje šift tastera skače na prethodni element:

Da se pomerate na početak i kraj elemenata kao što su liste i tabele:

Ime Komanda Opis
Pomeri se na početak sadržaja Šift+zarez Premešta se na početak sadržaja(listi, tabela, i tako dalje.) Gde se nalazi kursor
Pomeri se na kraj sadržaja Zarez Pomera se na kraj sadržaja(listi, tabela, i tako dalje.) Gde se nalazi kursor

Da isključite i uključite navigaciju slovima za trenutni dokument, pritisnite NVDA+šift+razmak.

Lista elemenata

Ime Komanda Opis
Lista elemenata u režimu pretraživanja NVDA+f7 Prikazuje listu različitih vrsta elemenata u dokumentu

Pretraga teksta

Ime Komanda Opis
Pronađi tekst NVDA+control+f Otvara dijalog za pretragu
Pronađi sledeće NVDA+f3 Traži sledeće pojavljivanje trenutnog termina pretrage
Pronađi prethodno NVDA+šift+f3 Pretražuje prethodno pojavljivanje trenutnog termina pretrage

Umetnuti objekti

Ime Komanda Opis
Premesti se na sadržan dokument režima pretraživanja NVDA+kontrol+razmak Prebacuje fokus van umetnutog objekta i vraća ga na dokument koji ga sadrži

Režim ugrađenog izbora

Ime Komanda Opis
Uključuje ili isključuje režim ugrađenog izbora NVDA+šift+f10 Uključuje ili isključuje režim ugrađenog izbora

Čitanje matematičkog sadržaja

Interaktivna navigacija

Ime Komanda Opis
Interakcija sa matematičkim sadržajem NVDA+alt+m Počinje interakciju sa matematičkim sadržajem.

Brajevo pismo

Brajev unos

Pritiskanje tačke 7 briše zadnji upisan znak. Tačka 8 prevodi bilo koji brajev unos i pritiska enter. Pritiskanje tačke7 i 8 prevodi brajev unos, bez pritiskanja tastera enter.

Vid

Zatamnjivanje ekrana

Ime Komanda Opis
Menja stanje zatamnjivanja ekrana NVDA+kontrol+escape Omogućite kako bi ekran postao crn ili onemogućite da prikažete sadržaj ekrana. Ako se pritisne jednom, zatamnjivanje ekrana će biti omogućeno dok ponovo ne pokrenete NVDA. Ako se pritisne dva puta, zatamnjivanje ekrana je omogućeno dok ga ne onemogućite.

Prepoznavanje sadržaja

Windows OCR

Da prepoznate tekst trenutnog navigacionog objekta koristeći Windows OCR, pritisnite NVDA+r.

Posebne karakteristike za aplikacije

Microsoft Word

Automatsko čitanje zaglavlja kolona i redova

Ime Komanda Opis
Postavi zaglavlja kolona NVDA+šift+c Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži red sa zaglavljem kolona, koja treba automatski biti izgovorena kada se pomerate ispod kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.
Podesi zaglavlje redova NVDA+šift+r Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži kolone zaglavlja redova, Što treba automatski biti izgovoreno kada se krećete između kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.

Režim pretraživanja u programu Microsoft Word

Da uključite ili isključite režim pretraživanja u programu Microsoft Word, pritisnite NVDA+razmak.

Lista elemenata

Dok ste u režimu pretraživanja u programu Microsoft Word, možete pristupiti listi elemenata komandom NVDA+f7. Lista elemenata može prikazati naslove, linkove, napomene (što uključuje komentare i praćenje izmena) i greške(trenutno ograničeno na greške u pravopisu).

Prijavljivanje komentara

Da čujete bilo koji komentar na trenutnoj poziciji kursora, pritisnite NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Automatsko čitanje zaglavlja redova i kolona

Ime Komanda Opis
Postavi zaglavlja kolona NVDA+šift+c Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži red sa zaglavljem kolona, koja treba automatski biti izgovorena kada se pomerate ispod kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.
Podesi zaglavlje redova NVDA+šift+r Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži kolone zaglavlja redova, Što treba automatski biti izgovoreno kada se krećete između kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.

Lista elemenata

Da pristupite listi elemenata u programu Excel, pritisnite NVDA+f7.

Prijavljivanje napomena

Da čujete sve napomene za trenutno fokusiranu ćeliju, pritisnite NVDA+alt+c. U Microsoft 2016, 365 i novijim office verzijama, komentari u programu Microsoft Excel su preimenovani u "napomene".

Da biste dodali ili uredili određenu napomenu, u fokusiranoj ćeliji, pritisnite šift+f2.

Čitanje zaštićenih ćelija

Da biste dozvolili pomeranje na zaključane ćelije, prebacite se u režim pretraživanja pritiskajući NVDA+space, a zatim koristite standardne Excel komande za kretanje kao što su strelice za pomeranje na sve ćelije na trenutnom radnom listu.

Microsoft PowerPoint

Ime Komanda Opis
Uključi i isključi čitanje napomena za predavača kontrol+šift+s Kada ste u slajd šou koji je pokrenut, ova komanda prebacuje između čitanja napomena za predavača i čitanja slajdova. Ovo uključuje samo šta NVDA čita, a ne šta je prikazano na ekranu.

foobar2000

Ime Komanda Opis
Prijavi preostalo vreme Kontrol+šift+r Prijavljuje preostalo vreme zapisa koji se trenutno reprodukuje, ukoliko se nešto reprodukuje.
Prijavi proteklo vreme Kontrol+Šift+e Prijavljuje proteklo vreme zapisa koji se trenutno reprodukuje, ako se neki zapis reprodukuje.
Prijavi trajanje zapisa Kontrol+šift+t Prijavljuje ukupno trajanje zapisa koji se trenutno reprodukuje, ako se neki zapis reprodukuje.

Miranda IM

Ime Komanda Opis
Prijavi jednu od poslednjih poruka NVDA+kontrol+1-4 Prijavljuje jednu od poslednjih poruka, u zavisnosti od pritisnutog broja; Na primer NVDA+kontrol+2 čita drugu najnoviju poruku.

Poedit

Ime Komanda Opis
Prijavi napomene za prevodioce Kontrol+šift+a Prijavljuje sve napomene za prevodioce. Ako se pritisne dva puta, prikazuje napomene u režimu pretraživanja
Prijavi komentar Kontrol+šift+c Prijavljuje bilo koji komentar u prozoru sa komentarima. Ako se pritisne dva puta, prikazuje komentar u režimu pretraživanja
Prijavi stari izvorni tekst kontrol+šift+o Prijavljuje stari izvorni tekst, ako postoji. Ako se pritisne dva puta, prikazuje tekst u režimu pretraživanja
Prijavi upozorenje za prevod kontrol+šift+w Prijavljuje upozorenje za prevod, ako postoji. Ako se pritisne dva puta, prikazuje upozorenje u režimu pretraživanja

Kindle za PC

Možete ručno preći na prethodnu stranicu tasterom page up ili na sledeću tasterom page down.

Izbor teksta

Kada izaberete tekst, pritisnite aplikacioni taster ili šift+f10 kako biste prikazali opcije za rad sa odabranim tekstom.

Azardi

Kada ste u prikazu tabele dodatih knjiga:

Ime Komanda Opis
Enter enter Otvara izabranu knjigu.
Kontekstni meni Aplikacioni taster Otvara kontekstni meni za izabranu knjigu.

Windows konzola

Sledeće ugrađene prečice u Windows konzoli mogu biti korisne kada se pregleda tekst uz NVDA u starijim verzijama Windows konzole:

Ime Komanda Opis
Pomeri gore kontrol+StrelicaGore Pomera prozor konzole gore, kako bi stariji tekst mogao da se pročita.
Pomeri dole kontrol+StrelicaDole Pomera prozor konzole dole, kako bi noviji tekst mogao da se pročita.
Pomeri na početak kontrol+home Pomera prozor konzole na početak teksta.
Pomeri na kraj kontrol+end Pomera prozor konzole na kraj teksta.

Podešavanje programa NVDA

Kada ste u dijalogu, pritiskanje tastera f1 otvara korisničko uputstvo na pasusu koji je vezan za fokusirano podešavanje ili trenutni dijalog.

NVDA podešavanja

Opšta

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori opšta podešavanja NVDA+kontrol+g NVDA+kontrol+g Opšta kategorija NVDA dijaloga podešavanja podešava celokupno ponašanje programa NVDA kao što je jezik interfejsa i da li treba da proverava ažuriranja.

Podešavanja govora

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja govora NVDA+kontrol+v NVDA+kontrol+v Kategorija govor dijaloga NVDA podešavanja sadrži opcije koje vam dozvoljavaju da promenite sintetizatora govora kao i karakteristike glasa izabranog sintetizatora.
Nivo izgovora znakova interpunkcije/simbola NVDA+p NVDA+p Ovo vam dozvoljava da izaberete količinu simbola koji trebaju biti izgovoreni kao reči.

Izbor sintetizatora

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori dijalog za izbor sintetizatora NVDA+kontrol+s NVDA+kontrol+s Dijalog izbor sintetizatora, koji se može otvoriti aktiviranjem dugmeta promeni... u kategoriji govor NVDA podešavanja, dozvoljava vam da izaberete kojeg sintetizatora NVDA treba da koristi za izgovaranje.

Krug sintetizatora

Ime Desktop komanda Laptop komanda Opis
Prebaci se na sledeće podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica desno NVDA+šift+kontrol+strelica desno Premešta se na sledeće dostupno podešavanje govora, vraćajući se na prvo podešavanje nakon poslednjeg
Premešta se na prethodno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica levo NVDA+šift+kontrol+strelica levo Premešta se na prethodno podešavanje govora, vraćajući se na poslednje podešavanje nakon prvog
Povećaj trenutno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica gore NVDA+šift+kontrol+strelica gore Povećava trenutno podešavanje govora na kojem se nalazite. Na primer povećava brzinu, bira sledeći glas, pojačava ton
Smanjuje trenutno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica dole NVDA+šift+kontrol+strelica dole Smanjuje trenutno podešavanje govora na kojem se nalazite. Na primer smanjuje brzinu, bira prethodni glas, smanjuje ton

Brajeva podešavanja

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Veži brajev red za NVDA+control+t NVDA+control+t Ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li brajev red treba da prati sistemski fokus, navigacioni objekat/ pregledni kursor, ili oba.

Izaberi brajev red

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori dijalog za izbor brajevog reda NVDA+kontrol+a NVDA+kontrol+a Dijalog za izbor brajevog reda, koji se može otvoriti aktiviranjem dugmeta promeni... u kategoriji brajeva podešavanja dijaloga NVDA podešavanja, dozvoljava vam da izaberete koji brajev red NVDA treba da koristi.

Zvuk

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja zvuka NVDA+kontrol+u NVDA+kontrol+u Kategorija zvuk u NVDA podešavanjima sadrži opcije koje vam dozvoljavaju da promenite neke opcije zvučnog izlaza.
Režim stišavanja pozadinskih zvukova NVDA+šift+d NVDA+šift+d Ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li NVDA treba da smanjuje glasnoću drugih aplikacija u toku izgovaranja, ili sve vreme dok je NVDA pokrenut.

Tastatura

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja tastature NVDA+kontrol+k NVDA+kontrol+k Kategorija tastatura u dijalogu NVDA podešavanja sadrži podešavanja koja kontrolišu kako se NVDA ponaša dok koristite vašu tastaturu i unosite znakove na njoj.
Izgovaraj ukucane znakove NVDA+2 NVDA+2 Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve znakove koje upišete na tastaturi.
Izgovaraj ukucane reči NVDA+3 NVDA+3 Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve reči koje upišete na tastaturi.
Izgovaraj komandne tastere NVDA+4 NVDA+4 Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve tastere koji nisu znakovi na tastaturi. Ovo uključuje kombinacije kao što su kontrol+ dodatno slovo.

Miš

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja miša NVDA+kontrol+m NVDA+kontrol+m Kategorija miš u dijalogu NVDA podešavanja dozvoljava programu NVDA da prati miš, reprodukuje zvučne koordinate miša i podešava druge opcije korišćenja miša.
Omogući praćenje miša NVDA+m NVDA+m Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti tekst ispod miša, dok ga pomerate po ekranu. Ovo vam dozvoljava da pronađete stvari na ekranu, fizičkim pomeranjem miša, umesto da ih tražite navigaciom objekata.

Pregledni kursor

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Prati sistemski fokus NVDA+7 NVDA+7 Kada je omogućeno, pregledni kursor će uvek biti postavljen na objekat sistemskog fokusa kada se fokus promeni.
Prati sistemski kursor NVDA+6 NVDA+6 Kada je omogućeno, pregledni kursor će uvek biti postavljen na poziciju sistemskog kursora kada kursor promeni poziciju.

Predstavljanje objekata

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja predstavljanja objekata NVDA+kontrol+o NVDA+kontrol+o Kategorija predstavljanje objekata u dijalogu NVDA podešavanja se koristi za podešavanje koliko informacija će NVDA prijavljivati o kontrolama kao što su opis, informacije o poziciji i tako dalje.
Informacije o traci napredovanja NVDA+u NVDA+u Ova opcija kontroliše kako NVDA prijavljuje ažuriranja trake napredovanja.
Obaveštavaj o dinamičkim promenama sadržaja NVDA+5 NVDA+5 Uključuje i isključuje izgovor novog sadržaja a posebno objekata kao što su terminali i istorije ćaskanja.

Režim pretraživanja

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja režima pretraživanja NVDA+kontrol+b NVDA+kontrol+b Kategorija režim pretraživanja u dijalogu NVDA podešavanja se koristi za podešavanje ponašanja programa NVDA kada čitate i krećete se kroz veće dokumente kao što su Web stranice.
Koristi izgled ekrana NVDA+v NVDA+v Ova opcija vam dozvoljava da odredite da li će režim pretraživanja staviti klikabilne elemente (linkove, dugmad i polja za unos) na posebnom redu, ili da ostanu u tekstu kako su vizuelno prikazani.
Automatski postavi sistemski fokus na elemente koji se mogu fokusirati u režimu pretraživanja NVDA+8 NVDA+8 Onemogućena po podrazumevanim podešavanjima, ova opcija vam omogućava da izaberete da li će sistemski fokus automatski biti postavljen na elemente koji se mogu fokusirati (linkovi, polja za unos, i tako dalje.) u toku navigacije kroz sadržaj kursorom režima pretraživanja.

Formatiranje dokumenta

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Otvori podešavanja formatiranja dokumenta NVDA+kontrol+d NVDA+kontrol+d Većina opcija u ovoj kategoriji vam dozvoljava da izaberete informacije koje trebaju biti prijavljivane dok pomerate kursor kroz dokument.

Napredna podešavanja

Napomene

Da biste prijavili kratak opis svih detalja na poziciji kursora, pritisnite NVDA+d.

Чуванје и поновно учитаванје подешаванја

Име Desktop команда Laptop команда Опис
Сачувај подешаванја NVDA+контрол+c NVDA+контрол+c Чува ваша тренутна подешаванја тако да нису изгублјена када изађете из програма НВДА
Врати подешаванја NVDA+контрол+r NVDA+контрол+r Ако се притисне једном подешаванја се враћају на сачувана. Ако се притисне 3 пута подешаванја се враћају на подразумевана.

Профили подешаванја

Основно управлјанје

Dodatni alati

Pregled dnevnika

Ime Komanda Opis
Otvori pregled dnevnika NVDA+f1 Otvara pregled dnevnika i prikazuje informacije za programere o trenutnom navigacionom objektu.
Kopiraj deo dnevnika u privremenu memoriju NVDA+kontrol+šift+f1 Kada se ova komanda jednom pritisne, postavlja početno mesto za sadržaj dnevnika koji treba sačuvati. Kada se pritisne drugi put, kopira sadržaj dnevnika od početne tačke u privremenu memoriju.

Ponovo učitaj dodatke

Ime Komanda Opis
Ponovo učitaj dodatke NVDA+kontrol+f3 Učitava NVDA globalne dodatke i module za aplikacije.
Prijavi učitani modul aplikacije i izvršnu datoteku NVDA+kontrol+f1 Prijavi ime modula aplikacije, ako postoji i ime izvršne datoteke aplikacije koja je fokusirana.

Podržani brajevi redovi

Brajevi redovi Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Ime Komanda
Prebaci brajev red na prethodni red PrviTasterZaPomeranje1 (Prva ćelija na brajevom redu)
Prebaci brajev red napred toprouting20/40/80 (zadnja ćelija na brajevom redu)
Prebaci brajev red nazad leviAdvanceBar
Prebaci brajev red napred desniAdvanceBar
Prebacuj se između usmeravanja brajevog pregleda leviGDFTaster+desniGDFTaster
Uključi ili isključi akciju levog wiz točka leviWizPritisakWheel
Prebaci se nazad koristeći levi točak LeviWizWheelGore
Prebaci se napred koristeći levi točak leviWizWheelDole
Uključi ili isključi desni wizwheel taster desniWizPritisakWheel
Premesti se nazad koristeći desni točak DesniWizWheelGore
Premesti se napred koristeći desni točak desniWizWheelDole
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
šift+tab BrajevRazmak+tačka1+tačka2
tab BrajevRazmak+tačka4+tačka5
strelicaGore BrajevRazmak+tačka1
strelicaDole BrajevRazmak+tačka4
Kontrol+strelicaLevo BrajevRazmak+tačka3
Kontrol+strelicaDesno BrajevRazmak+tačka5
strelicaLevo BrajevRazmak+tačka3
strelicaDesno BrajevRazmak+tačka6
home BrajevRazmak+tačka1+tačka3
end BrajevRazmak+tačka4+tačka6
kontrol+home BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka3
kontrol+end BrajevRazmak+tačka4+tačka5+tačka6
alt BrajevRazmak+tačka1+tačka3+tačka4
alt+tab BrajevRazmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5
alt+šift+tab taster BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka5+tačka6
windows+tab taster BrajevRazmak+tačka2+tačka3+tačka4
escape BrajevRazmak+tačka1+tačka5
windows taster BrajevRazmak+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6
razmak BrajevRazmak
Uključuje i isključuje taster kontrol BrajevRazmak+Tačka3+tačka8
Uključuje i isključuje taster alt BrajevRazmak+tačka6+tačka8
Uključuje i isključuje taster Windows BrajevRazmak+tačka4+tačka8
Uključuje i isključuje taster NVDA BrajevRazmak+tačka5+tačka8
Uključuje i isključuje taster šift BrajevRazmak+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol i šift BrajevRazmak+tačka3+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere alt i šift BrajevRazmak+tačka6+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere Windows i šift BrajevRazmak+tačka4+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere NVDA i šift BrajevRazmak+tačka5+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol i alt BrajevRazmak+tačka3+tačka6+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol, alt i šift BrajevRazmak+tačka3+tačka6+tačka7+tačka8
windows+d (umanji sve aplikacije) BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6
pročitaj trenutni red BrajevRazmak+tačka1+tačka4
NVDA meni BrajevRazmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5

Za novije modele fokus brajevih redova koji na sebi imaju rocker bar tastere (focus 40, focus 80 i focus blue):

Ime Komanda
Premesti brajev red na prethodni red leviRockerBarGore, desniRockerBarGore
premesti brajev red na sledeći red leviRockerBarDole, desniRockerBarDole

Samo za Focus 80:

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad na prethodni red leviBumperBarGore, desniBumperBarGore
Prebaci brajev red za red u napred leviBumperBarDole, desniBumperBarDole

Optelec ALVA 6 serije/pretvarač protokola

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad t1, etouch1
Premesti brajev red na prethodni red t2
premesti na trenutni fokus t3
Premesti brajev red na sledeći red t4
Pomeri brajev red napred za red t5, etouch 3
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije secondary routing
Prebaci na brajevu ćeliju routing
Uključuje i isključuje HID simulaciju tastature t1+spEnter
premesti se na najgornji red u pregledu t1+t2
premesti se na poslednji red u pregledu t4+t5
prebaci brajev vezan za t1+t3
pročitaj naslov etouch2
pročitaj traku statusa etouch4
šift+tab sp1
alt sp2, alt
escape sp3
tab sp4
strelicaGore spUp
strelicaDole spDown
strelicaLevo spLeft
strelicaDesno spRight
enter spEnter, enter, enter
izgovori datum i vreme sp2+sp3
NVDA meni sp1+sp3
windows+d (umanji sve aplikacije) sp1+sp4
windows+b taster (fokusiranje sistemske trake) sp3+sp4
windows taster sp1+sp2, windows
alt+tab sp2+sp4
ctrl+home t3+spUp
control+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight
Kontrol Kontrol

Handy Tech brajevi redovi

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad levo, gore, B3
Pomeri brajev red za red napred desno, dole, B6
Premesti brajev red na prethodni red b4
Premesti brajev red na sledeći red b5
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
šift+tab esc, levi trostruki akcijski taster gore+dole
alt b2+b4+b5
escape b4+b6
tab enter, desni trostruki akcijski taster gore+dole
enter esc+enter, Levi+desni trostruki akcijski taster gore+dole, AkcijaDžojstika
strelicaGore Džojstik gore
strelicaDole Džojstik dole
StrelicaLevo Džojstik levo
StrelicaDesno Džojstik desno
NVDA meni b2+b4+b5+b6
Menjanje vezivanja brajevog reda b2
Menjanje predstavljanja sadržaja fokusa b7
Uključivanje i isključivanje brajevog unosa Razmak+b1+b3+b4 (Razmak +veliko B)

MDV Lilli

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad LF
Pomeri brajev red za red napred RG
Pomeri brajev red na prethodni red UP
Pomeri brajev red na sledeći red DN
Pomeri se na brajevu ćeliju route
Šift+tab SLF
tab SRG
alt+tab SDN
alt+šift+tab SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit Brajevi Redovi

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad d2
Pomeri brajev red napred d5
Pomeri brajev red na prethodni red d1
Pomeri brajev red na sledeći red d3
Pomeri se na brajevu ćeliju routing
šift+tab Razmak+tačka1+tačka3
tab Razmak+tačka4+tačka6
alt Razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+M)
escape Razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
windows Razmak+tačka3+tačka4
alt+tab Razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (umanji sve aplikacije) Razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve Razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6

Za brajeve redove koji imaju džojstik:

Ime Komanda
strelicaGore gore
strelicaDole dole
strelicaLevo levo
strelicaDesno desno
enter odabir

hedo ProfiLine USB

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad K1
Pomeri brajev red napred K3
Pomeri brajev red na prethodni red B2
Pomeri brajev red na sledeći red B5
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj brajev vezan za K2
Izgovori sve B6

Hedo MobilLine USB

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad K1
Pomeri brajev red napred K3
Pomeri brajev red na prethodni red B2
Pomeri brajev red na sledeći red B5
Pomeri se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj se između brajev vezan na K2
Izgovori sve B6

HumanWare Brailliant BI/B serije / BrailleNote Touch

Komande za sve modele

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad Levo
Pomeri brajev red napred desno
Premesti brajev red na prethodni red gore
Premesti brajev red na sledeći red dole
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj brajev vezan za gore+dole
strelicaGore razmak+tačka1
strelicaDole razmak+tačka4
strelicaLevo razmak+tačka3
strelicaDesno razmak+tačka6
Šift+tab razmak+tačka1+tačka3
tab razmak+tačka4+tačka6
alt razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
escape razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
enter tačka8
windows taster razmak+tačka3+tačka4
alt+tab razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni Razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (Minimizuj sve aplikacije) razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6

Komande za Brailliant BI 32, BI 40 i B 80

Ime Komanda
NVDA meni c1+c3+c4+c5 (komanda n)
windows+d (minimizuj sve aplikacije) c1+c4+c5 (komanda d)
Izgovori sve c1+c2+c3+c4+c5+c6

Komande za Brailliant BI 14

Ime Komanda
Strelica gore Džojstik gore
Strelica dole džojstik dole
Strelica levo Džojstik levo
Strelica desno Džojstik desno
enter Akcija džojstika

HIMS Braille Sense/Braille EDGE / smart beetle /Sync BrailleSerije

Ime Komanda
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Pomeri brajev red nazad leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Pomeri brajev red napred leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Pomeri brajev red na prethodni red leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Pomeri brajev red na sledeći red leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Premesti se na sledeći red u pregledu rightSideUpArrow
Premesti se na sledeći red u pregledu rightSideDownArrow
Premesti se na prethodni znak u pregledu rightSideLeftArrow
Premesti se na sledeći znak u pregledu rightSideRightArrow
Premesti se na trenutni fokus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Kontrol taster smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows taster f7, smartbeetle:f2
alt taster Tačka1+Tačka3+Tačka4+razmak, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Šift taster f5
insert taster Tačka2+Tačka4+Razmak, f6
Aplikacijski Taster Tačka1+Tačka2+Tačka3+Tačka4+razmak, f8
Taster velika slova Tačka1+tačka3+tačka6+razmak
tab taster tačka4+tačka5+razmak, f3, brailleedge:f2
šift+alt+tab taster f2+f3+f1
alt+tab taster f2+f3
Šift+tab Tačka1+tačka2+razmak
end taster Tačka4+tačka6+razmak
kontrol+end taster tačka4+tačka5+tačka6+razmak
home taster tačka1+tačka3+razmak, smartbeetle:f4
kontrol+home Tačka1+tačka2+tačka3+razmak
alt+f4 taster tačka1+tačka3+tačka5+tačka6+razmak
StrelicaLevo taster tačka3+razmak, leftSideLeftArrow
kontrol+šift+StrelicaLevo taster tačka2+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaLevo Tačka2+razmak
šift+alt+StrelicaLevo taster tačka2+tačka7+f1
alt+strelicaLevo Tačka2+tačka7
StrelicaDesno taster tačka6+razmak, leftSideRightArrow
Kontrol+šift+StrelicaDesno taster tačka5+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaDesno Tačka5+razmak
šift+alt+StrelicaDesno taster tačka5+tačka7+f1
alt+strelicaDesno Tačka5+tačka7
pageUp Tačka1+tačka2+tačka6+razmak
kontrol+pageUp Tačka1+tačka2+tačka6+tačka8+razmak
StrelicaGore taster tačka1+razmak, leftSideUpArrow
kontrol+šift+StrelicaGore taster tačka2+tačka3+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaGore Tačka2+tačka3+razmak
šift+alt+StrelicaGore taster tačka2+tačka3+tačka7+f1
alt+strelicaGore Tačka2+tačka3+tačka7
šift+StrelicaGore taster leftSideScrollDown+razmak
pageDown Tačka3+tačka4+tačka5+razmak
kontrol+pageDown taster tačka3+tačka4+tačka5+tačka8+razmak
StrelicaDole taster tačka4+razmak, leftSideDownArrow
kontrol+šift+StrelicaDole taster tačka5+tačka6+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaDole Tačka5+tačka6+razmak
šift+alt+StrelicaDole taster tačka5+tačka6+tačka7+f1
alt+strelicaDole Tačka5+tačka6+tačka7
šift+strelicaDole taster razmak+rightSideScrollDown
escape taster tačka1+tačka5+razmak, f4, brailleedge:f1
Taster za brisanje tačka1+tačka3+tačka5+razmak, tačka1+tačka4+tačka5+razmak
f1 Tačka1+tačka2+tačka5+razmak
f3 taster Tačka1+tačka4+tačka8+razmak
f4 taster tačka7+f3
windows+b taster tačka1+tačka2+f1
windows+d taster tačka1+tačka4+tačka5+f1
kontrol+insert taster smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert taster smartbeetle:f3+rightSideScroll

Seika brajevi redovi

Seika verzija 3, 4 i 5 (40 ćelija), Seika80 (80 ćelija)

Ime komanda
pomeri brajev red nazad levo
Pomeri brajev red napred desno
Premesti brajev red na prethodni red b3
Premesti brajev red na sledeći red b4
Prebacuj se između brajev vezan za b5
Izgovori sve b6
tab b1
Šift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA meni levo+desno
Prebaci se na brajevu ćeliju routing

MiniSeika (16, 24 ćelije), V6, i V6Pro (40 ćelija)

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad Levo
Pomeri brajev red napred desno
Izgovori sve razmak+backspace
NVDA meni Levo+desno
Pomeri brajev red na prethodni red LJ gore
Pomeri brajev red na sledeći red LJ dole
Menjanje vezivanja brajevog reda LJ centar
tab LJ desno
šift+tab LJ levo
Strelica gore RJ gore
Strelica dole RJ dole
Strelica levo RJ levo
Strelica desno RJ desno
Prebaci na brajevu ćeliju prebacivanje
Šift+strelica gore Razmak+RJ gore, Backspace+RJ gore
šift+strelica dole Razmak+RJ dole, Backspace+RJ dole
šift+strelica levo Razmak+RJ levo, Backspace+RJ levo
šift+strelica desno razmak+RJ desno, Backspace+RJ desno
enter RJ centar, Tačka8
escape Razmak+RJ centar
windows Backspace+RJ centar
Razmak Space, Backspace
backspace Tačka7
pageup Razmak+LJ desno
pageDown taster razmak+LJ levo
home space+LJ gore
end razmak+LJ dole
kontrol+home backspace+LJ gore
kontrol+end backspace+LJ dole

Sledeći brajevi redovi su podržani:

Ovi redovi ne podržavaju funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA. Postoji opcija u USB drajveru koja može da izazove problem pri učitavanju brajevog reda. Molimo pokušajte sledeće:

  1. Molimo uverite se da ste instalirali najnoviji drajver.
  2. Otvorite Windows upravljač uređajima.
  3. U listi pronađite stavku "USB kontroleri" ili "USB uređaji".
  4. Izaberite "Papenmeier Braillex USB Device".
  5. Otvorite svojstva i prebacite se na karticu "Napredno". Ponekad se kartica "Napredno" ne pojavljuje. Ako je ovo slučaj, isključite brajev red iz računara, izađite iz programa NVDA, sačekajte trenutak i ponovo povežite brajev red. Ponovite ovo 4 do 5 puta ako je neophodno. Ako se kartica "Napredno" još uvek ne prikazuje, molimo restartujte računar.
  6. Onemogućite "Učitaj VCP" opciju.

Većina uređaja ima taster Easy Access Bar (EAB) koji omogućava brzo i intuitivno rukovanje. EAB može biti premeštan u četiri smera gde u glavnom svaki smer ima dva preklopnika. C i live serije su jedine verzije koji su izuzeci od ovog pravila.

C-serija i drugi brajevi redovi imaju dva reda routing tastera gde se gornji red koristi za izveštavanje o oblikovanju teksta. Kada držite pritisnutim jedan od gornjih routing tastera i pritiskate EAB na uređajima c-serije emulira stanje drugog preklopnika. Brajevi redovi Live serije imaju samo jedan red routing tastera i EAB ima samo jedan korak po smeru. Drugi se korak može izvesti tako da pritisnete jedan od routing tastera i EAB u određenom smeru. Kad pritisnete i držite gornje, donje, desne i leve tastere (ili EAB) uzrokuje ponavljanje dodeljene akcije.

Većinom, sledeći su tasteri dostupni na ovim brajevim redovima:

Ime taster
l1 Levi prednji taster
l2 Levi zadnji taster
r1 Desni prednji taster
r2 Desni zadnji taster
up 1 korak prema gore
up2 2 koraka gore
left 1 korak levo
left2 2 koraka levo
right 1 korak desno
right2 2 koraka prema desno
dn 1 korak prema dole
dn2 2 koraka prema dole

Ovo su Papenmeier prečice dodeljene za korišćenje sa NVDA:

Papenmeier BRAILLEX Noviji Modeli

Ime Komanda
prebaci brajev red u levo left
prebaci brajev red u desno right
Prebaci brajev red u prethodni red up
Premesti brajev red na sledeći red dn
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
Pročitaj trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
prebacuj između brajev vezan za r2
Prijavi naslov l1+up
Pročitaj statusnu traku l2+down
Premesti se na sadržan objekat up2
Premesti se na prvi sadržani objekat dn2
Prebaci se na prethodni objekat left2
Prebaci se na sledeći objekat right2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije gornji red routing tastera
Ime Komanda
escape razmak sa tačkom 7
strelicaGore razmak sa tačkom 2
strelicaLevo razmak sa tačkom 1
strelicaDesno razmak sa tačkom 4
strelicaDole razmak sa tačkom 5
kontrol lt+tačka2
alt lt+tačka3
kontrol+escape razmak sa tačkama 1 2 3 4 5 6
tab razmak sa tačkama 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX stariji modeli

Uređaji koji imaju EAB:

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad left
Pomeri brajev red napred right
Pomeri brajev red na prethodni red up
Pomeri brajev red na sledeći red dn
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
izgovori naslov l1up
Izgovori statusnu traku l2down
Premesti se na sadržan objekat up2
Premesti se na prvi sadržani objekat dn2
Premesti se na sledeći objekat right2
Prebaci se na prethodni objekat left2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip

BRAILLEX Tiny:

Ime Komanda
izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
Prebaci brajev red nazad left
Prebaci brajev red napred right
Prebaci brajev red na prethodni red up
Prebaci brajev red na sledeći red dn
Prebacuj vezivanje brajevog reda na r2
Prebaci se na sadržan objekat r1+up
Prebaci se na prvi sadržani objekat r1+dn
Prebaci se na prvi objekat r1+left
Prebaci se na sledeći objekat r1+right
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip
Izgovori naslov l1+gore
izgovori statusnu traku l2+dole

BRAILLEX 2D Screen:

Ime Komanda
izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
Prebacuj brajev vezan na r2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip
Premesti brajev red na prethodni red up
Pomeri brajev red nazad left
Prebaci brajev red napred right
Prebaci brajev red na sledeći red dn
Prebaci se na sledeći objekat left2
Prebaci se na sadržan objekat up2
Prebaci se na prvi sadržani objekat dn2
Prebaci se na prethodni objekat right2

HumanWare BrailleNote

Ime Komanda
Prebaci brajev red nazad nazad
Prebaci brajev red napred napred
Premesti brajev red na prethodni red prethodno
Premesti brajev red na sledeći red sledeće
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
NVDA meni razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
Prebacuj brajev vezan za Prethodni+Sledeći
Strelica Gore razmak+tačka1
Strelica Dole razmak+tačka4
Leva Strelica razmak+tačka3
Strelica desno razmak+tačka6
Page up razmak+tačka1+tačka3
Page down razmak+tačka4+tačka6
Home razmak+tačka1+tačka2
End razmak+tačka4+tačka5
Kontrol+home razmak+tačka1+tačka2+tačka3
Control+end razmak+tačka4+tačka5+tačka6
Razmak brajev razmak
Enter Razmak +tačka8
Backspace Razmak +tačka7
Tab razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
Šift+tab razmak+tačka1+tačka2+tačka5+tačka6
Windows taster razmak+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6 (razmak+w)
Alt razmak+Tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
Uključi/isključi pomoć za unos razmak+tačka2+tačka3+tačka6 (razmak+spušteno h)

Slede komande dodeljene za BrailleNote QT kada nije u režimu brajevog unosa.

Ime Komanda
NVDA meni read+n
StrelicaGore StrelicaGore
StrelicaDole StrelicaDole
StrelicaLevo StrelicaLevo
StrelicaDesno StrelicaDesno
Page up taster function+StrelicaGore
Page down taster function+StrelicaDole
Home taster function+StrelicaLevo
End taster function+StrelicaDesno
kontrol+home tasteri read+t
kontrol+end tasteri read+b
Enter taster enter
Backspace taster backspace
Tab taster tab
šift+tab tasteri šift+tab
Windows taster read+w
Alt taster read+m
Uključi i isključi pomoć za unos read+1

Slede komande dodeljene za scroll wheel:

Ime Komanda
Strelica gore StrelicaGore
taster strelica dole StrelicaDole
taster strelica levo StrelicaLevo
Taster strelica desno StrelicaDesno
Taster enter dugme u sredini
Taster tab Pomeranje točka u pravcu kazaljke sata
Tasteri šift+tab Pomeranje točka u suprotnom pravcu

EcoBraille

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad za red T2
Pomeri brajev red napred za jedan red T4
Pomeri brajev red na prethodnu liniju teksta T1
Pomeri brajev red na sledeću liniju teksta T5
Pomeri se na brajevu ćeliju Routing
Aktiviraj trenutni objekat navigacije T3
Prebaci se na sledeći režim pregleda F1
Pomeri se na prethodni objekat F2
Pomeri se na prethodni režim pregleda F3
Pomeri se na prethodni objekat F4
Čitaj trenutni objekat F5
Prebaci se na sledeći objekat F6
Premesti se na objekat koji ima fokus F7
Premesti se na prvi sadržan objekat F8
Premesti fokus sistema i kursor na trenutnu poziciju F9
Prijavi poziciju preglednog kursora F0
Uključi /isključi brajev vezan na A

SuperBraille

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad NumeričkiMinus
Pomeri brajev red napred NumeričkiPlus

Eurobraille redovi

Funkcije brajeve tastature

Ime Komanda
Obriši poslednju upisanu brajevu ćeliju ili znak taster za brisanje nazad
Prevedi bilo koji brajev unos i pritisni taster enter taster za brisanje nazad+razmak
Uključi ili isključi NVDA taster tačka3+tačka5+razmak
insert taster tačka1+tačka3+tačka5+razmak, tačka3+tačka4+tačka5+razmak
delete taster tačka3+tačka6+razmak
home taster tačka1+tačka2+tačka3+razmak
end taster tačka4+tačka5+tačka6+razmak
StrelicaLevo tačka2+razmak
strelicaDesno tačka5+razmak
strelicaGore tačka1+razmak
strelicaDole tačka6+razmak
pageUp taster tačka1+tačka3+razmak
pageDown taster tačka4+tačka6+razmak
NumeričkiTaster1 tačka1+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTaster2 tačka1+tačka2+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTaster3 tačka1+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster4 tačka1+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster5 tačka1+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster6 tačka1+tačka2+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster7 tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster8 tačka1+tačka2+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster9 tačka2+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiInsert taster tačka3+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiDecimalniZarez tačka2+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterPodeljeno tačka3+tačka4+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterPuta tačka3+tačka5+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterMinus tačka3+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterplus tačka2+tačka3+tačka5+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterEnter tačka3+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
escape taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+razmak, l2
tab taster tačka2+tačka5+tačka6+razmak, l3
šift+tab tasteri tačka2+tačka3+tačka5+razmak
printScreen taster tačka1+tačka3+tačka4+tačka6+razmak
Pauza taster tačka1+tačka4+razmak
aplikacioni taster tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
f1 taster tačka1+taster za brisanje nazad
f2 taster tačka1+tačka2+taster za brisanje nazad
f3 taster tačka1+tačka4+taster za brisanje nazad
f4 taster tačka1+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f5 taster tačka1+tačka5+taster za brisanje nazad
f6 taster tačka1+tačka2+tačka4+taster za brisanje nazad
f7 taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f8 taster tačka1+tačka2+tačka5+taster za brisanje nazad
f9 taster tačka2+tačka4+taster za brisanje nazad
f10 taster tačka2+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f11 taster tačka1+tačka3+taster za brisanje nazad
f12 taster tačka1+tačka2+tačka3+taster za brisanje nazad
windows taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+razmak
Uključi ili isključi taster windows tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+taster za brisanje nazad, tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+razmak
capsLock taster tačka7+taster za brisanje nazad, tačka8+taster za brisanje nazad
numLock taster tačka3+taster za brisanje nazad, tačka6+taster za brisanje nazad
Šhift taster tačka7+razmak
Uključi ili isključi taster šift tačka1+tačka7+razmak, tačka4+tačka7+razmak
kontrol taster tačka7+tačka8+razmak
Uključi ili isključi taster kontrol tačka1+tačka7+tačka8+razmak, tačka4+tačka7+tačka8+razmak
alt taster tačka8+razmak
Uključi ili isključi taster alt tačka1+tačka8+razmak, tačka4+tačka8+razmak
Uključi ili isključi HID simulaciju tastature Prekidač1Levo+Džojstik1Dole, Prekidač1Desno+džojstik1Dole

b.book komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad nazad
Pomeri brajev red napred napred
Prebaci se na trenutni fokus nazad+napred
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar
escape taster c1
tab taster c2
Uključi ili isključi taster šift c3
Uključi ili isključi taster kontrol c4
Uključi ili isključi taster alt c5
Uključi ili isključi taster NVDA c6
kontrol+Home c1+c2+c3
kontrol+End c4+c5+c6

b.note komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad levaGrupaStrelicaLevo
Pomeri brajev red napred LevaGrupaStrelicaDesno
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Dvostruko prebacivanje
Prebaci se na sledeći red u pregledu levaGrupaStrelicaDole
Prebaci se na prethodni režim pregleda levaGrupaStrelicaLevo+levaGrupaStrelicaGore
Prebaci se na sledeći režim pregleda levaGrupaStrelicaDesno+levaGrupaStrelicaDole
strelicaLevo desnaGrupaStrelicaDesno
strelicaDesno desnaGrupaStrelicaDesno
strelicaGore desnaGrupaStrelicaGore
strelicaDole desnaGrupaStrelicaDole
kontrol+home desnaGrupaStrelicaLevo+desnaGrupaStrelicaGore
kontrol+end desnaGrupaStrelicaLevo+desnaGrupaStrelicaGore

Esys komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad prekidač1Levo
Pomeri brajev red napred prekidač1Desno
Prebaci se na trenutni fokus Prekidač1Centar
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije dvostrukoPrebacivanje
Prebaci se na prethodni red u rpegledu džojstik1Gore
Prebaci se na sledeći red u pregledu džojstik1Dole
Prebaci se na prethodni znak u pregledu džojstik1Levo
Prebaci se na sledeći znak u pregledu džojstik1Desno
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar

Esytime komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad l1
Pomeri brajev red napred l8
Prebaci se na trenutni fokus l1+l8
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije dvostrukoPrebacivanje
Prebaci se na prethodni red u pregledu džojstik1Gore
Prebaci se na sledeći red u pregledu džojstik1Dole
Prebaci se na prethodni znak u pregledu džojstik1Levo
Prebaci se na sledeći znak u pregledu džojstik1Desno
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar
escape taster l2
tab taster l3
Uključi ili isključi taster šift l4
Uključi ili isključi taster kontrol l5
Uključi ili isključi taster alt l6
Uključi ili isključi taster NVDA l7
kontrol+home l1+l2+l3, l2+l3+l4
kontrol+end l6+l7+l8, l5+l6+l7
Uključi ili isključi HID simulaciju tastature l1+džojstik1Dole, l8+džojstik1Dole

Nattiq nBraille redovi

Ime Taster
Pomeri brajev red nazad Gore
Pomeri brajev red napred Dole
Pomeri brajev red na prethodni red Levo
Pomeri brajev red na sledeći red Desno
Prebaci se na brajevu ćeliju routing

BRLTTY

Ime BRLTTY komanda
Prebaci brajev red nazad fwinlt (idi jedan prozor u levo)
Prebaci brajev red napred fwinrt (Prebaci se jedan prozor u desno)
Prebaci brajev red na prethodni red lnup (Idi jedan red gore)
Prebaci brajev red na sledeći red lndn (Idi dole za jedan red)
Pomeri se na brajevu ćeliju route (Pomeri kursor na znak)
Uključi ili isključi pomoć za unos learn (enter/izlaz iz režima za učenje komandi)
Otvori NVDA meni prefmenu (enter/izlaz iz menija za podešavanja)
Vrati podešavanja prefload (vrati podešavanja sa diska)
Sačuvaj podešavanja prefsave (sačuvaj podešavanja na disk)
Prijavi vreme time (prikaži trenutni datum i vreme)
Izgovori red u kojem se nalazi pregledni kursor say_line (izgovori trenutni red)
Izgovori sve preglednim kursorom say_below (izgovori od trenutnog reda do dna ekrana)

Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Ime Prečica
Prebaci se na prvi red pregleda home1, home2
Prebaci se na poslednji red pregleda end1, end2
Prebaci navigacioni objekat na trenutni fokus eKursor1, eKursor2
Prebaci se na trenutni fokus kursor1, kursor2
Pomera miš na trenutni navigacioni objekat home1+home2
Postavlja navigacioni objekat na trenutni objekat ispod pokazivača miša i izgovara ga end1+end2
Pomera fokus na trenutni navigacioni objekat eKursor1+eKursor2
Menja vezivanje brajevog reda kursor1+kursor2
Pomera brajev red na prethodni red gore1, gore2, gore3
Pomera brajev red na sledeći red dole1, dole2, dole3
Pomera brajev red nazad levo, lTočakLevo, DTočakLevo
Pomera brajev red napred desno, lTočakDesno, DTočakDesno
Prebaci na brajevu ćeliju Prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Sekundarno prebacivanje
Prebacuje načine predstavljanja sadržaja na brajevom redu atribut1+atribut3
Kruži kroz režime govora atribut2+atribut4
Prelazi na prethodni režim pregleda (npr. objekat, dokument ili ekran) f1
Prelazi na sledeći režim pregleda (npr. objekat, dokument ili ekran) f2
Pomera navigacioni objekat na objekat koji ga sadrži f3
Pomera navigacioni objekat na prvi objekat unutar njega f4
Pomera navigacioni objekat na prethodni objekat f5
Pomera navigacioni objekat na sledeći objekat f6
Prijavljuje trenutni navigacioni objekat f7
Daje informacije o lokaciji teksta ili objekta na poziciji sistemskog kursora f8
Prikazuje brajeva podešavanja f1+home1, f9+home2
Čita statusnu traku i prebacuje navigacioni objekat na nju f1+end1, f9+end2
Kruži kroz oblike brajevog kursora f1+eKursor1, f9+eKursor2
Uključuje ili isključuje brajev kursor f1+kursor1, f9+kursor2
Kruži kroz režime prikazivanja brajevih poruka f1+f2, f9+f10
Menja stanje prikazivanja izbora na brajevom redu f1+f5, f9+f14
Kruži kroz stanja opcije "Brajevo pomeranje sistemskog kursora kada se prebacuje pregledni kursor" f1+f3, f9+f11
Izvršava podrazumevanu radnju na trenutnom navigacionom objektu f7+f8
Prijavljuje datum/vreme f9
obaveštava o statusu baterije i preostalom vremenu ako punjač nije uključen f10
Prijavljuje naslov f11
Prijavljuje statusnu traku f12
Prijavljuje trenutni red ispod kursora za aplikacije f13
Izgovori sve f14
Prijavljuje trenutni znak preglednog kursora f15
Prijavljuje red trenutnog navigacionog objekta gde se nalazi pregledni kursor f16
Izgovara reč trenutnog navigacionog objekta gde se nalazi pregledni kursor f15+f16
Pomera pregledni kursor na prethodni red trenutnog navigacionog objekta i izgovara ga lTočakGore, dTočakGore
Pomera pregledni kursor na naredni red trenutnog navigacionog objekta i izgovara ga lTočakDole, dTočakDole
Windows+d prečica (prebaci se na radnu površinu) atribut1
Windows+e prečica (ovaj računar) atribut2
Windows+b prečica (fokusiranje na sistemsku traku) atribut3
Windows+i prečica (Windows podešavanja) atribut4

Standardni HID brajevi redovi

Ime komanda
Pomeri brajev red nazad pan levo ili rocker gore
Pomeri brajev red napred pan desno ili rocker dole
Prebaci na brajevu ćeliju routing set 1
Promeni vezivanje brajevog reda Gore+Dole
Strelica gore Džojstik gore, strelica gore ili razmak+tačka1
Strelica dole Džojstik dole, strelica dole ili razmak+tačka4
Strelica levo Razmak+tačka3, džojstik levo ili strelica levo
Strelica desno Razmak+tačka6, džojstik desno ili strelica desno
Šift plus tab razmak+tačka1+tačka3
tab Razmak+tačka4+tačka6
alt Razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
escape Razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
enter tačka8, centar džojstika ili centralna strelica
windows Razmak+tačka3+tačka4
alt+tab Razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni Razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (umanji sve aplikacije) Razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve Razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6