NVDA 2023.3 Používateľská príručka

Obsah

1. Úvod

Vitajte v NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) je voľne šíriteľný open-source čítač obrazovky pre operačný systém Windows. Pomocou hlasového a hmatového výstupu umožňuje nevidiacim a zrakovo postihnutým používateľom pristupovať k PC so systémom Windows za rovnakú cenu ako vidiacim osobám. Vývoj NVDA zastrešuje organizácia NV Access, za pomoci príspevkov od členov komunity.

1.1. Všeobecné vlastnosti

NVDA umožňuje nevidiacim a zrakovo postihnutým prístup a interakciu s operačným systémom Windows a množstvom ďalších voliteľných aplikácií.

Na YouTube kanály NV Access je k dispozícii krátke demonštračné video s názvom "Čo je NVDA?".

Najvýznamnejšie prednosti programu:

1.2. Systémové požiadavky

1.3. Medzinárodná podpora

Je dôležité, aby ľudia na celom svete hovoriaci akýmkoľvek jazykom, mali kdekoľvek prístup k špeciálnym technológiám. NVDA bol dodnes okrem angličtiny lokalizovaný do týchto 54 jazykov: Afrikánčina, Albánčina, Arabčina, Aragónčina, Amharčina, Barmčina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Galícijčina, Gréčtina, Gruzínčina, Hebrejčina, Hindčina, Holandčina, Chorvátčina, Islandčina, Írčina, Japončina, Kannada, Katalánčina, Kyrgyz, Kórejčina, Litovčina, Macedónčina, Maďarčina, Mongolčina, Nemčina (Nemecko a Švajčiarsko), Nepálčina, Nórčina, Perzština, Poľština, Brazílska a Portugalská Portugalčina , Punjabi, Rumunčina, Ruština, Slovenčina, Slovinčina, Srbčina, Kolombijská a Španielska Španielčina, Švédčina, Taliančina, Tamilčina, Thajčina, Tradičná a zjednodušená čínština, Turečtina, Ukrajinčina, Vietnamčina .

1.4. Podpora hlasového výstupu

Bez ohľadu na poskytovanie hlásení, a rozhraní v niekoľkých jazykoch, NVDA ponúka možnosť čítania textov v akomkoľvek jazyku, pokiaľ je dostupný hlasový výstup pre daný jazyk.

NVDA je distribuovaný s viacjazyčným voľne šíriteľným/Open-Source hlasovým výstupom eSpeak NG.

Informácie o ďalších hlasových výstupoch, ktoré NVDA podporuje môžete nájsť v časti Podporované hlasové výstupy.

1.5. Podpora brailových zobrazovačov

Pre používateľov, ktorí vlastnia brailový zobrazovač - ľudovo nazývaný tiež brailový riadok, NVDA umožňuje výstup v braillovom písme. NVDA tiež podporuje zápis textu v Brailovom plnopise alebo skratkopise cez brailový riadok. Navyše, NVDA dokáže automaticky rozpoznať mnohé pripojené brailové riadky. Prosím pozrite si časť Podporované brailové zobrazovače pre informácie o podporovaných zariadeniach.

NVDA podporuje rôzne kódové tabuľky umožňujúce tak čítať brailový výstup vo viacerých jazykoch. V mnohých prípadoch existujú tabuľky pre plnopis aj skratkopis prípadne počítačový kód.

1.6. Licencia a autorské práva

NVDA je chránený autorskými právami Copyright 2006-2023 Tím NVDA.

Distribúcia NVDA je možná pod licenciou GNU General Public License 2 s dvoma vínimkami. Výnimky sú uvedené v častiach licencie "komponenty a ovládače, ktoré nepodliehajú licencii GPL" (Non-GPL Components in Plugins and Drivers) a "Kód poskytovaný spoločnosťou Microsoft" (Microsoft Distributable Code). NVDA tiež používa kód, ktorý je dostupný pod licenciami s otvoreným kódom. Tento produkt môžete voľne šíriť a meniť rôznym spôsobom, podmienkou však je pripojiť k nemu túto licenciu a sprístupniť zdrojový kód každému, kto si to vyžiada. Týka sa to oboch pôvodných, aj upravených kópií daného software.

Pre viac informácií si môžete pozrieť kompletnú licenciu (anglicky). Pre podrobné informácie o výnimkáchh, pozrite dokument v menu NVDA > Pomocník > Licencia (anglicky).

2. Ako začať s programom NVDA

Táto kapitola pozostáva z troch základných častí: prevzatie programu, úvodné nastavenie a prvé spustenie NVDA. Potom nasledujú informácie o prispôsobení nastavení, dobrovoľnej účasti v komunite používateľov a získavaní pomoci. Táto kapitola je zostavená z textov ostatných častí používateľskej príručky. Podrobnejšie informácie získate prečítaním celej príručky.

2.1. Získanie a inštalácia programu NVDA

Používanie NVDA je úplne zdarma pre každého. Nie je potrebné si strážiť licenčné kľúče alebo platiť za drahé predplatné. Program NVDA je aktualizovaný priemerne štyri krát za rok. Posledná verzia programu NVDA je vždy dostupná v časti "Download" na stránke NV Access.

NVDA funguje so všetkými aktuálnymi verziami systému Microsoft Windows. Ak vás zaujímajú podrobnosti, Skontrolujte si Systémové požiadavky.

2.1.1. Prevzatie programu NVDA

Tento zoznam krokov predpokladá, že máte základné znalosti navigácie na webových stránkach.

2.2. Inštalácia programu NVDA

Po spustení súboru sa spustí dočasná kópia NVDA. V dialógu si môžete vybrať, či chcete NVDA nainštalovať, vytvoriť prenosnú verziu alebo chcete pokračovať v používaní dočasnej kópie.

Na inštaláciu a spustenie NVDA viac po stiahnutí nepotrebuje prístup na internet. Ak je pripojenie na internet k dispozícii, NVDA dokáže pravidelne kontrolovať dostupnosť aktualizácií.

2.2.1. Spustenie stiahnutého súboru NVDA

Názov inštalačného súboru je "nvda_2022.1.exe" alebo podobný. Rok a číslo verzie sa zmení s každou aktualizáciou podľa aktuálneho vydania.

 1. Spustite stiahnutý súbor. Počas samotného spúšťania dočasnej kópie programu NVDA sa prehrá krátka znelka. Po úspešnom spustení už NVDA ozvučí celý proces inštalácie.
 2. Zobrazí sa okno inštalácie programu NVDA s licenčnými podmienkami. Ak si to želáte, licenciu si môžete čítať stláčaním klávesu Šípka dolu.
 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na začiarkavacie políčko "Súhlasím" a začiarknite ho stlačením Medzerníka.
 4. Stláčajte Tab na prechádzanie po tlačidlách a požadovanú voľbu aktivujte stlačením Enter.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Ak chcete NVDA používať na tomto počítači, pravdepodobne ho budete chcieť nainštalovať. Pristupovať k prihlasovacej obrazovke, obrazovkám systému UAC, iným zabezpečeným obrazovkám a aplikáciám spusteným ako administrátor je možné len po nainštalovaní NVDA. Tieto vlastnosti nefungujú v prenosnej verzii a dočasnej kópii NVDA. Všetky podrobnosti o obmedzeniach si pozrite v časti Obmedzenia pre prenosnú verziu a dočasnú kópiu.

Počas inštalácie NVDA je možné vytvoriť odkazy v ponuke štart a na pracovnej ploche s klávesovou skratkou ctrl+alt+n.

2.2.2. Inštalácia z dočasnej kópie NVDA

Tento zoznam krokov opisuje najčastejšie možnosti inštalácie. Pre viac informácií o dostupných možnostiach si prosím prečítajte časť Inštalácia NVDA.

 1. Uistite sa, že začiarkavacie políčko Súhlasím s licenčnou dohodou je začiarknuté.
 2. Stláčaním klávesu Tab nájdite a stlačením enter aktivujte tlačidlo "Nainštalovať NVDA do počítača".
 3. Nasledujú možnosti súvisiace s používaním NVDA pri prihlasovaní do systému Windows a vytvorením odkazu na pracovnej ploche. +Tieto sú predvolene začiarknuté.
 4. Ak si to želáte, na zmenu týchto možností použite klávesy tab a medzerník alebo ich môžete nechať na predvolených hodnotách.
 5. Pokračujte stlačením enter.
 6. Zobrazí sa dialógové okno kontroly používateľských účtov Windows s otázkou, či chcete tejto aplikácii povoliť vykonať zmeny v systéme.
 7. Stlačte alt+a aby ste akceptovali výzvu.
 8. Počas inštalácie sa zobrazí indikátor priebehu. Počas tohto procesu NVDA prehráva postupne sa zvyšujúci tón. Môže to prebehnúť veľmi rýchlo a nemusíte si to vôbec všimnúť.
 9. Na konci sa zobrazí dialógové okno potvrdzujúce úspešnosť inštalácie. Správa napovedá "Stlačte OK, aby ste spustili nainštalovanú verziu.". Stlačte enter a spustí sa nainštalovaná verzia NVDA.
 10. NVDA prečíta uvítaciu správu a zobrazí sa dialógové okno "Vitajte v NVDA". Zameraný je zoznamový rámik "Rozloženie klávesnice:". Rozloženie "Desktop" v predvolenej konfigurácii používa klávesy na numerickom bloku. Stlačením klávesu šípka dolu môžete vybrať rozloženie "laptop" a namiesto numerického bloku sa použijú iné klávesy.
 11. Stlačte kláves tab a prejdite na "Používať Capslock ako kláves NVDA". Kláves Insert je predvoleným klávesom NVDA. Stlačte medzerník ak chcete používať capslock ako alternatívny kláves NVDA. Všimnite si, že rozloženie klávesov je nastavené nezávisle na modifikačných klávesoch NVDA. Aj kláves NVDA aj rozloženie klávesov môžete neskôr zmeniť v nastaveniach klávesnice.
 12. Použite klávesy tab a medzerník na úpravu ostatných nastavení na tejto obrazovke. Určujú, či sa NVDA bude spúšťať automaticky.
 13. Stlačte kláves enter na zatvorenie dialógového okna a NVDA ostane spustené.

2.3. Po spustení NVDA

Táto používateľská príručka NVDA obsahuje všetky príkazy NVDA rozdelené do rôznych sekcií. Tabuľky s týmito príkazmi sú dostupné aj v dokumente "Zoznam Príkazov". Modul "Basic Training for NVDA" (anglicky) obsahuje rozbor príkazov do hĺbky aj s príkladmi použitia. Modul "Basic Training for NVDA" je možné kúpiť cez internet v obchode NV Access Shop.

Tu sú niektoré často používané príkazy. Všetky príkazy sú konfigurovateľné a toto sú predvolené skratky priradené k týmto funkciám.

2.3.1. Modifikačný kláves NVDA

Predvolený modifikačný kláves NVDA je buď numerická nula (s vypnutým klávesom numlock) alebo kláves insert, neďaleko klávesov delete, home a end. Ako kláves NVDA môžete nastaviť aj kláves capsLock.

2.3.2. Nápoveda vstupu

Aby ste si mohli precvičovať umiestnenie klávesov na klávesnici, zapnite nápovedu vstupu stlačením NVDA+1. Kým je nápoveda vstupu zapnutá, vykonanie akejkoľvek vstupnej akcie (napríklad stlačenie klávesu alebo urobenie gesta na dotykovej obrazovke) oznámi funkciu a jej popis, ak existuje. Priradené príkazy sa pri zapnutej nápovede vstupu nebudú spúšťať.

2.3.3. Spustenie a ukončenie NVDA

Názov Klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre Laptop Popis
Spustiť alebo reštartovať NVDA ctrl+alt+n ctrl+alt+n Spustí alebo reštartuje NVDA.
Ukončiť NVDA NVDA+q potom enter NVDA+q potom enter Ukončí NVDA
Pozastaviť reč Shift shift Okamžite pozastaví reč. Po nasledujúcom stlačení bude reč pokračovať na prerušenom mieste
Zastaviť reč ctrl ctrl Okamžite zastaví reč

2.3.4. Čítanie textu

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Plynulé čítanie NVDA+šípka dolu NVDA+A Prečíta text od pozície systémového kurzora do konca textu, pričom sa systémový kurzor posúva
Aktuálny riadok NVDA+šípka hore NVDA+l Prečíta aktuálny riadok zameraný systémovým kurzorom. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou vyhláskuje riadok a stlačené trikrát za sebou vyhláskuje riadok foneticky.
Aktuálny výber NVDA+Shift+šípka hore NVDA+shift+s Oznámi práve vybratý text
Oznámiť text v schránke Windows NVDA+c NVDA+c Ak je v schránke Windows text, NVDA ho oznámi.

2.3.5. Oznamovanie umiestnenia a ostatné informácie

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
názov okna NVDA+t NVDA+t Oznámi titulok aktuálneho aplikačného okna alebo okna v popredí. Stlačené 2 krát rýchlo za sebou vyhláskuje názov okna a stlačené 3 krát rýchlo za sebou skopíruje názov aktuálneho okna do schránky.
Fokus NVDA+tab NVDA+tab Oznámi alebo vyhláskuje meno objektu, ktorý má systémový fokus
obsah okna v popredí NVDA+b NVDA+b Oznámi všetky prvky aktuálneho okna v popredí (užitočné pre dialógy)
Stavový riadok NVDA+end NVDA+shift+end Oznámi obsah stavového riadku ak ho NVDA dokáže nájsť. Stlačené dvakrát stavový riadok vyhláskuje. Stlačené trikrát skopíruje obsah stavového riadka do schránky
Čas a dátum NVDA+f12 NVDA+f12 Oznámi čas; stlačené 2 krát rýchlo za sebou oznámi dátum. Dátum a čas je oznamovan podľa formátu nastaveného v systéme Windows.
Oznámiť formátovanie textu NVDA+f NVDA+f Oznámi formátovanie pod textovým kurzorom. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí informáciu v režime prehliadania
Oznámiť URL adresu odkazu NVDA+k NVDA+k Oznámi URL adresu odkazu, na ktorom je fokus alebo systémový kurzor. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí URL adresu v samostatnom okne, aby bolo možné ju podrobnejšie prezerať

2.3.6. Prepínanie čítania informácií

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Čítať napísané znaky NVDA+2 NVDA+2 Ak je zapnuté, NVDA bude oznamovať všetky napísané znaky.
Čítať po slovách NVDA+3 NVDA+3 Ak je zapnuté, NVDA bude čítať pri písaní text po slovách.
Čítať príkazové skratky NVDA+4 NVDA+4 Ak je zapnuté, NVDA bude čítať klávesové skratky použité ako príkazy, teda nie samotné znaky. Do tejto funkcie spadajú kombinácie znakov a klávesov napr. s klávesom ctrl.
Povoliť sledovanie kurzora myši NVDA+m NVDA+m Ak je možnosť povolená, NVDA bude oznamovať text cez ktorý prechádza kurzor myši. Takto môžete nájsť položky na obrazovke pomocou myši a nemusíte použiť objektovú navigáciu.

2.3.7. Kruh nastavení hlasového výstupu

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
ďalšie nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+pravá šípka NVDA+ctrl+shift+pravá šípka Prejde na nasledujúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z posledného nastavenia NVDA automaticky prejde na prvé.
Predchádzajúce nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+ľavá šípka NVDA+ctrl+shift+ľavá šípka Prejde na predchádzajúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z prvého NVDA automaticky prejde na posledné nastavenie.
Zvýšiť hodnotu nastavenia hlasového výstupu NVDA+ctrl+šípka hore NVDA+ctrl+shift+šípka hore Zvýši hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad zrýchli tempo, vyberie nasledujúci hlas, zosilní hlasitosť
Znížiť hodnotu nastavenia hlasu NVDA+ctrl+šípka dolu NVDA+ctrl+shift+šípka dolu Zníži hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad spomalí tempo, vyberie predchádzajúci hlas, stíši hlasitosť.

2.3.8. Navigácia na webových stránkach

Kompletný zoznam jednoznakových navigačných príkazov na webe nájdete v časti Režim prehliadania.

Príkaz Skratka Popis
Nadpis h prejde na nasledujúci nadpis
Nadpis úrovne 1, 2, alebo 3 1, 2, 3 Prejde na nasledujúci nadpis príslušnej úrovne
Prvok formulára f Prejde na nasledujúci prvok formulára (editačné pole, tlačidlo a pod)
Odkaz k Prejde na nasledujúci odkaz
Oblasť stránky d Prejde do nasledujúcej oblasti stránky
Zoznam l Prejde do nasledujúceho zoznamu
Tabuľka t Prejde do nasledujúcej tabuľky
Pohyb v opačnom smere shift+písmeno Stlačte shift spolu s niektorým z predchádzajúcich písmen a prejdete na predchádzajúci prvok takého typu.
Zoznam prvkov NVDA+f7 Zobrazí zoznamy rôznych prvkov napr. odkazov alebo nadpisov

2.4. Nastavenia

Väčšinu vlastností NVDA je možné konfigurovať v dialogu nastavenia. Nastavenia a ostatné možnosti nájdete v ponuke NVDA Túto ponuku otvoríte stlačením nvda+n. Dialóg nastavenia priamo v časti všeobecné môžete otvoriť stlačením NVDA+ctrl+g. Viaceré obrazovky s nastaveniami majú priradené klávesové skratky ako napríklad NVDA+ctrl+s hlasový výstup alebo NVDA+ctrl+v nastavenia hlasu.

2.5. Komunita

Okolo programu NVDA existuje rozsiahla komunita používateľov. Hlavným komunikačným kanálom je emailová konferencia v anglickom jazyku a stránka s odkazmi na skupiny lokalizované do rôznych jazykov. Tvorcovia NVDA, NV Access sú aktívni aj na Twitteri a Facebooku. V oboch prípadoch v Angličtine. NV Access tiež píšu pravidelný blog (anglicky) nazvaný In-Process blog.

Existuje tiež program NVDA Certified Expert (anglicky). Je to online test, ktorý môžete podstúpiť, aby ste demonštrovali vaše znalosti s používaním programu NVDA. Certifikovaní experti NVDA môžu zverejniť svoje kontaktné údaje a podrobnosti o nimi ponúkaných službách.

2.6. Ako získať pomoc

Pomocníka si môžete otvoriť tak, že stlačíte NVDA+n na otvorenie ponuky NVDA, potom p pre pomocník. V tejto podponuke nájdete Používateľskú príručku, zoznam príkazov, históriu nových vlastností NVDA a ďalšie. Dokumenty sa otvoria v predvolenom prehliadači webových stránok. V obchode NV Access je tiež k dispozícii veľmi podrobný materiál v anglickom jazyku.

Odporúčame začať s modulom "Basic Training for NVDA module". Tento pokrýva koncepty pre začiatočníkov až po navigáciu na webe a používanie objektovej navigácie. Je dostupný:

Ďalšie moduli a NVDA Productivity Bundle so zľavou, sú tiež dostupné v obchode NV Access Shop.

NV Access tiež predáva telefonickú podporu v anglickom jazyku, buď individuálne, alebo ako súčasť NVDA Productivity Bundle. Pre telefonickú podporu sú zriadené lokálne telefónne čísla v Austrálii a v spojených štátoch.

Používateľské emailové konferencie a certifikovaní experti NVDA sú dobrým zdrojom používateľskej pomoci.

3. Ďalšie možnosti inštalácie

3.1. Možnosti inštalácie

Ak inštalujete NVDA zo stiahnutého súboru z internetu, stlačte tlačidlo Nainštalovať do počítača. Ak ste úvodnú obrazovku zatvorili alebo chcete NVDA inštalovať z prenosnej verzie, aktivujte položku Nainštalovať NVDA z podmenu nástroje v ponuke NVDA.

Po spustení inštalácie sa vás program opýta, či skutočne chcete NVDA inštalovať a takisto vás upozorní v prípade, že sa rozhodnete aktualizovať už nainštalovanú verziu NVDA. Inštaláciu spustíte aktivovaním tlačidla Pokračovať. Počas inštalácie máte niekoľko možností, ktoré sú opísané v nasledujúcej podkapitole. Po úspešnom nainštalovaní sa zobrazí okno so správou, ktoré môžete zatvoriť stlačením tlačidla OK. Po zatvorení okna sa NVDA reštartuje.

3.1.1. Upozornenie na nekompatibilné doplnky

Ak používate nejaké doplnky, NVDA vás môže upozorniť, že vaše doplnky nie sú kompatibilné s verziou NVDA, ktorú sa pokúšate nainštalovať. Pred tým, než budete pokračovať, musíte odsúhlasiť zakázanie doplnkov. Po aktivovaní tlačidla zobraziť nekompatibilné doplnky si môžete pozrieť, ktoré doplnky budú zakázané. Podrobnosti si môžete prečítať v časti Nekompatibilné doplnky. Po inštalácii môžete na vlastné riziko povoliť nekompatibilné doplnky z Katalógu doplnkov.

3.1.2. Spúšťať NVDA na prihlasovacej obrazovke

Umožňuje nastaviť, či sa má NVDA automaticky spustiť pri zobrazení prihlasovacej obrazovky, teda ešte pred tým, ako zadáte svoje heslo. toto zahŕňa aj obrazovky UAC (zabezpečenie systému) a iné zabezpečené obrazovky. Táto možnosť je predvolene začiarknutá.

3.1.3. Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche so skratkou ctrl+alt+n

Môžete sa rozhodnúť, či chcete, aby sa pri inštalácii NVDA vytvoril odkaz na pracovnej ploche. Ak sa rozhodnete vytvoriť odkaz, inštalátor automaticky tomuto odkazu priradí skratku ctrl+alt+n. Touto skratkou budete môcť NVDA kedykoľvek spustiť.

3.1.4. Skopírovať nastavenia s prenosnej verzie do profilu aktuálne prihláseného používateľa

Ak začiarknete túto voľbu, pri inštalácii sa skopírujú aktuálne nastavenia NVDA do profilu aktuálne prihláseného používateľa. Nastavenia nebudú skopírované do iných používateľských účtov v systéme a nebudú sa používať ani na prihlasovacej obrazovke a iných zabezpečených obrazovkách. Táto voľba je dostupná len ak inštalujete NVDA z prenosnej verzie. Voľba sa nezobrazí, ak inštalujete NVDA priamo zo súboru z webovej stránky NVDA.

3.2. Vytvorenie prenosnej verzie

Ak vytvárate prenosnú verziu priamo so súboru so stránky NVDA, aktivujte tlačidlo Vytvoriť prenosnú verziu. Ak ste zatvorili úvodnú obrazovku, alebo máte spustenú inštalačnú verziu NVDA, v ponuke NVDA v podmenu nástroje aktivujte položku Vytvoriť prenosnú verziu.

V nasledujúcom dialógu môžete vybrať priečinok, v ktorom sa uloží prenosná verzia NVDA. Môže to byť priečinok na vašom pevnom disku, USB kľúči, pamäťovej karte alebo inom prenosnom médiu. K dispozícii je tiež voľba, ktorá umožňuje zahrnúť do prenosnej verzie nastavenia práve prihláseného používateľa. Táto možnosť je dostupná len ak vytvárate prenosnú verziu z nainštalovanej verzie NVDA a nezobrazí sa, ak vytvárate prenosnú verziu priamo zo stiahnutého súboru zo stránky NVDA. Vytvorenie prenosnej verzie potvrdíte stlačením tlačidla Pokračovať. Po úspešnom skopírovaní súborov sa zobrazí správa, ktorá vás informuje o úspešnosti operácie. Dialóg zatvorte aktivovaním tlačidla OK.

3.3. Obmedzenia pre prenosnú verziu a dočasnú kópiu

Ak chcete NVDA používať z USB kľúča alebo z iného zapisovateľného média (pamäťová karta a podobne), v úvodnom dialógu vyberte možnosť vytvoriť prenosnú verziu. Z nainštalovanej verzie si kedykoľvek môžete vytvoriť prenosnú verziu. Prenosnú verziu môžete kedykoľvek neskôr nainštalovať do počítača, takže budete môcť využívať výhody nainštalovanej verzie. Ak chcete NVDA nahrať na CD alebo iný druh média len na čítanie, skopírujte priamo súbor stiahnutý zo stránky NVDA. Spúšťanie skutočnej prenosnej verzie z média len na čítanie nie je zatiaľ podporované.

Inštalátor NVDA je možné použiť tiež ako dočasnú kópiu NVDA. Dočasná kópia NVDA nedokáže ukladať nastavenia. Rovnako nie je možné spravovať doplnky.

Prenosná a dočasná kópia NVDA má tieto obmedzenia:

4. Používanie NVDA

4.1. Spustenie NVDA

Ak už máte nainštalovaný NVDA podľa pokynov inštalátora, spustiť NVDA je veľmi jednoduché. Stačí stlačiť klávesovú skratku Ctrl+Alt+N, alebo vybrať položku NVDA zo skupiny NVDA z menu štart/programy. Tiež môžete NVDA spustiť napísaním "NVDA" do okna Spustiť v ponuke štart. Ak NVDA v tomto čase beží, automaticky sa reštartuje. Pomocou parametrov príkazového riadka môžete Ukončiť NVDA (-q), zakázať doplnky (--disable-addons) a podobne.

Nainštalovaná verzia NVDA si ukladá súbory s konfiguráciou do priečinka Roaming určeného pre konkrétneho používateľa (teda "C:\Users\<user>\AppData\Roaming"). Môžete NVDA nastaviť tak, aby si Načítalo konfiguráciu z lokálneho adresára. Podrobnosti nájdete v časti Systémové parametre for more details.

Na spustenie prenosnej verzie vstúpte do priečinka, kam ste si NVDA rozbalili a stlačte enter, alebo kliknite na súbor NVDA.exe. Ak NVDA v tomto čase beží, automaticky sa reštartuje.

Hneď ako sa NVDA spustí, prvé čo budete počuť je rad stúpajúcich tónov, ktoré vám hovoria, že sa NVDA práve spúšťa. V závislosti od toho, aký rýchly je váš počítač, alebo médium z ktorého NVDA spúšťate, môže spustenie chvíľu trvať. Ak spúšťanie trvá príliš dlho, NVDA oznámi, "Spúšťanie programu NVDA, prosím čakajte".

Ak sa neobjaví nič z uvedeného, alebo sa objaví chyba ohlásená zvukom Windows, prípadne rad klesajúcich tónov, znamená to, že NVDA má problém pri spúšťaní a túto chybu by ste mali ohlásiť tvorcom programu. Informácie o tom, ako chybu ohlásiť nájdete na stránkach NVDA.

4.1.1. Dialóg Vitajte v NVDA

Keď sa NVDA spustí prvý krát, objaví sa uvítacie okno informujúce o použití tzv. klávesu NVDA a základné informácie o ponuke NVDA. Viac podrobností si môžete prečítať v nasledujúcich odsekoch. Ďalej toto okno obsahuje jeden zoznamový rámik a tri začiarkavacie políčka. V zozname môžete určiť rozloženie klávesnice, ktoré chcete používať. Prvé začiarkávacie políčko umožní zvoliť, či chcete používať capslock ako modifikačný kláves NVDA. Druhé začiarkávacie pole rozhoduje o tom, či sa má NVDA spúšťať po prihlásení do systému Windows a je prístupné len v nainštalovanej verzii NVDA. Tretie začiarkavacie políčko umožňuje nastaviť, či sa uvítacie okno má zobraziť po každom štarte NVDA.

4.1.2. Získavanie údajov od používateľov NVDA

Od verzie NVDA 2018.3 sa pýtame používateľov, či nám chcú posielať dáta, ktoré môžeme využiť na zlepšenie funkcií NVDA. Pri prvom spustení NVDA sa zobrazí otázka, či chcete povoliť zasielanie anonymných údajov do NV Access. Podrobnosti sú vysvetlené v kapitole Povoliť zasielanie údajov. Upozorňujeme, že odpoveď áno alebo nie automaticky zatvorí tento dialóg a táto otázka sa nezobrazí až dokým nepreinštalujete NVDA. Kedykoľvek môžete zasielanie štatistík zapnúť alebo vypnúť. Hľadajte začiarkávacie pole označené Povoliť zasielanie údajov v časti všeobecné nastavenia.

4.2. Klávesové skratky

4.2.1. Klávesový modifikátor NVDA

Väčšina klávesových príkazov NVDA je kombináciou zvláštneho klávesu nazývaného kláves NVDA s inými klávesmi. Výnimkou sú príkazy na navigáciu v desktop rozložení pomocou prezeracieho kurzora, keďže tu sa používajú číslice na vypnutom numerickom bloku bez klávesu NVDA. Existujú však aj ďalšie výnimky.

Ako kláves NVDA je možné nastaviť klávesy insert, numerický insert a capslock pričom všetky je možné použiť súčasne. Predvolené nastavenia majú ako kláves NVDA nastavený insert aj numerický insert.

Ak si želáte vykonať pôvodnú funkcionalitu klávesu, ktorý Ste nastavili ako kláves NVDA (napr. prepnúť stav veľkých písmen pomocou klávesu capslock) stlačte kláves NVDA 2 krát rýchlo za sebou.

4.2.2. Rozloženia klávesnice

NVDA má dve sady klávesových príkazov, teda tzv. rozloženia: rozloženie pre stolné počítače a pre prenosné (laptop) počítače. Predvolene je NVDA nastavený na rozloženie desktop. Je možné to zmeniť v Nastaveniach v ponuke NVDA v kategórii klávesnica.

Rozloženie pre stolné počítače sa spolieha na klávesy z numerického bloku, keď je tlačidlo numlock vypnuté. Aj keď väčšina prenosných počítačov nemá fyzický numerický blok, na mnohých notebookoch je možné emulovať klávesy numerického bloku pridržaním klávesu fn a stláčaním písmen a číslic v pravej časti klávesnice (7, 8, 9, u, i, o, j, k, l, atď). Ak toto Váš notebook nepodporuje, alebo nie je možné vypnúť tlačidlo numlock, môžete použiť rozloženie nazvané laptop.

4.3. Dotykové gestá NVDA

Ak používate NVDA na zariadení vybavenom dotykovou obrazovkou a máte nainštalovaný operačný systém Windows 8 alebo novší, môžete NVDA ovládať tiež priamo cez dotykové gestá. Počas behu NVDA bude každý vstup z dotykovej obrazovky presmerovaný do programu NVDA. Túto funkciu je možné vypnúť. Z tohto dôvodu nie je v takejto situácii možné štandardným spôsobom vykonávať pomocou dotykovej obrazovky akcie, ktoré je možné vykonávať bez spusteného programu NVDA. Podporu pre dotykové gestá zapnete a vypnete skratkou NVDA+ctrl+alt+t. Nastavenie môžete tiež meniť v nastaveniach NVDA, kategória Dotyková obrazovka, položka povoliť dotykové gestá.

4.3.1. Skúmanie obrazovky

Základná akcia, ktorú môžete spustiť dotykom na obrazovku je oznámenie objektu zobrazeného v akomkoľvek bode obrazovky. Položením jedného prsta kdekoľvek na obrazovku spustíte túto akciu. Môžete tiež nechať prst pritlačený k obrazovke a postupným posúvaním po ploche obrazovky si nechať vyčítať prvky, cez ktoré Váš prst prechádza spolu s ich textom

4.3.2. Dotykové gestá

V ďalšom texte tejto príručky sa vyskytnú zoznamy príkazov NVDA, ktoré okrem štandardných klávesových skratiek budú obsahovať tzv. dotykové gestá, vykonávané pomocou dotykovej obrazovky. Nasledujú jednoduché inštrukcie, ktoré majú za cieľ vysvetliť ako vykonávať dotykové gestá pomocou dotykovej obrazovky tak, aby Ste na základe ich použitia dokázali vyvolať príkazy NVDA k týmto gestám priradené.

Klepnutia

Rýchlo poklepte po obrazovke jedným alebo viacerými prstami.

Poklepanie raz jedným prstom je jednoducho nazývané klepnutie. Poklepanie dvoma prstami súčasne je klepnutie dvoma prstami.

Ak vykonáte rovnaký spôsob klepnutia viac ako jeden krát rýchlo za sebou, NVDA takúto akciu rozpozná ako tzv. viacnásobné klepnutie. Klepnutie dva krát rýchlo za sebou sa prejaví ako tzv. dvojité klepnutie. Klepnutie tri krát rýchlo za sebou znamená trojité klepnutie a tak ďalej. Samozrejme tieto viac násobné klepnutia je možné vykonávať viacerými prstami, výsledkom čoho sú gestá ako dvojité klepnutie troma prstami, štvorité klepnutie a podobne.

Švihanie

Rýchlym pohybom posuňte prst po obrazovke.

Sú štyri možnosti švihnutia na základe smeru pohybu: švihnutie vľavo, vpravo, hore alebo dolu.

Rovnako ako pri vykonávaní klepnutí je možné švihať viacerými prstami. Znamená to, že sú k dispozícii rôzne gestá ako napríklad švihnutie hore dvoma prstami, švihnutie vľavo štyrmi prstami a podobne.

4.3.3. Režim dotyku

K dispozícii je nepochybne väčšie množstvo príkazov NVDA než dostupných gest, ktoré je možné vykonať pomocou dotykovej obrazovky. Znamená to, že NVDA používa niekoľko tzv. režimov dotyku, medzi ktorými je možné prepínať a podľa aktívneho režimu dotyku sú aj dostupné konkrétne podmnožiny príkazov NVDA. Zatiaľ sú k dispozícii textový režim a objektový režim. Niektoré príkazy ďalej v tomto dokumente môžu mať preto za názvom gesta uvedený v zátvorke jeden z týchto režimov. Napríklad švihnutie hore (textový režim) znamená, že príkaz sa vykoná po švihnutí smerom na hor ale len ak je aktívny textový režim dotyku. Ak príkaz za názvom gesta nemá uvedený názov režimu dotyku, bude tento príkaz fungovať vo všetkých dostupných režimoch.

Prepínať režimy dotyku je možné klepnutím troma prstami.

4.3.4. Dotyková klávesnica

Dotyková klávesnica sa používa na zadávanie textu a príkazov cez dotykovú obrazovku. ak ste v editačnom poli, dotykovú klávesnicu si zobrazíte dvojitým poklepaním na ikonu klávesnice. Pri používaní tabletov, ako napríklad Microsoft Surface Pro, sa klávesnica zobrazí vždy, keď je odpojená fyzická klávesnica. Dotykovú klávesnicu skryjete opätovným dvojitým poklepaním na ikonu klávesnice, alebo opustením editačného poľa.

ak už máte zobrazenú dotykovú klávesnicu, klávesy nájdete pohybom prsta (zvyčajne sa nachádzajú na spodku obrazovky). Medzi klávesmi sa presúvajte pohybom jedného prsta. Keď nájdete požadovaný kláves, uvoľnite prst, alebo na mieste dvakrát poklepte. (Toto závisí od nastavenia v kategórii Dotyková obrazovka v nastaveniach NVDA).

4.4. Režim nápovedy vstupu

Táto príručka obsahuje mnoho príkazov NVDA, no veľmi jednoduchý spôsob, ako ich preskúmať je použitie režimu nápovedy vstupu.

Nápovedu vstupu spustíte stlačením kombinácie NVDA+1. Pre zrušenie nápovedy opäť stlačte NVDA+1. Počas spustenej tejto nápovedy môžete ľubovoľne stláčať klávesové skratky a vykonávať gestá na dotykovej obrazovke a NVDA vám povie viac o ich funkcii ak je k práve vykonanému príkazu nejaká funkcia vôbec priradená. Príkazy nebudú aktívne vykonávané, budete počuť len patričné informácie k popisu funkcie.

4.5. Ponuka NVDA

Ponuka NVDA umožňuje meniť nastavenia, čítať pomocníka, načítať a uložiť konfiguráciu, editovať rečové slovníky, pristupovať k ďalším nástrojom a ukončiť NVDA.

Pre vstup do ponuky NVDA odkiaľkoľvek zo systému Windows počas behu NVDA môžete použiť niektorý z nasledujúcich postupov:

Po zobrazení ponuky programu môžete použiť šípky na pohyb po položkách, klávesom enter aktivujete aktuálnu položku.

4.6. Všeobecné príkazy NVDA

Názov Klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre Laptop Dotykové gesto Popis
Spustiť alebo reštartovať NVDA ctrl+alt+n ctrl+alt+n nie je Spustí alebo reštartuje NVDA. Túto skratku je potrebné povoliť počas inštalácie NVDA. Ide o skratku definovanú v systéme Windows a preto nie je možné ju meniť v dialógu klávesové skratky.
Zastaviť reč ctrl ctrl Klepnutie dvoma prstami Okamžite zastaví reč
Pozastaviť reč Shift shift Nie je Okamžite pozastaví reč. Po nasledujúcom stlačení bude reč pokračovať na prerušenom mieste ak to práve používaný hlasový výstup podporuje
Ponuka NVDA NVDA+n NVDA+n Dvojnásobné klepnutie dvoma prstami Zobrazí ponuku NVDA, odkiaľ je možné pristupovať k nastaveniam, nástrojom a pomocníkovi
Prepnúť režim reči NVDA+s NVDA+s Nie je Prepína režimy reči medzi ticho, pípanie a reč.
Nápoveda vstupu NVDA+1 NVDA+1 Nie je Zapína a vypína nápovedu vstupu. Každý vstup ako napríklad stlačenie klávesu spôsobí, že NVDA ohlási názov a popis skriptu, ktorý je s danou kombináciou asociovaný. Pre vypnutie stlačte znova NVDA+1.
Ukončiť NVDA NVDA+q NVDA+q Nie je Opýta sa či naozaj chcete ukončiť NVDA. V dialógu všeobecné nastavenia je voľba, ktorou sa otázka pred ukončením dá vypnúť.
Prepustiť nasledujúci kláves NVDA+f2 NVDA+f2 Nie je Prinúti NVDA nasledujúci stlačený kláves prepustiť aktívnej aplikácii aj keď sa jedná o príkaz programu NVDA.
Prepnúť režim spánku NVDA+shift+s NVDA+shift+z Nie je Režim spánku deaktivuje všetky klávesové skratky a hlasový a brailový výstup. Toto je užitočné pre aplikácie, ktoré sami poskytujú niektorý z takýchto druhov výstupu. Režim spánku sa automaticky vypne po reštarte NVDA.

4.7. Oznamovanie systémových informácii

Názov Klávesová skratka Popis
Čas a dátum NVDA+f12 Oznámi čas; stlačené 2 krát rýchlo po sebe oznámi dátum.
Stav napájania z batérie NVDA+shift+b Oznámi informácie o stave napájania. Buď oznámi stav nabitia batérie v percentách, alebo oznámi nabíjanie zo siete.
Oznámiť text v schránke Windows NVDA+c Ak je v schránke Windows text, NVDA ho oznámi.

5. Pohyb v NVDA

NVDA umožňuje používateľovi rôzne spôsoby navigácie vrátane klasickej interakcie a prezerania.

5.1. Objekty

Každá aplikácia, dokonca aj samotný operačný systém, obsahuje množstvo objektov. Objekt v tomto prípade je jediná položka: kúsok textu, tlačidlo, začiarkávacie políčko, posuvník alebo aj editačné pole.

5.2. Pohyb pomocou zamerania systémového fokusu

Systémový fokus, často nazývaný skrátene len fokus, je objekt, ktorý reaguje na klávesy stlačené na klávesnici. Napríklad v čase, keď píšete text do editačného poľa, má fokus toto editačné pole.

Najbežnejší spôsob pohybu v systéme Windows s NVDA je používanie obvyklých klávesových skratiek pre pohyb po ovládacích prvkoch: tab a shift+tab, vyvolanie panela ponúk pomocou klávesu alt, pohyby v ponukách prostredníctvom kurzorových šípok, či prepínanie sa medzi spustenými aplikáciami alt+tab. Toto spôsobuje zmeny systémového fokusu, objektu, ktorý práve reaguje na príkazy z klávesnice. NVDA reaguje na zmeny fokusu, čo spôsobuje, že budete počuť informáciu o názve objektu, type, hodnote, popise, jeho klávesovú skratku, či informáciu o pozícii vzhľadom na susediace objekty. Ak je zapnuté zvýraznenie na obrazovke, systémový fokus je zvýraznený aj na obrazovke.

Pri zameraní fokusu možno použiť niekoľko užitočných skratiek:

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre Laptop Popis
Fokus NVDA+tab NVDA+tab Oznámi alebo vyhláskuje meno objektu, ktorý má systémový fokus
názov okna NVDA+t NVDA+t Oznámi titulok aktuálneho aplikačného okna alebo okna v popredí. Stlačené 2 krát rýchlo za sebou vyhláskuje názov okna a stlačené 3 krát rýchlo za sebou skopíruje názov aktuálneho okna do schránky.
obsah okna v popredí NVDA+b NVDA+b Oznámi všetky prvky aktuálneho okna v popredí (užitočné pre dialógy)
Stavový riadok NVDA+end NVDA+shift+end Oznámi obsah stavového riadku ak ho NVDA dokáže nájsť. Stlačené dvakrát stavový riadok vyhláskuje. Stlačené trikrát skopíruje obsah stavového riadka do schránky
Oznámiť klávesovú skratku shift+numerická 2 NVDA+ctrl+shift+. Oznámi klávesovú (podčiarknutú) skratku zameraného objektu

5.3. Pohyb pomocou textového kurzora

Ak má fokus objekt, ktorý podporuje navigáciu alebo úpravu textu, je možné pohybovať sa v texte pomocou systémového kurzora.

Ak je fokus v poli, ktoré má textový kurzor, môžete text čítať bežnými navigačnými klávesmi ako napríklad šípky, page up, page down, home a end. Ak pole podporuje editáciu, môžete text aj meniť. NVDA bude oznamovať pohyb po znakoch, slovách, riadkoch, a tiež bude indikovať vybratý a nevybratý text.

NVDA obsahuje nasledujúce klávesové skratky súvisiace so systémovým kurzorom:

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Plynulé čítanie NVDA+šípka dolu NVDA+A Prečíta text od pozície systémového kurzora do konca textu pri čom sa systémový kurzor posúva
Aktuálny riadok NVDA+šípka hore NVDA+l Prečíta aktuálny riadok zameraný systémovým kurzorom. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou vyhláskuje riadok a stlačené trikrát za sebou vyhláskuje riadok foneticky.
Aktuálny výber NVDA+Shift+šípka hore NVDA+shift+s Oznámi práve vybratý text
Oznámiť formátovanie textu NVDA+f NVDA+f Oznámi formátovanie pod textovým kurzorom. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí informáciu v režime prehliadania
Oznámiť súradnice kurzora NVDA+numerický Delete NVDA+delete Oznámi informáciu o súradniciach textu, alebo objektu pod textovým kurzorom. Toto môže zahŕňať oznámenie percent prečítaného dokumentu, alebo vzdialenosť objektu od okrajov alebo presné súradnice na obrazovke. Stlačené dvakrát poskytne podrobnejšie informácie.
Nasledujúca veta alt+šípka dole alt+šípka dole presunie systémový kurzor na nasledujúcu vetu a prečíta ju (platí len pre Microsoft Word a Outlook)
Predchádzajúca veta alt+šípka hore alt+šípka hore Presunie systémový kurzor na predchádzajúcu vetu a prečíta ju (platí len pre Microsoft Word a Outlook)

Pri navigácii v tabuľkách sú tiež dostupné tieto klávesové príkazy:

Názov Klávesová skratka Popis
Predchádzajúci stĺpec ctrl+alt+ľavá šípka Prejde do predchádzajúcej bunky v aktuálnom riadku
Nasledujúci stĺpec ctrl+alt+pravá šípka Prejde do nasledujúcej bunky v aktuálnom riadku
Predchádzajúci riadok ctrl+alt+šípka hore Prejde do aktuálnej bunky v predchádzajúcom riadku
Ďalší riadok ctrl+alt+šípka dolu Prejde do aktuálnej bunky v nasledujúcom riadku
Prejdi na prvý stĺpec ctrl+alt+home Presunie systémový kurzor na prvý stĺpec (v tom istom riadku)
Prejdi na posledný stĺpec ctrl+alt+end Presunie systémový kurzor na posledný stĺpec (v tom istom riadku)
Prejdi na prvý riadok ctrl+alt+pageUp Presunie systémový kurzor na prvý riadok (v tom istom stĺpci)
Prejdi na posledný riadok ctrl+alt+pageDown Presunie systémový kurzor na posledný riadok (v tom istom stĺpci)
Plynulé čítanie stĺpca NVDA+ctrl+alt+šípka dolu Zvislo číta obsah stĺpca od aktuálnej bunky smerom dolu až po poslednú bunku v stĺpci.
Plynulé čítanie riadku NVDA+ctrl+alt+pravá šípka Vodorovne číta obsah riadku od aktuálnej bunky vpravo až po poslednú bunku v riadku.
prečítať celý stĺpec NVDA+ctrl+alt+šípka hore Zvislo číta celý stĺpec od hora po spodok bez posúvania systémového kurzora.
Prečítať celý riadok NVDA+ctrl+alt+ľavá šípka Vodorovne číta celý riadok z ľava vpravo bez posúvania systémového kurzora.

5.4. Objektová navigácia

Najčastejšie budete pravdepodobne pracovať s aplikáciami pomocou príkazov, ktoré menia fokus alebo s takými, ktoré majú textový kurzor. Niekedy môžete potrebovať prezrieť si aktuálnu aplikáciu alebo položky operačného systému bez toho, že by sa zmenil systémový fokus alebo pozícia systémového kurzora. Taktiež sú situácie, keď potrebujete pracovať s objektmi, ktoré nepodporujú navigáciu z klávesnice. V takýchto prípadoch môžete použiť objektovú navigáciu.

Objektová navigácia vám umožní presúvať sa a získavať informácie o jednotlivých objektoch. Pri zameraní objektu objektovou navigáciou, NVDA oznámi tento objekt podobne ako oznamuje systémový fokus. Ak si chcete len prečítať všetok text zobrazený na obrazovke, môžete tiež použiť prezeranie obrazovky.

Aby nebolo nutné prechádzať vždy dopredu a dozadu cez každý objekt systému, objekty sú organizované hierarchicky. Toto znamená, že aby ste mohli skúmať objekty, ktoré obsahujú ďalšie objekty, musíte sa do niektorých z nich vnoriť. Napríklad ak zameriate zoznam, nie je možné prelistovať všetky jeho položky, ale je potrebné sa pohybovať vo vnútri zoznamu, prejsť na prvý podradený objekt. Ak zameriate položku zoznamu, prechádzaním na predchádzajúci alebo nasledujúci objekt prejdete na ostatné položky toho istého zoznamu. Prechodom na nadradený objekt položky zoznamu sa vrátite naspäť na zoznam. Ak chcete preskúmať ďalšie objekty za zoznamom, môžete sa presunúť na nasledujúci objekt. Veľmi podobne aj panel nástrojov obsahuje viaceré prvky. Aby ste mohli tieto prvky preskúmať, musíte sa po zameraní panela nástrojov doň vnoriť.

Ak si chcete pozerať všetky objekty v systéme samostatne, môžete na prechod na nasledujúci a predchádzajúci objekt použiť príkazy plošného prezerania. Ak napríklad v plošnom prezeraní prejdete na nasledujúci objekt a aktuálny objekt obsahuje vnorené objekty, NVDA sa automaticky zanorí na prvý vnorený objekt. Ak aktuálny objekt neobsahuje vnorené objekty, NVDA prejde na nasledujúci objekt v aktuálnej hierarchii. Ak na tejto úrovni nie sú ďalšie objekty, NVDA skúsi nájsť objekt o úroveň vyššie, až dokým už nie je možné nájsť objekty o úroveň vyššie. Rovnako funguje pohyb aj v opačnom smere.

Objekt, ktorý si práve týmto spôsobom prezeráte je nazývaný navigačný objekt. Po zameraní objektu je možné prezerať text objektu ak sa nachádzate v prezeraní objektov. Ak je zapnuté zvýraznenie na obrazovke, navigačný objekt je zvýraznený aj na obrazovke. Ak presuniete fokus na iný objekt, predvolene sa zmení aj objekt ktorý prezeráte, avšak toto je možné vypnúť a zapnúť podľa potreby.

Sledovanie objektov na brailovom riadku je možné nastaviť s použitím funkcie zviazania brailového kurzora.

Pre pohyb po objektoch použite nasledujúce príkazy:

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Dotykové gesto Popis
Aktuálny objekt NVDA+numerická 5 NVDA+shift+o Nie je Oznámenie aktuálneho objektu - pri stlačení 2 krát je informácia vyhláskovaná a tri krát rýchlo za sebou je obsah skopírovaný do schránky.
Nadradený objekt NVDA+numerická8 NVDA+shift+šípka hore Švihnutie hore Prejde na objekt, ktorý obsahuje aktuálny navigačný objekt
Predchádzajúci objekt NVDA+numerická4 NVDA+shift+ľavá šípka nie je Prejde na predchádzajúci objekt od navigačného objektu
Predchádzajúci objekt v plošnom prezeraní NVDA+numerická9 NVDA+shift+[ Švihnutie vľavo (objektový režim) Prejde na predchádzajúci dostupný objekt v plošnom prezeraní
nasledujúci objekt NVDA+numerická6 NVDA+shift+pravá šípka nie je Prejde na nasledujúci objekt od navigačného objektu
Nasledujúci objekt v plošnom prezeraní NVDA+numerická3 NVDA+shift+] švihnutie vpravo (objektový režim) Prejde na nasledujúci dostupný objekt v plošnom prezeraní
Prvý podradený objekt NVDA+numerická2 NVDA+shift+šípka dolu Švihnutie dolu Pohyb na prvý objekt, ktorý je vo vnútri navigačného objektu
navigačný objekt na fokus NVDA+numerické Mínus NVDA+backspace Nie je Premiestni navigačný objekt na prvok, ktorý má systémový fokus. Ak je zobrazený systémový kurzor, pokúsi sa nastaviť na jeho pozíciu aj prezerací kurzor
Aktivovať navigačný objekt NVDA+numerický Enter NVDA+enter Dvojité klepnutie Aktivuje prvok práve zameraný objektovou navigáciou - rovnaké ako stlačenie klávesu enter alebo dvojité kliknutie po zameraní kurzorom myši.
Fokus alebo systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora NVDA+shift+numerické mínus NVDA+shift+backspace Nie je Po prvom stlačení nastaví fokus na navigačný objekt, po druhom stlačení sa pokúsi umiestniť systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora
Súradnice kurzora v režime prezerania NVDA+shift+numerický Delete NVDA+delete Nie je Oznamuje polohu prezeracieho kurzora. Informácia môže pozostávať z polohy v dokumente uvedenej v percentách, vzdialenosti od začiatku stránky alebo presnej polohy na obrazovke. Podrobnejšie informácie NVDA prečíta po dvojitom stlačení.
Premiestniť prezerací kurzor na stavový riadok nie je nie je nie je Oznámi stavový riadok, ak ho NVDA dokáže nájsť. Tiež premiestni prezerací kurzor na stavový riadok.

Všimnite si: Numerický blok musí byť vypnutý, aby všetky skratky fungovali korektne.

5.5. Prezeranie textu

NVDA umožňuje čítať obsah obrazovky, obsah aktuálneho dokumentu alebo objektu po slovách, riadkoch alebo aj po znakoch. Toto je užitočné v príkazovom riadku Windows, alebo na iných miestach, kde nie je dostupný systémový kurzor. Týmto spôsobom si napríklad môžete po častiach prečítať dlhšiu informatívnu správu v dialógových oknách.

Počas posúvania prezeracím kurzorom sa systémový kurzor nepohybuje, čo znamená, že môžete čítať text bez toho, že by Ste stratili aktuálne upravovanú pozíciu. Pri pohybe systémovým kurzorom sa prezerací kurzor automaticky prispôsobuje pozícii systémového kurzora. Túto vlastnosť je možné prepínať.

Text zobrazovaný na brailovom riadku môžete prispôsobiť nastavením zviazania brailového kurzoru.

Na navigáciu v texte je možné použiť nasledovné príkazy:

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre Laptop Dotykové gesto Popis
Prezerací kurzor do prvého riadku shift+numerická 7 NVDA+ctrl+home Nie je Presunie prezerací kurzor do prvého riadku textu
Prezerací kurzor do predchádzajúceho riadku numerická 7 NVDA+šípka hore Švihnutie hore (textový režim) Presunie prezerací kurzor do predchádzajúceho riadku textu
Aktuálny riadok prezeracieho kurzora numerická 8 NVDA+shift+bodka Nie je Oznámi riadok, na ktorý ukazuje prezerací kurzor. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje riadok. Stlačené tri krát rýchlo za sebou foneticky vyhláskuje riadok.
Prezerací kurzor do nasledujúceho riadku numerická 9 NVDA+šípka dolu Švihnutie dolu (textový režim) Presunie prezerací kurzor do nasledujúceho riadku textu
Prezerací kurzor do posledného riadku shift+numerická 9 NVDA+ctrl+end Nie je Presunie prezerací kurzor do posledného riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúce slovo numerická 4 NVDA+ctrl+ľavá šípka Švihnutie vľavo dvoma prstami (textový režim) Presunie prezerací kurzor na predchádzajúce slovo textu
Aktuálne slovo prezeracieho kurzora numerická 5 NVDA+ctrl+bodka Nie je Oznámi slovo, na ktoré práve ukazuje prezerací kurzor. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje slovo. Stlačené tri krát rýchlo za sebou foneticky vyhláskuje aktuálne slovo.
Prezerací kurzor na nasledujúce slovo numerická 6 NVDA+ctrl+pravá šípka Švihnutie vpravo dvoma prstami (textový režim) Presunie prezerací kurzor na nasledujúce slovo textu
Prezerací kurzor na začiatok riadku shift+numerická 1 NVDA+home Nie je Presunie prezerací kurzor na začiatok aktuálneho riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak numerická 1 NVDA+ľavá šípka Švihnutie vľavo (textový režim) Presunie prezerací kurzor na predchádzajúci znak v aktuálnom riadku textu
Aktuálny znak prezeracieho kurzora numerická 2 NVDA+bodka Nie je Oznámi aktuálny znak prezeracieho kurzora. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje alebo oznámi príklad použitia znaku. Stlačené tri krát rýchlo po sebe oznámi ten istý znak v numerickom a hexadecimálnom formáte.
Prezerací kurzor na nasledujúci znak numerická 3 NVDA+pravá šípka Švihnutie vpravo (textový režim) Presunie prezerací kurzor na nasledujúci znak v aktuálnom riadku textu
Prezerací kurzor na koniec riadku shift+numerická 3 NVDA+end Nie je Presunie prezerací kurzor na koniec aktuálneho riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúcu stranu NVDA+pageUp NVDA+shift+pageUp nie je Presunie prezerací kurzor na predchádzajúcu stranu textu ak je podporované aplikáciou
Prezerací kurzor na nasledujúcu stranu NVDA+pageDown NVDA+shift+pageDown nie je Presunie prezerací kurzor na nasledujúcu stranu textu ak je podporované aplikáciou
Plynulé čítanie prezeracím kurzorom numerické Plus NVDA+shift+a Švihnutie dolu troma prstami (textový režim) Číta od aktuálnej pozície prezeracieho kurzora a posúva sa smerom dolu.
Začiatok bloku kopírovania prezeracím kurzorom NVDA+f9 NVDA+f9 Nie je Označí aktuálnu pozíciu ako začiatok výberu a bloku na kopírovanie do schránky. Kopírovanie sa neuskutoční kým neurčíte koniec bloku kopírovania.
Koniec bloku kopírovania prezeracím kurzorom NVDA+f10 NVDA+f10 Nie je Po prvom stlačení označí text od označeného miesta po aktuálnu pozíciu prezeracieho kurzora. Ak systémový kurzor dokáže nájsť text, označí ho. Po dvojitom stlačení skopíruje text od značky po aktuálnu pozíciu do schránky Windows.
Presunúť prezerací kurzor na začiatok bloku na kopírovanie alebo označenie NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 nie je Presunie prezerací kurzor na miesto, ktoré ste označili ako začiatok bloku na kopírovanie alebo označenie
formátovanie textu NVDA+shift+f NVDA+shift+f Nie je Oznámi formátovanie textu na pozícii prezeracieho kurzora. Po dvojitom stlačení zobrazí informáciu v režime prehliadania.
Prečítať výslovnosť symbolu Nie je Nie je Nie je Prečíta symbol pod prezeracím kurzorom. Dvojité stlačenie zobrazí dialóg, v ktorom je možné prečítať si textový popis symbolu v režime prehliadania.

Všimnite si: Pri týchto operáciách musí byť numerický blok vypnutý, aby skratky fungovali správne.

Aby ste si mohli lepšie zapamätať priradenie klávesových skratiek všimnite si, že základné príkazy navigácie textom v rozložení pre desktop sú usporiadané do pomyselnej tabuľky tri krát tri, kde riadok, slovo, znak smerujú z hora dolu a predchádzajúci, aktuálny, nasledujúci zľava doprava. Toto rozloženie je ilustrované v nasledujúcej tabuľke:

predchádzajúci riadok aktuálny riadok nasledujúci riadok
predchádzajúce slovo aktuálne slovo nasledujúce slovo
predchádzajúci znak aktuálny znak nasledujúci znak

5.6. Režimy prezerania

Režimy prezerania vám umožňujú čítať obsah aktuálneho objektu, aktuálneho dokumentu alebo obrazovky, v závislosti od toho, aký režim prezerania si vyberiete.

Na prepínanie medzi režimami prezerania použite nasledujúce klávesové skratky:

názov klávesová skratka pre Desktop klávesová skratka pre Laptop dotykové gesto popis
Nasledujúci režim prezerania NVDA+numerická 7 NVDA+pageUp švihnutie dvomi prstami nahor Prepne na nasledujúci režim prezerania
predchádzajúci režim prezerania NVDA+numerická 1 NVDA+pageDown švihnutie dvomi prstami nadol prepne na predchádzajúci režim prezerania

5.6.1. Prezeranie objektu

Pri prezeraní objektu si môžete prezerať len navigačný objekt zameraný objektovou navigáciou. Pre editačné polia a iné vstupné prvky budete najčastejšie vidieť text konkrétneho prvku. Pre iné objekty môžete vidieť ich popis, hodnotu alebo oboje.

5.6.2. Prezeranie dokumentu

Ak je navigačný objekt v režime prehliadania (napríklad na internetovej stránke), alebo v inom komplexnom dokumente (napríklad dokumenty programu Lotus Symphony), môžete sa prepnúť do režimu prezerania dokumentu. V tomto režime sa zobrazí text celého dokumentu.

Ak sa z prezerania objektu prepnete do prezerania dokumentu, prezerací kurzor sa presunie na miesto, kde je navigačný objekt. Ak sa pohybujete kurzorom po dokumente, navigačný objekt sa automaticky presúva na objekty pod kurzorom.

Všimnite si, že NVDA sa automaticky prepne do prezerania dokumentu vždy, keď budete v režime prehliadania.

5.6.3. Prezeranie obrazovky

Režim prezerania obrazovky umožňuje prezerať text v okne práve otvorenej aplikácie tak, ako je viditeľný na obrazovke. Toto funguje podobne, ako emulácia myši alebo virtualizácia okna v ostatných čítačoch obrazovky pre Windows.

Ak sa prepnete do prezerania obrazovky, prezerací kurzor sa presunie na pozíciu navigačného objektu. Pri pohybe prezeracím kurzorom sa navigačný objekt presunie na objekt nájdený pod kurzorom.

Všimnite si, že NVDA nedokáže rozpoznať text v niektorých nových aplikáciách, čo je spôsobené technikami vykresľovania, ktoré zatiaľ nie sú podporované.

5.7. Pohyb myšou

Počas posúvania myšou, v predvolenom nastavení NVDA oznamuje text, ktorým prechádza kurzor myši. Na niektorých miestach dokáže NVDA oznámiť celý odsek, inde len aktuálny riadok.

NVDA je možné nastaviť tak, že okrem textu bude oznamovať aj typ prvku, cez ktorý prechádza kurzor myši ako napr. tlačidlo alebo zoznam. Toto môže byť užitočné pre úplne nevidiacich používateľov.

NVDA používateľovi ponúka aj možnosť akustickej signalizácie polohy myši na základe vzdialenosti od okrajov obrazovky. Čím vyššie sa myš na obrazovke nachádza, tým vyššie je pípanie. Pre pravú a ľavú stranu sa pípanie presúva z jedného kanála do druhého, predpokladá sa, že používateľ má k dispozícii stereo reproduktory,.

Tieto funkcie v NVDA nie sú štandardne zapnuté. Aktivovať je ich možné v kategórii nastavenia myši v Nastaveniach z ponuky možnosti.

Aj napriek tomu, že sa na tento druh navigácie bežne používa myš alebo trackpad, NVDA má zabudovaných niekoľko klávesových skratiek, ktoré simulujú niektoré funkcie ukazovacieho zariadenia:

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Dotykové gesto Popis
Ľavý klik numerické lomeno NVDA+ú nie je Vykoná klik ľavým tlačidlom myši. Dvojklik je možné nasimulovať stlačením tejto skratky dva krát rýchlo za sebou.
Zamknúť ľavé tlačidlo myši shift+numerické lomeno NVDA+ctrl+ú nie je Stlačí a uzamkne ľavé tlačidlo myši. Stlačte znovu na uvoľnenie. Operáciu drag & drop môžete začať uzamknutím tlačidla použitím tohto príkazu a následne posunúť myš fyzicky alebo pomocou iných klávesových príkazov.
Pravý klik numerická hviezdička NVDA+ä klepnúť a podržať Vykoná klik pravým tlačidlom myši.
Zamknúť pravé tlačidlo myši shift+numerická hviezdička NVDA+ctrl+ä nie je Stlačí a uzamkne pravé tlačidlo myši. Stlačte znovu na uvoľnenie. Operáciu drag & drop môžete začať uzamknutím tlačidla použitím tohto príkazu a následne posunúť myš fyzicky alebo pomocou iných klávesových príkazov.
Myš na navigačný objekt NVDA+numerické lomeno NVDA+shift+m nie je Premiestni kurzor myši na miesto aktuálneho prvku zameraného objektovou navigáciou na mieste, kde ukazuje prezerací kurzor
Objektová navigácia na myš NVDA+numerická hviezdička NVDA+shift+n nie je Nastaví objektovú navigáciu na prvok, na ktorého umiestnenie ukazuje kurzor myši

6. Režim prehliadania

Súhrnnejšie dokumenty, ako napríklad web stránky, nám NVDA dokáže zobraziť v TZV. režime prehliadania. Toto zahŕňa dokumenty v programoch:

Režim prehliadania môžete aktivovať aj v dokumentoch programu Microsoft Word.

V režime prehliadania je obsah dokumentu usporiadaný plošne, takže na navigáciu je možné použiť bežné navigačné príkazy ako v prípade textových dokumentov. V tomto režime fungujú štandardné klávesové skratky na čítanie textu systémovým kurzorom ako napríklad plynulé čítanie, informácie o formátovaní a navigačné príkazy po tabuľkách. Ak je zapnuté zvýraznenie na obrazovke, pozícia kurzora v režime prehliadania je zvýraznená aj na obrazovke. Informácia o type prvku napr. či sa jedná o odkaz, nadpis a podobne je automaticky oznamovaná pri pohybe.

Niektoré situácie si vyžadujú interakciu priamo s prvkami v dokumente. Napríklad, keď potrebujete písať do editačného poľa alebo pomocou kurzorových klávesov vybrať položku v zozname. Vtedy je vhodné prepnúť do režimu fokusu a klávesové príkazy sú prepúšťané priamo prvku, ktorý má fokus. Ak čítate dokument v režime prehliadania a presuniete sa na prvok, ktorý si vyžaduje interakciu, predvolene sa NVDA automaticky prepne do režimu fokusu. Naopak ak sa napr. stláčaním klávesu tab presuniete na prvok, ktorý si nevyžaduje priamu interakciu, NVDA sa prepne automaticky späť do režimu prehliadania. Na prepínanie z režimu prehliadania do režimu fokusu je tiež možné pri čítaní prvku, ktorý si to vyžaduje použiť stlačenie klávesov medzerník alebo enter. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do režimu prehliadania. Nakoniec je možné režim fokusu vynútiť, v takom prípade ostane aktívny, až kým sa znovu nevrátite do režimu prehliadania.

Názov Klávesová skratka Popis
Prepnúť režimy fokusu / prehliadania NVDA+medzera Prepína medzi režimom fokusu a režimom prehliadania
Ukončiť režim fokusu escape Prepína do režimu prehliadania, ak bol režim fokusu aktivovaný automaticky
Obnoviť dokument v režime prehliadania NVDA+f5 Obnoví obsah aktuálneho dokumentu (užitočné ak časť obsahu nebola správne načítaná. Nie je dostupné v programoch Microsoft Word a Outlook.)
Hľadať NVDA+ctrl+f Zobrazí dialóg, ktorý umožní vyhľadávanie textu v aktuálnom dokumente. Podrobnosti sú popísané v časti Hľadanie textu.
Hľadať ďalej NVDA+f3 Vyhľadá nasledujúci výskyt textu v aktívnom dokumente, ktorý Ste už hľadali
Hľadať späť NVDA+shift+f3 Vyhľadá predchádzajúci výskyt textu v aktívnom dokumente, ktorý Ste už hľadali

6.1. Príkazy rýchlej navigácie

V režime prehliadania NVDA podporuje jednoznakové príkazy pre rýchlejší pohyb po prvkoch v dokumente. Niektoré príkazy však nemusia byť dostupné vo všetkých typoch dokumentov.

Za pomoci nasledujúcich klávesov sa môžete posúvať na nasledujúci prvok v dokumente, v opačnom smere sa môžete pohybovať kombinovaním príkazov s klávesom shift.

Rýchly prechod na začiatok alebo koniec skupín prvkov, ako napríklad zoznamov a tabuliek:

Názov Klávesová skratka popis
Prejdi na začiatok skupiny prvkov shift+čiarka Presunie fokus na začiatok skupiny prvkov (zoznam, tabuľka a podobne) podľa aktuálneho prvku
prejdi za skupinu prvkov čiarka Presunie fokus za skupinu prvkov (zoznam, tabuľka a podobne) podľa aktuálneho prvku

Niektoré aplikácie, ako Gmail, Twitter a Facebook používajú písmená ako klávesové skratky. ak ich chcete používať a súčasne chcete čítať text pomocou kurzora, môžete dočasne vypnúť rýchlu navigáciu v režime prehliadania. Na zapnutie a vypnutie rýchlej navigácie v režime prehliadania, použite skratku NVDA+shift+medzera.

6.1.1. Ďalšie príkazy navigácie

Okrem príkazov spomenutých vyššie, existujú aj ďalšie príkazy, ku ktorým ale predvolene nie sú priradené klávesové skratky. Aby ste mohli používať tieto príkazy, musíte im priradiť klávesové skratky v Dialógu klávesové skratky. Dostupné sú nasledujúce príkazy:

Uvedomte si, že pre každý príkaz potrebujete dve skratky, jednu na pohyb v dokumente dopredu a jednu na pohyb v dokumente späť. Obe je potrebné nastaviť, aby ste mohli v dokumente prechádzať v oboch smeroch. Ak napríklad chcete použiť y / shift+y na prechod medzi záložkami, budete postupovať nasledovne

 1. Otvoríte si nejaký dokument v režime prehliadania a následne otvoríte dialóg s nastavením klávesových skratiek.
 2. V časti režim prehliadania nájdete položku "prejde na nasledujúcu záložku".
 3. Priradíte skratku y.
 4. Nájdete položku "prejde na predchádzajúcu záložku".
 5. Priradíte skratku shift+y.

6.2. Zoznam prvkov

Dialóg zoznam prvkov zobrazuje zoznam rôznych typov prvkov v závislosti od toho, v akej aplikácii tento dialóg otvoríte. napríklad v internetových prehliadačoch zobrazuje zoznam odkazov, nadpisov, formulárových prvkov, tlačidiel alebo zoznam oblastí dokumentu. Pomocou výberového políčka je možné sa prepínať medzi jednotlivými typmi obsahu. Dialóg obsahuje editačné pole, v ktorom môžete filtrovať obsah práve zobrazeného zoznamu. Tlačidlami prejsť na alebo aktivovať vykonávame akcie pre prvky vybraté v zozname.

Názov Klávesová skratka Popis
Zoznam prvkov v režime prehliadania NVDA+f7 Zobrazí dialóg so zoznamom prvkov aktuálneho dokumentu

6.3. Hľadanie textu

Tento dialóg vám umožní vyhľadávať reťazce v aktuálnom dokumente. Text na vyhľadanie zadajte do editačného poľa "Napíšte text, ktorý chcete vyhľadať". Ak chcete, aby sa pri hľadaní zohľadňovali aj malé a veľké písmená, začiarknite políčko "Rozlišovať malé a veľké písmená". Ak začiarknete toto políčko a vyhľadáte reťazec "NV Access", NVDA vyhľadá len vtento reťazec a vynechá napríklad výskyt "nv access". Na vyhľadávanie môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Názov Klávesová skratka Popis
Vyhľadať text NVDA+ctrl+f Otvorí dialóg s moľžnosťami hľadania
Vyhľadať nasledujúci výskyt NVDA+f3 Vyhľadá nasledujúci výskyt hľadaného reťazca od aktuálnej pozície kurzora
Vyhľadať predchádzajúce NVDA+shift+f3 Vyhľadá predchádzajúci výskyt reťazca od aktuálnej pozície kurzora

6.4. Vnorené objekty

Moderné webové stránky môžu byť obohatené o prvky Oracle Java a HTML5, ale aj o dialógy či aplikácie. Ak sa tieto nachádzajú v dokumente, NVDA oznámi "vnorený objekt", "aplikácia", alebo "dialóg". medzi týmito prvkami sa môžete pohybovať skratkami rýchlej navigácie O a shift+O. Stlačením klávesu enter môžete premiestniť fokus do takéhoto vnoreného objektu. Ak je objekt prístupný, môžete sa v objekte pohybovať stláčaním klávesov tab alebo shift+tab. Je možné použiť klávesovú skratku na prechod späť do dokumentu v ktorom je objekt vnorený.

Názov Klávesová skratka Popis
Prejsť do nadradeného dokumentu NVDA+ctrl+medzera Premiestni fokus z aktuálneho vnoreného objektu do nadradeného dokumentu ktorý tento objekt obsahuje

7. Čítanie matematického obsahu

NVDA môže čítať matematický obsah sprostredkovaný cez aplikáciu MathPlayer 4 od spoločnosti Design Science. Musíte však mať vo vašom počítači nainštalovanú aplikáciu MathPlayer 4. MathPlayer si môžete zdarma stiahnuť z tejto adresy (anglicky): https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/. Po nainštalovaní Mathplayeru reštartujte NVDA.

NVDA podporuje tieto typy matematického obsahu:

NVDA automaticky prečíta matematický obsah počas čítania dokumentu. Ak používate brailový riadok, matematický obsah sa zobrazí aj na brailovom riadku.

7.1. Interakcia s matematickým obsahom

Ak na prácu s počítačom používate len hlasový výstup, pravdepodobne si budete chcieť matematický obsah čítať po častiach.

V režime prehliadania to môžete docieliť tak, že sa presuniete na matematický príklad a stlačíte enter.

Ak nie ste v režime prehliadania:

 1. Presuňte prezerací kurzor na matematický príklad. Predvolene prehliadací kurzor sleduje systémový kurzor, takže môžete na pohyb použiť systémový kurzor.
 2. potom aktivujte tento príkaz:

Názov klávesová skratka Popis
Interakcia s matematickým obsahom NVDA+alt+m Umožní prácu s matematickým obsahom

od tohto momentu môžete používať skratky programu MathPlayer, ako napríklad šípky na prezeranie obsahu. Napríklad ľavou a pravou šípkou sa pohybujete po matematickom výraze a šípkou dole rozbalíte konkrétnu časť výrazu, napríklad zlomok. Zoznam klávesových skratiek nájdete v návode k programu MathPlayer.

Ak príklad dočítate a chcete sa vrátiť, stlačte Escape.

Môžete sa stretnúť s tým, že je matematický obsah zobrazený ako tlačidlo alebo iný prvok a až po jeho stlačení sa zobrazia podrobnosti. V tomto prípade na aktiváciu prvku použite skratku ctrl+enter.

8. Braille

Ak máte brailový riadok, NVDA môže informácie zobrazovať priamo na brailovom riadku. Ak váš riadok podporuje písanie cez klávesnicu, môžete ho použiť na písanie textu v plnopise alebo skratkopise. brailový výstup je možné zobraziť aj na obrazovke počítača použitím Zobrazovača Braillu. Zobrazovač braillu funguje v prípade, že používate brailový riadok, ale tiež bez brailového riadka.

Informácie o podporovaných riadkoch nájdete v časti Podporované brailové zobrazovače. Na tomto mieste tiež nájdete informácie o tom, ktoré riadky dokáže NVDA rozpoznať automaticky. Všetky nastavenia týkajúce sa brailových riadkov a tabuliek nájdete v kategórii Braillovo písmo v nastaveniach.

8.1. Skratky pre prvky, oblasti stránky a typy stavov v brailovom zobrazení

Aby sa na brailový riadok dostalo čo najviac informácií, pre prvky, oblasti stránky a stavy sa používajú tieto skratky.

skratka typ prvku
ap aplikácia
čln článok
cit citácia
tlo tlačidlo
tloko Tlačidlo s kontextovou ponukou
vybtlo výberové tlačidlo
krhtlo kruhové tlačidlo
prtlo prepínacie tlačidlo
pop popis
ram zoznamový rámik
zcp začiarkávacie políčko
dok dokument
dlg dialóg
edt editačné pole
hesedt Heslové editačné pole
vnor vnorený objekt
kpoz koncová poznámka
obr obrázok
cpoz poznámka pod čiarou
gra grafika
skp zoskupenie
hN nadpis úrovne, pričom N udáva úroveň, napríklad h1, h2
bbl bublinková nápoveda
obl oblasť stránky
odk odkaz
nodk navštívený odkaz
zoz zoznam
mnu menu
ppnk panel ponúk
pontlo tlačidlo ponuky
polmnu položka menu
pnl panel
priebeh indikátor priebehu
znprzdn Indikátor priebehu, Zaneprázdnené
prep prepínač
pos posúvač
sekc sekcia
stav stavový riadok
zozal zoznam záložiek
tbl tabuľka
sN stĺpec v tabuľke, kde N je číslo stĺpca, napríklad s1, s2.
rN riadok v tabuľke, kde N je číslo riadka, napríklad r1, r2.
term terminál
panas panel nástrojov
konap kontextová nápoveda
sz stromové zobrazenie
tlosz tlačidlo stromového zobrazenia
polsz položka stromového zobrazenia
úro N položka v stromovom zobrazení, N udáva hierarchickú úroveň
okno okno
⠤⠤⠤⠤⠤ oddeľovač
ozn označený obsah|

Skratkami sú tiež označené tieto stavy:

skratka stav prvku
... zobrazuje sa, ak prvok podporuje automatické dopĺňanie
⢎⣿⡱ Zobrazí sa, ak je objekt (napríklad prepínacie tlačidlo) stlačený
⢎⣀⡱ Zobrazí sa, ak objekt (napríklad prepínacie tlačidlo) nie je stlačený
⣏⣿⣹ Zobrazí sa, ak je objekt (napríklad začiarkávacie políčko) začiarknutý
⣏⣸⣹ zobrazí sa, ak je objekt (napríklad začiarkávacie políčko) čiastočne začiarknutý
⣏⣀⣹ zobrazí sa,ak objekt (napríklad začiarkávacie políčko) nie je začiarknutý
- Zobrazuje sa, ak sa dá objekt (napríklad vetva v stromovom zobrazení) zbaliť
+ zobrazuje sa, ak sa dá objekt (napríklad vetva v stromovom zobrazení) rozbaliť
*** Označuje chránený dokument alebo prvok
klik zobrazuje sa, ak je objekt klikateľný
kmnt Označuje komentár v dokumente alebo bunke tabuľky
vzor Označuje vzorec v bunke tabuľky
nespr Označuje nesprávne zadanú informáciu
popis Označuje, že objekt (zvyčajne obrázok) obsahuje dlhý popis
vredt Označuje viacriadkové editačné pole, najčastejšie vo webových dokumentoch
pov Označuje povinné pole vo formulári
ln Zobrazuje sa, ak je objekt (napríklad editačné pole) len na čítanie
vybr zobrazuje sa, ak je objekt vybratý
nvybr zobrazí sa,ak objekt nie je vybratý
vzost Zobrazí sa, ak je objekt zobrazený vzostupne
zost zobrazí sa,ak je objekt zobrazený zostupne
pmnu zobrazuje sa, ak objekt obsahuje podmenu

Pre oblasti stránky sa používajú tieto skratky:

skratka Oblasť stránky
bnnr banner
obsah Info o obsahu
dopln doplnková
form formulár
hlav hlavná
navi navigácia
hľad vyhľadávanie
obl oblasť

8.2. brailový zápis

NVDA podporuje písanie textu cez klávesnicu brailového riadka v plnopise i skratkopise. Prekladovú tabuľku, ktorá sa použije na preklad textu, môžete určiť v Nastaveniach v kategórii Braillovo písmo nastavením Vstupnej tabuľky.

Keď píšete v plnopise, text sa vkladá okamžite. Ak píšete v skratkopise, text sa preloží a vloží po stlačení medzeri alebo klávesu enter na konci slova. Majte na pamäti, že pri preklade sa berie ohľad len na to, čo píšete a nie na to, čo ste už napísali a kde sa práve nachádza kurzor. Ak napríklad používate tabuľku, ktorá vyžaduje začíanie čísel číslicovým znakom a klávesom backspace sa presuniete na koniec čísla, musíte znovu stlačiť číslicový znak, aby ste mohli pokračovať v písaní čísel.

Bod 7 odstráni posledne zadaný znak alebo kombináciu bodov. Bod 8 preloží zadaný text a stlačí kláves Enter. Body 7+8: preloží zadaný text, ale nevloží medzeru ani nový riadok.

8.2.1. Zadávanie klávesových skratiek

NVDA umožňuje zadávať klávesové skratky a emulovať rôzne kombinácie kláves priamo z brailového riadka. Takáto emulácia je možná dvoma spôsobmi: Priradením konkrétnej skratky konkrétnemu tlačidlu, alebo použitím virtuálnych preraďovačov.

Najčastejšie klávesy, ako napríklad šípky, alebo kláves alt na vyvolanie panela ponúk, je možné priradiť priamo konkrétnym tlačidlám alebo kombináciám brailových bodov. Mnohé ovládače brailových riadkov už majú predvolené takéto skratky. Tieto skratky môžete meniť a pridávať V dialógu klávesové skratky.

Táto metóda veľmi dobre funguje napríklad pre klávesy Tab a podobne. Často ale nechcete definovať úplne všetky existujúce klávesové skratky. Aby bolo možné emulovať klávesy, kde je potrebné súčasne stlačiť viacero kláves súčasne, NVDA umožňuje definovať skratky pre CTRL, alt, shift, windows, NVDA a prípadne priradiť kombinácie týchto kláves. Ak chcete použiť takéto preraďovače, najprv stlačte príslušné tlačidlo (alebo kombináciu tlačidiel), ktoré sú priradené ku klávesom. Potom stlačte písmeno, ktoré je súčasťou klávesovej skratky. Napríklad: Ak chcete použiť skratku ctrl+f, použite tlačidlo, ktoré odošle do systému Ctrl a následne stlačte f, Ak chcete zadať ctrl+alt+t, použite buď samostatné tlačidlá pre stlačenie kláves ctrl a alt, v ľubovoľnom poradí, alebo jedno tlačidlo, ktoré automaticky stláča obe klávesy súčasne. Následne napíšte t.

Ak nechtiac odošlete do systému kláves a chcete odoslanie zrušiť, stlačte tlačidlo alebo kombináciu znovu.

Ak používate skratkopis, modifikačné klávesy sú prekladané ako použitie bodov 7+8. Navyše, tieto skratky nezahŕňajú znaky zapísané pred použitím príkazu. Takže ak chcete stlačiť alt+2, pričom na zapísanie čísla 2 je potrebné použiť číslicový znak, najprv stlačte tlačidlo, ktorým do systému odošlete kláves alt, potom zapíšte číslicový znak a následne body 1 a 2.

9. Zrak

NVDA je primárne určené pre zrakovo postihnutých používateľov, ktorí na prácu s počítačom využívajú hlasový výstup alebo brailový riadok. Dokáže však upravovať aj zobrazenie na obrazovke. Takéto úpravy v NVDA označujeme ako vizuálne rozšírenie.

NVDA ponúka viacero vizuálnych rozšírení, ktoré sú popísané nižšie. Ďalšie si môžete nainštalovať vo forme doplnku.

Nastavenia vizuálnych rozšírení nájdete v kategórii zrak v dialógu Nastavenia.

9.1. Zvýraznenie na obrazovke

Zvýraznenie na obrazovke vám uľahčí identifikovanie systémového fokusu, navigačného objektu a pozíciu kurzora v Režime prehliadania. Objekty sú vyznačené farebným obdĺžnikom.

Ak aktivujete zvýraznenie na obrazovke v kategórii zrak v dialógu nastavenia, môžete nastaviť, či chcete zvýrazňovať fokus, navigačný objekt alebo kurzor v režime prehliadania.

9.2. Tienenie obrazovky

Ak ste zrakovo postihnutí alebo úplne nevidiaci, často nechcete alebo jednoducho nemôžete pozerať na obrazovku. Navyše sa nemôžete uistiť, že niekto nenazerá na obrazovku vášho počítača. V týchto situáciách môžete použiť funkciu tienenia obrazovky. Toto spôsobí, že celá obrazovka bude úplne čierna.

Tienenie obrazovky môžete aktivovať v kategórii zrak v Dialógu Nastavenia.

Kým je tienenie obrazovky aktívne, nie je možné robiť činnosti priamo závislé na obsahu obrazovky ako rozpoznávanie textu použitím OCR alebo zachytenie snímky obrazovky.

Keďže v najnovších verziách systému Windows došlo k úpravám v API na zväčšovanie, bolo potrebné v NVDA aktualizovať spôsob, akým sa zabezpečuje tienenie obrazovky. Použite NVDA od verzie 2021.2 v kombinácii s Windows od verzie 10 21H2 (10.0.19044). Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste sa pri prvom použití tienenia obrazovky uistili vlastným zrakom, alebo prostredníctvom vidiacej osoby, či je obrazovka skutočne čierna.

10. Optické rozpoznávanie textu Windows

Ak nie sú k dispozícii užitočné textové informácie, je možné použiť nástroje na optické rozpoznávanie textu z obrázka. NVDA dokáže rozpoznávať text z obrázka pomocou optického rozpoznávania (OCR) vstavaného v operačnom systéme Windows od verzie 10. Ďalšie spôsoby rozpoznávania textu môžu byť integrované pomocou doplnkov.

Ak vyvoláte rozpoznanie textu, NVDA bude analyzovať aktuálny navigačný objekt. Predvolene navigačný objekt sleduje systémový kurzor alebo kurzor v režime prehliadania, takže vo väčšine prípadov stačí presunúť kurzor na požadované miesto. Ak napríklad presuniete kurzor na obrázok, bude rozpoznaný text z obrázka. Ak chcete cez OCR rozpoznať celé okno aplikácie, budete musieť použiť objektovú navigáciu.

Keď je rozpoznávanie dokončené, text sa zobrazí v režime prehliadania a môžete ho čítať šípkami. objekt pod kurzorom môžete aktivovať (zvyčajne kliknúť naň) medzerou alebo klávesom enter. Klávesom ESC zatvoríte okno s rozpoznaným textom.

10.1. Rozpoznávanie textu Windows

priamo v systéme windows od verzie 10 je k dispozícii optické rozpoznávanie textu pre mnohé jazyky, vrátane Slovenčiny. NVDA môže pomocou OCR rozpoznať text v obrázku alebo v neprístupnom okne aplikácie.

jazyk rozpoznávania nastavíte v kategórii Rozpoznávanie textu Windows v Nastaveniach. Doplnkové jazyky pre rozpoznávanie (Napríklad Češtinu) nainštalujete z menu štart > nastavenia > čas a jazyk > miestne a jazykové nastavenia > Pridanie jazyka.

Ak chcete pravidelne sledovať zmeny v aktuálnom okne, napríklad ak sledujete video s titulkami, môžete zapnúť možnosť pravidelne obnovovať rozpoznaný text. Toto je možné zapnúť v časti Rozpoznávanie textu Windows v Nastaveniach NVDA.

OCR systému Windows od verzie 10 môže byť čiastočne alebo úplne nefunkčné v kombinácii s vizuálnymi rozšíreniami NVDA alebo inými externými vizuálnymi pomôckami. Pred spustením optického rozpoznávania by ste mali obmedziť použitie takýchto pomôcok.

rozpoznanie textu v aktuálnom navigačnom objekte vyvoláte skratkou NVDA+R.

11. Vylepšenia pre aplikácie

NVDA pre niektoré aplikácie implementuje svoje vlastné príkazy, čím buď umožňuje ľahšie vykonávať niektoré úlohy, alebo sprístupňuje časti aplikácií, ktoré nie sú inak prístupné používateľom odkázaným na čítač obrazovky.

11.1. Microsoft Word

11.1.1. Automatické čítanie hlavičiek stĺpcov a riadkov

NVDA vám môže automaticky oznamovať hlavičky riadkov a stĺpcov pri čítaní tabuliek v programe MS Word. Najprv Musíte mať začiarknuté "Oznamovať hlavičky riadkov / stĺpcov tabuľky" v kategórii čítanie textu v Nastaveniach. Následne musíte určiť, ktorý riadok alebo stĺpec má NVDA považovať za hlavičku. Keď sa nastavíte na prvý riadok alebo stĺpec a chcete ho nastaviť ako hlavičku, použite tieto príkazy:

Názov Klávesová skratka popis
Nastaviť hlavičky stĺpcov NVDA+shift+c Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a nasledujúce stĺpce považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v nasledujúcich riadkoch. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.
Nastaviť hlavičky riadkov NVDA+shift+r Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a stĺpce pod ním považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v stĺpcoch medzi riadkami. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.

Tieto nastavenia sa natrvalo uložia do dokumentu tak, aby im porozumeli aj iné čítače obrazovky (napríklad JAWS). Ak neskôr dokument otvorí používateľ, ktorý používa iný čítač obrazovky, bude mať už správne nastavené hlavičky v tabuľkách.

11.1.2. Režim prehliadania v programe Microsoft Word

Podobne ako na internete, aj v programe MS Word môžete aktivovať režim prehliadania. V režime prehliadania potom funguje rýchla navigácia a zoznam prvkov. Režim prehliadania v programe Microsoft Word zapnete a vypnete skratkou NVDA+medzera. Viac informácií nájdete v kapitole Režim prehliadania.

11.1.2.1. Zoznam prvkov

Ak máte aktívny režim prehliadania v programe Microsoft Word, zoznam prvkov vyvoláte skratkou NVDA+F7. V zozname prvkov môžete prezerať nadpisy, odkazy, komentáre a revízie dokumentu a tiež chyby (v súčasnosti len pravopisné).

11.1.3. Čítanie komentárov

Ak si chcete prečítať komentár, na ktorom je systémový fokus, stlačte NVDA+alt+c. Všetky komentáre spolu s revíziami si môžete prezerať aj v zozname prvkov, ak vyberiete ako prvok komentáre a zmeny.

11.2. Microsoft Excel

11.2.1. Automatické čítanie hlavičiek stĺpcov a riadkov

NVDA vám môže automaticky oznamovať hlavičky riadkov a stĺpcov pri čítaní tabuliek v programe MS Excel. Najprv Musíte mať začiarknuté "Oznamovať hlavičky riadkov / stĺpcov tabuľky" v Nastaveniach v kategórii čítanie textu. Následne musíte určiť, ktorý riadok alebo stĺpec má NVDA považovať za hlavičku. Keď sa nastavíte na prvý riadok alebo stĺpec a chcete ho nastaviť ako hlavičku, použite tieto príkazy:

Názov Klávesová skratka Popis
Nastaviť hlavičky stĺpcov NVDA+shift+c Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a nasledujúce stĺpce považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v nasledujúcich riadkoch. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.
Nastaviť hlavičky riadkov NVDA+shift+r Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a stĺpce pod ním považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v stĺpcoch medzi riadkami. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.

Tieto nastavenia sa natrvalo uložia do dokumentu tak, aby im porozumeli aj iné čítače obrazovky (napríklad JAWS). Ak neskôr dokument otvorí používateľ, ktorý používa iný čítač obrazovky, bude mať už správne nastavené hlavičky v tabuľkách.

11.2.2. Zoznam prvkov

Podobne ako na internete, aj v programe MS Excel môžete používať zoznam prvkov a takto sa dostať k viacerým informáciám. Zoznam prvkov v programe MS Excel vyvoláte skratkou NVDA+F7. V zozname prvkov si môžete zobraziť tieto časti dokumentu:

11.2.3. Čítanie poznámok

Ak si chcete prečítať poznámky pre aktuálnu bunku, stlačte NVDA+alt+c. V aplikáciách Microsoft Office 2016, 365 a novších boli komentáre nahradené poznámkami. Všetky poznámky v aktuálnom hárku si môžete prezerať aj v zozname prvkov po stlačení nvda+F7.

NVDA dokáže zobraziť vlastný dialóg na pridanie alebo úpravu poznámky. Štandardné okno na prácu s poznámkami v MS Excely nie je prístupné. Preto NVDA používa vlastný dialóg, ale používa klávesovú skratku, ktorú poskytuje MS Excel. Preto skratka funguje aj vtedy, ak NVDA nie je spustené. Na pridanie poznámky, alebo úpravu existujúcej poznámky pre aktuálnu bunku, stlačte shift+f2.

Túto skratku nie je možné zmeniť.

Upozorňujeme, že okno na prácu s poznámkami je možné vyvolať aj z kontextovej ponuky pre bunku v MS Excely. Toto však otvorí predvolený neprístupný dialóg, ktorý sa štandardne používa v MS Excely.

V Microsoft Office 2016, 365 a novších, bol pridaný aj nový spôsob komentovania. Tento spôsob je prístupnejší a umožňuje napríklad odpovedať na komentáre. Možnosť nájdete v kontextovej ponuke bunky. Takto pridané komentáre ale nie sú zviazané s poznámkami.

11.2.4. Čítanie chránených buniek

Ak je dokument programu MS Excel chránený, môžete mať problém prečítať niektoré bunky, ktoré sú chránené proti úpravám. Ak si chcete prezerať aj chránené bunky, najprv aktivujte režim prehliadania skratkou NVDA+medzera. Následne použite na prezeranie tabuľky štandardné príkazy (napríklad šípky).

11.2.5. Formuláre

V zošite programu MS Excel sa môžu nachádzať formuláre. dostanete sa k nim cez zoznam prvkov, alebo skratkami rýchlej navigácie f a shift+f. Aj v tomto prípade aktivujete režim fokusu medzerou alebo klávesom enter. V tomto režime môžete napríklad vyplniť editačné pole. pre viac informácii o práci v režime prehliadania a o skratkách rýchlej navigácie pozrite časť Režim prehliadania.

11.3. Microsoft PowerPoint

Názov Klávesová skratka popis
Zobraziť alebo skryť poznámky ctrl+shift+s keď máte spustenú prezentáciu, tento príkaz prepína medzi poznámkami pre aktuálnu snímku a obsahom aktuálnej snímky. Skratka má vplyv len na to, čo NVDA číta a nie na samotné zobrazenie snímky na obrazovke.

11.4. Foobar2000

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť zostávajúci čas ctrl+shift+r V prípade, že je práve prehrávaná skladba, oznámi zostávajúci čas.
Oznámiť uplinulý čas ctrl+shift+e Oznámi koľko zo skladby bolo prehraté, ak je spustené prehrávanie.
Oznámiť dĺžku skladby ctrl+shift+t Oznámi dĺžku prehrávanie skladby, ak je spustené prehrávanie.

Všimnite si: tieto skratky fungujú len ak máte vo Foobare nastavené predvolené zobrazenie stavového riadka.

11.5. Miranda IM

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť poslednú správu NVDA+ctrl+1-4 Oznámi jednu z posledných správ. napr. NVDA+ctrl+2 oznámi predposlednú správu.

11.6. Poedit

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť okno komentáre ctrl+shift+c Oznamuje komentáre z okna komentár.
Oznámiť poznámky pre prekladateľov ctrl+shift+a Oznamuje poznámky pre prekladateľov.

11.7. Kindle pre PC

NVDA podporuje čítanie a prácu s knihami v aplikácii amazon Kindle pre PC. Funkcia je však dostupná len pre knihy, ktoré majú atribút "Screen Reader: Supported". Toto si môžete overiť v detailoch konkrétnej knihy.

Knihy sú zobrazované v režime prehliadania. Režim prehliadania sa automaticky aktivuje po otvorení knihy, alebo po zobrazení textu knihy. Nová strana sa načíta vždy, keď sa pri čítaní dostanete na koniec aktuálnej strany, aj v prípade ak knihu čítate šípkami alebo plynulým čítaním. ručne môžete prejsť na nasledujúcu stranu klávesom page up. Na predchádzajúcu stranu sa vrátite klávesom page down.

na prechod medzi odkazmi a obrázkami môžete použiť skratky rýchlej navigácie. Tieto však fungujú len v rámci aktuálnej strany. Skratka na prechod medzi odkazmi prechádza aj medzi poznámkami pod čiarou.

NVDA poskytuje základnú podporu pre čítanie matematiky a navigáciu v matematickom obsahu. Podrobnosti nájdete v časti Čítanie matematického obsahu.

11.7.1. Výber textu

Kindle umožňuje vykonávať rôzne operácie s práve vybratým textom. Môžete si vyhľadať definíciu v slovníku, pridať poznámku alebo zvýraznenie, skopírovať text do schránky alebo ho vyhľadať na internete. najprv vyberte text pomocou shiftu v kombinácii so šípkami. Keď vyberiete text, zobrazte si možnosti stlačením klávesy aplikácie alebo skratky Shift+F10. Ak nevyberiete žiadny text, zobrazia sa možnosti pre slovo pod kurzorom.

11.7.2. Používateľské poznámky

K slovu alebo k pasáži v texte môžete pridať poznámku. Aby ste mohli pridať poznámku, označte text a otvorte kontextové menu spôsobom opísaným vyššie. V menu vyberte položku pridať poznámku.

Pri čítaní NVDA oznamuje tieto poznámky ako komentáre.

Poznámku upravíte alebo zmažete nasledujúcim spôsobom:

 1. Presuňte kurzor na miesto, kde sa nachádza poznámka.
 2. Otvorte kontextové menu.
 3. Vyberte položku upraviť poznámku.

11.8. Azardi

V tabuľke s knihami:

Názov Klávesová skratka Popis
otvoriť enter otvorí vybratú knihu.
kontextová ponuka kláves aplikácie (kontextové menu) Otvorí kontextové menu pre vybratú knihu.

11.9. Konzola Windows

NVDA poskytuje podporu pre konzolu, ktorá sa používa v príkazovom riadku, PowerShell, a Windows Subsystéme pre Linux. Okno konzoly má pevne stanovenú veľkosť a zvyčajne sa doň nevmestí celý výstup. Keď sa v okne objaví nový text, staršie záznamy nie sú viditeľné. Vo verziách Windows pred verziou 11 22H2, Takto skrytý text nie je možné čítať prezeracím kurzorom NVDA. Preto je potrebné posúvať okno konzoly, aby ste si mohli prečítať staršie výstupi. V nových verziách systému Windows je možné prezerať buffer Windows konzoly a terminálu bez nutnosti skrolovať výstup. Nasledujúce vstavané klávesové skratky môžu byť užitočné pri čítaní textu v starších typoch Windows konzoly:

Názov Klávesová skratka Popis
Posunúť hore CTRL+šípka hore Posunie okno konzoly vyššie, takže je možné čítať staršie záznamy.
Posunúť dole CTRL+šípka dole posunie okno konzoly nižšie, takže je možné čítať novšie záznamy.
Posunúť na začiatok CTRL+Home Posunie okno konzoly na začiatok celého výstupu.
Posunúť na koniec CTRL+end Posunie okno konzoly na koniec celého výstupu.

12. Konfigurácia NVDA

Väčšinu nastavení NVDA je možné nájsť v dialógových oknách z podmenu Možnosti v ponuke NVDA. Mnohé nastavenia sú v multystránkovom dialógu Nastavení. Vo všetkých dialógoch nastavení môžete akceptovať vykonané zmeny stlačením tlačidla OK. Ak chcete zahodiť vykonané zmeny, môžete stlačiť tlačidlo Zrušiť, alebo kláves esc. V niektorých dialógoch môžete nastavenia okamžite uložiť bez nutnosti zatvárať dialóg aktivovaním tlačidla použiť. Na prepínanie niektorých volieb existujú tiež globálne klávesové skratky, ktoré sú zobrazované pri popise jednotlivých nastavení v texte nižšie.

12.1. Nastavenia

Mnoho nastavení NVDA nájdete v dialógu nastavenia. Aby bolo možné rýchlo vyhľadať požadované nastavenie, nastavenia sú usporiadané do kategórií. Po vybratí príslušnej kategórie sa zobrazia len nastavenia vo zvolenej kategórii. V zozname kategórií na pohyb použite šípku hore a šípku dole. Na prechod ku konkrétnym nastaveniam potom použite tab a shift+tab. V dialógu nastavení je možné kedykoľvek prepínať kategórie skratkami ctrl+tab dopredu a ctrl+shift+tab v opačnom smere.

Nastavenia môžete uložiť aktivovaním tlačidla použiť. V tomto prípade ostane dialóg otvorený a vy môžete meniť ďalšie nastavenia a to aj v iných kategóriách. Ak chcete uložiť nastavenia a súčasne zatvoriť dialóg nastavení, aktivujte tlačidlo OK.

Niektoré kategórie nastavení majú aj vlastnú klávesovú skratku. Po stlačení tejto skratky sa automaticky otvorí dialóg nastavení a kurzor bude presunutý na požadovanú kategóriu. Predvolene nemajú klávesovú skratku všetky kategórie. Ak chcete vytvoriť skratku pre kategórie, ktoré často používate, použite dialóg Klávesové skratky, kde môžete nastaviť novú klávesovú skratku alebo dotykové gesto.

Kategórie nastavení sú popísané na nasledujúcich riadkoch.

12.1.1. Všeobecné

Otvoriť všeobecné nastavenia

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+g

Tu môžete nastaviť základné správanie NVDA, vrátane jazyka rozhrania NVDA a tiež kontroly aktualizácii. Kategória Obsahuje tieto nastavenia:

Jazyk

Je to zoznam, kde je možné vybrať jazyk, ktorý NVDA bude používať a v ňom zobrazovať všetky hlásenia. Nachádza sa tu mnoho jazykov a poslednou položkou zoznamu je Jazyk systému. Táto posledná voľba hovorí NVDA, aby používal jazyk, v ktorom sú zobrazované dialógy Windows.

Aby sa prejavili zmeny, je potrebné reštartovať NVDA. Môžete si vybrať, či chcete reštartovať teraz, alebo neskôr. V oboch prípadoch je potrebné, aby bolo povolené ukladanie nastavení pri ukončení NVDA (buď ručne, alebo automaticky).

Uložiť nastavenia pri ukončení

Začiarkavacie políčko, ktoré ak začiarknete, bude NVDA pri ukončení automaticky ukladať svoje nastavenia.

Pri ukončení NVDA zobraziť dialóg s možnosťami

Toto začiarkávacie pole určuje, či sa pri ukončení NVDA zobrazí dialóg, v ktorom môžete vybrať akciu. Ak je začiarknuté, pri ukončení NVDA sa zobrazí dialóg, v ktorom môžete vybrať, či chcete NVDA ukončiť, reštartovať, reštartovať a zakázať doplnky, alebo reštartovať a nainštalovať čakajúce aktualizácie. Ak toto pole nie je začiarknuté, NVDA sa ukončí okamžite.

prehrať zvuk pri spustení a ukončení NVDA

Začiarkávacie pole. Ak začiarknete, NVDA pri spustení a pred ukončením prehrá zvuk.

Úroveň záznamu

Zoznamový rámik, ktorý umožňuje používateľovi zvoliť, aké množstvo dát má NVDA zaznamenať počas svojho vlastného behu. Všeobecne sa používateľ týmto nastavením nemusí zaoberať. Ak chcete tvorcom programu poskytnúť informácie o chybových hláseniach, je dobré nastaviť túto voľbu na vyššiu úroveň. Takisto môžete zaznamenávanie úplne vypnúť.

Dostupné sú tieto možnosti:

Spustiť NVDA po prihlásení

Ak je táto voľba začiarknutá, NVDA sa spustí hneď po prihlásení do systému. Táto voľba je dostupná len po nainštalovaní NVDA a nemôže byť použitá pri spustenej prenosnej verzii.

Spúšťať NVDA pri zobrazení prihlasovacej obrazovky (vyžaduje administrátorské práva)

Ak sa do Windows prihlasujete zadaním vášho prihlasovacieho mena a hesla, zaškrtnutím tejto voľby zaistíte, aby sa NVDA spustil už pri zobrazení práve spomínanej obrazovky. Táto voľba je dostupná len po nainštalovaní NVDA a nemôže byť použitá pri spustenej prenosnej verzii.

použiť aktuálne nastavenia NVDA na prihlasovacej a zabezpečených obrazovkách (vyžaduje administrátorské práva)

Po stlačení tohto tlačidla NVDA skopíruje aktuálne nastavenia do systémového priečinka, aby mohli byť tieto nastavenia použité v prípade, ak je NVDA spustený na prihlasovacej obrazovke alebo iných zabezpečených obrazovkách. Ak sa chcete uistiť, že budú správne prekopírované všetky nastavenia, môžete uložiť nastavenia stlačením Ctrl+NVDA+c, alebo použitím voľby z ponuky NVDA. Táto voľba je dostupná len po nainštalovaní NVDA a nemôže byť použitá pri spustenej prenosnej verzii.

Kontrolovať dostupnosť novej verzie NVDA

Ak je začiarknuté, NVDA bude automaticky kontrolovať dostupnosť novej verzie a ak novú verziu nájde, upozorní vás na to. Aktualizácie môžete skontrolovať ručne aktivovaním položky skontrolovať aktualizácie v menu pomocník v ponuke NVDA. Ak požiadate o stiahnutie aktualizácie, NVDA z vášho počítača odosiela na náš server niektoré údaje. Aby bolo možné poskytnúť aktualizáciu, zisťujeme:

Zhromažďovanie údajov o používaní NVDA

Ak začiarknete túto možnosť, NV Access využije tieto informácie na zisťovanie, koľko ľudí používa NVDA, z akých krajín pochádzajú. Informácie sú zasielané vždy pri kontrole dostupnosti novej verzie. Na zisťovanie krajiny, v ktorej sa nachádzate, využívame IP adresu. Vašu IP adresu si však ďalej neukladáme. Okrem nevyhnutných údajov na získanie aktualizácie tiež po začiarknutí tohto políčka budeme odosielať tieto informácie:

Tieto údaje nám umožnia určiť ďalšie priority pri vývoji NVDA.

Upozorniť na čakajúcu aktualizáciu po štarte

Ak je začiarknuté, NVDA po štarte upozorní, že máte stiahnuté aktualizácie a ponúkne možnosť inštalácie. Aktualizáciu môžete ručne nainštalovať z dialógu Ukončiť NVDA (ak ho máte aktívny), z menu NVDA alebo z pomocníka v menu NVDA.

+++ Reč +++ [SpeechSettings]

Otvoriť nastavenia reči

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+v

táto kategória obsahuje nastavenia na zmenu hlasového výstupu a úpravu reči konkrétneho hlasového výstupu. Pre rýchlejšiu alternatívu, ktorá umožňuje meniť parametre hlasu odkiaľkoľvek zo systému si prosím pozrite časť Kruh nastavení hlasového výstupu.

Táto kategória obsahuje tieto nastavenia:

Zmeniť hlasový výstup

V tejto kategórii je ako prvé tlačidlo Zmeniť... Po aktivovaní tohto tlačidla sa otvorí nové okno Hlasový výstup, v ktorom môžete vybrať hlasový výstup a výstupné zariadenie. Toto okno sa otvorí nad oknom s nastaveniami. Potvrdenie alebo zatvorenie tohto dialógu vás preto vráti späť do okna s nastaveniami.

Hlas

Ide o zoznam obsahujúci všetky dostupné hlasy aktuálneho hlasového výstupu. Za pomoci šípok môžete tento zoznam prehliadať a vypočuť si všetky hlasy. Hornou a ľavou šípkou sa presuniete na predchádzajúci hlas, dolnou a pravou šípkou sa môžete presunúť na nasledujúci hlas.

Variant

Ak používate hlasový výstup eSpeak NG, toto je zoznamový rámik, ktorý nastavuje variant hlasu. Varianty hlasu výstupu eSpeak NG môžeme chápať takmer ako ďalšie hlasy, pretože dodávajú hlasu úplne iné vlastnosti. Niektoré varianty budú znieť ako mužský, iné ako ženský hlas a niektoré dokonca úplne inak. Táto možnosť je tiež dostupná aj pre niektoré hlasové výstupy tretích strán a v takom prípade budete môcť upraviť variant hlasu aj pri nich.

Tempo

Je to posuvník od nula po sto, ktorým nastavíte rýchlosť reči. Nula znamená najpomalšie tempo reči a sto najrýchlejšie.

Zdvojnásobiť tempo

Začiarknutím tejto možnosti docielite značné zrýchlenie reči. Túto funkciu podporujú len niektoré hlasové výstupi.

Výška

Posuvník, ktorým nastavíte výšku od nula po sto. Nula je najnižší tón a sto najvyšší tón reči.

Hlasitosť

Posuvník, ktorým v rozmedzí od nula po sto nastavíte hlasitosť hlasu od najtichšieho po najhlasnejší.

Intonácia

Posuvník, ktorého hodnota hovorí hlasovému výstupu do akej miery má byť intonácia uplatnená smerom na hor i smerom na dol. V súčasnosti intonáciu podporuje len hlasový výstup eSpeak NG.

Automaticky prepínať jazyk

Ak je začiarknuté, NVDA bude automaticky počas čítania meniť jazyk. Jazyk určí podľa jazykových značiek v texte. Predvolene je toto začiarknuté.

Automaticky prepínať dialekt

Ak je začiarknuté automaticky prepínať jazyk, toto umožňuje zmeny aj dialektu jazyka hlasového výstupu. Napríklad ak budete anglickým hlasom čítať v jazyku Angličtina - spojené štáty a NVDA narazí na značku pre zmenu dialektu na Angličtina - Veľká Británia, hlasový výstup sa prepne na správny dialekt. Predvolene toto nie je začiarknuté.

Úroveň interpunkcie

Klávesová skratka: NVDA+p

Môžete nastaviť, či má NVDA slovne oznamovať interpunkčné znamienka a symboly. Ak je toto napríklad nastavené na všetko, všetky symboly budú vyslovované ako slová. Nastavenie interpunkcie ovplyvňuje prejav NVDA pre všetky hlasové výstupy.

pri spracovaní textu sa riadiť jazykom hlasového výstupu

táto možnosť je predvolene začiarknutá a hovorí NVDA, že pri spracovaní textu sa má riadiť jazykom konkrétneho hlasu. Ak vám NVDA pri použití konkrétneho hlasu alebo hlasového výstupu nesprávne číta interpunkciu, odčiarknite túto možnosť, aby boli uprednostnené globálne nastavenia NVDA.

Na spracovanie špeciálnych znakov a emoji použiť databázu Unicode Konzorcia

Ak začiarknete túto možnosť, NVDA bude na spracovanie symbolov využívať dodatočné slovníky. Tieto slovníky obsahujú popisy pre interpunkciu a emotikony od Unicode Konzorcia, ktoré sú súčasťou Spoločnej jazykovej databázy. Ak chcete, aby NVDA pri spracovaní špeciálnych symbolov používalo tento slovník, začiarknite túto možnosť. Ak používate hlasový výstup, ktorý už podporuje popisovanie emotikonov, mali by ste tieto dodatočné slovníky vypnúť.

Nezabudnite, že ak upravíte výslovnosť špeciálnych symbolov, úpravy sa uložia do vašich nastavení NVDA. Ak upravíte popis pre konkrétny emotikon, tento popis bude použitý aj v prípade, ak je zapnutá podpora pre slovníky Unicode konzorcia. Výslovnosť špeciálnych symbolov môžete upravovať v dialógu Výslovnosť interpunkčných a špeciálnych symbolov.

Ak chcete kdekoľvek zapínať a vypínať použitie dát z Unicode konzorcia, nastavte si klávesovú skratku v dialógu Klávesové skratky.

Zmeniť výšku hlasu pri čítaní veľkých písmen v percentách

Do tohto editačného poľa je možné napísať hodnotu v percentách, ako sa zmení výška hlasu pri čítaní veľkých písmen. Záporné čísla znižujú a kladné čísla zvyšujú výšku hlasu. Ak si neželáte pri vyslovovaní veľkých písmen meniť výšku hlasu vložte do tohto poľa číslo 0. NVDA môže zvyšovať výšku hlasu pri veľkých písmenách, ale nie všetky hlasové výstupy túto funkcionalitu podporujú. Ak oznamovanie veľkých písmen zvýšeným hlasom nefunguje správne, zvážte použitie funkcii Vysloviť "veľké" pred prečítaním veľkého písmena alebo tiež Pípať pred hláskovaním veľkých písmen.

Vysloviť "veľké" pred prečítaním veľkého písmena

Začiarkávacie políčko, ktoré nastaví NVDA tak, aby čítal slovo "veľké" vždy pred veľkým písmenom pri čítaní po znakoch.

Pípať pred hláskovaním veľkých písmen

Ak je toto začiarkavacie políčko začiarknuté, NVDA krátko zapípa vždy, keď sa pri hláskovaní objaví veľké písmeno.

Hláskovanie riadi hlasový výstup (ak je podporované)

Existujú slová pozostávajúce len z jediného znaku. Výslovnosť tohto znaku sa líši od kontextu, napr. pri vyslovovaní jediného znaku sa obyčajne znak hláskuje a pri čítaní slova sa len prečíta. V slovenčine je príkladom takéhoto znaku písmeno k, ktoré znie ako "k" ak je použité ako predložka, ale "ká" ak je hláskované samostatne. Táto možnosť umožňuje na základe použitého hlasového výstupu rozlišovať medzi týmito dvoma možnosťami, ak to hlasový výstup podporuje. Väčšina hlasových výstupov to podporuje.

Odporúča sa nechať túto možnosť zapnutú. Žiaľ niektoré hlasové výstupy Microsoft Speech API toto nastavenie nepodporujú a môžu sa správať zvláštne, ak je to začiarknuté. Ak pozorujete problémy s vyslovovaním jednotlivých znakov, skúste túto voľbu odčiarknuť.

Foneticky hláskovať pri čítaní po znakoch
predvolene
vypnuté
Možnosti
Vypnuté, zapnuté

Ak je táto možnosť zapnutá, bude NVDA vyslovovať aj fonetické popisky pre znaky, ktoré prečítate pod kurzorom.

Ak napríklad prejdete šípkou doprava na písmeno B, NVDA po sekunde povie Božena. Toto môže byť užitočné, ak nedokážete správne rozpoznať znaky, alebo ak horšie počujete.

Fonetické hláskovanie je prerušené v prípade, že NVDA vyslovuje iný text, alebo stlačíte kláves ctrl.

12.1.2. Nastavenie hlasového výstupu

Otvoriť nastavenia hlasového výstupu

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+s

Toto okno sa otvorí, ak v kategórii reč aktivujete tlačidlo zmeniť. Tu môžete následne nastaviť hlasový výstup a zvukovú kartu, ktorú chcete používať. Ak ste vybrali požadovaný hlasový výstup, stlačte tlačidlo OK a NVDA začne tento výstup automaticky používať. Ak pri načítaní hlasového výstupu dôjde k chybe, NVDA na to upozorní a vráti sa k používaniu aktuálneho hlasového výstuupu.

Hlasový výstup

Tu môžete nastaviť hlasový výstup, ktorý chcete používať.

Zoznam podporovaných hlasových výstupov získate v časti Podporované hlasové výstupy.

V tomto zozname vždy nájdete aj jednu špeciálnu položku bez reči, čo umožní prevádzku NVDA úplne bez hlasového výstupu. Toto môže byť užitočné pre niekoho, kto chce používať NVDA len s brailovým výstupom alebo to môže byť užitočné vidiacim vývojárom, ktorí plánujú používať zobrazovač reči.

12.1.3. Kruh nastavení hlasového výstupu

Ak chcete zmeniť niektoré vlastnosti reči bez nutnosti otvárať dialóg nastavenia hlasu, môžete použiť niektoré z klávesových skratiek dostupných kdekoľvek počas behu NVDA.

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
ďalšie nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+pravá šípka NVDA+ctrl+shift+pravá šípka Prejde na nasledujúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z posledného nastavenia NVDA automaticky prejde na prvé.
Predchádzajúce nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+ľavá šípka NVDA+ctrl+shift+ľavá šípka Prejde na predchádzajúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z prvého NVDA automaticky prejde na posledné nastavenie.
Zvýšiť hodnotu nastavenia hlasového výstupu NVDA+ctrl+šípka hore NVDA+ctrl+shift+šípka hore Zvýši hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad zrýchli tempo, vyberie nasledujúci hlas, zosilní hlasitosť
Znížiť hodnotu nastavenia hlasu NVDA+ctrl+šípka dolu NVDA+ctrl+shift+šípka dolu Zníži hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad spomalí tempo, vyberie predchádzajúci hlas, stíši hlasitosť.

12.1.4. Brailovo písmo

Táto kategória obsahuje nastavenia ohľadom brailových riadkov, brailového vstupu a výstupu. Nájdete tu nasledujúce možnosti:

Nastavenia brailového riadka

Po aktivovaní tlačidla zmeniť... sa otvorí dialóg s možnosťou výberu brailového riadka, kde môžete nastaviť požadované zariadenie. Toto okno sa otvorí nad oknom s nastaveniami. Ak toto okno potvrdíte alebo zatvoríte, vrátite sa späť do okna s nastaveniami.

Výstupná prekladová tabuľka

Ďalšou voľbou v tejto kategórii je výstupná prekladová tabuľka. Tu nájdete tabuľky pre rôzne jazyky a kodifikácie braillovho písma. Vybratá tabuľka sa použije na správne zobrazenie textu na brailovom zobrazovači. Medzi tabuľkami sa môžete pohybovať šípkami.

Vstupná prekladová tabuľka

Podobne ako v prvom prípade, aj tu môžete vybrať prekladovú tabuľku. Táto však bude použitá na správne interpretovanie znakov, ktoré zadávate na brailovom zobrazovači. Konkrétnu tabuľku vyberte šípkami.

Zdôrazňujeme, že táto možnosť je užitočná len ak váš riadok má brailovú klávesnicu a ak je táto funkcia podporovaná ovládačom príslušného riadku. Ak má brailový riadok klávesnicu, ale zadávanie textu nie je podporované, upozorňujeme na to v časti Podporované brailové zobrazovače.

Slovo, kde sa nachádza kurzor zobraziť počítačovým braillom

Toto začiarkavacie políčko umožní zobrazovať aktuálne slovo v počítačovom braillovom písme, čo v mnohých jazykoch zodpovedá plnopisu. Je to užitočné, ak nechceme aplikovať pravidlá skratkopisu tabuľky vybratej v poli Prekladová tabuľka.

Zobraziť kurzor

Tu môžete určiť, či chcete alebo nechcete zobrazovať brailový kurzor. toto sa týka systémového kurzora a tiež prezeracieho kurzora. Toto nastavenie neovplyvňuje zobrazenie vybratého textu.

Blikajúci kurzor

Umožňuje aktivovať blikajúci kurzor na brailovom riadku. Ak nezačiarknete túto možnosť, kurzor bude stále zobrazený. Táto možnosť neovplyvňuje zobrazenie vybratého textu. Označenie sa zobrazuje ako body 7+8 bez blikania.

Rýchlosť blikania kurzora (ms)

Ide o číselnú hodnotu, ktorá určuje frekvenciu blikania kurzora brailového zobrazovača v milisekundách.

Tvar kurzora fokusu

toto nastavenie určuje tvar kurzora (teda kombináciu bodov), ktoré sa zobrazujú, ak je brailový kurzor zviazaný so systémovým kurzorom. Neovplyvňuje však zobrazenie vybratého textu.

Tvar prezeracieho kurzora

toto nastavenie určuje tvar kurzora (teda kombináciu bodov), ktoré sa zobrazujú, ak je brailový kurzor zviazaný s prezeracím kurzorom. Neovplyvňuje však zobrazenie vybratého textu.

Zobrazovať správy

V tomto zozname môžete určiť, či sa hlásenia na brailovom riadku budú zobrazovať stále, alebo zmiznú po zadanom čase.

Ak chcete toto nastavenie meniť odkiaľkoľvek, je potrebné nastaviť skratku v dialógu klávesové skratky.

Zobrazovať správy (sek)

Táto numerická hodnota určuje ako dlho majú na riadku byť zobrazované správy NVDA. Správy NVDA sú automaticky odstránené pri použití smerových tlačidiel na riadku. Opätovne sa zobrazia po stlačení príslušnej klávesovej skratky. Táto možnosť je dostupná len v prípade, že ste v predošlom zoznamovom rámiku vybrali možnosť "po určenú dobu".

brailový kurzor zviazaný s

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+t

Táto voľba umožňuje nastaviť, či bude brailový kurzor sledovať systémový a textový kurzor, alebo či bude brailový kurzor sledovať navigačný objekt a prezerací kurzor, alebo oboje. Ak nastavíte možnosť "automaticky", NVDA bude sledovať textový a systémový kurzor. Ak sa v tomto prípade presuniete na iný objekt, alebo pohnete prezeracím kurzorom, NVDA zviaže brailový kurzor s prezeracím kurzorom až do momentu, keď sa zmení fokus. Ak chcete sledovať len textový kurzor a zamerané objekty, nastavte možnosť na fokus. V tomto prípade NVDA nebude sledovať navigačný objekt a prezerací kurzor. Ak chcete na brailovom riadku sledovať objektovú navigáciu a prezerací kurzor, nastavte možnosť Na prezerací kurzor. V tomto prípade nebude brailový riadok sledovať systémový a textový kurzor.

Smerové tlačidlá posúvajú systémový aj prezerací kurzor
Predvolené
Nikdy
Možnosti
Predvolené (nikdy), nikdy, Len ak je zviazaný automaticky, vždy

Toto nastavenie určuje, či sa systémový kurzor posúva pri použití smerových tlačidiel na brailovom riadku. Predvolene je toto nastavenie nastavené na nikdy, takže pri stláčaní smerových tlačidiel sa systémový kurzor neposúva.

Ak je táto možnosť nastavená na vždy, a súčasne je Brailový kurzor zviazaný s nastavený na automaticky, alebo na prezerací kurzor, stlačenie smerových tlačidiel presunie aj systémový kurzor, alebo zameranie, ak je to možné. Ak je aktuálny režim prezerania prezeranie obrazovky, fyzicky systémový kurzor neexistuje. V tomto prípade sa NVDA pokúsi premiestniť fokus na objekt, na ktorého texte ste použili smerové tlačidlá. To isté platí aj pre režim prezerania objektov.

Môžete tiež túto možnosť nastaviť tak, aby sa kurzor posúval len v prípade, že k zviazaniu došlo automaticky. V tomto prípade budú smerové tlačidlá posúvať systémový kurzor len vtedy, ak došlo automaticky k zviazaniu systémového a prezeracieho kurzora.

Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak je možnosť "Brailový kurzor zviazaný" nastavená na "Automaticky" alebo "na prezerací kurzor".

Ak chcete toto nastavenie meniť kedykoľvek, priraďte klávesové skratku v dialógu klávesové skratky.

Čítať po odsekoch

Ak je to začiarknuté, text v brailly bude zobrazený po odsekoch namiesto predvoleného zobrazenia po riadkoch. Tiež príkazy na prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok v brailly budú posúvať po odsekoch. Znamená to, že nie je nutné posúvať riadok na konci každého riadku, aj ak sa tam vojde väčšie množstvo textu. Toto umožní plynulé čítanie väčšieho množstva textu. Predvolene je to odčiarknuté.

zabrániť deleniu slov keď je to možné

Ak je začiarknuté, slovo, ktoré je dlhé a nezmestí sa na riadok, nebude rozdelené. Namiesto toho ostane na konci riadka voľné miesto. Celé slovo bude presunuté na nasledujúci riadok. toto sa zvykne označovať ako "zalamovanie textu". Ak je však slovo také dlhé, že sa samo o sebe nezmestí na riadok, bude aj v takomto prípade rozdelené.

Ak túto možnosť odčiarknete, zobrazí sa na konci riadka kúsok slova, ktorý sa ešte na riadok vojde. Zvyšok slova bude až na ďalšom riadku.

Začiarknutím tejto možnosti docielite plynulejšie čítanie, na druhej strane budete musieť riadok posúvať častejšie.

prezentácia kontextu

toto nastavenie určuje, aké kontextové informácie sa zobrazia na riadku pri objekte, ktorý má fokus. Kontextové informácie môžu informovať o hierarchii objektov. Ak napríklad presuniete fokus na položku v zozname, táto položka je súčasťou zoznamu. Tento zoznam sa nachádza v nejakom dialógu a tak ďalej. Hierarchia objektov je podrobne vysvetlená v časti Objektová navigácia.

Ak nastavíte možnosť "len zmeny", NVDA bude zobrazovať informácie o kontexte aktuálneho objektu, ale len ak dôjde ku zmene kontextu. Ak v našom príklade prejdete na položku v zozname, na riadku sa zobrazí informácia o tom, že ide o položku. Ak na riadku ostane ešte voľné miesto, NVDA zobrazí aj informáciu o tom, že položka je súčasťou zoznamu. Ak sa začnete v zozname pohybovať šípkami, NVDA predpokladá, že viete, že sa nachádzate v zozname. Preto túto informáciu viac nezobrazí a na riadku nájdete len meno aktuálnej položky. ak si chcete prečítať kontextovú informáciu znovu, musíte zobrazenie na riadku posunúť späť.

ak nastavíte možnosť "vždy zobraziť", NVDA bude zobrazovať všetky kontextové informácie aj v prípade, že už boli zobrazené. Výhodou je, že na riadku takto uvidíte vždy čo najviac kontextových informácií. Nevýhodou však môže byť, že na riadku bude vždy rozdiel v tom, kde sa začína fokus. pri tomto nastavení je ťažké napríklad rýchlo prechádzať dlhý zoznam položiek, lebo musíte vždy prstom hľadať kde sa nová položka začína. Toto bolo predvolené nastavenie do verzie NVDA 2017.2.

Poslednou možnosťou je nastavenie "len pri návrate späť". V tomto prípade sa nebudú zobrazovať žiadne kontextové informácie. V našom príklade sa teda dozviete len to, že ste napoložke v zozname. ak si chcete prečítať celú kontextovú informáciu (že ste v zozname a tento je súčasťou dialógu), musíte posunúť zobrazenie na riadku späť.

Ak chcete toto nastavenie meniť kedykoľvek z klávesnice, môžete si k nemu priradiť klávesovú skratku v dialógu Klávesové skratky.

Prerušiť reč počas posúvania
Predvolene
zapnuté
Možnosti
Predvolené (zapnuté), zapnuté, vypnuté

Toto nastavenie určuje, či má byť reč prerušená, ak posuniete brailový riadok vpred alebo späť. Príkazy, ktoré prechádzajú na predchádzajúci alebo nasledujúci riadok, vždy prerušia tok reči.

Súčasné čítanie textu a počúvanie iného textu môže byť rušivé. Z tohto dôvodu je predvolene zapnuté prerušenie reči v prípade posúvania riadka.

Ak túto možnosť vypnete, je možné počúvať hlas a čítať text zároveň.

Ukázať výber
Predvolené
Povolené
Možnosti
Predvolené (povolené), povolené, zakázané

Určuje, či bude výber vyznačený na brailovom riadku bodmi 7 a 8. Predvolene je toto zapnuté a výber sa ukazuje. Ukazovanie výberu ale môže byť rušivé pri čítaní. Vypnutie tejto možnosti môže zlepšiť a zrýchliť čitateľnosť textu.

Ak chcete nastavenie meniť odkiaľkoľvek, vytvorte klávesovú skratku v dialógu klávesové skratky.

12.1.5. Nastavenie brailového riadka

Otvoriť nastavenia brailového riadka

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+a

Tento dialóg môžete otvoriť v nastaveniach NVDA v kategórii Braille stlačením tlačidla zmeniť... Tu následne môžete nastaviť brailový riadok, ktorý chcete používať. Ak si vyberiete požadovaný riadok, zatvorte dialóg tlačidlom OK a NVDa automaticky začne tento riadok používať. Ak pri načítaní riadka nastane chyba, NVDA vás na to upozorní a vráti sa k predchádzajúcemu nastaveniu.

brailový riadok

V zozname budú vždy zobrazené možnosti podľa toho, aké ovládače brailových zariadení máte nainštalované v systéme. Medzi jednotlivými voľbami je možné sa pohybovať použitím kurzorových klávesov.

Ak vyberiete možnosť "automaticky", NVDA bude sledovať pripájanie riadkov na pozadí. To znamená, že ak cez USB alebo Bluetooth pripojíte brailový riadok, NVDA ho automaticky začne používať.

Žiadny zobrazovač Znamená, že nepoužívate výstup v braillovom písme.

Prosím, prečítajte si tiež Podporované brailové zobrazovače pre získanie viac informácií o podporovaných zariadeniach a o tom, ktoré dokáže NVDA rozpoznať automaticky.

Brailové riadky na automatickú detekciu

Ak ste v predošlom nastavení zvolili automatickú detekciu brailového riadka, bude dostupný aj tento zoznam. Pomocou začiarkávacích polí môžete určiť brailové riadky, ktoré bude NVDA kontrolovať pri automatickej detekcii. Toto vám umožní vylúčiť riadky, ktoré často nepoužívate. Ak napríklad používate riadok od spoločnosti Baum, môžete ponechať aktívnu detekciu len pre riadky Baum a ostatné zakázať.

Predvolene sú všetky ovládače, ktoré umožňujú automatickú detekciu riadka, povolené. Ďalšie ovládače pridané pri aktualizácii NVDA alebo pomocou doplnkov budú tiež automaticky detegované.

V časti Podporované brailové riadky vždy uvádzame, či konkrétny riadok podporuje automatickú detekciu.

Port

Táto možnosť, ak je dostupná, určuje, aký port sa použije pri komunikácii s vybratým brailovým zobrazovačom. V zozname si môžete vybrať jednu z možností pre váš brailový zobrazovač.

NVDA predvolene automaticky určí, cez aký port bude komunikovať s vybratým zariadením. Znamená to, že skontroluje všetky pripojené Bluetooth a USB zariadenia. Pre niektoré brailové riadky však môžete samy určiť port. Najčastejšie možnosti sú "automaticky" (kedy NVDA samo určuje typ pripojenia), "USB", "Bluetooth" a označenia sériových portov, ak brailový riadok podporuje komunikáciu cez sériový port.

Táto možnosť nie je dostupná, ak zvolený riadok podporuje len automatický výber komunikačného portu.

Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť Podporované brailové zobrazovače.

Upozorňujeme, že ak súčasne pripojíte dva riadky od rovnakého výrobcu, ktoré používajú rovnaký ovládač (napríklad dva riadky od výrobcu Seika), NVDA nedokáže rozpoznať, ktorý riadok chcete používať. Preto odporúčame vždy pripájať len jeden brailový riadok výrobcu.

12.1.6. Zvuk

Otvoriť nastavenia zvuku

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+u

Táto kategória obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť zvuky a výstupné zvukové zariadenie pre NVDA.

Výstupné zariadenie

Toto nastavenie umožňuje vybrať zvukovú kartu, cez ktorú bude rozprávať hlasový výstup.

Režim automatického stíšenia zvuku

Klávesová skratka: NVDA+Shift+D

od verzie Windows 8 môžete určiť, či má NVDA stišovať zvuk ostatných aplikácií, keď rozpráva, alebo konštantne stíšiť zvuk z aplikácií, keď NVDA spustíte.

Táto možnosť je dostupná, len ak je NVDA nainštalované. Nemôžete ju využiť, ak NVDA beží v portable režime alebo z dočasnej kópie.

Hlasitosť zvukov je rovnaká ako hlasitosť reči
predvolené
vypnuté
Možnosti
vypnuté, zapnuté

Ak je táto možnosť zapnutá, hlasitosť zvukov sa prispôsobí hlasitosti reči. Ak znížite hlasitosť reči, zníži sa hlasitosť zvukov. Rovnako ak zvýšite hlasitosť reči, zvýši sa hlasitosť zvukov. Táto možnosť nie je dostupná, ak ste v pokročilých nastaveniach zakázali použitie WASAPI.

Hlasitosť zvukov NVDA

Tento posuvník umožňuje nastaviť hlasitosť pípania a ostatných zvukov NVDA. Toto nastavenie má vplyv na správanie NVDA len v prípade, že je vypnuté "hlasitosť zvukov je rovnaká ako hlasitosť reči". Táto možnosť nie je dostupná, ak ste v pokročilých nastaveniach zakázali použitie WASAPI.

12.1.7. Zrak

V kategórii Zrak môžete zapínať, vypínať a upravovať jednotlivé vizuálne rozšírenia.

Upozorňujeme, že dostupné možnosti môžete rozšíriť pomocou doplnkov. Predvolene sú dostupné tieto možnosti:

Zvýraznenie na obrazovke

Začiarkávacie polia v tejto skupine nastavujú správanie zvýraznenia na obrazovke.

Upozorňujeme, že začiarknutie a odčiarknutie políčka "Povoliť zvýraznenie fokusu" má vplyv aj na nasledujúce tri začiarkávacie polia. Preto ak začiarknete políčko "Povoliť zvýraznenie fokusu", začiarknú sa aj tri možnosti spomenuté vyššie. Ak chcete sledovať pomocou zvýraznenia len fokus a zvyšné polia odčiarknete, potom bude pole "povoliť zvýraznenie fokusu" čiastočne začiarknuté.

Tienenie obrazovky

Tu môžete zapnúť tienenie obrazovky začiarknutím políčka "Aktivovať tienenie obrazovky (okamžitý efekt)". Pred zatienením obrazovky sa zobrazí varovanie. Pred tým, než budete pokračovať, aktivujte reč alebo braill, aby ste mohli aj naďalej ovládať počítač. Tlačidlom Nie sa vrátite späť bez aktivovania tienenia. Tlačidlom áno povolíte tienenie obrazovky. Ak si neželáte zobrazovať toto varovanie, môžete začiarknuť príslušné políčko vo varovnom dialógu. Zobrazovanie varovania môžete kedykoľvek obnoviť, ak začiarknete políčko "Varovať pred spustením tienenia obrazovky".

Ak chcete zapínať a vypínať tienenie obrazovky pomocou klávesovej skratky, môžete ju nastaviť v dialógu Klávesové skratky.

Predvolene NVDA oznamuje zapnutie a vypnutie tienenia obrazovky zvukom. Ak to chcete zmeniť, odčiarknite možnosť "prehrať zvuk pri prepínaní funkcie tienenie obrazovky".

Nastavenia pre vizuálne rozšírenia tretích strán

Ďalšie vizuálne rozšírenia môžete nainštalovať do NVDA pomocou doplnkov. Ak tieto rozšírenia majú konfigurovateľné nastavenia, zobrazia sa v príslušných skupinách v tejto kategórii. Podrobnosti nájdete v príslušnom návode k danému doplnku.

12.1.8. Klávesnica

Otvoriť nastavenia klávesnice

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+k

V tejto kategórii môžete nastaviť, ako sa NVDA správa pri písaní a používaní klávesových skratiek. Obsahuje nasledujúce voľby:

Rozloženie klávesnice

Tento zoznamový rámik nám umožňuje vybrať, aký typ klávesnice chceme používať. Či pôjde o verziu pre desktop/stolné PC, alebo laptop/pre prenosné počítače/notebooky.

Vybrať kláves NVDA

Začiarkávacie políčka v tomto zozname určujú, ktoré klávesy sa budú používať ako kláves NVDA. Dostupné sú tieto možnosti:

Ak nevyberiete žiadny kláves ako kláves NVDA, je ťažké vykonávať väčšinu príkazov NVDA. preto ak zatvoríte dialóg tlačidlom OK a nevybrali ste žiadny kláves NVDA, zobrazí sa chybové hlásenie. Potom sa vrátite naspäť do dialógu s nastaveniami, kde musíte vybrať aspoň jeden kláves NVDA, aby ste mohli dialóg zatvoriť a uložiť nastavenia.

Čítať napísané znaky

Klávesová skratka: NVDA+2

Ak je zapnuté, NVDA bude oznamovať všetky napísané znaky.

Čítať po slovách

Klávesová skratka: NVDA+3

Ak je zapnuté, NVDA bude čítať pri písaní text po slovách.

prerušiť reč pri písaní

Ak je zapnuté, NVDA prestane hovoriť hneď, ako začnete písať. Predvolene je táto možnosť začiarknutá.

Prerušiť reč klávesom Enter

Ak je začiarknuté, NVDA prestane hovoriť hneď, ako stlačíte kláves enter. Táto voľba je predvolene zapnutá.

Povoliť rýchlu navigáciu počas plynulého čítania

Ak je začiarknuté, niektoré príkazy neprerušia plynulé čítanie, ale len presunú kurzor a plynulé čítanie bude pokračovať od daného miesta. Takýmito príkazmi sú napríklad rýchla navigácia v režime prehliadania a pohyb po riadkoch a odsekoch.

Pípať pri písaní malých písmen ak je zapnutý capslock

Ak je to zapnuté, pri písaní so zapnutým capslockom budete počuť upozornenie v podobe krátkeho pípnutia, ak je pridržaný aj kláves shift. Všeobecne sa písanie s preraďovačom pri zapnutom capslocku nepoužíva a vo väčšine prípadov to znamená, že Ste si neuvedomili, že je kláves capslock zapnutý. Je teda vhodné byť na túto skutočnosť upozornený.

Čítať príkazové skratky

Klávesová skratka: NVDA+4

Ak je zapnuté, NVDA bude čítať klávesové skratky použité ako príkazy, teda nie samotné znaky. Do tejto funkcie spadajú kombinácie znakov a klávesov napr. s klávesom ctrl.

oznamovať počas písania zvukom pravopisné chyby

ak začiarknete túto možnosť, NVDA vás zvukom upozorní, ak pri písaní urobíte pravopisnú chybu. táto možnosť je dostupná len vtedy, ak si začiarknete oznamovanie pravopisných chýb v nastaveniach, v kategórii čítanie textu

Spracovať vstup z externých programov

Táto možnosť určuje, či bude NVDA spracúvať vstupy z aplikácií, akými sú klávesnica na obrazovke, alebo program prevodu reči na text. predvolene je možnosť začiarknutá. Niektorí používatelia ju môžu chcieť vypnúť, aby nedochádzalo k nesprávnemu zápisu znakov vo vietnamčine, napríklad cez program UniKey.

12.1.9. Myš

Otvoriť nastavenia myšy

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+m

Tu môžete nastaviť sledovane kurzora myši, oznamovanie polohy myši a ďalšie užitočné funkcie. Kategória obsahuje nasledujúce prvky:

Oznamovať zmeny tvaru kurzora myši

Začiarkávacie políčko ktoré ak začiarknete, NVDA bude oznamovať zmenu tvaru kurzora myši vždy, keď sa tvar kurzora zmení. Zmena tvaru kurzora myši vo Windows signalizuje napríklad také informácie, ako je načítavanie, či editovateľnosť nejakého poľa.

Povoliť sledovanie kurzora myši

Klávesová skratka: NVDA+m

Ak je možnosť povolená, NVDA bude oznamovať text cez ktorý prechádza kurzor myši. Takto môžete nájsť položky na obrazovke za pomoci myši a nemusíte použiť objektovú navigáciu.

Jednotka oznamovania pri zameraní textu

Ak je začiarknutá voľba Oznamovať text pod kurzorom myši, toto nastavenie určuje aké množstvo textu bude oznamované. Je možno vyberať z: znak, slovo, riadok alebo odsek.

Ak potrebujete často meniť jednotku pri zameraní textu, môžete tejto funkcii priradiť klávesovú skratku v dialógu Klávesové.

Oznamovať typ prvku pri zameraní kurzorom myši

Ak je toto začiarkavacie políčko začiarknuté, NVDA bude oznamovať typ objektu pri prechode myšou cez tento objekt.

Signalizovať polohu myši počas posúvania

Po začiarknutí tohto políčka bude NVDA prechod po objektoch indikovať zvukom. Používateľ tak bude vedieť, kde sa myš práve nachádza. Čím bližšie ste k hornému okraju obrazovky, tým vyšší je tón a naopak, tón klesá, ak sa posúvate myšou k dolnej časti obrazovky. Ak myš posuniete doľava na obrazovke, pípanie sa bude ozývať z ľavého reproduktora, ak sa budete myšou posúvať smerom doprava na obrazovke, aj zvuk pípania pôjde čoraz viac z pravého reproduktora. Aby ste mohli sledovať tento rozdiel, budete potrebovať dva správne rozmiestnené reproduktory alebo slúchadlá.

Úroveň jasu ovplyvňuje hlasitosť signalizácie

Začiarknutie tohto políčka znamená, že hlasitosť signalizácie je riadená tým aká je úroveň jasu na mieste obrazovky kadiaľ prechádza kurzor myši. Toto funguje len ak začiarknete možnosť "signalizovať polohu myši počas posúvania". Táto voľba je predvolene vypnutá.

Ignorovať pokyny pre myš z externých aplikácií

Umožňuje ignorovať pokyny pre myš (pohyb myšou a klikanie) cez iné aplikácie, napríklad z programu TeamViewer. Predvolene je táto možnosť vypnutá. Ak začiarknete túto možnosť, máte povolené oznamovanie textu pod kurzorom myši a iná aplikácia bude napríklad hýbať myšou, NVDA ani v takomto prípade nebude oznamovať text pod kurzorom.

12.1.10. Dotyková obrazovka

Táto kategória je dostupná len v počítačoch s operačným systémom Windows od verzie 8. Môžete tu nastaviť, ako sa NVDA bude správať pri používaní dotykovej obrazovky. Nájdete tu nasledujúce možnosti.

Povoliť dotykové gestá

Tu môžete zapnúť a vypnúť podporu pre dotykové gestá. Ak zapnete podporu pre dotykové gestá, môžete na ovládanie systému použiť dotykovú obrazovku a špeciálne gestá NVDA na prácu s prvkami. Ak túto možnosť vypnete, dotyková obrazovka sa bude správať tak, akoby NVDA nebolo spustené. Nastavenie je možné meniť aj skratkou nvda+ctrl+alt+t.

Písať okamžite po dotyku

Určuje, akú metódu použijete pri písaní na dotykovej klávesnici. Ak toto políčko začiarknete, na klávesnici stačí nájsť požadovaný znak a uvolľniť prst. Znak sa okamžite zapíše. Ak políčko odčiarknete, po nájdení znaku je potrebné dvakrát poklepať na klávesnicu a až potom sa znak napíše.

12.1.11. Prezerací kurzor

Tu môžete nastaviť, ako sa bude správať prezerací kurzor. Táto kategória obsahuje nasledujúce možnosti:

Sledovať systémový fokus

Klávesová skratka: NVDA+7

Ak je táto voľba zapnutá, prezerací kurzor bude vždy pri zmene ukazovať na objekt, ktorý má systémový fokus.

Sledovať systémový kurzor

Klávesová skratka: NVDA+6

Ak je táto voľba zapnutá, prezerací kurzor sa vždy pri zmene posunie na miesto, na ktoré ukazuje systémový kurzor.

Sledovať kurzor myši

Ak je táto voľba zapnutá, prezerací kurzor bude pri posúvaní sledovať kurzor myši.

Jednoduchý režim objektovej navigácie

Ak je táto voľba zapnutá, NVDA bude filtrovať stromovú hierarchiu objektovej navigácie a vynechá objekty, ktoré nie sú pre vás dôležité. Sú to objekty, ktoré nie sú viditeľné alebo objekty, ktoré dopĺňajú vzhľad.

jednoduchý režim môžete zapínať a vypínať aj klávesovou skratkou. Stačí, ak ju definujete v dialógu Klávesové skratky.

12.1.12. Prezentácia objektov

Otvorí nastavenia prezentácie objektov

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+o

Tu môžete nastaviť, aké informácie bude NVDA čítať o prvkoch, napríklad pozíciu, počet a podobne. Tieto nastavenia neovplyvňujú režim prehliadania. Tieto nastavenia ovplyvňujú oznamovanie pri pohybe kurzorom a objektovej navigácii, nie pri čítaní textu napríklad v režime prehliadania.

Oznamovať kontextovú nápovedu

Začiarkávacie políčko, ktoré ak je začiarknuté, NVDA bude oznamovať kontextovú nápovedu. Mnoho programov zobrazuje krátke texty, ak sa na ne postavíme kurzorom myši, alebo ak na ne presunieme fokus.

Automaticky oznamovať notifikácie

Keď je začiarknuté, NVDA bude automaticky oznamovať upozornenia a bublinkovú nápovedu.

Oznamovať skratkové klávesy objektov

Ak je toto začiarkavacie políčko začiarknuté, NVDA bude oznamovať klávesové skratky, ktoré sú viazané ku rôznym príkazom a objektom. Napríklad: menu súbor má skratku Alt +S, takže súčasťou popisu objektu pri ohlásení bude aj jeho klávesová skratka.

Oznamovať pozíciu objektu

Táto voľba umožňuje prispôsobenie čítania informácií o pozícii objektu v prípade získania fokusu alebo zamerania objektovou navigáciou. Je to napr. informácia o položke zoznamu (1 z 10) a pod.

Odhadnúť pozíciu objektu ak nie je dostupná

Ak je zapnuté oznamovanie pozícii objektu, táto voľba umožňuje NVDA odhadnúť pozíciu aktuálne zameraného objektu ak informácia o pozícii nie je štandardne dostupná.

Ak je toto začiarknuté, NVDA bude oznamovať informácie o pozícii pre viacej prvkov, napr. položky v ponukách a panely nástrojov, aj keď tieto informácie nemusia vždy byť dostatočne presné.

Oznamovať popisky objektov

Odčiarknite toto políčko, ak si myslíte, že vás popisy objektov obťažujú. NVDA v takomto prípade nebude čítať napríklad návrhy výsledkov hľadania, alebo neprečíta obsah dialógu po jeho otvorení.

Oznamovanie aktualizácie indikátora priebehu

Klávesová skratka: NVDA+u

Táto voľba nastavuje ako bude NVDA oznamovať zmenu počas aktualizácie indikátora priebehu.

Momentálne sú dostupné tieto možnosti:

Oznamovať aktualizáciu indikátorov priebehu na pozadí

Ak je táto voľba začiarknutá, NVDA bude sledovať aj priebeh takých indikátorov, ktoré nie sú zobrazené v okne v popredí. Znamená to, že ak minimalizujete okno, v ktorom je zobrazený indikátor priebehu, môžete robiť niečo úplne iné, zatiaľ čo NVDA naďalej oznamuje aktualizáciu tohto priebehu.

Oznamovať dynamicky menený obsah

Klávesová skratka: NVDA+5

Prepína automatické oznamovanie obsahu v niektorých objektoch ako sú napríklad terminály alebo prichádzajúci text v chatovacích programoch.

Upozorňovať zvukom na automatické návrhy

Zapína a vypína oznamovanie v situáciách, keď sa zobrazia automatické návrhy. Ak je toto zapnuté, pri zobrazení automatických návrhov sa ozve zvuk. Automatické návrhy sú položky, ktoré sa zobrazia na základe toho, čo napíšete do editačného poľa. Ak napríklad napíšete text do poľa hľadať v ponuke štart v systéme Windows Vista a novších, systém zobrazí návrhy toho, čo dokáže vyhľadať. NVDA môže rozpoznať takýto zoznam návrhov v editačných poliach na vyhľadávanie v rôznych aplikáciách v systéme Windows 10 a upozorniť naň. Zoznam s automatickými návrhmi sa zatvorí, keď opustíte editačné pole a NVDA vás na to tiež v mnohých prípadoch dokáže upozorniť.

12.1.13. Nastavenia vstupu

Môžete tu nastaviť odozvu pri písaní ázijských znakov, ak je použitá textová služba alebo IME. Je dôležité si uvedomiť, že v závislosti od konkrétnych textových služieb sú dostupné rôzne vlastnosti pri vkladaní znakov s rôznymi spôsobmi sprístupnenia poskytovaných informácií. Preto je veľmi pravdepodobné, že bude potrebné tieto zmeny prispôsobiť tak, aby Ste s použitím konkrétnej textovej služby dosahovali čo najlepšie skúsenosti pri písaní.

Automaticky oznamovať všetky návrhy

Táto možnosť je predvolene začiarknutá. Určuje, či budú oznamované všetky návrhy, ak sa zobrazí alebo zmení zoznam návrhov. Toto je užitočné pri písaní v piktografických písmach, ako napríklad chinese New ChangJie, alebo Boshiami. Budete počuť návrhy a zvolenú možnosť vyberiete zadaním konkrétneho čísla. Pri používaní fonetického písma, ako napríklad Chinese New Phonetic, je lepšie túto možnosť odčiarknuť. Všetky znaky totiž znejú rovnako a musíte si zoznam prehliadať šípkami, aby ste získali podrobnejšiu informáciu o vybratom znaku.

Oznamovať vybratý návrh

Táto predvolene začiarknutá voľba umožňuje nastaviť automatické oznamovanie ak sa na obrazovke objaví zoznam návrhov alebo ak dôjde ku zmene v tomto zozname. Pre textové služby, kde je možné v zozname návrhov vybrať položku pomocou kurzorových klávesov napr. chinese new phonetic je povolenie tohto nastavenia nevyhnutné, ale s inými službami bude písanie efektívnejšie ak bude toto nastavenie vypnuté. Ak bude aj toto nastavenie vypnuté, prezerací kurzor bude vždy automaticky ukazovať na vybratý návrh, čo umožní rýchle čítanie pomocou objektovej navigácie a prezeracieho kurzora.

Oznamovať popis pre znaky v zozname návrhov

Táto predvolene začiarknutá možnosť umožňuje nastaviť, či má NVDA pre každý znak v zozname návrhov prečítať krátky popis či už pri výbere návrhu alebo aj pri jeho automatickom prečítaní hneď ako sa objaví zoznam návrhov. Pre niektoré miestne nastavenia napr. čínštinu táto voľba nemá vplyv na oznamovanie rozšírených popisov pre znaky v zozname návrhu. Táto možnosť je užitočná pre textové služby, ktoré sa používajú pri zapisovaní japončiny a kórejčiny.

Oznamovať zmeny predbežného návrhu

Pri niektorých službách sa používa tzv. predbežný návrh Sú to napríklad Chinese New Phonetic a New ChangJie. Môžete nastaviť, či má NVDA oznamovať nové znaky, ktoré sa objavia v tomto návrhu. Táto možnosť je predvolene začiarknutá. Niektoré staršie textové služby napr. Chinese ChangJie môžu namiesto predbežného návrhu meniť priamo skladaný reťazec, v takom prípade si pozrite nasledujúce nastavenie.

Oznamovať zmeny v práve skladanom reťazci

Potom, čo z údajov v predbežnom návrhu vznikne správny piktografický symbol, ešte pred vložením do samotného dokumentu textové služby vložia tento symbol k ostatným symbolom do tzv. skladaného reťazca. Toto nastavuje, či NVDA bude oznamovať nové znaky, ktoré sa objavia v skladanom reťazci. Táto možnosť je predvolene začiarknutá.

12.1.14. Režim prehliadania

Otvorí nastavenia režimu prehliadania

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+b

V tejto kategórii nastavení môžeme nastaviť správanie NVDA pri čítaní webových stránok a iných komplexných dokumentov. Tu nájdeme nasledujúce možnosti:

Maximálny počet znakov na riadku

V tomto editačnom poli nastavíte počet znakov na jeden riadok v režime prehliadania.

Maximálny počet riadkov na jednej stránke

Toto nastavenie určuje o koľko riadkov sa má NVDA posunúť pri pohybe po stlačení page up a page down v režime prehliadania.

Zachovať vzhľad ako na obrazovke

Klávesová skratka: NVDA+v

Určuje, či budú klikateľné prvky zobrazené na samostatných riadkoch, alebo budú zobrazené v texte tak, ako sú usporiadané vizuálne. Upozorňujeme, že táto možnosť neovplyvňuje prezentáciu prvkov v Aplikáciách MS Office, ako napríklad Word a Outlook. Tu je automaticky vždy uprednostnené zachovanie vzhľadu ako na obrazovke. Ak je možnosť zapnutá, ostanú prvky zobrazené tak, ako sú rozmiestnené na obrazovke. Viacero odkazov na jednom riadku bude prečítaných a zobrazených na brailovom riadku spoločne na jednom riadku. Ak je možnosť vypnutá, budú odkazy rozdelené každý na samostatnom riadku. Toto mnohým používateľom zjednodušuje navigáciu a interakciu.

Po načítaní stránky automaticky aktivovať režim prehliadania

Určuje, či sa má po načítaní dokumentu automaticky aktivovať režim prehliadania. Ak je táto možnosť vypnutá, stále môžete v podporovaných dokumentoch a prvkoch aktivovať režim prehliadania ručne. Podporované aplikácie sú popísané v časti Režim. Toto nastavenie neovplyvňuje aplikácie, v ktorých je režim prehliadania voliteľný, napríklad Microsoft Word. Predvolene je toto nastavenie začiarknuté.

Automaticky spustiť plynulé čítanie po načítaní stránky

Toto začiarkavacie políčko prepína automatické plynulé čítanie po načítaní stránky v režime prehliadania. Predvolene je začiarknuté.

Oznamovať tabuľky formujúce vzhľad

Táto voľba rozhoduje o tom, ako NVDA spracuje tabuľky určené výhradne na formovanie vzhľadu dokumentu. Ak voľbu začiarknete, NVDA tieto tabuľky spracuje štandardne podľa nastavení čítania textu a budete ich môcť nájsť pomocou rýchlej navigácie. Ak voľbu odčiarknete, NVDA ich nebude hlásiť ako tabuľky a nebudú sa dať nájsť pomocou rýchlej navigácie. obsah týchto tabuliek však bude NVDA zobrazovať ako čistý text. Táto možnosť je v predvolenom nastavení vypnutá.

Ak chcete toto nastavenie meniť odkiaľkoľvek, môžete si nastaviť samostatnú skratku v dialógu Klávesové skratky.

Ohlásenie podrobných nastavení prvkov

Môžete rozhodnúť, či bude NVDA oznamovať odkazy, nadpisy, tabuľky a podobne. Nastavenie vykonáte v dialógu nastavenia v kategórii Nastavenia čítania textu.

Automaticky aktivovať režim fokusu pri zmene fokusu

Táto možnosť umožňuje automatické zapínanie režimu fokusu v prípade, že sa zmení systémový fokus. Napríklad ak pri prehliadaní web stránky použijete kláves tab a fokus získa editačné pole, automaticky sa zapne režim fokusu.

Automaticky aktivovať režim fokusu pri pohybe kurzorom

Po zapnutí tejto voľby NVDA dokáže automaticky zapínať a vypínať režim fokusu pri čítaní v režime prehliadania. Napríklad ak sa po riadkoch posúvate po stránke a zameriate týmto spôsobom editačné pole, automaticky sa aktivuje režim fokusu. Ak budete v navigácii pokračovať, režim fokusu sa automaticky vypne.

Režim prehliadania a režim fokusu oznamovať zvukom

Ak je táto voľba začiarknutá, NVDA bude namiesto oznamovania prepínania režimu prehliadania a režimu fokusu prehrávať zvuky špeciálne priradené k týmto akciám.

Ignorovať skratky mimo rýchlej navigácie

Táto možnosť je predvolene začiarknutá a spôsobuje, že skratky, ktoré sa nepoužívajú v rýchlej navigácii, nebudú posielané do aktívnej aplikácie. Ak napríklad stlačíte v dokumente písmeno j, toto sa pri začiarknutom poli nenapíše do aktívneho dokumentu, ani nebude poslané do aplikácie ako klávesová skratka. V tomto prípade NVDA prikáže systému, aby prehral predvolený zvuk vždy, ak je stlačená skratka, ktorá nie je skratkou NVDA ani skratkou rýchlej navigácie.

Automaticky presúvať fokus na zamerané prvky

Klávesová skratka: NVDA+8

Táto možnosť je predvolene vypnutá. Určuje, či sa má systémový fokus presúvať na prvky, ktoré je možné zamerať a prejdete na ne kurzorom v režime prehliadania (napríklad odkazy, prvky formulárov a podobne). Ak vypnete túto možnosť, prvky nebudú automaticky zamerané. Toto môže zrýchlyť prehliadanie dokumentov v režime prehliadania. Fokus sa automaticky presunie na prvok až vtedy, keď s ním budete pracovať (aktivovanie tlačidla, začiarknutie políčka a pod). Zapnutie tejto možnosti môže zlepšiť prácu na niektorých vebových stránkach.

12.1.15. Čítanie textu

Otvorí nastavenia čítania textu

Klávesová skratka: NVDA+ctrl+d

Väčšina možností v tejto kategóriislúži na nastavenie typu formátovania, ktorý bude automaticky oznamovaný pri pohybe kurzora v dokumentoch. Napríklad ak začiarknete oznamovanie písma, NVDA oznámi keď systémový kurzor bude ukazovať na iný typ písma.

Dialóg je rozdelený do skupín. Takto môžete nastaviť:

Ak chcete tieto nastavenia meniť bez nutnosti otvárať dialóg s nastaveniami, môžete si nastaviť klávesové príkazy v dialógu Klávesové skratky.

Oznamovať zmeny formátovania pri pohybe kurzorom

Ak je zapnuté, NVDA sa pokúsi nájsť zmeny formátovania v celom riadku a počas čítania ich všetky oznámi. Toto môže do určitej miery spomaliť odozvu.

Predvolene NVDA deteguje formátovacie možnosti na mieste systémového / prezeracieho kurzora a voliteľne môže detegovať formátovacie možnosti v celom aktuálnom riadku ak to nespôsobí príliš veľké spomalenie.

Túto voľbu odporúčame použiť, keď kontrolujete dokumenty v aplikáciách ako Wordpad a formátovanie je pre vás dôležité.

odsadenie riadka

určuje, ako budú oznamované medzeri na začiatku riadka. Môžete si vybrať zo štyroch možností:

Ak začiarknete možnosť "Ignorovať prázdne riadky pre oznamovanie odsadenia", NVDA nebude oznamovať odsadenie na prázdnych riadkoch. Toto je užitočné pri čítaní dokumentov, v ktorých sa prázdne riadky používajú na oddelenie odsadených častí textu, napríklad pri tvorbe zdrojového kódu.

12.1.16. Navigácia v dokumente

Táto kategória nastavení umožňuje upraviť rôzne možnosti navigácie v dokumentoch.

Za odsek považovať
Predvolené
Podľa aplikácie
Možnosti
Predvolené (podľa aplikácie), Podľa aplikácie, jeden zlom riadka, viacero zlomov riadka

Toto nastavenie určuje, čo bude považované za odseky, pri pohybe pomocou skratiek ctrl+šípka hore a ctrl+šípka dole. Dostupné sú tieto možnosti:

Toto nastavenie je možné kdekoľvek meniť aj pomocou klávesových skratiek. Tieto je potrebné definovať v dialógu Klávesové skratky.

12.1.17. Rozpoznávanie textu windows

Môžete tu nastaviť parametre pre rozpoznávanie textu pomocou rozhrania Windows OCR. Kategória obsahuje nasledujúce možnosti:

jazyk rozpoznávania

V tomto zozname môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na rozpoznávanie textu. Ak chcete prepínať medzi dostupnými jazykmi odkiaľkoľvek, vytvorte si skratku v Dialógu klávesové skratky.

Pravidelne obnovovať rozpoznaný text

Ak je táto možnosť zapnutá, NVDA bude pravidelne sledovať zmeny v rozpoznanom texte, ak je fokus v okne rozpoznávania. Toto je užitočné, ak chcete často sledovať zmeny, napríklad pri sledovaní filmu s titulkami. K obnoveniu dochádza raz za jeden a pol sekundy. Predvolene je táto možnosť vypnutá.

12.1.18. Pokročilé

Pozor! Tieto nastavenia sú určené pre pokročilých používateľov. Nesprávnou konfiguráciou môžete spôsobiť, že NVDA nebude pracovať správne. Upravujte tieto nastavenia v prípade, že viete, čo máte robiť alebo ste dostali inštrukcie od vývojára NVDA.

Povolenie zmien v pokročilích nastaveniach

Pred úpravou pokročilých nastavení musíte začiarknuť začiarkávacie políčko, čím potvrdíte, že rozumiete ryzikám.

Obnovenie predvolených nastavení

Toto tlačidlo obnoví predvolené hodnoty pre pokročilé možnosti a to aj v prípade, ak je vyššie spomenuté začiarkávacie políčko odčiarknuté. Po zmene nastavení sa časom môžete chcieť vrátiť k pôvodným hodnotám. Môžete chcieť obnoviť pôvodné nastavenie, ak si nie ste istí, čo všetko ste zmenili.

Načítať vlastné moduly z priečinka Scratchpad

Keď vyvíjate doplnky pre NVDA, je lepšie testovať ich okamžite počas písania kódu. Ak začiarknete túto možnosť, NVDA bude načítavať aplikačné moduly, globálne pluginy, ovládače pre syntézy reči a brailové riadky a rozšírenia pre rozpoznávanie textu a obrázkov, z priečinka scratchpad vo vašom priečinku s nastaveniami NVDA. Rovnako ako doplnky, aj tieto moduly sa automaticky načítajú po spustení NVDA, alebo, ak ide o globálne pluginy a aplikačné moduly, ak ručne Vyvoláte položku znovu načítať pluginy. Predvolene je táto možnosť vypnutá, aby sme zaistili, že sa nespúšťa neoverený kód bez výslovného súhlasu používateľa. Ak chcete to, čo ste naprogramovali distribuovať, je potrebné vytvoriť doplnok pre NVDA vo formáte nvda-addon.

Otvoriť priečinok Scratchpad

Po aktivovaní tohto tlačidla sa otvorí priečinok, do ktorého môžete ukladať vlastné experimentálne kódy počas práce na doplnkoch, moduloch a pod. Toto tlačidlo sa zobrazí, len ak povolíte načítavanie vlastných modulov z priečinka Scratchpad.

Sledovanie zmien a udalostí UI Automation
Predvolené
Automaticky
Možnosti
Automaticky, Vybraté, Globálne

Určuje, ako NVDA spracúva udalosti prijaté z rozhrania Microsoft UI Automation. zoznamový rámik Sledovanie zmien a udalostí UI Automation má tri možnosti:

Na sprístupnenie prvkov v dokumentoch Microsoft Word preferovať UI Automation

Určuje, či sa má na sprístupnenie prvkov v dokumentoch MS Word použiť rozhranie UI Automation, alebo starší objektový model. Toto sa týka dokumentov MS Word a tiež správ v programe MS Outlook. Je možné nastaviť tieto možnosti:

Na sprístupnenie prvkov v zošitoch Microsoft Excel používať UI Automation

Keď je táto voľba aktívna, NVDA sa pokúsi na získavanie informácií o ovládacích prvkoch v programe Microsoft Excel používať rozhranie prístupnosti Microsoft UI Automation. Toto je experimentálna funkcia a niektoré vlastnosti programu Microsoft Excel nemusia byť v tomto režime dostupné. Takímito sú hlavne zoznam prvkov NVDA, kde je možné si zobraziť zoznamy vzorcov a komentárov a podpora pre rýchlu navigáciu v režime prehliadania na pohyb po prvkoch formulára v zošite. Pre základnú navigáciu v zošite a jednoduché úpravy, tento režim poskytne výrazné zrýchlenie odozvy. Zatiaľ neodporúčame toto nastavenie aktivovať pre väčšinu bežných používateľov, ale budeme radi, ak si tento režim vyskúšate s programom Microsoft Excel od verzie 16.0.13522.10000 a poskytnete nám spätnú väzbu. Implementácia rozhrania UI automation v programe Microsoft Excel sa stále zlepšuje a staršie verzie než Microsoft Office 16.0.13522.10000 nemusia poskytovať dostatok informácií, aby ste z tohto nastavenia mohli mať skutočný úžitok.

Podpora pre konzolu Windows
Predvolene
Automaticky
Možnosti
Automaticky, UIA ak je dostupné, staršie

Určuje, ako NVDA spolupracuje s Windows konzolami v príkazovom riadku, PowerShell a Windows Subsystémom pre Linux. Nastavenie tejto možnosti nemá vplyv na moderný Windows terminál. V systéme Windows 10 vo verzii 1709, Microsoft pridal podporu pre UI Automation API do konzoly (text v angličtine), čím priniesol vylepšenú odozvu a stabilitu pre čítače obrazovky, ktoré túto možnosť podporujú. Ak UI Automation nie je dostupné, alebo je známe, že prináša horšie výsledky, NVDA sa vráti k pôvodnému, staršiemu spôsobu spracovania výstupu z konzoly. Dostupné sú tri možnosti:

Použiť UI Automation v Microsoft Edge a ostatných prehliadačoch založených na Chromium

Umožňuje nastaviť za akých okolností sa použije rozhranie UIA, ak je dostupné v prehliadačoch založených na jadre Chromium ako je Microsoft Edge. Podpora pre sprístupnenie prehliadačov založených na jadre Chromium cez rozhranie prístupnosti UIA je v skorom štádiu vývoja a nemusí poskytovať dostatočnú úroveň prístupnosti ako prístupnosť cez rozhranie IA2. V zoznamovom rámiku sa nachádzajú tieto možnosti:

Revízie

Táto skupina experimentálnych funkcií určuje, ako bude NVDA oznamovať revízie označované pomocou aria atribútov. Niektoré funkcie nemusia byť dokončené. Aby ste zobrazili informácie o komentároch a poznámkach pod systémovým kurzorom, stlačte nvda+d.

Dostupné sú tieto možnosti:

Predvolené
Zapnuté
Možnosti
predvolené (zapnuté), Vypnuté, zapnuté

Toto nastavenie určuje, či bude NVDA oznamovať niektoré typy dynamicky meneného obsahu na brailovom riadku. Vypnutím tejto možnosti dosiahnete stav, ktorý platil do verzie NVDA 2023.1, kedy boli zmeny oznamované len cez hlasový výstup.

Hovoriť heslá v rozšírených termináloch

Toto nastavenie určuje, či NVDA číta napísané znaky alebo číta po slovách v prípadoch, ak sa obrazovka neaktualizuje (napríklad pri písaní hesiel) v niektorých termináloch, ako napríklad Windows konzola s aktívnou podporou UI automation, alebo v programe Mintty. Z bezpečnostného hľadiska odporúčame toto nastavenie ponechať vypnuté. Môžete ho zapnúť, ak zaznamenáte zhoršenú odozvu alebo stabilitu vo Windows konzolách pri aktívnom čítaní po znakoch a po slovách, alebo ak pracujete v bezpečnom prostredí.

Použiť rozšírenú podporu oznamovania napísaných znakov v starších Windows konzolách

Toto začiarkávacie pole aktivuje alternatívnu metódu oznamovania napísaných znakov v starších windows konzolách. Toto môže zlepšiť odozvu a odstrániť hláskovanie výstupu z konzoly, súčasne však toto nastavenie nie je vhodné pre všetky terminály. Táto možnosť je dostupná a predvolene aktivovaná v systémoch od verzie Windows 10 1607 ak je vypnuté alebo nedostupné UI Automation. Pozor: Keď aktivujete túto funkciu, NVDA bude čítať napísané znaky a slová aj pri písaní hesiel. Ak tomu chcete zabrániť, vypnite dočasne čítanie poznakoch a po slovách.

Algoritmus počítania rozdielov

Toto nastavenie ovplyvňuje, ako NVDA zisťuje nový text na prečítanie v okne príkazového riadku. V zoznamovom rámiku sú 3 možnosti:

Oznamovať nový text vo Windows termináloch cez
Predvolené
Diffing
Možnosti
Predvolené (Diffing), Diffing, Upozornenia rozhrania UIA

Toto nastavenie určuje, ako NVDA identifikuje nový text vo Windows konzole a WPF Windows Termináloch používaných vo Visual Studio 2022. Nový text je potom automaticky oznamovaný, ak je zapnuté oznamovanie dynamicky meneného obsahu. Toto nemá vplyv na Windows konzolu(conhost.exe). Dostupné sú tieto možnosti:

Prerušiť reč po vypršaní zameranej udalosti

Ak je táto možnosť zapnutá, NVDA prestane čítať udalosti, ktoré už nie sú aktuálne. Toto môže vyriešiť problém, keď pri prezeraní správ v aplikácii Gmail v prehliadači Chrome NVDA čítalo neaktuálne informácie. Táto funkcia je predvolene zapnutá od verzie NVDA 2021.1.

Počkať pred pohybom systémového kurzora (v milisekundách)

Tu môžete nastaviť časový úsek, ktorý NVDA počká pred pohybom systémového kurzora (bodu vloženia). Ak zistíte, že NVDA nesprávne sleduje kurzor, napríklad je o znak pozadu alebo opakuje riadky, môže vám pomôcť zvýšiť tento časový úsek.

Oznamovať hodnoty priehľadných farieb

Umožňuje zapnúť oznamovanie priehľadných farieb. Toto je užitočné pre vývojárov doplnkov, ktorí sprístupňujú aplikácie tretích strán. Niektoré GDI aplikácie označujú text farbou na pozadí, čo sa nvda pokúša identifikovať pomocou display modelu. V niektorých situáciách môže byť pozadie priehľadné a text sa môže nachádzať v inom prvku. Tiež je možné stretnúť sa s tým, že text je zobrazený s priehľadnou farbou, ale vizuálne je farba presná.

Na výstup pre reč a zvuky používať rozhranie WASAPI
Predvolené
Zapnuté
Možnosti
Predvolené (zapnuté), Vypnuté, zapnuté

Táto možnosť umožňuje na posielanie zvukového výstupu z NVDA využiť rozhranie Windows Audio Session API (WASAPI). Ide o moderné rozhranie, ktoré zlepšuje stabilitu reči a zvukov NVDA. Zmeny v tomto nastavení sa prejavia až po reštarte NVDA. Ak odčiarknete možnosť používať WASAPI, nebudú viac dostupné tieto možnosti:

Úroveň záznamu

Začiarkávacie políčka v tejto časti umožňujú povoliť dodatočné zaznamenávanie do logu NVDA. Zapisovanie týchto správ môže spomaliť NVDA a zvýšiť veľkosť súborov. Zaznamenávanie týchto správ povoľte, len ak dostanete inštrukcie od vývojárov, napríklad pri diagnostike nefunkčného ovládača brailového riadka.

Oznamovať zvukom zaznamenané chyby

Ak je zapnuté, NVDA bude zvukom oznamovať situácie, keď do logu zapíše chybu. Ak zvolíte Len v testovacích verziách NVDA (predvolené), NVDA bude zvuk prehrávať, len ak je spustená alpha, beta, alebo verzia zo zdroja. Ak vyberiete možnosť áno, bude zvuky NVDA prehrávať nezávisle od spustenej verzie.

12.2. Ďalšie nastavenia

Okrem rozsiahleho dialógu nastavení, je v ponuke NVDA v časti možnosti viacero položiek, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

12.2.1. Rečové slovníky

Ponuka Rečové slovníky (vnorená v ponuke Možnosti) obsahuje dialógy, v ktorých môžete nastaviť ako bude NVDA vyslovovať konkrétne slová alebo frázy. Existujú 3 typy rečových slovníkov. Sú to:

Ak chcete otvárať dialógy slovníkov z hociktorého miesta, musíte im priradiť skratky v dialógu Klávesové skratky.

Všetky dialógy rečových slovníkov obsahujú zoznam pravidiel spracovania reči. Nájdete tu tiež tlačidlá Pridať, Upraviť, Odstrániť a odstrániť všetky.

Stlačením tlačidla Pridať a vyplnením dialógu, ktorý sa otvorí pridáte položku do zoznamu pravidiel. Práve pridané pravidlo sa zobrazí v zozname. Aby ste si boli istí, že práve pridané pravidlo sa skutočne uloží a vstúpi do platnosti, musíte potom, ako skončíte s úpravami pravidiel, ukončiť dialóg slovníka stlačením tlačidla OK.

Pravidlá pre rečové slovníky NVDA umožňujú zmeniť sled znakov na úplne niečo iné. Napríklad si predstavte, že chcete aby NVDA povedal slovo "žaba" vždy keď sa v texte vyskytne slovo "vták". Najjednoduchšie to docielite, ak v dialógu Upraviť položku slovníka vložíte do poľa Vzor slovo vták a do poľa Nahradiť s slovo žaba. Aby ste sa v zozname pravidiel nestratili, je vhodné zadať nejaký text vystihujúci aktuálne pravidlo do políčka Komentár. Napríklad: toto mení vyslovovanie slova vták na slovo žaba.

Rečové slovníky NVDA toho dokážu ešte viac než len zamieňať slová. Dialóg Upraviť položku slovníka obsahuje začiarkavacie políčko Rozlišovať malé a veľké písmená, čím môžete NVDA prinútiť rozlišovať či text je písaný veľkými písmenami alebo nie. Predvolene NVDA ignoruje veľkosť písmen.

Nasleduje prepínač, ktorým určíte, či sa má výraz použiť ak sa nachádza kdekoľvek, ak je to celé slovo, alebo ide o "regulárny výraz". Ak nastavíte možnosť Iba celé slová, výraz sa použije len vtedy, ak nie je súčasťou väčšieho slova. Toto platí, keď pred a za výrazom nenasleduje žiadny alfanumerický znak, alebo podčiarkovník, alebo za a pred výrazom nie sú žiadne znaky a symboly. Vráťme sa ešte k predchádzajúcemu príkladu, v ktorom sme nahradili výraz "vták" výrazom "žaba". Ak nastavíte prepínač na Iba celé slová, výraz sa nezmení, ak bude v texte výraz "vtáky" alebo "bielyvták".

Regulárny výraz je špeciálny druh vzoru, ktorý umožňuje filtrovať len znaky, len číslice alebo ľubovoľný počet ľubovoľných znakov v rôznych kombináciách. Regulárne výrazy nie sú popísané v tejto používateľskej príručke. Odporúčame vám preštudovať si návod (anglicky) na adrese [https://docs.python.org/3.7/howto/regex.html].

12.2.2. Výslovnosť interpunkčných a špeciálnych symbolov

V tomto dialógu môžete nastavovať výslovnosť interpunkčných a ostatných špeciálnych symbolov ako aj úroveň interpunkcie, pri ktorom budú tieto vyslovované.

V názve okna sa zobrazuje jazyk, ktorého symboly upravujete. Tento dialóg rešpektuje nastavenie "pri spracovaní textu sa riadiť hlasovým výstupom", ktoré je v kategórii Nastavenia hlasu v dialógu Nastavenia. Ak je toto políčko začiarknuté, upravujete nastavenie pre jazyk hlasu a nie jazyk NVDA.

Ak si želáte upraviť symbol, musíte ho najprv vybrať v zozname symbolov. Zoznam symbolov môžete filtrovať, ak zadáte symbol alebo jeho nahradenie do políčka filtrovať.

Nový symbol môžete pridať tak, že stlačíte tlačidlo pridať. v dialógu, ktorý sa otvorí, vložte nový symbol a stlačte tlačidlo OK. Následne nastavte parametre tak, ako pri ostatných symboloch.

Symboly, ktoré ste pridali, môžete odstrániť aktivovaním tlačidla odstrániť.

Ak ste skončili s úpravami, môžete stlačiť tlačidlo OK a uložiť zmeny, alebo tlačidlom Zrušiť zmeny zahodiť.

Ak chcete použiť komplexné symboly, v poli nahradiť je potrebné zadať skupinu znakov, ktoré majú reprezentovať interpretovaný text. Napríklad, ak chceme hľadať celý dátum, budeme očakávať výstup v tvare \1, \2 a \3. V poli nahradiť potom použijeme odkazy na pamäť, napríklad "\\1".

12.2.3. Klávesové skratky

V tomto dialógu môžete nastaviť klávesové skratky (klávesy na klávesnici, tlačidlá na brailovom riadku a podobne) pre príkazy NVDA.

V okne sa zobrazujú len skratky, ktoré sú funkčné tesne pred otvorením dialógu. Ak napríklad chcete nastaviť skratky pre príkazy v režime prehliadania, pred otvorením dialógu musíte byť v režime prehliadania.

V strome sú všetky príkazy NVDA usporiadané podľa kategórií. Zoznam dostupných funkcii môžete prehľadávať tak, že do poľa filtrovať napíšete slovo alebo viacero slov z názvu funkcie, pričom na poradí slov nezáleží. Pod každým príkazom nájdete aktívne klávesové skratky.

Ak chcete vytvoriť novú skratku, vyberte požadovaný príkaz a stlačte tlačidlo pridať. Potom stlačte požadovanú skratku na klávesnici alebo na brailovom riadku. Jedna skratka môže byť často interpretovaná viacerými spôsobmi. Ak ste napríklad stlačili klávesy na klávesnici, môžete chcieť, aby skratka fungovala len v jednom rozložení (desktop alebo laptop), alebo aby platila pre všetky rozloženia. preto sa po zadaní skratky zobrazí menu, v ktorom môžete vybrať požadovanú možnosť.

Ak chcete skratku odstrániť, vyberte ju v strome a stlačte tlačidlo odstrániť.

Vo vetve Emulované klávesy nájdete funkcie, ktoré emulujú klávesové skratky. Takto môžete odosielať príkazy do systému priamo z brailového riadka. Ak chcete pridať príkaz, vyberte vetvu Emulované klávesy a aktivujte tlačidlo pridať. Potom stlačte kláves, ktorý chcete emulovať. Kláves sa následne objaví vo vetve Emulované klávesy a budete ho môcť priradiť k tlačidlu na brailovom riadku, ako sme popísali vyššie.

Upozornenia:

Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK, ktorým nastavenia uložíte, alebo tlačidlo Zrušiť, ktorým dialóg zatvoríte bez uloženia zmien.

12.3. Uloženie a opätovné načítanie konfigurácie

NVDA automaticky ukladá vaše nastavenia. Automatické ukladanie nastavení pri ukončení je možné nastaviť v dialógu Všeobecné nastavenia v podmenu Možnosti. Nastavenia môžete ručne uložiť potvrdením položky Uložiť nastavenia z ponuky NVDA.

Ak ste pri nastaveniach programu urobili chybu a potrebujete sa vrátiť k uloženým nastaveniam, zvoľte možnosť opätovného načítania nastavení z ponuky NVDA. Môžete sa tiež kedykoľvek vrátiť k predvoleným nastaveniam. Z ponuky NVDA aktivujte položku Obnoviť predvolené nastavenia.

Užitočné môžu byť tiež nasledujúce klávesové skratky:

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Uložiť nastavenia NVDA+ctrl+c NVDA+ctrl+c Uloží aktuálne nastavenia NVDA tak, aby sa pri ukončení nestratili
Návrat k uloženým nastaveniam NVDA+ctrl+r NVDA+ctrl+r Obnoví nastavenia z času, čo Ste naposledy konfiguráciu uložili. Stlačené trikrát obnoví predvolené nastavenia.

12.4. Konfiguračné profily

Niekedy môžete potrebovať rôzne nastavenia pre rôzne situácie. Môžete napríklad chcieť počuť odsadenie textu pri úpravách, alebo informácie o formátovaní pri korektúre. NVDA vám umožňuje urobiť takéto nastavenia pomocou konfiguračných profilov.

Konfiguračný profil obsahuje len tie nastavenia, ktoré zmeníte, keď je profil aktívny. Zmeniť môžete všetky nastavenia okrem tých, ktoré sú v kategórii všeobecné v dialógu Nastavenia, lebo tie sa týkajú NVDA ako celku.

Konfiguračné profily môžete aktivovať ručne z dialógu alebo pomocou klávesovej skratky. Môžu ich však aktivovať aj rôzne udalosti, ako napríklad prepnutie sa do určitej aplikácie.

12.4.1. Základné nastavenie

Do nastavení profilov sa dostanete z menu NVDA, aktivovaním položky Konfiguračné profily. Na otvorenie dialógu môžete tiež použiť klávesovú skratku:

Prvým prvkom v tomto dialógu je zoznam dostupných profilov. Predvolene je vybratý ten profil, ktorý práve upravujete. Pre aktívny profil sa tiež zobrazujú informácie o tom, či je aktivovaný ručne, či je aktívna udalosť, ktorá ho spúšťa a či je práve upravovaný.

Ak chcete profil premenovať, alebo odstrániť, aktivujte príslušné tlačidlá.

Tlačidlom zavrieť zatvoríte dialóg.

12.4.2. Vytvorenie profilu

Aby ste vytvorili nový profil, aktivujte tlačidlo nový.

V dialógu, ktorý sa zobrazí, môžete zadať názov vášho profilu. Tu tiež môžete vybrať, ako chcete profil používať. Ak chcete profil spúšťať ručne, vyberte predvolenú možnosť ručná aktivácia. Ak nie, vyberte udalosť, ktorá spustí tento profil. Ak ste nedali profilu názov a vyberiete udalosť, automaticky sa názov priradí podľa danej udalosti. Pre podrobnosti Čítajte Ďalej.

tlačidlom OK vytvoríte nový profil a zatvoríte dialóg s profilmi, a hneď môžete nový profil upraviť.

12.4.3. Ručná aktivácia

Profil môžete aktivovať jeho vybratím v dialógu konfiguračné profily a aktivovaním tlačidla ručne aktivovať. pri aktívnom profile sa môžu aktivovať iné profily, ak nastane udalosť, ktorá ich aktivuje, vždy však budú zohľadnené nastavenia aktívneho profilu. Ak napríklad máte vytvorený profil pre nejakú aplikáciu, v ktorom ste zapli oznamovanie odkazov, ale aktivujete profil, v ktorom je oznamovanie odkazov vypnuté, NVDA nebude odkazy oznamovať. Ak však zmeníte nastavenia hlasu v profile pre aplikáciu, ale nezmeníte ich v ručne aktivovanom profile, použijú sa nastavenia hlasu z profilu pre aplikáciu. Všetky nastavenia, ktoré zmeníte sa ukladajú do ručne aktivovaného profilu. Ak chcete deaktivovať aktívny profil, v dialógu konfiguračné profily vyberte daný profil a stlačte tlačidlo ručne deaktivovať.

12.4.4. Udalosti

Ak v dialógu konfiguračné profily aktivujete tlačidlo udalosti, môžete nastaviť, kedy sa majú profily automaticky spúšťať.

Zoznam udalostí zobrazuje dostupné možnosti:

Ak chcete vybrať profil pre danú udalosť, zvoľte požadovanú udalosť a potom zo zoznamu vyberte požadovaný profil. Môžete tiež vybrať možnosť "(normálna konfigurácia)", ak nechcete použiť pre udalosť žiadny profil.

Tlačidlom zatvoriť sa vrátite do dialógu konfiguračné profily.

12.4.5. Upravenie Profilu

Ak ste ručne aktivovali nejaký profil, všetky nastavenia, ktoré zmeníte, sa uložia do tohto profilu. V opačnom prípade sa nastavenia uložia do profilu, ktorý bol aktivovaný poslednou udalosťou. Ak ste si napríklad zviazali profil s poznámkovým blokom a budete v okne poznámkového bloku, všetky zmeny sa uložia do profilu pre poznámkový blok. Ak nemáte aktívny žiadny profil, ani nie je žiadny profil aktivovaný udalosťou, nastavenia sa zapíšu do normálnej konfigurácie.

Ak chcete upraviť profil pre plynulé čítanie, musíte ho ručne aktivovať.

12.4.6. Dočasné vypnutie udalostí

Niekedy môže byť užitočné vypnúť všetky udalosti naraz. Môžete napríklad chcieť upraviť aktívny profil alebo normálne nastavenia bez toho, aby sa vám nechtiac spustil profil vyvolaný nejakou udalosťou. toto docielite začiarknutím možnosti dočasne zakázať všetky udalosti v dialógu konfiguračné profily.

Ak chcete dočasne zakázať udalosti klávesovou skratkou, môžete ju nastaviť v dialógu Klávesové skratky.

12.4.7. Aktivovanie profilu klávesovou skratkou

Pre každý vytvorený profil môžete vytvoriť jednu alebo viacero klávesových skratiek. Predvolene NVDA nevytvára žiadne klávesové skratky pre profily. Klávesové skratky k profilu priradíte v dialógu Klávesové skratky. Každý profil má samostatnú vetvu v strome Konfiguračné profily. Klávesové skratky sa zachovajú aj vtedy, ak profil premenujete. Ak odstránite profil, automaticky sa odstráni aj klávesová skratka.

12.5. Umiestnenie súborov s nastaveniami

Prenosné verzie NVDA si ukladajú všetky nastavenia, vlastné aplikačné moduly, ovládače hlasových a brailových výstupov v podpriečinku userConfig v priečinku NVDA.

Nainštalované verzie NVDA si ukladajú všetky nastavenia, vlastné aplikačné moduly, ovládače hlasových a brailových výstupov v špecifickom priečinku NVDA v používateľskom profile Windows. Znamená to, že každý používateľ Windows môže mať svoje nastavenia NVDA. Môžete si nastaviť skratku na otvorenie adresára s nastaveniami v dialógu Klávesové skratky. Vstúpiť do svojho priečinka s nastaveniami nainštalovanej verzie NVDA môžete tiež cez odkaz Otvoriť adresár s používateľskými nastaveniami v ponuke štart, v priečinku Programy > NVDA.

Nastavenia, ktoré sa použijú v prípadoch, keď NVDA beží na prihlasovacej alebo inej zabezpečenej obrazovke, sú uložené v priečinku systemConfig, ktorý je podpriečinkom inštalačného adresára NVDA. Normálne nie je potrebné do tohto priečinka zasahovať. Ak chcete zmeniť konfiguráciu NVDA pre prihlasovaciu obrazovku, nakonfigurujte NVDA podľa vašich predstáv kým ste prihlásení do Windows. Následne uložte nastavenia a potom pomocou tlačidla v kategórii Všeobecné v dialógu Nastavenia skopírujte vaše nastavenia na prihlasovaciu obrazovku.

13. Doplnky a katalóg s doplnkami

Doplnky umožňujú doplniť do NVDA nové funkcie, alebo pozmeniť existujúce funkcie NVDA. Vyvýja ich komunita okolo NVDA, ale aj externé prípadne aj komerčné organizácie. Doplnky môžu robiť nasledovné:

Katalóg s doplnkami umožňuje prehľadávať a spravovať doplnky. Všetky doplnky sú poskytované zdarma. Niektoré však môžu vyžadovať zakúpenie licencie alebo kúpu dodatočného software, aby ste ich mohli používať. Najčastejšie sa s tým môžete stretnúť pri doplnkoch k syntézam reči. Ak nainštalujete doplnok, ktorý vyžaduje platbu a rozmyslíte si to, doplnok môžete jednoducho odinštalovať.

Katalóg s doplnkami môžete nájsť v menu NVDA > Nástroje. Ak chcete mať ku katalógu prístup odkiaľkoľvek, môžete si vytvoriť skratku v dialógu klávesové skratky.

13.1. Prechádzanie doplnkov

Po otvorení katalógu sa zobrazí zoznam doplnkov. Ak ešte nemáte nainštalované žiadne doplnky, v zozname sa zobrazia dostupné doplnky. Ak už nejaké doplnky máte nainštalované, zobrazia sa aktuálne nainštalované doplnky.

Ak šípkami hore a dole zvolíte nejaký doplnok, zobrazia sa informácie o ňom. S každým doplnkom môžete vykonať niekoľko akcií, ktoré sú dostupné v menu akcie, ako napríklad inštalovať, pomocník, zakázať a odstrániť. Dostupné akcie sa môžu meniť v závislosti od toho, či je doplnok už nainštalovaný alebo povolený.

13.1.1. Možnosti zobrazenia doplnkov

Môžete si zobraziť zoznam nainštalovaných doplnkov, doplnkov, pre ktoré sú dostupné aktualizácie, zoznam dostupných alebo nekompatibilných doplnkov. Medzi týmito zobrazeniami sa prepínajte ako medzi záložkami, skratkami ctrl+tab prípadne ctrl+shift+tab v opačnom smere. Môžete tiež klávesom tab prejsť na zoznam záložiek a následne medzi nimi prechádzať ľavou šípkou a pravou šípkou.

13.1.2. Filtrovanie povolených a zakázaných doplnkov

Predvolene je nainštalovaný doplnok aj povolený, čo znamená, že je spustený a dostupný v NVDA. Niektoré nainštalované doplnky však môžu byť zakázané. To znamená, že nie sú spustené a ich funkcionalita aktuálne nie je dostupná. Doplnok môžete zakázať napríklad vtedy, ak je v konflikte s iným doplnkom, alebo aplikáciou. NVDA tiež môže zakázať doplnky, ktoré sa ukážu ako nekompatibilné s aktuálnou verziou nvda. Vždy však na to upozorní. Doplnky môžete tiež zakázať, ak ich dlhší čas nepoužívate, zároveň si ich ale chcete ponechať dostupné na neskôr.

Zoznam nainštalovaných alebo nekompatibilných doplnkov je možné filtrovať podľa toho, či sú zakázané alebo povolené. Predvolene sa zobrazujú aj zakázané aj povolené doplnky.

13.1.3. Ukázať nekompatibilné doplnky

Doplnky, ktoré ešte nie sú nainštalované, alebo doplnky, pre ktoré je dostupná aktualizácia, je možné zobraziť aj v prípade, že nie sú kompatibilné s aktuálnou verziou NVDA.

13.1.4. Filtrovanie doplnkov podľa zdroja

Doplnky sú distribuované zo štyroch zdrojov:

Ak chcete zobraziť doplnky len z konkrétneho zdroja, nastavte ho v zozname zdroj.

13.1.5. Vyhľadávanie doplnkov

Na vyhľadávanie doplnkov použite editačné pole vyhľadávanie. Môžete ho rýchlo nájsť, ak v zozname s doplnkami stlačíte shift+tab. Zadajte kľúčové slová, alebo názov doplnku. Potom klávesom tab prejdite do zoznamu s doplnkami. Doplnky sa zobrazia v zozname, ak sa podarilo nájsť reťazec v názve doplnku, v názve vydavateľa, V identifikátore alebo v popise doplnku.

13.2. Akcie

Ku každému doplnku sú asociované akcie, ako napríklad inštalovať, pomocník, zakázať a odstrániť. Zoznam akcií je možné vyvolať priamo na konkrétnom doplnku po stlačení klávesu s kontextovým menu, klávesom enter, dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši. Tiež môžete aktivovať tlačidlo akcie v podrobnostiach doplnku.

13.2.1. Inštalovanie doplnkov

To, že je doplnok dostupný v katalógu neznamená, že ho NV Access alebo ktokoľvek iný preveril a odporúča používať. Je veľmi dôležité, aby ste inštalovali doplnky z overených zdrojov. Funkcie doplnkov nie sú nijako obmedzené. Doplnky môžu mať prístup k vašim osobným údajom aj celému systému.

Doplnky môžete inštalovať a aktualizovať prechádzaním dostupných doplnkov. Vyberte doplnok na záložke dostupné doplnky, alebo dostupné aktualizácie doplnkov. Následne z menu akcie zvoľte možnosť aktualizovať alebo nainštalovať.

Ak máte doplnok mimo katalógu a chcete ho nainštalovať, aktivujte tlačidlo "Inštalovať z externého zdroja". Toto zobrazí štandardný dialóg systému Windows, pomocou ktorého môžete vyhľadať na vašom disku alebo na sieti doplnok (súbor s príponou .nvda-addon). Po otvorení súboru sa spustí inštalácia doplnku.

Ak je NVDA nainštalované a spustené, môžete inštaláciu doplnku spustiť aj tak, že priamo v správcovi súborov otvoríte súbor s doplnkom.

Ak inštalujete doplnok z externého zdroja, NVDA sa opýta, či skutočne chcete pokračovať. Aby doplnok začal po inštalácii fungovať, je potrebné reštartovať NVDA. Reštartovať môžete aj neskôr, ak máte v pláne inštalovať alebo aktualizovať aj ďalšie doplnky.

13.2.2. Odstránenie doplnkov

Ak chcete odstrániť doplnok, zvoľte ho v zozname doplnkov a z menu akcie aktivujte položku odstrániť. NVDA sa opýta, či skutočne chcete doplnok odstrániť. Rovnako ako pri inštalácii, aj odstránenie doplnku sa vykoná až po reštarte NVDA. Kým tak urobíte, zobrazí sa pri doplnku v časti stav informácia, že bude odstránený po reštarte.

13.2.3. Zakázanie a povolenie doplnkov

Ak chcete zakázať doplnok, z menu akcie aktivujte položku "zakázať". Ak chcete povoliť doplnok, ktorý ste zakázali, z menu akcie aktivujte položku "povoliť". Doplnok môžete zakázať, ak je v časti stav napísané, že je povolený. Opačne, ak je v časti stav napísané, že je zakázaný, môžete ho povoliť. V časti stav sa zobrazuje, čo sa s doplnkom stane pri najbližšom reštarte NVDA. Ak bol doplnok zakázaný a aktivujete položku povoliť, stav sa zmení na "bude povolený po reštarte". Ak bol doplnok povolený a aktivujete položku zakázať, v časti stav sa zobrazí "bude zakázaný po reštarte". Aj v tomto prípade sa všetky zmeny prejavia až po reštarte NVDA.

13.3. Nekompatibilné doplnky

Staršie doplnky už nemusia byť kompatibilné s verziou NVDA, ktorú používate. Opačne, ak používate staršiu verziu NVDA, novšie doplnky tiež nemusia byť kompatibilné. Pri pokuse nainštalovať nekompatibilný doplnok sa objaví varovanie, ktoré upozorní na nekompatibilitu.

Staršie doplnky môžete povoliť na vlastné riziko. Nekompatibilné doplnky nemusia pracovať správne a môžu spôsobiť nestabilitu, nečakané správanie a pády NVDA. Varovanie o kompatibilite môžete ignorovať priamo počas inštalácie alebo povolenia doplnku. Ak zistíte, že doplnok spôsobuje problémy, môžete ho neskôr zakázať alebo odstrániť.

Ak ste zaznamenali problémy práve po inštalácii alebo aktualizácii doplnku, hlavne ak išlo o nekompatibilný doplnok, môžete NVDA spustiť v režime bez doplnkov. Ak chcete NVDA reštartovať a zakázať doplnky, zvoľte príslušnú možnosť v dialógu Ukončiť NVDA. Prípadne, použite na príkazovom riadku parameter --disable-addons.

Dostupné nekompatibilné doplnky je možné zobraziť na záložkách Dostupné doplnky a dostupné aktualizácie doplnkov. Nekompatibilné doplnky je možné zobraziť na záložke Nainštalované nekompatibilné doplnky.

14. Ďalšie nástroje

14.1. Zobraziť log

Zobrazovač logu, ktorý je možné spustiť z podmenu nástroje, dokáže zobraziť všetok zápis do súboru log, ktorý sa zaznamenal od posledného štartu NVDA. Skratkou NVDA+F1 otvoríte zobrazovač logu a do logu sa zapíšu informácie o aktuálnom navigačnom objekte.

Okrem čítania obsahu, je možné obsah logu uložiť do súboru, či obnoviť obsah, aby obsahoval aj záznamy zapísané po otvorení okna zobrazovač logu. Tieto možnosti sú dostupné z aplikačnej ponuky okna zobrazovač logu.

14.2. Zobrazovač reči

Pre vidiacich vývojárov software alebo pre ľudí, ktorí predstavujú NVDA vidiacim záujemcom, existuje plávajúce okno, ktoré zobrazuje všetok text, čo NVDA posiela hlasovému výstupu.

Zobrazovač reči je možné aktivovať začiarknutím rovnomennej položky v podmenu nástroje. Deaktivovať ho môžete odčiarknutím tej istej položky.

v okne zobrazovača reči nájdete aj začiarkávacie pole "spustiť pri štarte Zobrazovač reči". ak ho začiarknete, zobrazovač reči sa spustí vždy po spustení NVDA. Okno sa bude otvárať vždy na tom mieste a s tými hodnotami, s akými ste ho naposledy zatvorili.

Zatiaľ, čo je zobrazovač reči aktívny, Jeho obsah sa neustále aktualizuje s práve čítaným textom. Pozastaviť zobrazovanie aktuálneho textu (napr. užitočné pre kopírovanie) je možné kliknutím alebo prepnutím fokusu do okna zobrazovač reči.

Ak potrebujete Zobrazovač reči spúšťať z hociktorého miesta, môžete mu priradiť skratku v dialógu Klávesové skratky.

14.3. Zobrazovač braillu

Ak ste vidiaci vývojár software, alebo chcete predvádzať funkcionalitu NVDA vidiacej verejnosti, máte k dispozícii plávajúce okno, v ktorom sa zobrazí brailový výstup a tiež textová reprezentácia každého brailového znaku. Zobrazovač Braillu môžete používať súčasne s fyzickým brailovým riadkom. Zobrazenie sa prispôsobí fyzickému počtu buniek na riadku. Keď je aktívny zobrazovač braillu, v plávajúcom okne sa stále zobrazuje to, čo by inak bolo premietnuté na brailový riadok.

Zobrazovač Braillu zapnete začiarknutím položky Zobrazovač braillu v menu nástroje v ponuke NVDA. Odčiarknutím tej istej položky zobrazenie vypnete.

Fyzické brailové riadky používajú na posúvanie obsahu tlačidlá. Ak chcete podobnú funkciu dosiahnuť so zobrazovačom braillu, v dialógu Klávesové skratky nastavte skratky na posunutie riadka dopredu a dozadu.

V okne s brailovým zobrazením je aj začiarkávacie pole "spustiť zobrazovač braillu pri štarte". Po začiarknutí sa bude zobrazovač braillu spúšťať pri každom spustení NVDA. NVDA sa pokúsi okno zobrazovača otvoriť na rovnakom mieste a v rovnakom pomere v akom bolo naposledy.

V okne brailového zobrazovača je možné začiarknuť možnosť "Pridržanie myši simuluje presunutie na znak". Predvolene je táto možnosť vypnutá. Ak je táto možnosť zapnutá, potom pridržanie kurzora myši nad brailovým znakom spustí funkciu presunúť na znak. Toto sa často používa na presunutie systémového kurzora, prípadne aktivovanie prvku. Funkcionalitu využijete, keď chcete vyskúšať, či správne funguje presúvanie kurzora na znak pomocou fyzických tlačidiel brailového riadka a súčasne riadok nemáte pripojený. Aby sa zabránilo ustavičnému spúšťaniu prechodu na znak, pridržanie myšy funguje ako semafor: Funkcia sa spustí až vtedy, keď sa farba znaku zmení na zelenú. Po pridržaní kurzora myši je farba žltá, následne sa zmení na oranžovú a napokon na zelenú.

Ak chcete zobrazovač brailu aktivovať kedykoľvek klávesovou skratkou, môžete ju nastaviť V dialógu klávesové skratky.

14.4. Python konzola

Python konzola programu NVDA, dostupná z podmenu nástroje, je nástroj pre vývojárov, ktorý umožňuje kontrolovať správnosť behu NVDA, zisťovať stav vnútorných premenných NVDA a tiež skúmať hierarchiu prístupnosti aplikácií. Viac informácií je dostupných v príručke pre vývojárov, ktorú nájdete na stránke NVDA v časti vývoj (anglicky).

14.5. Katalóg s doplnkami

Toto otvorí dialóg Katalóg s doplnkami. Podrobnosti sú popísané v kapitole Doplnky a katalóg s doplnkami.

14.6. Vytvoriť prenosnú verziu

Umožní z aktuálne spustenej kópie NVDA vytvoriť prenosnú verziu. Ak je už spustená prenosná verzia, položka funguje opačne a umožní z prenosnej verzie nainštalovať NVDA do systému.

V prvom kroku je potrebné vybrať priečinok, do ktorého sa uloží prenosná verzia, alebo do ktorého sa NVDA nainštaluje.

V tomto dialógu tiež môžete zapnúť a vypnúť tieto možnosti:

14.7. Spustiť opravný nástroj COM...

Počas inštalácie alebo odinštalácie programov sa niekedy stáva, že dôjde k odregistrovaniu knižníc COM DLL. Rozhrania COM ako napríklad IAccessible sú závislé na správnej registrácii knižníc a ak nie sú knižnice registrované, môžu nastávať problémi.

Toto zvyčajne nastáva po nainštalovaní a odinštalovaní programov ako Adobe Reader, Math Player a podobne.

Chýbajúce registrácie môžu spôsobovať problémi pri práci s webovými prehliadačmi, desktopovými aplikáciami, panelmi úloh a podobne.

Nástroj použite, ak nastanú tieto situácie:

14.8. Načítať pluginy

Po aktivovaní tejto položky NVDA znovu načíta pluginy a aplikačné moduly bez nutnosti reštartu. Môže byť užitočné pre vývojárov.

15. Podporované hlasové výstupy

Táto časť obsahuje informácie o hlasových výstupoch, ktoré môžete používať s NVDA. Zoznam niektorých konkrétnych hlasových výstupov, ktoré je možné používať s NVDA nájdete v časti Hlasové výstupy (anglicky).

15.1. eSpeak NG

Hlasový výstup eSpeak NG je priamo zabudovaný do NVDA a nie je závislý na iných špeciálnych ovládačoch alebo iných komponentoch, ktoré by bolo potrebné doinštalovať. V systémoch Windows 7, 8 a 8.1, NVDA používa eSpeak NG ako predvolený hlasový výstup. (Hlasy Windows OneCore sa používajú predvolene v systéme Windows od verzie 10). Tento hlas by mal pracovať na každom systéme, kde beží NVDA, čo znamená, že NVDA môžete spúšťať na ľubovoľnom počítači dokonca aj z USB kľúča alebo iného prenosného média.

Každý hlas hlasového výstupu eSpeak NG hovorí iným jazykom. eSpeak NG pozostáva z viacej než 43 hlasov pre rôzne jazyky.

Existuje tiež množstvo variantov, ktorými je možné zmeniť vlastnosti zvuku aktuálneho hlasu.

15.2. Microsoft Speech API verzia 4 (SAPI 4)

SAPI 4 je starší štandard vyvinutý v spoločnosti Microsoft, ktorý slúži na obsluhu softwarových hlasových výstupov v systéme Windows. NVDA stále podporuje tento hlasový výstup. Spoločnosť Microsoft však už ukončila podporu pre SAPI4 a potrebné komponenty viac neponúka na svojej webovej stránke.

Po použití ovládača hlasových výstupov SAPI 4 bude zoznam hlasov (prístupný z Kategórii reč alebo v kruhu nastavení hlasového výstupu) obsahovať všetky SAPI 4 hlasy nainštalované v systéme.

15.3. Microsoft Speech API verzia 5 (SAPI 5)

SAPI 5 je štandard vyvinutý v spoločnosti Microsoft, ktorý slúži na obsluhu softwarových hlasových výstupov v systéme Windows. Množstvo hlasových výstupov kompatibilných s týmto štandardom je možné kúpiť alebo stiahnuť zadarmo od rôznych dodávateľov alebo z rôznych webových stránok, ale v systéme už pravdepodobne máte aspoň jeden SAPI 5 kompatibilný hlas nainštalovaný. Po použití ovládača hlasových výstupov SAPI 5 bude zoznam hlasov (prístupný v kategórii reč alebo v kruhu nastavení hlasového výstupu) obsahovať všetky SAPI 5 hlasy nainštalované v systéme.

15.4. Microsoft Speech Platform

Platforma Microsoft Speech poskytuje TTS služby pre rôzne jazyky. Štandardne sa tieto hlasy používajú pri vývoji serverových TTS aplikácií. Tieto hlasy je možné použiť aj s NVDA.

Aby Ste mohli používať tieto hlasy, je potrebné nainštalovať dva komponenty:

15.5. Hlasy OneCore

Operačný systém windows od verzie 10 obsahuje hlasy označené ako "one core" alebo "mobile". hlasy sú dostupné pre mnoho jazykov (vrátane Slovenčiny a Češtiny) a často majú lepšiu odozvu ako hlasy v rozhraní Sapi5. NVDA používa Hlasy Onecore predvolene v systémoch Windows od verzie 10. (eSpeak NG sa používa v starších systémoch).

Ak chcete nainštalovať nový hlas, otvorte nastavenia systému (windows+i), tu hľadajte kategóriu čas a jazyk a následne sekciu reč. Môžete samozrejme prejsť priamo do tejto sekcie cez vyhľadávanie. Aktivujte tlačidlo Pridať hlasy. Pre mnohé jazyky je dostupných viacero hlasov. (Poznámka prekladateľa: V Slovenčine je dostupný hlas Filip, v Češtine hlas Jakub). Môžete si nainštalovať Austrálsku alebo britskú angličtinu. Pre Francúzštinu sú dostupné verzie Francúzsko, Kanada a Švajčiarsko. Vyhľadajte príslušné jazyky a potom ich varianty. Vyberte jazyky klávesom enter a potvrďte inštaláciu tlačidlom Pridať. Aby sa prejavili zmeny, reštartujte NVDA.

Zoznam dostupných hlasov je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/pr%C3%ADloha-a-podporovan%C3%A9-jazyky-a-hlasy-4486e345-7730-53da-fcfe-55cc64300f01

16. Podporované brailové zobrazovače

Táto sekcia obsahuje informácie o brailových zobrazovačoch, ktoré môžete používať s NVDA.

16.1. Riadky, ktoré NVDA dokáže automaticky rozpoznať

NVDA dokáže rozpoznať a automaticky používať mnoho brailových riadkov, ktoré pripojíte cez USB alebo Bluetooth. Stačí, ak ako brailový riadok zvolíte možnosť "automaticky". Nastavenie vykonáte v dialógu Braillovo písmo. NVDA predvolene automaticky vyhľadáva a pripája brailové riadky na pozadí.

Funkcia aktuálne funguje s týmito riadkami:

16.2. Riadky Focus/PAC Mate od spoločnosti Freedom Scientific

Podporované sú všetky brailové riadky Focus a PAC Mate od spoločnosti Freedom Scientific, ktoré sú k počítaču pripojené cez USB alebo bluetooth. Pre správnu funkčnosť musíte mať v systéme nainštalované ovládače brailových riadkov Freedom scientific. Ak ich ešte nemáte, môžete ich stiahnuť zo stránky https://www2.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-14-blue-downloads.asp. Aj keď na stránke sa píše len o riadku Focus Blue, ovládač spolupracuje so všetkými zobrazovačmi Freedom scientific.

NVDA sa dokáže predvolene k týmto zobrazovačom pripojiť cez USB alebo Bluetooth rozhranie. Môžete však samy určiť typ pripojenia a obmedziť ho len na pripojenie cez "USB" alebo "bluetooth". Toto je užitočné, ak chcete nabiť riadok cez USb, ale chcete ho používať cez Bluetooth. NVDA dokáže automaticky rozpoznať tieto riadky, ak sú pripojené cez USB alebo Bluetooth.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tento typ riadku. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť topRouting1 (prvý znak na riadku)
Posunúť riadok vpred topRouting20/40/80 (posledný znak na riadku)
Posunúť riadok späť leftAdvanceBar
Posunúť riadok vpred rightAdvanceBar
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s ľavé GDF tlačidlo+pravé GDF tlačidlo
Prepnúť akciu ľavého kolieska Stlačenie ľavého kolieska
posunúť späť pomocou ľavého kolieska ľavé koliesko hore
Posunúť vpred použitím ľavého kolieska ľavé koliesko dolu
Prepnúť akciu pravého kolieska Stlačenie pravého kolieska
posunúť späť pomocou pravého kolieska pravé koliesko hore
Posunúť vpred použitím pravého kolieska pravé koliesko dolu
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab brailová medzera+body 1,2
tab brailová medzera +body 4,5
šípka hore brailová medzera +bod 1
šípka dole brailová medzera +bod 4
ctrl+šípka vľavo brailová medzera +bod 2
ctrl+šípka vpravo brailová medzera +bod 5
šípka vľavo brailová medzera +bod 3
šípka vpravo brailová medzera+bod6
home brailová medzera +body 1,3
end brailová medzera+body 4,6
ctrl+home brailová medzera+body 1,2,3
ctrl+end brailová medzera+body 4,5,6
alt brailová medzera+body 1,3,4
alt+tab brailová medzera+body 2,3,4,5
alt+shift+tab brailová medzera + body 1256
windows+tab brailová medzera +body 234
escape brailová medzera+body 1,5
kláves windows brailová medzera+body2,4,5,6
medzera brailová medzera
Kláves ctrl brailová medzera +dbody3+body8
Kláves alt brailová medzera+bod6+bod8
Kláves Windows brailová medzera+bod4+bod8
Kláves NVDA brailová medzera+bod5+bod8
Kláves Shift brailová medzera+bod7+bod8
Klávesy ctrl+shift brailová medzera+bod3+bod7+bod8
Klávesy alt+shift brailová medzera+bod6+bod7+bod8
klávesy windows+shift brailová medzera+bod4+bod7+bod8
Klávesy nvda+shift brailová medzera+bod5+bod7+bod8
Klávesy ctrl+alt brailová medzera+bod3+bod6+bod8
Klávesy ctrl+alt+shift brailová medzera+bod3+bod6+bod7+bod8
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) brailová medzera +body 1,2,3,4,5,6
prečítaj aktuálny riadok brailová medzera+body 1,4
Ponuka NVDA brailová medzera+body 1,3,4,5

Nové modely brailových riadkov (focus 40, focus 80 a focus blue), ktoré majú tzv. rocker bars:

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Posunúť riadok vpred leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Len pre riadok Focus 80:

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Posunúť riadok vpred leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

16.3. Optelec ALVA 6 series/protocol converter

Podporované sú oba zobrazovače od Optelec pripojené cez USB a bluetooth, aj ALVA BC640 aj BC680. ak máte starší riadok, napríklad Braille Voyager, môžete ho pripojiť pomocou rozhrania protocol converter od Optelec. Na ich používanie nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače. Stačí zapojiť riadok a nastaviť NVDA na jeho používanie.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch NVDA nedokáže správne identifikovať riadok ALVA BC6. Toto sa stáva vtedy, ak ste na spárovanie zariadenia cez Bluetooth použili ALVA Bluetooth utility. problém vyriešite tak, že riadok spárujete cez štandardné rozhranie bluetooth v systéme Windows.

Upozorňujeme, že Tieto riadky umožňujú písanie pomocou vstavanej brailovej klávesnice, avšak používajú vlastné nastavenie vstupnej prekladovej tabuľky. Nastavenie vstupnej prekladovej tabuľky v NVDA preto nemá na vstup z brailovej klávesnice tohto typu riadku v predvolenom nastavení žiadny vplyv. Ak používate riadok s najnovším firmwérom, je možné vypnúť simuláciu HID klávesnice. Klávesovú skratku na vypnutie a zapnutie HID klávesnice nastavíte v dialógu klávesové skratky.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tento typ riadku. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť t1, etouch1
predchádzajúci riadok t2
Presunúť na fokus t3
nasledujúci riadok t4
posunúť riadok vpred t5, etouch3
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod aktuálnym brailovým znakom sekundárne smerové tlačidlá
Prepnúť simuláciu HID klávesnice t1+spEnter
presunúť na prvý riadok v režime prezerania t1+t2
Presunúť na posledný riadok v režime prezerania t4+t5
prepnúť funkciu brailový kurzor zviazaný s t1+t3
oznámiť názov okna etouch2
oznámiť stavový riadok etouch4
emulácia shift+tab sp1
emulácia alt sp2, alt
emulácia escape sp3
emulácia tab sp4
šípka hore spUp
šípka dolu spDown
šípka vľavo spLeft
šípka vpravo spRight
enter spEnter, Enter
oznámiť dátum a čas sp2+sp3
ponuka NVDA sp1+sp3
klávesová skratka windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) sp1+sp4
windows+b (prechod na systémovú lištu) sp3+sp4
kláves windows sp1+sp2, Windows
klávesová skratka alt+tab sp2+sp4
ctrl+home t3+spUp
ctrl+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight
ctrl ctrl

16.4. Zobrazovače od spoločnosti Handy Tech

NVDA podporuje väčšinu zobrazovačov od spoločnosti Handy Tech, ak sú pripojené k počítaču cez USB, sériový port alebob bluetooth. Pre niektoré staršie USB riadky je potrebné do systému nainštalovať USB ovládače Handy Tech.

Nasledujúce brailové riadky nie sú podporované priamo, môžete ich však používať po inštalácií Univerzálneho ovládača Handy a doplnku pre NVDA.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre riadky Handy Tech. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť ľavá šípka, šípka hore, B3
posunúť riadok vpred pravá šípka, šípka dolu, B6
predchádzajúci riadok b4
nasledujúci riadok b5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab esc, trojité stlačenie kláves left+up+down
emulácia alt b2+b4+b5
emulácia klávesu escape b4+b6
tab enter, trojité stlačenie kláves right+up+down
enter esc+enter, trojité stlačenie kláves up+down+left+right alebo joysticku
šípka hore Joistick hore
šípka dolu joistick dole
šípka vľavo jostick vľavo
šípka vpravo joistick vpravo
Ponuka NVDA b2+b4+b5+b6
Prepnúť brailový kurzor zviazaný s b2
Prepnúť brailový kurzor b1
Prepnúť prezentáciu kontextu b7
Prepnúť brailový vstup medzera+b1+b3+b4 (medzera a veľké písmeno B)

16.5. MDV Lilli

Riadok Lilli od MDV je plne podporovaný. Na jeho používanie nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače. Stačí zapojiť riadok a nastaviť NVDA na jeho používanie.

NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť LF
posunúť riadok vpred RG
predchádzajúci riadok UP
nasledujúci riadok DN
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab SLF
tab SRG
alt+tab SDN
alt+shift+tab SUP

16.6. Zobrazovače Baum/Humanware/APHp/Orbit

Podporované sú niektoré riadky od Baum, HumanWare, APH a Orbit pripojené cez USB, bluetooth alebo sériový port. Toto zahŕňa:

Niektoré ďalšie riadky od Baum by mohli tiež fungovať, no zatiaľ toto nebolo dostatočne odskúšané.

Ak pripájate niektorý z riadkov cez USB a riadok nepodporuje režim HID, musíte najskôr nainštalovať ovládače dodávané od výrobcu. Riadky VarioUltra a Pronto! používajú pripojenie cez HID. Riadky Refreshabraille a Orbit Reader môžete nastaviť tak, aby používali technológiu HID.

USB sériový režim je podporovaný pri riadkoch Orbit Reader 20 len v systéme Windows od verzie 10. Odporúčame vám ale používať režim HID.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť d2
Posunúť riadok vpred d5
Predchádzajúci riadok d1
Nasledujúci riadok d3
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab medzera + bod1+bod3
tab medzera + bod4+bod6
alt medzera +bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
NVDA Menu medzera+bod1+bod3+bod4+bod5 (medzera+n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera+bod1+bod4+bod5 (medzera+d)
Plynulé čítanie medzera+bod1+bod2+bod3+bod4+bod5+bod6

Pre zobrazovače, ktoré majú džojstik:

Názov Klávesová skratka
šípka hore up
šípka dolu down
ľavá šípka left
pravá šípka right
kláves enter select

16.7. Hedo ProfiLine USB

Hedo ProfiLine USB od hedo Reha-Technik sú plne podporované. Pred použitím je potrebné nainštalovať USB ovládače od výrobcu.

NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tento typ riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť K1
posunúť riadok vpred K3
Predchádzajúci riadok B2
nasledujúci riadok B5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s K2
Plynulé čítanie B6

16.8. Hedo MobilLine USB

HedoMobilLine USB od hedo Reha-Technik sú plne podporované. Pred použitím je potrebné nainštalovať USB ovládače od výrobcu.

NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tento typ riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť K1
posunúť riadok vpred K3
Predchádzajúci riadok B2
nasledujúci riadok B5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s K2
Plynulé čítanie B6

16.9. HumanWare Brailliant BI/B / BrailleNote Touch

Riadky Brailliant BI and B od HumanWare, zahŕňajúc BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40 BI 40X a B 80, sú podporované pripojené cez USB alebo bluetooth. Ak máte riadok pripojený cez USB a protokol nastavený na HumanWare, je potrebné nainštalovať ovládač dodaný od výrobcu. Ovládače nebudete potrebovať, ak nastavíte protokol na OpenBraille.

Takisto môžete používať bez nutnosťi inštalovať ovládače aj nasledujúce zariadenia:

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

16.9.1. Klávesové skratky spoločné pre všetky modely

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť left
posunúť riadok vpred right
predchádzajúci riadok up
nasledujúci riadok down
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s up+down
šípka hore medzera+bod1
šípka dolu medzera+bod4
ľavá šípka medzera+bod3
pravá šípka medzera+bod6
shift+tab medzera+bod1+bod3
tab medzera+bod4+bod6
alt medzera+bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
enter bod8
kláves windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
Ponuka NVDA medzera+body 1+3+4+5 (medzera + n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera + body 1+4+5 (medzera + d)
Plynulé čítanie medzera + body 123456

16.9.2. Klávesové skratky pre riadky Brailliant BI 32, BI 40 a B 80

názov klávesová skratka
Ponuka NVDA c1+c3+c4+c5 (príkaz n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) c1+c4+c5 (príkaz d)
Plynulé čítanie c1+c2+c3+c4+c5+c6

16.9.3. Klávesové skratky pre Brailliant BI 14

Názov Klávesová skratka
šípka hore key joystick up
šípka dole joystick down
šípka doľava joystick left
šípka doprava joystick right
enter joystick action

16.10. HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

NVDA podporuje riadky Braille Sense, Smart Beetle, Sync Braille a Braille EDGE od spoločnosti Hims. Je potrebné ich pripájať cez USB alebo bluetooth rozhranie. Ak máte riadok pripojený cez USB, je potrebné nainštalovať ovládač dodávaný spoločnosťou HIMS. Ovládače si môžete stiahnuť zo stránky: http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
Presunúť na znak v brailly routing
Posunúť riadok späť leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Posunúť riadok vpred leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Predchádzajúci riadok leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Nasledujúci riadok leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Prezerací kurzor na predchádzajúci riadok rightSideUpArrow
Prezerací kurzor na nasledujúci riadok rightSideDownArrow
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak rightSideLeftArrow
Prezerací kurzor na nasledujúci znak rightSideRightArrow
Presunúť na fokus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
ctrl smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows f7, smartbeetle:f2
alt body 134+medzera, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift f5
insert body 24+medzera, f6
Kontextové menu body 1+2+3+4+medzera, f8
CapsLock body 136+medzera
tab body 45+medzera, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab f2+f3+f1
alt+tab f2+f3
shift+tab bod1+bod2+medzera
end bod4+bod6+medzera
ctrl+end bod4+bod5+bod6+medzera
home bod1+bod3+medzera, smartbeetle:f4
ctrl+home bod1+bod2+bod3+medzera
alt+f4 body 1356+medzera
šípka vľavo bod 3+medzera, leftSideLeftArrow
ctrl+shift+šípka vľavo body2+8+medzera+f1
ctrl+ľavá šípka bod2+medzera
shift+alt+ľavá šípka bod2+bod7+F1
alt+ľavá šípka bod2+bod7
šípka vpravo bod 6+medzera, leftSideRightArrow
ctrl+shift+šípka vpravo body 58+medzera+f1
ctrl+pravá šípka bod5+medzera
shift+alt+pravá šípka bod5+bod7+F1
alt+pravá šípka bod5+bod7
page up bod1+bod2+bod6+medzera
ctrl+page up bod1+bod2+bod6+bod8+medzera
šípka hore bod1+medzera, šípka hore na ľavej strane
ctrl+shift+šípka hore bod2+bod3+bod8+medzera+advance1
ctrl+šípka hore body 23+medzera
shift+alt+šípka hore bod2+bod3+bod7+F1
alt+šípka hore bod2+bod3+bod7
shift+šípka hore left side scroll down +medzera
pageDown bod3+bod4+bod5+medzera
ctrl+pagedown bod3+bod4+bod5+bod8+medzera
šípka dole bot 4+medzera, leftSideDownArrow
ctrl+shift+šípka dole body 5+6+8+medzera+f1
ctrl+šípka dolu bod5+bod6+medzera
shift+alt+šípka dolu bod5+bod6+bod7+F11
alt+šípka dolu bod5+bod6+bod7
shift+šípka dolu right side scroll down +medzera
escape body 1+5+medzera, f4, brailleedge:f1
delete key body 135+medzera, body 145+medzera
f1 bod1+bod2+bod5+medzera
f3 bod1+bod4+bod8 + medzera|
f4 bod7+f3
windows+b body 12+f1
windows+d body 145+f1
ctrl+insert smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert smartbeetle:f3+rightSideScroll

16.11. brailové riadky od spoločnosti Seika

Podporované sú viaceré brailové riadky od spoločnosti Seika, pričom sú rozdelené do dvoch skupín. Tieto sa líšia svojou funkcionalitou:

Viac informácií môžete nájsť v angličtine na stránke https://en.seika-braille.com/down/index.html.

16.11.1. Seika Verzia 3, 4, a 5 (40 bunkové), Seika80 (80 bunkové)

Nasledujú klávesové skratky pre tieto riadky. Popis a umiestnenie jednotlivých tlačidiel nájdete v dokumentácii k príslušnému riadku.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok b3
Nasledujúci riadok b4
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s b5
Plynulé čítanie b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
Ponuka NVDA left+right
prejsť na znak v braily smerové tlačidlá

16.11.2. MiniSeika (16, 24 bunkové), V6, a V6Pro (40 bunkové)

Nasledujú klávesové skratky pre tieto zápisníky. Umiestnenie a rozloženie tlačidiel nájdete v príručke k vášmu zariadeniu.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Plynulé čítanie medzera+Backspace
NVDA Menu Left+Right
Presunúť na predchádzajúci riadok LJ up
Presunúť na nasledujúci riadok LJ down
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s LJ center
tab LJ right
shift+tab LJ left
šípka hore RJ up
šípka dole RJ down

|šípka vľavo | RJ left |

šípka vpravo RJ right
prejsť na znak v braily routing
shift+šípka hore medzera+RJ up, Backspace+RJ up
shift+šípka dole medzera+RJ down, Backspace+RJ down
shift+šípka vľavo medzera+RJ left, Backspace+RJ left
shift+šípka vpravo medzera+RJ right, Backspace+RJ right
enter RJ center, bod8
escape medzera+RJ center
windows Backspace+RJ center
medzera medzera, Backspace
backspace bod7

|pageup | medzera+LJ right |

pagedown medzera+LJ left
home medzera+LJ up
end medzera+LJ down
ctrl+home backspace+LJ up
ctrl+end backspace+LJ down

16.12. Nové modely riadkov Papenmeier BRAILLEX

Podporované sú tieto brailové riadky:

NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom.

Väčšina zariadení má tzv. panel rýchleho prístupu, ktorý umožňuje rýchle a intuitívne ovládanie. Tento panel môžete posúvať do štyroch strán, pričom na každej strane sú dva prepínače. Výnimkou sú riadky zo série c a Live.

Tieto a aj niektoré ďalšie riadky majú dva rady smerových tlačidiel, pričom prvý rad sa používa na získanie informácii o formátovaní. Stlačením niektorého zo smerových tlačidiel v prvom rade v kombinácii s pohybom panela rýchleho prístupu emulujete prepnutie prepínača. Riadky zo série Live majú len jeden rad smerových tlačidiel a panel rýchleho prístupu môžete posunúť v každom smere len o jeden krok. Druhý krok dosiahnete tak, že stlačíte príslušné smerové tlačidlo a panel rýchleho prístupu v požadovanom smere. Stlačením a podržaním tlačidiel up, down, right a left, prípadne pohybom na panely rýchleho prístupu zopakujete priradenú akciu.

Vo všeobecnosti sú dostupné tieto tlačidlá:

Názov Kláves
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov:

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down
Nadradený objekt up2
Prvý podradený objekt dn2
Predchádzajúci objekt left2
Nasledujúci objekt right2
Oznámiť formátovanie textu pod brailovým znakom prvý rad smerových tlačidiel

Model trio má štyri dodatočné tlačidlá umiestnené pred brailovou klávesnicou. Tlačidlá sú usporiadané zľava doprava takto:

Pravé tlačidlo sa v súčasnosti nepoužíva. Obe stredné tlačidlá sa používajú ako medzera.

Názov klávesová skratka
escape Medzera s bodom 7
šípka hore medzera s bodom 2
šípka vľavo medzera s bodom 1
šípka vpravo medzera s bodom 4
šípka dolu medzera s bodom 5
CTRL lt+bod2
alt lt+bod3
CTRL+escape medzera s bodmi 1 2 3 4 5 6
tab medzera s bodmi 3 7

16.13. Staršie modely Papenmeier Braille BRAILLEX

Podporované sú tieto brailové riadky:

tieto zariadenia môžu byť pripojené len cez sériový port. Z tohto dôvodu sa NVDA nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom. Môžete teda vybrať konkrétny port, na ktorom je zariadenie pripojené, ak ste zvolili príslušný ovládač v dialógu nastavenie brailového riadka dialog.

Väčšina zariadení má tzv. panel rýchleho prístupu, ktorý umožňuje rýchle a intuitívne ovládanie. Tento panel môžete posúvať do štyroch strán, pričom na každej strane sú dva prepínače. Stlačením a podržaním ľavého, pravého, horného alebo dolného tlačidla spôsobíte zopakovanie príslušnej akcie. Niektoré staršie zariadenia nemajú tento panel, preto sa používajú predné tlačidlá.

Vo všeobecnosti sú dostupné tieto tlačidlá:

Názov kláves
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov:

Zariadenia s panelom rýchleho prístupu:

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down
Nadradený objekt up2
Prvý podradený objekt dn2
Nasledujúci objekt right2
Predchádzajúci objekt left2
Oznámiť formátovanie textu pod brailovým znakom prvý rad smerových tlačidiel

BRAILLEX Tiny:

Názov Klávesová skratka
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Nadradený objekt r1+up
Prvý podradený objekt r1+dn
Predchádzajúci objekt r1+left
Nasledujúci objekt r1+right
Oznámiť formátovanie pod brailovým znakom horný rad smerových tlačidiel
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Názov Klávesová skratka
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Oznámiť formátovanie textu pod aktuálnym brailovým znakom horný rád smerových tlačidiel
Predchádzajúci riadok up
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Nasledujúci riadok dn
Nasledujúci objekt left2
Nadradený objekt up2
prvý podradený objekt dn2
Predchádzajúci objekt right2

16.14. HumanWare BrailleNote

NVDA podporuje zápisníky BrailleNote od Humanware, ak sú nastavené do režimu pre príjem príkazov z čítača obrazovky. Podporované sú tieto typy:

Pre informácie o podpore zariadenia BrailleNote Touch, Pozrite časť Brailliant BI / BrailleNote Touch.

Podporované je písanie cez brailovú klávesnicu (BT) aj cez qwerty klávesnicu (QT). Výnimku tvorí zariadenie BrailleNote PK. Riadok BrailleNote QT nepodporuje emuláciu počítačovej klávesnice. brailové body môžete zadávať aj pomocou QT klávesnice. Pozrite si časť Braille terminal v používateľskej príručke k Braille note.

Ak zariadenie podporuje viacero druhov pripojenia, je potrebné nastaviť druh pripojenia "braille terminal port" v nastaveniach "braille terminal". Podrobnosti nájdete v návode k Braillenote. Môžete tiež chcieť nastaviť port v Dialóg nastavenie brailového riadka dialog. Ak sa pripájate cez USb alebo Bluetooth, môžete si vybrať automatickú detekciu portu, "Bluetooth" alebo "USB", v závislosti od vybraného zariadenia. Ak sa pripájate cez niektorý zo sériových portov, alebo cez USB / sériový prevodník, alebo ak nie sú dostupné iné možnosti, musíte si vybrať niektorý z hardwarových komunikačných portov.

Na riadku BrailleNote Apex BT môžete používať skrolovacie koliesko na ovládanie príkazov NVDA. Koliesko pozostáva zo štyroch smerových tlačidiel, jedného potvrdzovacieho tlačidla v strede a kolieska, ktoré možno otočiť v smere alebo protismere hodinových ručičiek.

Pred pripojením BrailleNote Apex cez USb je potrebné nainštalovať ovládač dodávaný od výrobcu.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tento typ riadku. Prosím, prečítajte si dokumentáciu dodanú spolu so zariadením na zistenie rozmiestnenia klávesov.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť back
Posunúť riadok vpred advance
Predchádzajúci riadok previous
Nasledujúci riadok next
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
NVDA menu medzera +body 1345 (medzera+n)
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s previous+next
Šípka hore medzera+bod1
Šípka dole medzera+bod4
Šípka vľavo space+bod3
Šípka vpravo space+bod6
Strana hore medzera+body 1,3
Strana dole medzera+body 4,6
Home medzera+body 1,2
End medzera+body 4,5
ctrl+home medzera+body 1,2,3
ctrl+end medzera+body 4,5,6
Medzera medzera
Enter medzera+bod8
Backspace medzera+bod7
Tab medzera+body 2345 (medzera+t)
Shift+tab medzera+body 1,2,5,6
Windows medzera+body 2,4,5,6 (medzera+w)
Alt medzera+body 1,3,4 (medzera+m)
Nápoveda vstupu medzera+body 2,3, 6 (medzera+znížené h)

Nasledujú skratky špecifické pre model BrailleNote QT, ak nie je v brailovom režime.

Názov klávesová skratka
NVDA menu read+n
šípka hore šípka hore
šípka dole šípka dole
šípka vľavo šípka vľavo
šípka vpravo šípka vpravo
Page up function+šípka hore
Page down function+šípka dole
Home function+šípka vľavo
End function+šípka vpravo
ctrl+home read+t
ctrl+end read+b
Enter enter
Backspace backspace
Tab tab
Shift+tab shift+tab
kláves Windows read+w
Alt read+m
Nápoveda vstupu read+1

Nasledujúce príkazy je možné vykonať pomocou skrolovacieho kolieska:

Názov klávesová skratka
šípka hore tlačidlo hore
šípka dole tlačidlo dole
šípka vľavo tlačidlo vľavo
šípka vpravo tlačidlo vpravo
Enter stredné potvrdzovacie tlačidlo
Tab pootočiť kolieskom v smere hodinových ručičiek
Shift+tab pootočiť kolieskom v protismere hodinových ručičiek

16.15. Zobrazovače EcoBraille

NVDA podporuje zobrazovače EcoBraille od spoločnosti ONCE. Podporované sú tieto riadky:

Sériový port, do ktorého je riadok pripojený, môžete vybrať v dialógu nastavenie brailového riadka dialog. NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom.

Nasleduje zoznam klávesových príkazov. Pre popis a umiestnenie tlačidiel si prosím pozrite Návod k zobrazovačom EcoBraille (anglicky) for descriptions of where these keys can be found.

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť T2
Posunúť riadok vpred T4
Predchádzajúci riadok T1
Nasledujúci riadok T5
prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktivovať navigačný objekt T3
Nasledujúci režim prezerania F1
Nadradený objekt F2
Predchádzajúci režim prezerania F3
predchádzajúci objekt F4
Aktuálny objekt F5
nasledujúci objekt F6
navigačný objekt na fokus F7
Prvý podradený objekt F8
Fokus alebo systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora F9
Súradnice kurzora v režime prezerania F0
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s A

16.16. SuperBraille

brailový riadok SuperBraille, populárny hlavne v Tajvane, je možné pripojiť cez USB alebo sériový port. Tento riadok nemá žiadne tlačidlá a preto sa na prácu s ním používa klávesnica počítača. Aby bolo možné zaisťiť prácu s riadkom a tiež kompatibilitu s inými čítačmi obrazovky v Tajvane, sú k dispozícii tieto klávesové skratky.

Názov Klávesová skratka
Posunúť zobrazenie späť mínus na numerickej klávesnici
Posunúť zobrazenie vpred plus na numerickej klávesnici

16.17. Zobrazovače Eurobraille

Podporované sú riadky b.book, b.note, Esys, Esytime a Iris od spoločnosti Eurobraille. Tieto zariadenia majú brailovú klávesnicu s desiatimi tlačidlami. Popis tlačidiel nájdete v používateľskej príručke príslušného riadka. Ľavá časť tlačidla, ktoré vyzerá ako medzera, funguje ako kláves backspace, pravá ako medzera.

Tieto zariadenia sa pripájajú cez USB a aktívna je aj ich vstavaná klávesnica. Túto klávesnicu je možné vypnúť alebo zapnúť pomocou klávesovej skratky. Nižšie popísané skratky fungujú, ak je táto možnosť vypnutá.

16.17.1. Funkcie brailovej klávesnice

názov Klávesová skratka
Vymazať naposledy zadaný znak backspace
Preložiť aktuálny brailový vstup a odoslať kláves Enter |backspace+medzera
Prepnúť kláves NVDA bod3+bod5+medzera
insert bod1+bod3+bod5+medzera, bod3+bod4+bod5+medzera
delete bod3+bod6+medzera
home bod1+bod2+bod3+medzera
end bod4+bod5+bod6+medzera
šípka vľavo bod2+medzera
šípka vpravo bod5+medzera
šípka hore bod1+medzera
šípka dole key bod6+medzera
page up bod1+bod3+medzera
pageDown bod4+bod6+medzera
numerická 1 bod1+bod6+backspace
numerická 2 bod1+bod2+bod6+backspace
numerická 3 bod1+bod4+bod6+backspace
numerická 4 bod1+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická 5 bod1+bod5+bod6+backspace
numerická 6 bod1+bod2+bod4+bod6+backspace
numerická 7 bod1+bod2+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická 8 bod1+bod2+bod5+bod6+backspace
numerická 9 bod2+bod4+bod6+backspace
numerický Insert bod3+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická čiarka bod2+backspace
numerické lomeno bod3+bod4+backspace
numerický krát bod3+bod5+backspace
numerické mínus bod3+bod6+backspace
numerické plus bod2+bod3+bod5+backspace
numerický enter bod3+bod4+bod5+backspace
escape bod1+bod2+bod4+bod5+medzera, l2
tab bod2+bod5+bod6+medzera, l3
shift+tab bod2+bod3+bod5+medzera
printScreen bod1+bod3+bod4+bod6+medzera
pause bod1+bod4+medzera
aplikácie bod5+bod6+backspace
f1 bod1+backspace
f2 bod1+bod2+backspace
f3 bod1+bod4+backspace
f4 bod1+bod4+bod5+backspace
f5 bod1+bod5+backspace
f6 bod1+bod2+bod4+backspace
f7 bod1+bod2+bod4+bod5+backspace
f8 bod1+bod2+bod5+backspace
f9 bod2+bod4+backspace
f10 bod2+bod4+bod5+backspace
f11 bod1+bod3+backspace
f12 bod1+bod2+bod3+backspace
windows bod1+bod2+bod4+bod5+bod6+medzera
Prepnúť kláves windows bod1+bod2+bod3+bod4+backspace, bod2+bod4+bod5+bod6+medzera
capsLock bod7+backspace, bod8+backspace
numLock bod3+backspace, bod6+backspace
shift bod7+medzera
Prepnúť kláves shift bod1+bod7+medzera, bod4+bod7+medzera
ctrl bod7+bod8+medzera
Prepnúť kláves ctrl bod1+bod7+bod8+medzera, bod4+bod7+bod8+medzera
alt bod8+medzera
Prepnúť kláves alt bod1+bod8+medzera, bod4+bod8+medzera
Prepnúť simuláciu HID klávesnice switch1Left+joystick1Down, switch1Right+joystick1Down

16.17.2. Klávesové skratky pre riadok b.book

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť backward
Posunúť riadok vpred forward
Presunúť na fokus backward+forward
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center
escape c1
tab c2
Prepnúť kláves shift c3
Prepnúť kláves ctrl c4
Prepnúť kláves alt c5
Prepnúť kláves NVDA c6
ctrl+Home c1+c2+c3
ctrl+End c4+c5+c6

16.17.3. Klávesové skratky pre riadky b.note

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť leftKeypadLeft
Posunúť riadok vpred leftKeypadRight
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod brailovou bunkou doubleRouting
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok leftKeypadDown
Prepnúť na predchádzajúci režim prezerania leftKeypadLeft+leftKeypadUp
Prepnúť na nasledujúci režim prezerania leftKeypadRight+leftKeypadDown
šípka vľavo rightKeypadLeft
šípka vpravo rightKeypadRight
šípka hore rightKeypadUp
šípka dole rightKeypadDown
ctrl+home rightKeypadLeft+rightKeypadUp
ctrl+end rightKeypadLeft+rightKeypadUp

16.17.4. Klávesové skratky pre riadky Esys

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť switch1Left
POsunúť riadok vpred switch1Right
Presunúť na fokus switch1Center
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod brailovou bunkou doubleRouting
Presunúť prezerací kurzor na predchádzajúci riadok joystick1Up
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Down
Presunúť prezerací kurzor na predchádzajúci znak joystick1Left
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Right
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center

16.17.5. Klávesové skratky pre riadky Esytime

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť l1
Posunúť riadok vpred l8
Presunúť na fokus l1+l8
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod bunkov v braily doubleRouting
Prezerací kurzor na predchádzajúci riadok joystick1Up
Prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Down
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak joystick1Left
Prezerací kurzor na Nasledujúci znak joystick1Right
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center
escape l2
tab l3
Prepnúť kláves shift l4
Prepnúť kláves ctrl l5
Prepnúť kláves alt l6
Prepnúť kláves NVDA l7
ctrl+home l1+l2+l3, l2+l3+l4
ctrl+end l6+l7+l8, l5+l6+l7
Prepnúť simuláciu HID klávesnice l1+joystick1Down, l8+joystick1Down

16.18. Riadky Nattiq nBraille

NVDA podporuje brailové riadky od spoločnosti Nattiq Technologies pripojené cez USB. V systéme Windows od verzie 10 sú riadky rozpoznané automaticky. Pre staršie verzie operačného systému Windows je potrebné ručne nainštalovať ovládače. Tie sú dostupné zo stránok výrobcu.

Nasledujú príkazy, ktoré môžete používať na tomto riadku v kombinácii s NVDA. Umiestnenie jednotlivých tlačidiel je popísané v dokumentácii k zariadeniu.

Názov klávesová skratka
Posunúť riadok späť up
Posunúť riadok vpred down
Predchádzajúci riadok left
Nasledujúci riadok right
Prejsť na znak routing

16.19. BRLTTY

BRLTTY je osobitný program, prostredníctvom ktorého je možné použiť množstvo ďalších brailových zobrazovačov. Na používanie ovládača brailových riadkov BRLTTY je potrebné nainštalovať BRLTTY pre Windows. Mali by ste si stiahnuť najnovšiu inštalačnú verziu, ktorá bude pomenovaná napríklad brltty-win-4.2-2.exe. Počas konfigurácie riadku a portu dávajte veľký pozor na presné dodržiavanie inštrukcií, hlavne ak pripájate riadok cez USB a už máte nainštalované ovládače od výrobcu.

Riadky, ktoré podporujú písanie pomocou vstavanej klávesnice sa riadia nastavením BRLTTY. Nastavenie vstupnej prekladovej tabuľky v NVDA preto nemá na vstup z brailovej klávesnice tohto typu riadku žiadny vplyv.

Ovládač brltty nie je zahrnutý do automatického rozpoznávania brailových riadkov.

Nasledujú brltty klávesové skratky pre NVDA. Prosím prečítajte si dokumentáciu skratiek brltty pre viac informácií o tom, ako sú príkazy brltty mapované na tlačidlá skutočných zobrazovačov.

Názov príkaz brltty
posunúť riadok späť fwinlt (go left one window)
posunúť riadok vpred fwinrt (go right one window)
predchádzajúci riadok lnup (go up one line)
nasledujúci riadok lndn (go down one line)
Prejsť na znak v brailly route (bring cursor to character)
Zapnúť alebo vypnúť nápovedu vstupu learn (enter/leave command learn mode)
Otvoriť ponuku NVDA prefmenu (enter/leave preferences menu)
Obnoviť nastavenia prefload (restore preferences from disk)
Uložiť nastavenia prefsave (save preferences to disk)
Oznámiť čas time (show current date and time)
Zobraziť riadok pod kurzorom say_line (speak current line)
Spustiť plynulé čítanie say_below (speak from current line through bottom of screen)

16.20. Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Zariadenia Caiku Albatross, ktoré vyrábala spoločnosť Tivomatic a boli dostupné hlavne vo Fínsku, môžete pripojiť cez sériový port alebo usb. Pre správne fungovanie tohto zariadenia nie je potrebné inštalovať ovládače. Jednoducho pripojte riadok a zvoľte ho v nastaveniach NVDA.

Pozor: Odporúčame nastaviť prenosovú rýchlosť (Baud rate) na hodnotu 19200. Zmenu prenosovej rýchlosti vykonajte v interných nastaveniach riadka. Samotný ovládač podporuje aj rýchlosť 9600, avšak nedokáže zistiť, akú rýchlosť používa samotný riadok. Nakoľko rýchlosť 19200 je predvolená, používa sa ako prvá možnosť. Ak je prenosová rýchlosť odlišná, môže dochádzať k chybám.

Nasledujú klávesové skratky dostupné pre tento riadok. Popis umiestnenia tlačidiel je možné nájsť v dokumentácii k riadku.

Názov Klávesová skratka
Presunúť prezerací kurzor na začiatok home1, home2
Presunúť prezerací kurzor na koniec end1, end2
Presunúť navigačný objekt na fokus eCursor1, eCursor2
Presunúť kurzor na fokus cursor1, cursor2
Presunúť myš na navigačný objekt home1+home2
Nastaviť navigačný objekt na objekt pod kurzorom myši a oznámiť ho end1+end2
Presunúť fokus na navigačný objekt eCursor1+eCursor2
Prepínať nastavenie brailový riadok zviazaný s cursor1+cursor2
Predchádzajúci riadok up1, up2, up3
Nasledujúci riadok down1, down2, down3
Posunúť riadok späť left, lWheelLeft, rWheelLeft
Posunúť riadok vpred right, lWheelRight, rWheelRight
Prejsť na znak v brailly routing
Oznámiť informácie o formátovaní pod aktuálnou braillovou bunkou secondary routing
Nastaviť prezentovanie kontextu attribute1+attribute3
Prepínať režim reči medzi rečou, pípaním a tichom attribute2+attribute4
Prejsť na predchádzajúci režim prezerania (objekt, dokument, obrazovka) f1
Prejsť na nasledujúci režim prezerania (objekt, dokument, obrazovka) f2
Presunúť navigačný objekt na prvý nadradený objekt f3
Presunúť navigačný objekt na prvý podradený objekt f4
Presunúť navigačný objekt na predchádzajúci objekt f5
Presunúť navigačný objekt na nasledujúci objekt f6
Oznámiť aktuálny navigačný objekt f7
Oznámiť súradnice objektu pod prezeracím kurzorom f8
Zobraziť nastavenia brailovho písma f1+home1, f9+home2
Prečíta stavový riadok a presunie naň navigačný objekt f1+end1, f9+end2
Prepína tvar kurzora f1+eCursor1, f9+eCursor2
Prepína brailový kurzor f1+cursor1, f9+cursor2
Prepína režimi zobrazovania správ na brailovom riadku f1+f2, f9+f10
Prepína režimi ukazovania výberu f1+f5, f9+f14
Prepína režimi pre nastavenie "smerové tlačidlá posúvajú prezerací aj systémový kurzor" f1+f3, f9+f11
Vykonať predvolenú akciu na navigačnom objekte f7+f8
Oznámiť čas a dátum f9
Oznámiť stav batérie, zostávajúci čas a stav nabíjania f10
Oznámiť názov okna f11
Oznámiť stavový riadok f12
Oznámiť aktuálny riadok pod kurzorom f13
Plynulé čítanie f14
Oznámiť aktuálny znak pod prezeracím kurzorom f15
Oznámiť riadok, na ktorom sa nachádza kurzor v navigačnom objekte f16
Oznámiť slovo, na ktorom sa nachádza prezerací kurzor v navigačnom objekte f15+f16
Presunúť kurzor na predchádzajúci riadok v navigačnom objekte a oznámiť ho lWheelUp, rWheelUp
Presunúť kurzor na nasledujúci riadok v navigačnom objekte a oznámiť ho lWheelDown, rWheelDown
Windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) attribute1
Windows+e (tento počítač) attribute2
Windows+b (prejsť na systémový panel) attribute3
Windows+i (Nastavenia Windows) attribute4

16.21. Riadky podporujúce HID štandard

Toto je experimentálny ovládač pre riadky podporujúce nový HID štandard, na ktorom sa v roku 2018 dohodli Microsoft, Google, Apple a viaceré spoločnosti dodávajúce asistívne technológie vrátane NV Access. Cieľom je, aby všetky budúce brailové riadky podporovali tento štandard čím sa odstráni nutnosť mať pre každý riadok samostatný ovládač.

NVDA dokáže automaticky rozpoznať, že váš riadok podporuje tento spôsob komunikácie.

Nasledujú klávesové skratky pre tieto riadky:

názov klávesová skratka
Posunúť riadok späť pan left alebo rocker up
Posunúť riadok vpred pan right alebo rocker down
Prejsť na znak v brailly routing set 1|
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s šípka hore + šípka dole
Šípka hore joystick hore, dpad hore alebo medzera+bod1
Šípka dole joystick dole, dpad dole alebo medzera+bod4
Šípka vľavo medzera+bod3 alebo joystick vľavo alebo dpad vľavo
Šípka vpravo medzera+bod6 alebo joystick vpravo alebo dpad vpravo
shift+tab medzera+bod1+bod3
tab medzera+bod4+bod6
alt medzera+bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
enter bod8 alebo stred joysticku alebo stred dpad
windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
NVDA Menu medzera+bod1+bod3+bod4+bod5 (medzera+n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera+bod1+bod4+bod5 (medzera+d)
Plynulé čítanie medzera+bod1+bod2+bod3+bod4+bod5+bod6

17. Pre pokročilých

17.1. Bezpečný režim

Systémoví administrátori môžu chcieť nastaviť NVDA tak, aby nemalo oprávnenia pristupovať k celému systému. NVDA umožňuje inštaláciu doplnkov, ktoré môžu spúšťať vlastný kód, a to aj v situáciách, keď má NVDA práva adminitrátora. Navyše, je možné spúšťať vlastný kód cez Python konzolu. Bezpečný režim zabraňuje používateľovi v úprave konfigurácie NVDA a ďalšími spôsobmi zabraňuje v neoprávnenom prístup k systému.

NVDA sa automaticky spúšťa v bezpečnom režime na zabezpečených obrazovkách. Ak chcete aj na týchto obrazovkách mať plný prístup, použite systémový parameter serviceDebug. Ak chcete vynútiť bezpečný režim, použite systémový parameter. forceSecureMode. NVDA je tiež možné spustiť v bezpečnom režime z príkazového riadka parametrom -s.

Bezpečný režim vypína:

Nainštalovaná verzia NVDA ukladá nastavenia a doplnky v adresári %APPDATA%\nvda. Odporúčame zabrániť prístupu k tomuto priečinku aj na používateľskej úrovni, aby nebolo možné ani priamo meniť nastavenia a vkladať doplnky.

Používatelia NVDA často potrebujú upravovať nastavenia tak, aby vyhovovali ich požiadavkám. Toto zahŕňa inštaláciu doplnkov, ktoré je potrebné individuálne vložiť do NVDA. Bezpečný režim neumožňuje meniť nastavenia NVDA, preto sa uistite, že je NVDA nastavené podľa požiadaviek používateľa skôr, než tento režim nastavíte natrvalo.

17.2. Zabezpečené obrazovky

NVDA sa spúšťa v bezpečnom režime ak je spustené na zabezpečených obrazovkách. Ak chcete mať plný prístup, použite systémový parameter serviceDebug.

Na zabezpečenej obrazovke NVDA používa nastavenia uložené v systémovom profile. Nastavenia je možné skopírovať pre použitie na zabezpečených obrazovkách.

Zabezpečené obrazovky zahŕňajú:

17.3. Parametre príkazového riadka

NVDA dokáže pri spustení spracovať parametre, ktoré ovplyvnia jeho činnosť. Môžete použiť viacero parametrov súčasne. parametre sa dajú použiť priamo v odkaze (cez vlastnosti odkazu), v dialógu spustiť (menu štart > spustiť alebo skratka Windows+r) alebo priamo cez príkazový riadok Windows. parametre oddeľujte od seba a od názvu spustiteľného súboru NVDA medzerou. Užitočný parameter je --disable-addons, ktorý zakáže všetky doplnky. toto vám môže pomôcť zistiť, či problémy s NVDA spôsobuje doplnok a prípadne zabrániť vážnym problémom, ktoré doplnok spôsobuje.

NVDA môžete napríklad ukončiť tak, že do okna spustiť napíšete:

 NVDA -q

Niektoré parametre majú dlhý a skrátený zápis, iné majú len dlhý zápis. Tie, ktoré podporujú skrátený zápis môžete kombinovať takto:

nvda -mc C:\esta-k-nastaveniam Spustí NVDA bez zvukov a úvodnej správy a načíta konfiguráciu zo zadaného adresára.
nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons To isté ako predošlý príklad a takisto zakáže doplnky

K niektorým parametrom príkazového riadka musíte pridať aj argumenty. Tak určíte, ako podrobne má NVDA zaznamenávať informácie do logu, alebo môžete určiť priečinok s používateľskými dátami NVDA. Ak použijete krátky zápis parametra, argumenty oddeľte medzerou, ak použijete dlhý zápis, použite znak rovná sa (=). napríklad:

NVDA -l 10 Povie NVDA, že úroveň záznamu je debug
NVDA --log-file=c:\NVDA.log Povie NVDA, aby log zapisoval do súboru c:\NVDA.log
NVDA --log-level=20 -f c:\NVDA.log Povie NVDA, že úroveň záznamu je info a log sa má zapísať do c:\NVDA.log

NVDA v súčasnosti podporuje tieto parametre:

krátky zápis dlhý zápis popis
-h --help zobrazí pomoc pre parametre príkazového riadka a skončí
-q --quit Ukončí práve spustenú kópiu NVDA
-k --check-running Oznámi, či NVDA beží alebo nie. 0 =beží, 1 =nie
-f c:\esta\k\suboru --log-file=c:\esta\k\suboru Cesta k súboru, kde sa má zapisovať log
-l loglevel --log-level=loglevel Určuje úroveň záznamu (debug 10, Vstup a výstup 12, debug 15, info 20, vypnuté 100), predvolene je úroveň nastavená na upozornenia
-c C:\esta\k\profilu --config-path=C:\esta\k\profilu určuje cestu, kam sa ukladajú nastavenia NVDA
Nie je --lang=jazyk Uprednostniť iné nastavenie jazyka NVDA. Použite parameter Windows, ak chcete nastaviť jazyk NVDA rovnako, ako je nastavený jazyk systému. en pre angličtinu, sk pre slovenčinu, cs pre češtinu a pod.
-m --minimal spustí NVDA bez zvukov, bez používateľského rozhrania, bez úvodného dialógu a podobne
-s --secure Spustí NVDA v bezpečnom režime
nie je --disable-addons Všetky doplnky budú vypnuté
Nie je --debug-logging nastaví úroveň záznamu pre najbližšie spustenie NVDA na najvyššiu úroveň (debug). Toto nastavenie má prednosť pred ostatnými argumentmi ( --loglevel, -l aj ak bolo zaznamenávanie vypnuté).
Nie je --no-logging Vypne zaznamenávanie do logu. Toto nastavenie môže byť zmenené ak nastavíte úroveň záznamu cez príkazový riadok (--loglevel -l) alebo ak zapnete zaznamenávanie najvyššej úrovne cez príkaz --debug-logging
nie je --no-sr-flag Nezmení predvolené označenie čítača obrazovky v systéme
Nie je --install Nainštaluje NVDA a spustí nainštalovanú kópiu
nie je --install-silent Nainštaluje NVDA s predvolenými parametrami bez používateľského rozhrania, ale nespustí nainštalovanú kópiu
Nie je --enable-start-on-logon=True |False Počas inštalácie povolí Spustenie na prihlasovacej obrazovke
nie je --copy-portable-config Počas inštalácie skopíruje nastavenia z prenosnej verzie NVDA podľa zadanej cesty (--config-path, -c) do používateľského profilu|
Nie je --create-portable Vytvorí prenosnú verziu NVDA a spustí ju. Je potrebné určiť cestu cez argument --portable-path
Nie je --create-portable-silent Vytvorí prenosnú verziu NVDA, ale nespustí ju. Je potrebné určiť cestu cez argument --portable-path
Nie je --portable-path=cesta určuje, kam sa uloží prenosná verzia NVDA

17.4. Systémové parametre

Niektoré Nastavenia NVDA je možné zmeniť v editore registrov. Hodnoty sú uložené v nasledujúcich kľúčoch:

V súčasnosti je možné upraviť tieto hodnoty:

Názov Typ dostupné hodnoty Popis
configInLocalAppData DWORD 0 (predvolená hodnota) =vypnuté, 1 =zapnuté Ak je zapnuté, ukladá konfiguráciu do lokálneho používateľského adresára a nie do priečinka roaming.
serviceDebug DWORD 0 (predvolené) =vypnuté, 1 =zapnuté Ak je povolené, vypne bezpečný režim na prihlasovacích a zabezpečených obrazovkách. Toto nastavenie však predstavuje vysoké bezpečnostné ryziko, preto vás od jeho použitia v neodôvodnených prípadoch odrádzame.
forceSecureMode DWORD 0 (predvolené) =vypnuté, 1 =zapnuté Ak je zapnuté, vynúti bezpečný režim automaticky pri každom spustení NVDA.

18. Ako získať viac informácií

Ak hľadáte ďalšie informácie o NVDA, o jeho vývoji, alebo hľadáte pomoc, navštívte stránku projektu na adrese https://www.nvaccess.org/. Na tejto stránke môžete tiež nájsť e-mailové konferencie a odkazy na ďalšie komunitné projekty a stránky o NVDA. Môžete tu tiež nájsť informácie o vývoji, zdrojové kódy a iné súvisiace materiály.