NVDA 2022.2beta1 Commands Quick Reference

Komma igång med NVDA

NVDA pekgester

Peklägen

För att växla pekläge utför ett 3-fingers tryck.

Grundläggande NVDA-kommandon

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Pekgest Beskrivning
Stoppa tal Control control 2-fingerss tryck Avbryter tal omedelbart
Pausa tal shift shift ingen Pausar tal omedelbart. Om du trycker på den igen kommer den att fortsätta där den slutade (om paus stöds av den aktuell talsyntes)
NVDA-meny NVDA+n NVDA+n 2-fingerss dubbeltryck Poppar upp NVDA-menyn så att du kan komma åt inställningar, verktyg, hjälp etc
Växlar talläge NVDA+s NVDA+s ingen Växlar mellan tallägena tal, pip och av.
Växlar inmatningshjälpläge NVDA+1 NVDA+1 ingen Ett tryck på valfri tangent i detta läge kommer att rapportera tangenten och eventuellt beskrivningen av NVDA kommandot kopplad till det
Avsluta NVDA NVDA+q NVDA+q ingen Avslutar NVDA
Släpp igenom nästa tangent NVDA+f2 NVDA+f2 ingen Talar om för NVDA att släppa igenom nästa knapptryckning till den aktiva applikationen, även om det i vanliga fall behandlas som ett NVDA-kortkommando
Växla mellan applikationslägena på och av NVDA+shift+s NVDA+shift+z ingen I viloläge inaktiveras alla NVDA-kommandon, tal och punktskriftsutmatningar för den nuvarande applikationen. Detta är mest användbart i applikationer som tillhandahåller sina egna tal- eller skärmläsningsfunktioner. Tryck det här kommandot igen för att avaktivera självtalsläget.

Rapportera systeminformation

Namn Tangent Beskrivning
Rapportera datum/tid NVDA+f12 Ett tryck rapporterar nuvarande tid, två tryck rapporterar datumet
Rapportera batteristatus NVDA+shift+b Rapporterar batteristatus t.ex. om strömmen är ansluten eller nuvarande batteriladdningsnivå.
Rapportera klippbordstext NVDA+c Rapporterar texten, om den finns, på klippbordet.

Navigera med NVDA

Navigera med systemfokus

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Rapportera nuvarande fokus NVDA+tab NVDA+tab meddelar det aktuella objektet eller kontroll som har systemfokus. Två tryck bokstaverar informationen
Rapportera titel NVDA+t NVDA+t Rapporterar nuvarande aktivt fönsters titel. Två tryck bokstaverar titeln. Tre tryck kopierar titeln till klippbordet
Läs aktivt fönster NVDA+b NVDA+b läser alla kontroller i det nuvarande aktiva fönstret (användbart för dialogrutor)
Rapportera statusrad NVDA+end NVDA+shift+end Rapporterar statusraden om NVDA hittar den. Flyttar också navigatorn till den här platsen

Navigera med systemmarkören

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Läs allt NVDA+downArrow NVDA+a Börjar läsa från systemmarkörens nuvarande position och markören följer med under läsningen
Läs nuvarande rad NVDA+upArrow NVDA+l Läser raden där systemmarkören befinner sig. Två tryck bokstaverar raden.
Läs nuvarande markerad text NVDA+Shift+upArrow NVDA+shift+s Läser all för tillfället markerad text

Inom en tabell är följande viktiga kommandon också tillgängliga:

Namn Tangent Beskrivning
Hoppa till föregående kolumn control+alt+leftArrow Flyttar systemmarkören till föregående kolumn (stannar i samma rad)
Hoppa till nästa kolumn control+alt+rightArrow Flyttar systemmarkören till nästa kolumn (stannar i samma rad)
Hoppa till föregående rad control+alt+upArrow Flyttar systemmarkören till föregående rad (stannar i samma kolumn)
Hoppa till nästa rad control+alt+downArrow Flyttar systemmarkören till nästa rad (stannar i samma kolumn)

Objektnavigation

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Pekgest Beskrivning
Rapportera nuvarande objekt NVDA+numpad5 NVDA+shift+o ingen Rapporterar nuvarande navigatorobjekt. Två tryck bokstaverar informationen och 3 tryck kopierar detta objekts namn och värde till klippbordet.
Hoppa till behållarobjekt NVDA+numpad8 NVDA+shift+upArrow snärta upp (objektläge) Hoppar till objektet som innehåller nuvarande navigatorobjekt
Hoppa till föregående objekt NVDA+numpad4 NVDA+shift+leftArrow snärta vänster (objektläge) Hoppar till objektet innan nuvarande navigatorobjekt
Hoppa till nästa objekt NVDA+numpad6 NVDA+shift+rightArrow snärta höger (objektläge) Hoppar till objektet efter nuvarande navigatorobjekt
Hoppa till första objekt denna behållare innehåller NVDA+numpad2 NVDA+shift+downArrow snärta ner (objektläge) Hoppar till första objektet inuti nuvarande navigatorobjekt
Hoppa till fokuserat objekt NVDA+numpadMinus NVDA+backspace ingen Hoppar till objektet som har systemfokus och placerar granskningsmarkören vid systemmarkören om den visas
Aktivera nuvarande navigatorobjekt NVDA+numpadEnter NVDA+enter dubbeltryck Aktiverar det nuvarande navigatorobjektet (i princip som att klicka med musen eller trycka blanksteg när det har systemfokus)
Flytta systemfokus eller markör till nuvarande granskningsposition NVDA+shift+numpadMinus NVDA+shift+backspace ingen ett tryck flyttar systemfokus till nuvarande navigatorobjekt, två tryck flyttar systemmarkören till granskningsmarkörens position
Rapportera granskningsmarkörens läge NVDA+numpadDelete NVDA+delete ingen Rapporterar information om var texten eller objektet befinner sig under granskningsmarkören. Till exempel kan detta inkludera hur många procent av ett dokument, sträckan till sidkanten eller den exakta skärmpositionen. Två tryck kan ge ytterliggare detaljer.

Granska text

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Pekgest Beskrivning
Flytta till översta raden i granskning shift+numpad7 NVDA+control+home ingen Flyttar granskningsmarkören till översta raden i texten
Flytta till föregående rad i granskning numpad7 NVDA+upArrow snärta upp (text mode) Flyttar granskningsmarkören till föregående rad text
Rapportera nuvarande rad i granskning numpad8 NVDA+shift+. ingen Läser upp nuvarande rad text där granskningsmarkören befinner sig. Två tryck bokstaverar raden. Tre tryck bokstaverar raden med teckenbeskrivning.
Flytta till nästa rad i granskning numpad9 NVDA+downArrow snärta ner (text mode) Flyttar granskningsmarkören till nästa rad text
Flytta till sista raden i granskning shift+numpad9 NVDA+control+end ingen Flyttar granskningsmarkören till sista raden text
Flytta till föregående ord i granskning numpad4 NVDA+control+leftArrow 2-fingers snärta vänster (text mode) Flyttar granskningsmarkören till föregående ord i texten
Rapportera nuvarande ord i granskning numpad5 NVDA+control+. ingen Läser upp nuvarande ord i texten där granskningsmarkören befinner sig. Två tryck bokstaverar ordet. Tre tryck bokstaverar ordet med teckenbeskrivning.
Flytta till nästa ord i granskning numpad6 NVDA+control+rightArrow 2-fingers snärta höger (text mode) Move the review cursor to the nästa word in the text
Flytta till radens start i granskning shift+numpad1 NVDA+home ingen Flyttar granskningsmarkören till början av nuvarande raden i texten
Flytta till föregående tecken i granskning numpad1 NVDA+leftArrow snärta vänster (text mode) Flyttar granskningsmarkören till föregående tecken i nuvarande raden text
Rapportera nuvarande tecken i granskning numpad2 NVDA+. ingen Läser upp nuvarande ord i texten där granskningsmarkören befinner sig. Två tryck rapporterar en beskrivning eller ett exempel av tecknet. Tre tryck rapporterar det numeriska värdet av tecknet i decimal- och hexadecimalform.
Flytta till nästa tecken i granskning numpad3 NVDA+rightArrow snärta höger (text mode) Flyttar granskningsmarkören till nästa tecken i nuvarande rad text
Flytta till radens slut i granskning shift+numpad3 NVDA+end ingen Flyttar granskningsmarkören till slutet av nuvarande rad text
Läs allt med granskning numpadPlus NVDA+shift+a 3-finger snärta ner (text mode) Läser upp från nuvarande granskningsmarkörsposition. Markören följer med under läsningen
Kopiera från granskingsmarkören NVDA+f9 NVDA+f9 ingen starts copying text from the current position of the review cursor. The actual copy is not performed until you tell NVDA where to copy to
Kopiera till granskningsmarkören NVDA+f10 NVDA+f10 ingen Kopierar från granskningsmarkörens position satt med Kopiera från granskningsmarkör till granskningsmarkörens nuvarande position. Texten kopieras till Windows klippbord
Rapportera textformattering NVDA+f NVDA+f ingen Rapporterar textformatteringen där granskningsmarkören befinner sig

Granskningslägen

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Pekgest Beskrivning
växla till nästa granskningsläge NVDA+numpad7 NVDA+pageUp 2-fingers snärta upp växlar till nästa tillgängliga granskningsläge
växla till föregående granskningsläge NVDA+numpad1 NVDA+pageDown 2-fingers snärta ner växlar till föregående tillgängliga granskningsläge

Navigera med mus

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Vänster musklick numpadDivide NVDA+[ klickar vänster musknapp en gång. The common double click can be performed by pressing this key twice in quick succession
Vänster muslås shift+numpadDivide NVDA+control+[ Låser vänster musknapp i nerläge. Tryck igen för att släppa det. För att dra musen tryck på den här knappen för att låsa vänster knapp i nerläge och flytta sedan musen fysiskt eller med något annat muskommando
Höger musklick numpadMultiply NVDA+] Klickar höger musknapp en gång.
Höger muslås shift+numpadMultiply NVDA+control+] Låser höger musknapp i nerläge. PTryck igen för att släppa det. För att dra musen tryck på den här knappen för att låsa höger knapp i nerläge och flytta sedan musen fysiskt eller med något annat muskommando
Flytta musen till nuvarande navigatorobjekt NVDA+numpadDivide NVDA+shift+m Flyttar musen till positionen av nuvarande navigatorobjekt och granskningsmarkör
Navigera till objektet som befinner sig under musen NVDA+numpadMultiply NVDA+shift+n Sätter navigatorobjektet till objektet som befinner sig vid musens position

Läsläge

Namn Tangent Beskrivning
Växla läs/fokuslägen NVDA+space Växlar mellan läs- och fokusläge
Lämna fokusläge escape växlar tillbaka till läsläge om fokusläge aktiverades automatiskt
Uppdatera läslägesdokument NVDA+f5 Laddar om det nuvarande dokumentets innehåll (användbart om visst innehåll verkar saknas från dokumentet)
Sök NVDA+control+f Poppar upp en dialogruta där du kan mata in text att söka efter i nuvarande dokument
Sök nästa NVDA+f3 Söker efter nästa förekomst av texten i dokumentet som du tidigare sökt efter
Sök föregående NVDA+shift+f3 Söker efter föregående förekomst av texten i dokumentet som du tidigare sökt efter
öppna lång beskrivning NVDA+d Öppnar ett nytt fönster innehållandes en lång beskrivning av elementet du befinner dig på ifall det finns en.

En-bokstavsnavigering

Följande tangenttryck hoppar till nästa möjliga element, medan om man lägger till skift-tangenten hoppar de till föregående element:

För att hoppa till början eller slutet på behållarelement såsom listor tabeller:

Namn Tangent Beskrivning
Hoppa till början av behållaren shift+comma Hoppar till början av behållaren (lista, tabell, etc.) där markören befinner sig
Hoppa förbi slutet av behållaren comma Hoppar förbi slutet av behållaren (lista, tabell, etc.) där markören befinner sig

Elementlistan

Namn Tangent Beskrivning
Läsläge elementlista NVDA+f7 Tar fram elementlistan som innehåller länkar, rubriker och landmärken från nuvarande dokument

Inbäddade Objects

Namn Tangent Beskrivning
Flytta till behållande läslägesdokument NVDA+control+space Flyttar fokus ut från nuvarande inbäddat objekt in till dokumentet som innehåller det

Applikationsspecifika NVDA-kommandon

Microsoft Word

Namn Tangent Beskrivning
Rapportera nuvarande kommentar NVDA+Alt+c Rapporterar texten i kommentaren vid systemmarkören.
Sätt kolumnrubriker NVDA+shift+c Ett tryck säger till NVDA att detta är den första rubrikcellen i raden som innehåller kolumnrubriker, vilket automatiskt borde annonseras när man navigerar mellan kolumner under den här raden. Två tryck tar bort inställningen.
Sätt radrubriker NVDA+shift+r Ett tryck säger till NVDA att detta är den första rubrikcellen i kolumnen som innehåller radrubriker, vilket automatiskt borde annonseras när man navigerar mellan rader under den här kolumnen. Två tryck tar bort inställningen.

Microsoft Excel

Namn Tangent Beskrivning
Sätt kolumnrubriker NVDA+shift+c Ett tryck säger till NVDA att detta är den första rubrikcellen i raden som innehåller kolumnrubriker, vilket automatiskt borde annonseras när man navigerar mellan kolumner under den här raden. Två tryck tar bort inställningen.
Sätt radrubrikers NVDA+shift+r Ett tryck säger till NVDA att detta är den första rubrikcellen i kolumnen som innehåller radrubriker, vilket automatiskt borde annonseras när man navigerar mellan rader under den här kolumnen. Två tryck tar bort inställningen.
Rapportera kommentar NVDA+alt+c Rapporterar kommentaren i nuvarande cell om tillgänglig.

Microsoft PowerPoint

Namn Tangent Beskrivning
Växlar mellan uppläsning och inte uppläsning av anteckningar control+shift+s När du är i ett bildspel, kommer detta kommando växla mellan anteckningarna för bilden och innehållet för bilden. Detta påverkar bara vad NVDA läser, inte vad som visas på skärmen.

foobar2000

Namn Tangent Beskrivning
Rapportera återstående tid control+shift+r Rapporterar den återstående tiden av spelande spår om tillgänglig.

Miranda IM

Namn Tangent Beskrivning
Rapportera senaste meddelande NVDA+control+1-4 Rapporterar en av de senaste meddelandena beroende på vilket nummer som trycks t.ex. NVDA+control läser upp det nästsenaste meddelandet.

Poedit

Namn Tangent Beskrivning
Rapportera kommentarruta control+shift+c Rapporterar alla kommentarer i kommentarrutan.
Rapportera kommentarer till översättare control+shift+a Rapporterar alla kommentarer till översättare.

Konfigurera NVDA

Inställningar

Röstinställningar (NVDA+control+v)

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Skiljetecken/symbol nivå NVDA+p NVDA+p Det här låter dig välja mängden avskiljare och andra symboler som ska uttalas som ord.

Talsyntesinställningsring

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Hoppar till nästa talsyntesinställning NVDA+control+rightArrow NVDA+shift+control+rightArrow Hoppar till nästa tillgängliga röstinställning efter nuvarande
Hoppar till föregående talsyntesinställning NVDA+control+leftArrow NVDA+shift+control+leftArrow Hoppar till föregående tillgängliga röstinställning
Inkrementera nuvarande talsyntesinställning NVDA+control+upArrow NVDA+shift+control+upArrow Ökar aktuell röstinställning. T.ex. ökar hastigheten, väljer nästa röst, ökar volymen
Dekrementera nuvarande talsyntesinställning NVDA+control+downArrow NVDA+shift+control+downArrow Minskar aktuell röstinställning. T.ex. minskar hastigheten, väljer föregående röst, minskar volymen

Punktskriftsinställningar

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Koppla punktskrift till NVDA+control+t NVDA+control+t Det här alternativet låter dig välja om punktskriftsdisplayen ska följa systemfokus eller om det ska följa navigatorobjekt/granskningsmarkör.

Tangentbordsinställningar (NVDA+control+k)

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Tangenteko NVDA+2 NVDA+2 Om aktiverad kommer NVDA att annonsera alla tecken du skriver med tangentbordet.
Tangenteko ord NVDA+3 NVDA+3 Om aktiverad kommer NVDA att annonsera alla ord du skriver med tangentbordet.
Läs kommandotangenter NVDA+4 NVDA+4 Om aktiverad kommer NVDA att annonsera alla icke-bokstavs tangenter du trycker på tangentbordet. Detta inkluderar tangentkombinationer såsom control plus ett annat tecken.

Musinställningar (NVDA+control+m)

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Aktivera musföljning NVDA+m NVDA+m Om aktiverad kommer NVDA att annonsera texten under muspekaren när du flyttar den runt på skärmen. Detta låter dig hitta saker på skärmen genom att fysiskt flytta musen istället för att försöka hitta dem genom objektnavigation.

Granskningsmarkörinställningar

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Följ systemfokus NVDA+7 NVDA+7 Om aktiverad kommer granskningsmarkören alltid att placeras i samma objekt som nuvarande systemfokus när fokus ändras.
Följ systemmarkör NVDA+6 NVDA+6 Om aktiverad kommer granskningsmarkören automatiskt att flyttas till positionen av systemmarkören varje gång den rör på sig.

Objektpresentationsinställningar (NVDA+control+o)

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Förloppsindikator-utmatning NVDA+u NVDA+u Det här alternativet kontrollerar hur NVDA rapporterar förloppsindikatoruppdatering till dig
Rapportera förändringar av dynamiskt innehåll NVDA+5 NVDA+5 Växlar mellan annonsering av nytt innehåll i vissa objekt såsom terminaler och historik i chat-program.

Browse Mode Settings (NVDA+control+b)

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Use screen layout NVDA+v NVDA+v This option allows you to specify whether content in browse mode should place content such as links and other fields on their own line, or if it should keep them in the flow of text as it is visually shown. If the option is enabled then things will stay as they are visually shown, but if it is disabled then fields will be placed on their own line.

Saving and Reloading the configuration

Namn Stationär tangent Bärbar tangent Beskrivning
Save configuration NVDA+control+c NVDA+control+c Saves your current configuration so that it is not lost when you exit NVDA
Revert configuration NVDA+control+r NVDA+control+r Pressing once resets your configuration to when you last saved it. Pressing three times will reset it back to factory defaults.

Configuration Profiles

Basic Management

Supported Braille Displays

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Namn Tangent
Scroll braille display back topRouting1 (first cell on display)
Scroll braille display forward topRouting20/40/80 (last cell on display)
Scroll braille display back leftAdvanceBar
Scroll braille display forward rightAdvanceBar
Toggle braille tethered to leftGDFButton+rightGDFButton
Toggle left wiz wheel action leftWizWheelPress
Move back using left wiz wheel action leftWizWheelUp
Move forward using left wiz wheel action leftWizWheelDown
Toggle right wiz wheel action rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action rightWizWheelDown
Route to braille cell routing
backspace key dot7
enter key dot8
shift+tab key brailleSpaceBar+dot1+dot2
tab key brailleSpaceBar+dot4+dot5
upArrow key brailleSpaceBar+dot1
downArrow key brailleSpaceBar+dot4
control+leftArrow key brailleSpaceBar+dot2
control+rightArrow key brailleSpaceBar+dot5
leftArrow brailleSpaceBar+dot3
rightArrow key brailleSpaceBar+dot6
home key brailleSpaceBar+dot1+dot3
end key brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home key brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
control+end key brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
alt key brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
alt+tab key brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
escape key brailleSpaceBar+dot1+dot5
windows key brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
space key brailleSpaceBar
windows+d key (minimize all applications) brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Report Current Line brailleSpaceBar+dot1+dot4
NVDA menu brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

For newer Focus models that contain rocker bar keys (focus 40, focus 80 and focus blue):

Namn Tangent
Move braille display to previous line leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Move braille display to next line leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

For Focus 80 only:

Namn Tangent
Scroll braille display back leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scroll braille display forward leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA BC640/680

Namn Tangent
Scroll braille display back t1
Move braille display to previous line t2
Move braille display to next line t4
Scroll braille display forward t5
Route to braille cell routing
shift+tab key sp1
alt key sp2
escape key sp3
tab key sp4
upArrow key spUp
downArrow key spDown
leftArrow key spLeft
rightArrow key spRight
enter key spEnter
NVDA Menu sp1+sp3
windows+d key (minimize all applications) sp1+sp4
windows key sp2+sp3
alt+tab key sp2+sp4

Handy Tech Displays

Namn Tangent
Scroll braille display back left, up
Scroll braille display forward right, down
Move braille display to previous line b4
Move braille display to next line b5
Route to braille cell routing
shift+tab key esc
alt key b2+b4+b5
escape key b4+b6
tab key enter
enter key esc+enter
upArrow key leftSpace
downArrow key rightSpace
NVDA Menu b2+b4+b5+b6
Handy Tech configuration b4+b8

MDV Lilli

Namn Tangent
Scroll braille display backward LF
Scroll braille display forward RG
Move braille display to previous line UP
Move braille display to next line DN
Route to braille cell route
shift+tab key SLF
tab key SRG
alt+tab key SDN
alt+shift+tab key SUP

Baum/Humanware/APH Braille Displays

Namn Tangent
Scroll braille display back d2
Scroll braille display forward d5
Move braille display to previous line d1
Move braille display to next line d3
Route to braille cell routing

For displays which have a joystick:

Namn Tangent
upArrow key up
downArrow key down
leftArrow key left
rightArrow key right
enter key select

hedo ProfiLine USB

Namn Tangent
Scroll braille display back K1
Scroll braille display forward K3
Move braille display to previous line B2
Move braille display to next line B5
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to K2
Läs allt B6

hedo MobilLine USB

Namn Tangent
Scroll braille display back K1
Scroll braille display forward K3
Move braille display to previous line B2
Move braille display to next line B5
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to K2
Läs allt B6

HumanWare Brailliant BI/B Series

Namn Tangent
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line down
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to up+down
upArrow key space+dot1
downArrow key space+dot4
leftArrow key space+dot3
rightArrow key space+dot6
NVDA Menu c1+c3+c4+c5 (command n)
shift+tab key space+dot1+dot3
tab key space+dot4+dot6
alt key space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape key space+dot1+dot5 (space+e)
enter key dot8
windows+d key (minimize all applications) c1+c4+c5 (command d)
windows key space+dot3+dot4
alt+tab key space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Läs allt c1+c2+c3+c4+c5+c6

HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

Namn Tangent
Scroll braille display back left side scroll down
Scroll braille display forward right side scroll down
Move braille display to previous line left side scroll up
Move braille display to next line right side scroll up
Route to braille cell routing
shift+tab key dot1+dot2+space
alt key dot1+dot3+dot4+Space
escape key dot1+dot5+Space
tab key dot4+dot5+Space
enter key dot8
backspace key dot7
upArrow key dot1+Space
downArrow key dot4+Space
capsLock dot1+dot3+dot6+space
shift+alt+tab key advance2+advance3+advance1
alt+tab key advance2+advance3
end key dot4+dot6+space
Control+end key dot4+dot5+dot6+space
home key dot1+dot3+space
control+home key dot1+dot2+dot3+space
leftArrow key dot3+space
control+shift+leftArrow key dot2+dot8+space+advance1
control+leftArrow key dot2+space
shift+alt+leftArrow key dot2+dot7+advance1
alt+leftArrow key dot2+dot7
rightArrow key dot6+space
control+shift+rightArrow key dot5+dot8+space+advance1
control+rightArrow key dot5+space
shift+alt+rightArrow key dot5+dot7+advance1
alt+rightArrow key dot5+dot7
pageUp key dot1+dot2+dot6+space
control+pageUp key dot1+dot2+dot6+dot8+space
control+shift+upArrow key dot2+dot3+dot8+space+advance1
control+upArrow key dot2+dot3+space
shift+alt+upArrow key dot2+dot3+dot7+advance1
alt+upArrow key dot2+dot3+dot7
shift+upArrow key left side scroll down + space
pageDown key dot3+dot4+dot5+space
control+pagedown key dot3+dot4+dot5+dot8+space
control+shift+downArrow key dot5+dot6+dot8+space+advance1
control+downArrow key dot5+dot6+space
shift+alt+downArrow key dot5+dot6+dot7+advance1
alt+downArrow key dot5+dot6+dot7
shift+downArrow key right side scroll down + space
delete key dot1+dot3+dot5+space
f1 key dot1+dot2+dot5+space
f3 key dot1+dot2+dot4+dot8
f4 key dot7+advance3
windows+b key dot1+dot2+advance1
windows+d key dot1+dot4+dot5+advance1

HIMS SyncBraille

Namn Tangent
Scroll braille display back left side scroll down
Scroll braille display forward right side scroll down
Route to braille cell routing

Seika Braille Displays

Namn Tangent
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line b3
Move braille display to next line b4
Toggle braille tethered to b5
Läs allt b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA Menu left+right
Route to braille cell routing

Papenmeier BRAILLEX Newer Models

Namn Tangent
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Report title l1+up
Report Status Bar l2+down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object left2
Move to next object right2
Report text formatting upper routing row
Namn Tangent
backspace key dot 7
enter key dot 8
escape key space with dot 7
upArrow key space with dot 2
leftArrow key space with dot 1
rightArrow key space with dot 4
downArrow space with dot 5
control key lt+dot2
alt key lt+dot3
control+escape key space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key space with dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Older Models

Devices with EAB:

Namn Tangent
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Report title l1up
Report Status Bar l2down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to next object right2
Move to previous object left2
Report text formatting Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Namn Tangent
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Toggle braille tethered to r2
Move to containing object r1+up
Move to first contained object r1+dn
Move to previous object r1+left
Move to next object r1+right
Report text formatting reportf

BRAILLEX 2D Screen:

Namn Tangent
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Toggle braille tethered to r2
Report text formatting reportf
Move braille display to previous line up
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to next line dn
Move to next object left2
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object right2

HumanWare BrailleNote

Namn Tangent
Scroll braille display back back
Scroll braille display forward advance
Move braille display to previous line previous
Move braille display to next line next
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to previous+next
Up arrow key space+dot1
Down arrow key space+dot4
Left Arrow key space+dot3
Right arrow key space+dot6
Page up key space+dot1+dot3
Page down key space+dot4+dot6
Home key space+dot1+dot2
End key space+dot4+dot5
Control+home keys space+dot1+dot2+dot3
Control+end keys space+dot4+dot5+dot6
Space key space
Enter key space+dot8
Backspace key space+dot7
Tab key space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab keys space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt key space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Toggle input help space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

BRLTTY

Namn BRLTTY command
Scroll braille display back fwinlt (go left one window)
Scroll braille display forward fwinrt (go right one window)
Move braille display to previous line lnup (go up one line)
Move braille display to next line lndn (go down one line)
Route to braille cell route (bring cursor to character)