дэлгэц уншигч NVDA програмын командын товч танилцуулга 2022.1rc2

NVDA ашиглах нь

NVDA програмын хурууны үйлдлээр гүйцэтгэх командууд

Хуруугаар команд гүйцэтгэх горимууд

Хуруугаар гүйцэтгэх командуудын горимыг солихдоо 3 хуруугаар зэрэг нэг товшино.

NVDA програмын энгийн командууд

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Мэдрэгч тайлбар
Яриа зогсоох контрол контрол 2 хуруугаар нэг товших NVDA програмын яриаг шууд зогсоох
Яриа түр зогсоох шифт шифт байхгүй NVDA програмын яриаг түр зогсоох ба дахин нэг дарсан тохиолдолд зогссон газраасаа үргэлжлүүлэн унших
NVDA програмын цэс NVDA+n NVDA+n 2 хуруугаар 2 товших NVDA програмын цэсийг дуудан шууд нэвтрэн тохиргоо хийх боломжийг олгох цэс
ярианы горимыг солих NVDA+s NVDA+s байхгүй NVDA програмын ярианы горимыг ярих, чимээгээр болон хаах гэсэн гурван горимын хооронд солих
Гарын тусламжийн горимыг асааж унтраах NVDA+1 NVDA+1 байхгүй гарын тусламжийн горимыг нээж/хаах ба уг горим нь NVDA програмын командууд болон дарагдсан товчлуур, тэдгээрийн хослолын үүргийг тайлбарлаж өгдөг
NVDA програмыг хаах NVDA+q NVDA+q байхгүй NVDA програмыг хаах
Дараагийн дарагдсан товчийг шууд системд дамжуулах NVDA+f2 NVDA+f2 байхгүй энэ команд нь NVDA програмд дараагийн дарагдах товч болон тэдгээрийн хослолыг энгийн системийн командаар дамжуулахыг мэдэгдэж буй команд. Жишээлбэл NVDA командын товч 1-ийн тоотой дарснаар гарын тусламжийн горимыг нээдэг бол энэхүү командын дараа шууд дарагдсанаар уг NVDA програмын команд ажиллахгүй гэсэн үг юм.
NVDA програм түр амраах горимыг нээх/хаах NVDA командын товч +shift +s NVDA командын товч +shift +z байхгүй Энэхүү горим нь NVDA програмын яриа болон брайль гаргалгыг шууд зогсоож түр амраах горимд шилжүүлдэг. Ингэснээр өөр дээрээ ярианы болон брайль нэмэлт үзүүлэлттэй бусад програмуудтай давхардаж ажиллахгүй юм. Уг командаа дахин дарж энэхүү горимыг хаана.

Системийн мэдээллийг дамжуулах

Нэр Товч тайлбар
цаг, он, сар хэлэх NVDA+f12 Нэг дарахад яг одооны цагийг хэлнэ, хоёр дарахад тухайн өдрийн он, сар өдрийг зарлана.
Баттрейны байдлыг хэлэх NVDA+shift+b Батарейны хувь зарлах ба цэнэглэгч залгаатай эсэх, мөн хэдэн хувийн цэнэгтэй зэргийг хэлнэ.
Ямар бичвэр гарын хуулалтанд байгааг зарлах NVDA+c Ямар нэг бичвэр хуулагдсан байвал тэр нь юу болохыг сонсоход хэрэгтэй. Хэрэв ямарч бичвэр хуулагдаагүй бол хэлэхгүй.

NVDA програмтай ажиллах

Системийн төвлөрөлтэй ажиллах

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч тайлбар
Одоо очсон байгаа обектийг хэлүүлэх NVDA+tab NVDA+tab Төвлөрсөн байгаа обектийг зарлах, хоёр дарсан тохиолдолд тухайн мэдээллийг үсэглэж унших.
гарчиг унших NVDA+t NVDA+t одоо нээлттэй төвлөрчихсөн байгаа цонхны гарчгийг хэлэх, хоёр удаа дарахад үсэглэж уншаад гурван удаа дарахад бичвэр хэлбэрээр хуулж авна.
Идэвхитэй цонхыг унших NVDA+b NVDA+b төвлөрчихсөн байгаа идэвхитэй цонхыг уншина. Харилцах цонхуудтай харьцахад илүү тустай.
Статусын тавцан зарлах NVDA+end NVDA+shift+end Хэрэв NVDA програм нь статусын тавцан олвол түүнийг зарладаг. Хоёр дарахад үсэглэж уншина. Харин гурван удаа дарахад хуулж авна. Мөн объектийг төвлөрүүлнэ.

NVDA програмыг Системийн кареттэй ашиглах

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
бүгдийг унших NVDA+downArrow NVDA+a Систем карет буюу бичвэрийн сум байгаа хэсгээс эхлэн цааш үргэлжлүүлэн уншдаг.
Одоо байгаа мөрийг унших NVDA+upArrow NVDA+l Систем карет очсон байгаа мөрийг дангаар нь уншдаг. Хоёр удаа дарахад тус мөрийг үсэглэж унших ба харин гурван удаа дарахад үсгийн тодорхойлолтыг ашиглан үсэглэдэг.
Идэвхижсэн бичвэр унших NVDA+Shift+upArrow NVDA+shift+s Идэвхижсэн байгаа бичвэрийг уншуулах.
Дараагийн өгүүлбэр alt+downArrow alt+downArrow Бичвэрийн сумыг дараагийн өгүүлбэрт аваачин уншдаг бөгөөд зөвхөн Microsoft Word болон Outlook програмууд дээр ажилна.
Өмнөх өгүүлбэр alt+upArrow alt+upArrow Бичвэрийн сумыг өмнөх өгүүлбэрт аваачин уншдаг бөгөөд зөвхөн Microsoft Word болон Outlook програмууд дээр ажиллана.

Хүснэгттэй харьцах тохиолдолд дараах командуудыг ашиглана:

Нэр Товч Тайлбар
Өмнөх багана руу шилжих control+alt+leftArrow Бичвэрийн сумыг өмнөх багана руу шилжүүлнэ. Мөр өөрчлөгдөхгүй.
Дараагийн багана руу шилжих control+alt+rightArrow Бичвэрийн сумыг дараах багана руу шилжүүлнэ. Мөр өөрчлөгдөхгүй.
Өмннөх мөр лүү шилжих control+alt+upArrow Бичвэрийн сумыг өмнөх мөр лүү шилжүүлнэ. Харин багана өөрчлөгдөхгүй.
Дараагийн мөр лүү шилжих control+alt+downArrow Бичвэрийн сумыг дараагийн мөр лүү шилжүүлнэ. Харин багана өөрчлөгдөхгүй.

Объектоор шилжүүлэн ашиглах

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Мэдрэгч Тайлбар
Одоо байгаа объект зарлах NVDA+numpad5 NVDA+shift+o Байхгүй Одоо сонгогдсон байгаа объект хэлэх. Хоёр удаа дарахад тухайн объектийг үсэглээд харин гурван удаа дарахад объектийн талаар мэдээлүүдийг хэлнэ.
Объектийг агуулагч объект руу шилжих NVDA+numpad8 NVDA+shift+upArrow нэг хуруугаар дээш илэх (Объектийн горим) одоо очсон байгаа объектийг агуулж буй объект руу шилжих

|өмнөх объект руу шилжих | NVDA+numpad4 | NVDA+shift+leftArrow | Нэг хуруугаар зүүн тийш илэх (Объектийн горим) | одоо байгаа объектийн өмнөх объект руу шилжих |

Дараагийн объект руу шилжих NVDA+numpad6 NVDA+shift+rightArrow Нэг хуруугаар баруун тийш илэх (Объектийн горим) Одоо байгаа объектийн дараагийн объект руу шилжих
Объект дотрох объект руу шилжих NVDA+numpad2 NVDA+shift+downArrow Нэг хуруугаар доош илэх (Объектийн горим) одоо очсон байгаа агуулагч объектийн дотрох объект руу шилжин очих
Объект руу төвлөрөн шилжих NVDA+numpadMinus NVDA+backspace Байхгүй Аливаа объект рүү системийн төвлөрөлийг шилжүүлэн аваачих ба бичвэрийн сумыг бас авачин байрлуулдаг.
сонгосон объектийг идэвхижүүлэх NVDA+numpadEnter NVDA+enter Нэг хуруугаар хоёр товших Сонгогдсон буюу очсон байгаа объектийг ажиллуулах, идэвхижүүлэх (Аливаа төвлөрсөн сонголт дүрс дээр энтэр товч, хулганы зүүн товчийг хоёр дарах эсвэл зарим нэг тохиолдолд зай товчийг дарахтай адилхан)
Системийн төвлөрөл болон бичвэрийн сумыг дэлгэцний хэлбэрийн горимын байршилд аваачих NVDA+shift+numpadMinus NVDA+shift+backspace Байхгүй нэг дарахад системийн төвлөрөл болон бичвэрийн сумыг одоо байгаа объект дээр аваачих, хоёр дарахад дэлгэцний горимд аваачих.
нарийвчлан үзэх горимын сумны байршлыг зарлах NVDA+numpadDelete NVDA+delete Байхгүй нарийвчлан үзэх горимын сумны байрлал байгаа газрыг тодорхойлон хэлэх. Жишээ нь: Эх бичгийн хувьчилсан хуваалт, аливаа бичвэр эсвэл объект хуудасны захаас хэдий хэрийн зайтай байгаа эсэхийг зарлана. Хоёр удаа дарахад илүү мэдээллийг хэлнэ.

Бичгэн объектуудтай ажиллах

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Мэдрэгч Тайлбар
нарийвчлан үзэх горимд Дээд талын мөр рүү шилжих shift+numpad7 NVDA+control+home Байхгүй нарийвчлан үзэх горимын сумыг аливаа бичвэр эсвэл объектийн дээд талын мөрөнд аваачих
өмнөх мөр рүү шилжих numpad7 NVDA+upArrow Нэг хуруугаар дээш илэх (Бичвэрийн горим) өмнөх буюу дээд талынх нь мөр рүү шилжих
Одоо байгаа мөрийг унших numpad8 NVDA+shift+. Байхгүй нарийвчлан үзэх горимын байрлал байгаа мөрийг унших. Хоёр удаа дарахад тухайн мөрийг үсэглэж гурван удаа дарахад үсгийн тодорхойлолтуудыг ашиглан үсэглэнэ.
Дараагийн мөр рүү шилжих numpad9 NVDA+downArrow нэг хуруугаар доош илэх (Бичвэрийн горим) Дараагийн мөр рүү шилжүүлнэ
Хамгийн доод талын мөр рүү шилжих shift+numpad9 NVDA+control+end Байхгүй нарийвчлан үзэх горимын байршлыг хамгийн доод талын мөрт аваачна.
Өмнөх үг рүү шилжих numpad4 NVDA+control+leftArrow 2 хуруугаар зүүн тийш илэх (Бичвэрийн горим) Өмнөх үг рүү очиж унших
Одоо байгаа үгийг унших numpad5 NVDA+control+. байхгүй Одоо очсон байгаа үгийг уншина. Хоёр дарахад тухайн үгийг үсэглэж гурва дахь удаагаа дарахад үсгийн тодорхойлолтоор үсэглэж уншина.
Дараагийн үг рүү шилжих numpad6 NVDA+control+rightArrow 2 хуруугаар баруун тйиш илэх (бичвэрийн горим) дараагийн үг рүү шилжүүлэн уншина.
Тухайн мөрийн эхэнд очно shift+numpad1 NVDA+home байхгүй тухайн мөрийн эхэнд очно
Өмнөх тэмдэгт рүү шилжих numpad1 NVDA+leftArrow нэг хуруугаар зүүн илэх (Бичвэрийн горим) одоо байгаа мөрний одоо байгаа үсгийн өмнөх тэмдэгт рүү очно. Үүнд үсэг, тоо, тэмдэгт гэх мэт бүгд багтана.
Очсон байгаа тэмдэгт болон үсгийн зарлана numpad2 NVDA+. байхгүй Одоо байгаа мөрний очсон байгаа үсэгт тэмдэгтийг хэлнэ, хоёр удаа дарахад тухайн үсгийн тодорхойлолт буюу жишээг нь зарлана. Гурав дарахад тухайн үсэг, тэмдэгтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонсож болно.
Дараагийн үсэг тэмдэгт рүү шилжих numpad3 NVDA+rightArrow нэг хуруугаар баруун илэх (Бичвэрийн горим) Одоо байгаа мөрний очсон байгаа тэмдэгтийн дараагийн үсэг/тэмдэгт рүү шилжин хөдөлнө.
Тухайн мөрийн төгсгөлд очно shift+numpad3 NVDA+end байхгүй Одоо байгаа мөрний хамгийн төгсгөлд нь очих
Бүгдийг нь унших numpadPlus NVDA+shift+a Гурван хуруугаар доош илэх (бичвэрийн горим) Одоо байгаа хэсгээс үргэлжлүүлэн цааш тасралтгүй уншина.

|Идэвхижүүлээд хуулах | NVDA+f9 | NVDA+f9 | байхгүй | Очсон байгаа хэсгээс буюу яг одоо байрлаж байгаа хэсгээс зогсоосон газар хүртлэх уншсан бичиг бичвэрийг хуулна. Хаана зогсоохыг заагаагүй тохиолдолд хуулагдахгүй. |

Идэвхижүүлээд хуулах командын үргэлжлэл cursor NVDA+f10 NVDA+f10 байхгүй Өмнөх команд маань хуулж эхэлсэн бол энэ команд маань хаана зогсоохыг тодорхойлдог. Уншуулж дууссан гэж үзэхдээ уг командыг оруулан хоёр дарахад хуулагдахад бэлэн болж бэлтгэгдэнэ.
Бичвэрийн талаар мэдээлэл авах NVDA+f NVDA+f Байхгүй нарийвчлан үзэх горимын шилжилт очсон байгаа хэсгийн бичвэрийн мэдээллийг зарлана. Харин хоёр удаа дарахад виртуал цонхонд мэдээллийг үзүүлнэ.

нарийвчлалын горимууд

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Мэдрэгч Тайлбар
Дараагийн нарийвчлалын горим руу шилжих NVDA+numpad7 NVDA+pageUp хоёр хуруугаар дээш илэх Дараагийн боломжит нарийвчлалын горим руу шилжүүлэх
Өмнөх нарийвчлалын горим руу шилжих NVDA+numpad1 NVDA+pageDown хоёр хуруугаар доош илэх Өмнөх боломжит нарийвчлалын горим руу шилжүүлэн ашиглах

Хулганатай ажиллах нь

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Хулганы зүүн товчийн үүргийг гүйцэтгэх numpadDivide NVDA+[ Хулганы зүүн товчийг нэг дарах үүргийг гүйцэтгэдэг. Харин хоёр дарах үйлдлийг гүйцэтгэхдээ уг командыг хурдан хоёр дарах хэрэгтэй.
хулганы зүүн товчийг дарах үйлдлийг түгжих shift+numpadDivide NVDA+control+[ Хулганы зүүн товйиг дарах үйлдлийг түгжих команд ба энэ нь хулганы зүүн товчийг даран аливаа зүйлсийг зөөх зэрэг үйлдлүүдэд маш тохиромжтой юм. Аливаа зөөх зүйл дээрээ аваачин хулгана нэгийг дарж түгжээд бусад төрлийн хулганы сум хөдөлгөх командууд эсвэл бодит хулганыг ашиглан хөдөлгөж уг командыг дахин дарснаар түгжигдсэн байдлаас тайлагддаг.
Хулганы баруун товчийг дарах үйлдлийг гүйцэтгэх numpadMultiply NVDA+] Хулганы баруун товч дарах үйлдлийг гүйцэтгэх гарын команд.
Хулганы баруун товч дарах үйлдлийг түгжих shift+numpadMultiply NVDA+control+] Хулганы баруун товчийг дарах үйлдлийг түгжих команд бөгөөд дахин нэг дарснаар түгжээтэй байдлаас гаргана. Түгжээтэй байх үед бусад хулганы сум хөдөлгөх командуудыг эсвэл бодит хулганыг хөдөлгөн хүссэн байрлалдаа аваачин дахин дарж үйлдэж буй командыг бүрэн гүйцэтгэнэ.
хулганы сумыг одоо байгаа объект руу аваачих NVDA+numpadDivide NVDA+shift+m Хулганы сумыг объетоор эсвэл нарийвчлалттай үзэх горимуудыг хэрэглэж байх үед одоо очсон байгаа объект руу хулганы сумыг зөөж аваачдаг команд юм.
Хулганы сумны очсон байгаа объект руу шилжих NVDA+numpadMultiply NVDA+shift+n Объектоор шилжүүлэн ашиглах болон нарийвчлалттай үзэх горимуудыг ашиглаж байх үед хулганы сумны очсон байгаа хэсгийн объект руу очих.

Хөтөч горим

Нэр Товч Тайлбар
Хөтөч болон төвлөрсөн горимын хооронд шилжих NVDA+space Хөтөч горим болон төвлөрсөн горимын хооронд шилжүүлнэ.
Төвлөрсөн горимоос гаргах escape Автоматаар Төвлөрсөн горимыг ажиллуулдаг объектуудаас хөтөч горим руу буцаах үүрэгтэй. Жишээлбэл: Интернэтийн орчны бичвэрийн хайрцгууд.
Хөтөч горимыг шинэчлэх document NVDA+f5 Хөтөч горимтой ажиллаж байх үед зарим бичвэрийн хэсэг дутсан эсвэл бүрэн уншигдахгүй байгаа тохиолдолд дахин шинэчлэдэг. (Microsoft-ын word болон outlook програмууд дээр ажиллахгүй.)
Хайх NVDA+control+f Хайлтын харилцах цонх гаргадаг ба та уг хайрцагт тухайн бичвэрээс олохыг хүссэн үг эсвэл өгүүлбэрийг хайж олон шууд сумыг аваачих.
Дараагийн хайлтын үр дүн рүү очих NVDA+f3 Өмнө нь хайсан зүйлийн дараагийн тохиолдол байгаа хэсэгт аваачих.
Өмнөх хайлтын үр дүн рүү аваачих NVDA+shift+f3 Өмнө хайлтын үр дүн руу буцах
Дэлгэрэнгүй тайлбар нээх NVDA+d Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй элементийн нэмэлт мэдээллийг тусатаа цонхонд гаргаж үзүүлэх

Нэг үсгийн командаар шилжих

Доорх товчнууд нь аливаа бичвэрийг хөтөч горимоор уншиж байх үед дарагдахдаа тус төрлийн дараагийн элемент рүү шилждэг, харин shift товчлууртай хослуулан дарснаар өмнөх яг тэр төрлийнхөө элемент рүү буцдаг.

Дотроо контент агуулагч элементүүдийн эхлэл ба төгсгөл рүү шилжих:

Нэр Товч Тайлбар
Контент агуулагч элементийн эхлэл рүү шилжих shift+comma контент агуулагч элементийн эхлэл рүү шилжих. Үүнд: (Жагсаалт, хүснэгт гэх мэт.) where the caret is positioned
Контент агуулагч элементийг хэтрэх comma Контент агуулагч элементийг хэтэрч төгсгөлд нь очих. (Жагсаалт, хүснэгт гэх мэт.) where the caret is positioned

Хөтөч горимын нэг үсгээр шилжүүлэн хөдөлгөгч командуудыг түр хаах бол, NVDA+shift+space дарахад болно.

Элементүүдийн жагсаалт

Нэр Товч Тайлбар
Хөтөч горимын элементүүдийн жагсаалт гаргах NVDA+f7 Үзэж буй бичвэрт байх элементүүдийг төрөлжүүлэн үзэх харилцах цонх.

Агуулгатай объект

Нэр Товч Тайлбар
агуулгад объектийг агуулж буй бичвэр рүү буцах NVDA+control+space Агуулгад объектоос гарч уг объектийг агуулж байгаа бичвэр, вэб хуудас руу буцаж очих.

Математикийн контент унших

Харилцах шилжилт

Нэр Товч Тайлбар
Математикийн контенттэй харилцах NVDA+alt+m Математикийн котенттэй харилцаж эхэлнэ.

Брайль

Брайль оролт

7 дугаар цэгийг дарахад сүүлийн оруулсан нүд болон тэмдэгт үсгийг устгана. 8 дугаар цэг enter товчийн үүрэг гүйцэтгэж мөр авна. 7 8 дугаар цэгүүдийг дарахад зай авч брайль хувиргалт бүрэн явагдана.

Контент танигч

Windows 10 OCR

Windowsын OCR ашиглан NVDA програмыг аливаа нэг сонгогдсон объектийг хөрвүүлэхийг хүсвэл NVDA+r командыг ашиглана.

Програмуудад холбогдолтой NVDA ашиглах аргууд

Microsoft Word

Автоматаар мөр, багана болон бичвэрийн толгойг унших

Нэр Товч Тайлбар
Багананы толгой тодорхойлох NVDA+shift+c Уг командыг нэг дарахад тухайн багананы толгойг зарлах болно. Хоёр удаа дарахад уг тохиргоог цуцална.
Мөрний эх тохируулах NVDA+shift+r Нэг дарахад мөрний эхийг хэлэхээр тохируулна. Хоёр дарахад цуцална.

Microsoft Word ба хөтөч горим

Хөтөч горимыг Microsoft word дээр нээхдээ, NVDA+space дарна уу.

Элементийн жагсаалт

Элементүүдийн жагсаалтыг Microsoft word-той ашиглахыг хүсвэл, NVDA+f7 дарна уу.

Сэтгэгдэл унших

Одоо очсон байгаа обектийн сэтгэдэгдлийг уншихыг хүсвэл, NVDA+alt+c дарна уу.

Microsoft Excel

Excel автоматаар багананы толгой болон мөрийн эхлэлийг зарлах нь

Нэр Товч Тайлбар
Багананы толгой тодорхойлох NVDA+shift+c Уг командыг нэг дарахад тухайн багананы толгойг зарлах болно. Хоёр удаа дарахад уг тохиргоог цуцална.
Мөрний эх тохируулах NVDA+shift+r Нэг дарахад мөрний эхийг хэлэхээр тохируулна. Хоёр дарахад цуцална.

Элементүүдийн жагсаалт

Элементүүдийн жагсаалтыг Microsoft excel программтай ашиглахыг хүсвэл, NVDA+f7 дарна уу.

Сэтгэгдэл унших

Очсон байгаа нүдний сэтгэгдлийг уншихын тулд NVDA+alt+c дарах хэрэгтэй.

Хамгаалттай нүдүүдийг унших

Хөтөч горим руу шилжүүлэн дөрвөн сум эсвэл excel-ийн үндсэн шилжих командуудыг ашиглан цоожлогдсон нүднүүдийг очиж унших боломжтой.

Microsoft PowerPoint

Нэр Товч Тайлбар
Илтгэгчийн тэмдэглэл унших Control+Shift+S Уг команд нь аливаа PowerPoint файлтай харьцаж байх үед тухайн хуудас эсвэл элементэд байгаа зохиогчийн тэмдэглэлүүдийн хооронд шилжиж болох команд юм. Уг команд нь NVDA юу уншихыг л тохируулахаас биш дэлгэц дээр гарч буй мэдээлэлд нөлөө үзүүлэхгүй.

foobar2000

Нэр Товч Тайлбар
Үлдсэн хугацааг зарлах control+shift+r Одоо тоглогдож буй контентийн үлдсэн хугацааг зарлах.
Өнгөрсөн хугацааг зарлах control+shift+e Одоо тоглогдож буй контентийн тоглогдчихсон хугацааг зарлах.
Тоглогдож буй контентийн цаг зарлах control+shift+t Одоо тоглогдож буй контентийн бүхий л хугацааг зарлах.
Нэр Товч Тайлбар
Сүүлд ирсэн мэссэж унших NVDA+control+1-4 Сүүлд ирсэн мэссэжийг тооны дарааллаар унших.

Poedit

Нэр Товч Тайлбар
Сэтгэгдэлтэй цонх унших control+shift+c Сонгогдсон цонхны сэтгэгдэл унших.
Орчуулагчдын тэмдэглэл унших control+shift+a Орчуулагчдын тэмдэглэл унших.

Skype

Хүнтэй харилцах цонх нээлттэй үед:

Нэр Товч Тайлбар
Мэссижүүд уншуулах NVDA+control+1-0 Тухайн дарагдсан тооны холбогдолтой хамгийн сүүлийн мэссэжийг уншина.

Kindle for PC

Та эхний болон дараагийн хуудас руу page-up болон page-down товчнуудаар шилжүүлж болно.

Бичвэр идэвхижүүлэлт

Идэвхижүүлсэн бичвэртэй нэмэлт функцуудыг ашиглахын тулд идэвхижүүлснийхээ дараа Shift+f10 эсвэл application товчийг дарж тэнд байгаа сонголтуудаас сонгон үйлдэл гүйцэтгэнэ.

Azardi

Нэмсэн номнуудын хүснэгт хэлбэрийн харагдах байдал:

Нэр Товч Тайлбар
ажиллуулах enter Сонгогдсон ном нээх.
цэс applications тохиргооны цэсийг нээнэ.

NVDA програмыг тохируулах

NVDA Тохиргоо

Ярианы тохиргоо (NVDA+control+v)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Бичиглэлийн төвшинг сонгох NVDA+p NVDA+p Энэ сонголт нь аливаа бичиг, бичвэрт орсон тэмдэгтүүдийг тод зарлаж унших тохиргоо юм.

Ярьдаг програм сонгох (NVDA+control+s)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Аудио ducking горим NVDA+shift+d NVDA+shift+d Энэхүү сонголтын харилцах цонх нь таныг NVDA ажиллаж байх үед бусад програмын дууг үргэлж аяархан байлгах эсвэл зөвхөн ярьж байх үед бусад дуу чимээг багасгах гэсэн тохиргоо юм. Энэ нь зөвхөн Windows 8үйлдлийн системээс хойш системүүд дээр ажиллана.

Ярианы тойрог тохиргоо

Нэр Дэсктоп товч Лаптоп товч Тайлбар|
Дараагийн тохиргоо руу шилжих NVDA+control+rightArrow NVDA+shift+control+rightArrow Одоо байгаа тохиргооноос дараагийнх руу шилжүүлнэ. Хамгийн сүүлийнх дээр нь очоод тойрог хэлбэрээр дахиж эхнээс нь явна.
Өмнөх тохиргоо руу шилжих NVDA+control+leftArrow NVDA+shift+control+leftArrow Одоо байгаа тохиргооноос өмнөх руу шилжүүлнэ. Хамгийн эхнийх дээр нь очоод тойрог хэлбэрээр дахиж сүүлээс нь явна.
Очсон байгаа тохиргоог нэмэх т NVDA+control+upArrow NVDA+shift+control+upArrow Очсон байгаа тохиргоог нэмдэг. Жишээ нь: Дууны төвшин, хурд гэх мэт.
Очсон байгаа тохиргоог бууруулах NVDA+control+downArrow NVDA+shift+control+downArrow Очсон байгаа тохиргоог бууруулдаг. Жишээ нь: Дууны төвшин, хурд гэх мэт.

Брайлийн тохиргоо

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Брайль хязгаарлах хэлбэр сонгох NVDA+control+t NVDA+control+t Энэхүү сонголт нь брайлийн заагч системийн төвлөрлийн сумыг дагах эсвэл нарийвчлалттай үзэх горимын сумыг эсвэл хоёуланг нь дагах зэргийг тохируулдаг.

Компьютерийн гарын тохиргоо (NVDA+control+k)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Дарагдсан үсэг тэмдэгтүүдийг хэлэх NVDA+2 NVDA+2 Нээгдсэн тохиолдолд бичигдсэн бүх үсэг болон тэмдэгтийг хэлнэ.
Зай авах бүрт үгээр хэлэх NVDA+3 NVDA+3 Нээлттэй үед үг бичээд зай авах тоолонд тухайн үгийг тухайн бичигдсэн үгийг хэлдэг.
Гараас хийгдэх командуудыг яриулах NVDA+4 NVDA+4 Уг тохиргоо нь нээлттэй үед гар дээр оруулсан командын хослолыг зарлаж хэлдэг.

Хулганы тохиргоо (NVDA+control+m)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Хулганы заагчийг дагах NVDA+m NVDA+m Хулганы заагч хөдлөхөд түүний дайрж өнгөрсөн зүйлсийг NVDA дэлгэц уншигч програм уншиж өгдөг. энэ нь обектоор шилжүүлэн ашиглах горимоор боломжгүй зүйлсийг бодит хулганаар хөдөлгөн аваачиж уншуулах боломжтой юм.

Нарийвчлалттай үзэх горим

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Системийн төвлөрөл буюу систем фокус дагах NVDA+7 NVDA+7 Нэлттэй үед нарийвчлалын сум үргэлж системийн төвлөрлийн горимтой нэг цэгт байршдаг.
Бичвэрийн сум дагах NVDA+6 NVDA+6 Нарийвчлалттай үзэх горимын сум үргэлж систем карет буюу бичвэрийн сумыг дагаж байдаг.

Объектийн үзүүлэнгийн тохиргоо (NVDA+control+o)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Үйл явцын хувийг хэлэх NVDA+u NVDA+u Энэ сонголт нь NVDA дэлгэц уншигч аливаа зүйлийн үйл явцыг ямар хэлбэрээр мэдэгдэхийг тохируулдаг чагт юм.
Контентийн өөрчлөлтийг зарлах NVDA+5 NVDA+5 Үйлдлийн системийн терминал болон чатны програмууд болон аппликэешинүүдийн контентүүдэд шинэ зүйл нэмэгдэхэд зарладаг.

Бичвэр унших горим Settings (NVDA+control+b)

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Дэлгэцний байршил шаардлагатай нөхцөлд ашиглах NVDA+v NVDA+v Аливаа бичвэр болон хуудсандах холбоос болон бичвэрийн талбаруудыг тустаа мөр хэлбэрээр байршуулах эсвэл бичвэр дунд байршуулах гэх мэт.

Дэлгэц уншигч програмын тохиргоог хадгалах ба эхлүүлэх

Нэр Десктоп товч Лаптоп товч Тайлбар
Тохиргоог хадгалах NVDA+control+c NVDA+control+c Тохиргоог хадгалж програм унтарсан ч тохируулга хадгалах юм.
өмнөх тохиргоонд буцаах NVDA+control+r NVDA+control+r Нэг дарахад сүүлийн хадгалсан тохируулга руу буцаана. Гурван удаа дарахад үйлдвэрийн төвшинд буцаан тохируулах буюу дэлгэц уншигч анх суусан хувилбар луугаа буцан тохируулагдана.

Профайлс тохируулах

Энгийн тохируулга

Дэмжигдсэн брайль дэлгэцүүд

Freedom Scientific Focus/PAC Mate дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах topRouting1 (first cell on display)
Брайль мөр урагшлуулах topRouting20/40/80 (last cell on display)
Брайль мөр хойшлуулах leftAdvanceBar
Брайль мөр урагшлуулах rightAdvanceBar
Брайль горим шилжүүлэх leftGDFButton+rightGDFButton
Toggle left wiz wheel action leftWizWheelPress
Move back using left wiz wheel action leftWizWheelUp
Move forward using left wiz wheel action leftWizWheelDown
Toggle right wiz wheel action rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action rightWizWheelDown
Брайль цонх руу очих routing
Shift+tab товч brailleSpaceBar+dot1+dot2
Tab товч brailleSpaceBar+dot4+dot5
Дээшээ сум brailleSpaceBar+dot1
доошоо сум brailleSpaceBar+dot4
Control+зүүн сум brailleSpaceBar+dot2
Control+баруун сум brailleSpaceBar+dot5
Зүүн сум brailleSpaceBar+dot3
Баруун сум brailleSpaceBar+dot6
Home товч brailleSpaceBar+dot1+dot3
End товч brailleSpaceBar+dot4+dot6
Control+home товч brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
Control+end товч brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
Alt товч brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
Alt+tab товч brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
alt+shift+tab товч brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
windows+tab товч brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
Escape товч brailleSpaceBar+dot1+dot5
Windows товч brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
Space товч brailleSpaceBar
Windows+d товч (minimize all applications) brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Одоо очсон мөрийг зарлах brailleSpaceBar+dot1+dot4
NVDA цэс brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

Focus брайль дэлгэцний rocker bar товчлууруудыг агуулсан шинэ хувилбарууд болох (focus 40, focus 80 болон focus blue):

Нэр Товч
Брайль дэлгэцийг өмнөх мөр рүү шилжүүлэх leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Брайль дэлгэцийг дараагийн мөр рүү шилжүүлэх leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Зөвхөн Focus 80:

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Брайль мөр урагшлуулах leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6 дэлгэцүүд болон protocol хувиргагч

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах t1 or etouch1
Брайль дэлгэцийг Өмнөх мөр рүү шилжүүлэх t2
Идэвхитэй хэсэг рүү очих t3
Брайль дэлгэцийг дараагийн мөр рүү шилжүүлэх t4
Брайль мөр урагшлуулах t5 or etouch3
Брайль цонх руу очих routing
Брайль цонхны format хэлэх secondary routing
Брайль гарын товчлуур хаах/нээх t1+spEnter
Review хамгийн дээдмөр рүү шилжүүлэх t1+t2
Review хамгийн доод мөр рүү шилжүүлэх t4+t5
Брайль горим солих t1+t3
Гарчиг зарлах etouch2
Статус зарлах etouch4
Shift+tab товч sp1
Alt товч sp2
Escape товч sp3
Tab товч sp4
Дээшээ сум spUp
Доошоо сум spDown
Зүүн сум spLeft
Баруун сум spRight
Enter товч spEnter, enter|
Он цаг өдөр зарлах sp1+sp2
NVDA цэс sp1+sp3
Windows+d товч (minimize all applications) sp1+sp4
Windows+b товч (Хэрэглэгчийн мэдээллийн хэсэг) sp3+sp4
Windows товч sp2+sp3, windows
Alt+tab товч sp2+sp4
Control+home товч t3+spUp
Control+end товч t3+spDown
Home товч t3+spLeft
End товч t3+spRight
Control товч control

Handy Tech дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах left, up, b3
Брайль мөр урагшлуулах right, down, b6
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх b4
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх b5
Брайль цонх руу шилжүүлэх routing
Shift+tab товч esc, left triple action key up+down
Alt товч b2+b4+b5
Escape товч b4+b6
Tab товч enter, right triple action key up+down
Enter товч esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Дээшээ сум joystickUp
Доошоо сум joystickDown
Зүүн сум joystickLeft
Баруун сум joystickRight
NVDA цэс b2+b4+b5+b6
Брайль горим солих b2
Брайль сум хөдөлгөх b1
Очсон контент төвлөрүүлэх b7
Брайлийн оролт сонгох space+b1+b3+b4 (space+capital B)

MDV Lilli

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах LF
Брайль мөр урагшлуулах RG
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх UP
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх DN
Брайль цонх руу очих route
Shift+tab товч SLF
Tab товч SRG
Alt+tab товч SDN
Alt+shift+tab товч SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit Брайль Дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах d2
Брайль мөр урагшлуулах d5
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх d1
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх d3
Брайль цонх руу очих routing

Залууртай товчлууртай брайль дэлгэцүүд:

Нэр Товч
Дээшээ сум up
Доошоо сум down
Зүүн сум left
Баруун сум| right
Enter товч select

hedo ProfiLine USB

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах K1
Брайль мөр урагшлуулах K3
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх B2
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх B5
Брайль цонх руу очих routing
Брайль горим солих K2
Бүгдийг хэлэх B6

hedo MobilLine USB

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах K1
Брайль мөр урагшлуулах K3
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх B2
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх B5
Брайль цонх руу очих routing
Брайль горим солих K2
Бүгдийг хэлэх B6

HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch

бүх хувилбаруудын гарын командууд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх up
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх down
Брайль цонх руу очих routing
Брайль горим солих up+down
Дээшээ сум space+dot1
Доошоо сум space+dot4
Зүүн сум space+dot3
Баруун сум space+dot6
Shift+tab товч space+dot1+dot3
Tab товч space+dot4+dot6
Alt товч space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Escape товч space+dot1+dot5 (space+e)
Enter товч dot8
Windows товч space+dot3+dot4
Alt+tab товч space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA цэс space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Windows+d товч (minimize all applications) space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Бүгдийг хэлэх space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

Brailliant BI 32, BI 40 and B 80 дэлгэцүүдийн гарын командууд

Нэр Товч
NVDA цэс c1+c3+c4+c5 (command n)
Windows+d товч (minimize all applications) c1+c4+c5 (command d)
Бүгдийг хэлэх c1+c2+c3+c4+c5+c6

Brailliant BI 14 дэлгэцийн гарын командууд

Нэр Товч
Дээшээ сум joystick up
Доошоо сум joystick down
Зүүн сум joystick left
Баруун сум joystick right
Enter товч joystick action

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль цонх руу очих routing
Брайль мөр хойшлуулах leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Брайль мөр урагшлуулах leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Брайль дэлгэц өмнөхмөр рүү шилжүүлэх leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Review өмнөх мөр рүү шилжүүлэх rightSideUpArrow
Review дараагийн мөр рүү шилжүүлэх rightSideDownArrow
Review өмнөх үсэг рүү шилжүүлэх rightSideLeftArrow
Review дараагийн мөр рүү шилжүүлэх rightSideRightArrow
Одоо очсон байгаа зүйл рүү шилжүүлэх leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Control товч smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Windows товч f7, smartbeetle:f2
Alt товч dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Shift товч f5
Insert товч dot2+dot4+space, f6
Applications товч dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
CapsLock том үсгийн товч dot1+dot3+dot6+space
Tab товч dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
Shift+alt+tab товч f2+f3+f1
Alt+tab товч f2+f3
Shift+tab товч dot1+dot2+space
End товч dot4+dot6+space
Control+end товч dot4+dot5+dot6+space
Home товч dot1+dot3+space, smartbeetle:f4
Control+home товч dot1+dot2+dot3+space
Alt+f4 товч dot1+dot3+dot5+dot6+space
Зүүн сум dot3+space, leftSideLeftArrow
Control+shift+зүүн сум dot2+dot8+space+f1
Control+зүүн сум dot2+space
Shift+alt+зүүн сум dot2+dot7+f1
Alt+зүүн сум dot2+dot7
Баруун сум dot6+space, leftSideRightArrow
Control+shift+баруун сум dot5+dot8+space+f1
Control+баруун сум dot5+space
Shift+alt+баруун сум dot5+dot7+f1
Alt+баруун сум dot5+dot7
PageUp товч dot1+dot2+dot6+space
Control+pageUp товч dot1+dot2+dot6+dot8+space
Дээшээ сум dot1+space, leftSideUpArrow
Control+shift+дээшээ сум dot2+dot3+dot8+space+f1
Control+дээшээ сум dot2+dot3+space
Shift+alt+дээшээ сум dot2+dot3+dot7+f1
Alt+дээшээ сум dot2+dot3+dot7
Shift+дээшээ сум leftSideScrollDown+space
PageDown товч dot3+dot4+dot5+space
Control+pageDown товч dot3+dot4+dot5+dot8+space
Доошоо сум dot4+space, leftSideDownArrow
Control+shift+доошоо сум dot5+dot6+dot8+space+f1
Control+доошоо сум dot5+dot6+space
Shift+alt+доошоо сум dot5+dot6+dot7+f1
Alt+доошоо сум dot5+dot6+dot7
Shift+доошоо сум space+rightSideScrollDown
Escape товч dot1+dot5+space, f4, brailleedge:f1
Eelete товч dot1+dot3+dot5+space, dot1+dot4+dot5+space
F1 товч dot1+dot2+dot5+space
F3 товч dot1+dot2+dot4+dot8
F4 товч dot7+f3
Windows+b товч dot1+dot2+f1
Windows+d товч dot1+dot4+dot5+f1
Control+insert товч smartbeetle:f1+rightSideScroll
Alt+insert товч smartbeetle:f3+rightSideScroll

Seika Braille Дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх b3
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх b4
Брайль горим солих b5
Бүгдийг хэлэх b6
Tab b1
Shift+tab b2
Alt+tab b1+b2
NVDA цэс left+right
Брайль цонх руу очих routing

Papenmeier BRAILLEX шинэ хувилбарууд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх up
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх dn
Брайль цонх руу очих routing
Одоо очсон үсгийг review горимд хэлэх l1
Объектоор шилжүүлэх горимоор идэвхижүүлэх l2
Брайль горим солих r2
Гарчиг зарлах l1+up
Статус зарлах l2+down
Дотор объект руу шилжих up2
Агуулагдсан эхний объект руу шилжих dn2
Өмнөх объект руу шилжих left2
Дараагийн объект руу шилжих right2
Брайль цонхны format зарлах upper routing row
Нэр Товч
Escape товч space with dot 7
Дээшээ сум space with dot 2
Зүүн сум space with dot 1
Баруун сум space with dot 4
Доошоо сум space with dot 5
Control товч lt+dot2
Alt товч lt+dot3
Control+escape товч space with dot 1 2 3 4 5 6
Tab товч space with dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Хуучин хувилбарууд

Eab-тай төхөөрөмжүүд:

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайльдэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх up
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх dn
Брайль цонх руу очих routing
Review горимд очсон үсэг зарлах l1
Объектоор шилжүүлэх горимоор очсон объект идэвхижүүлэх l2
Гарчиг зарлах l1up
Статус зарлах Bar l2down
Агуулагдаж буй объект руу шилжих up2
Агуулагдаж буй эхний объект руу шилжих dn2
Дараагийн объект руу шилжих right2
Өмнөх объект руу шилжих left2
Брайль цонхны format зарлах upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Нэр Товч
Review горимд очсон үсэг зарлах l1
Объектоор шилжүүлэх горимоор очсон объект идэвхижүүлэх l2
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх up
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх dn
Брайль горим солих r2
Агуулж буй объект руу шилжих r1+up
Агуулагдаж буй эхний объект руу очих r1+dn
Өмнөх объект руу очих r1+left
Дараагийн объект руу очих r1+right
Брайль цонхны format зарлах upper routing strip
Гарчиг зарлах l1+up
Статус зарлах bar l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Нэр Товч
Review горимд очсон үсэг зарлах l1
Обектоор шилжүүлэх горимоор очсон объект идэвхижүүлэх l2
Брайль горим солих r2
Брайль цонхны format зарлах upper routing strip
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх up
Брайль мөр хойшлуулах left
Брайль мөр урагшлуулах right
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх dn
Дараагийн объект руу очих left2
Агуулж буй объект руу шилжих up2
Агуулагдаж буй эхний объект руу очих dn2
Өмнөх объект руу очих right2

HumanWare BrailleNote

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах back
Брайль мөр урагшлуулах advance
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх previous
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх next
Брайль цонх руу очих routing
NvDA цэс space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Брайль горим солих previous+next
Дээшээ сум space+dot1
Доошоо сум space+dot4
Зүүн сум space+dot3
Баруун сум space+dot6
Page up товч space+dot1+dot3
Page down товч space+dot4+dot6
Home товч space+dot1+dot2
End товч space+dot4+dot5
Control+home товч space+dot1+dot2+dot3
Control+end товч space+dot4+dot5+dot6
Space товч space
Enter товч space+dot8
Backspace товч space+dot7
Tab товч space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab товч space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows товч space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt товч space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
гарын тусламжийн горим space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

Дараах командууд нь BrailleNote QT гарыг брайль оролтын горимоор ажиллуулаагүй байхад ажиллах командууд.

Нэр Товч
NvDA цэс read+n
дээшээ сум upArrow
доошоо сум downArrow
зүүн сум leftArrow|
баруун сум rightArrow
Page up товч function+upArrow
Page down товч function+downArrow
Home товч function+leftArrow
End товч function+rightArrow
Control+home товч read+t
Control+end товч read+b
Enter товч enter
Backspace товч backspace
Tab товч tab
Shift+tab товч shift+tab
Windows товч read+w
Alt товч read+m
тусламжийн горим нээх/хаах read+1

Дараах командууд нь шилжүүлэгч дугуйнд зориулсан командууд юм:

Нэр Товч
дээшээ сум upArrow
доошоо сум downArrow
зүүн сум leftArrow
баруун сум rightArrow
Enter товч center button
Tab товч scroll wheel clockwise
Shift+tab товч scroll wheel counterclockwise

EcoBraille

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах T2
Брайль мөр урагшлуулах T4
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх T1
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх T5
Брайль цонх руу очих Routing
Объектоор шилжүүлэх горимоор очсон объект идэвхижүүлэх T3
Дараагийн review горим руу шилжүүлэх F1
Агуулж буй объект руу шилжих F2
Өмнөх review горим руу шилжүүлэх F3
Өмнөх обект руу очих F4
Очсон байгаа объект зарлах F5
Дараагийн объект руу очих F6
Идэвхижсэн объект руу очих F7
Агуулагдаж буй эхний объект руу очих F8
Move System focus or caret to current review position F9
Report review cursor location F0
Брайль горим солих A

SuperBraille

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах numpadMinus
Брайль мөр урагшлуулах numpadPlus

Eurobraille Esys/Esytime/Iris дэлгэцүүд

Нэр Товч
Брайль мөр хойшлуулах switch1-6left, l1
Брайль мөр урагшлуулах switch1-6Right, l8
Одоо идэвхижсэн зүйл рүү очих switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Брайль цонх руу очих routing
Брайль цонхны format зарлах doubleRouting
Review горимд өмнөх мөр рүү шилжих joystick1Up
Review горимд дараагийн мөр рүү очих joystick1Down
Review горимд өмнөх үсэг рүү очих joystick1Left
Review горимд дараагийн үсэг рүү очих joystick1Right
Өмнөх review горим ру шилжих joystick1Left+joystick1Up
Дараагийн review горим руу очих joystick1Right+joystick1Down
Сүүлийн оруулсан үсэг эсвэл брайль цонхыг устгах backSpace
Брайль оролтыг орчуулаад энтэр товч дарах backSpace+space
Insert товч dot3+dot5+space, l7
Delete товч dot3+dot6+space
Home товч dot1+dot2+dot3+space, joystick2Left+joystick2Up
End товч dot4+dot5+dot6+space, joystick2Right+joystick2Down
Зүүн сум dot2+space, joystick2Left, leftArrow
Баруун сум dot5+space, joystick2Right, rightArrow
Дээшээ сум dot1+space, joystick2Up, upArrow
Доошоо сум dot6+space, joystick2Down, downArrow
Enter товч joystick2Center
PageUp товч dot1+dot3+space
PageDown товч dot4+dot6+space
Numpad1 товч dot1+dot6+backspace
Numpad2 товч dot1+dot2+dot6+backspace
Numpad3 товч dot1+dot4+dot6+backspace
Numpad4 товч dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
Numpad5 товч dot1+dot5+dot6+backspace
Numpad6 товч dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
Numpad7 товч dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
Numpad8 товч dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
Numpad9 товч dot2+dot4+dot6+backspace
NumpadInsert товч dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
Numpad бутархай тоо товч dot2+backspace
Numpad хуваах товч dot3+dot4+backspace
Numpad үржүүлэх товч dot3+dot5+backspace
Numpad хасах товч dot3+dot6+backspace
Numpad нэмэх товч dot2+dot3+dot5+backspace
NumpadEnter товч dot3+dot4+dot5+backspace
Escape товч dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
Tab товч dot2+dot5+dot6+space, l3
Shift+tab товч dot2+dot3+dot5+space
PrintScreen товч dot1+dot3+dot4+dot6+space
Pause товч dot1+dot4+space
Applications товч dot5+dot6+backspace
F1 товч dot1+backspace
F2 товч dot1+dot2+backspace
F3 товч dot1+dot4+backspace
F4 товч dot1+dot4+dot5+backspace
F5 товч dot1+dot5+backspace
F6 товч dot1+dot2+dot4+backspace
F7 товч dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
F8 товч dot1+dot2+dot5+backspace
F9 товч dot2+dot4+backspace
F10 товч dot2+dot4+dot5+backspace
F11 товч dot1+dot3+backspace
F12 товч dot1+dot2+dot3+backspace
Windows товч dot1+dot2+dot3+dot4+backspace
CapsLock том үсгийн товч dot7+backspace, dot8+backspace
NumLock тооны тавцангийн товч dot3+backspace, dot6+backspace
Shift товч dot7+space, l4
Toggle shift key dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
Control товч dot7+dot8+space, dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space, l5
Toggle control key dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
Alt товч dot8+space, l6
Toggle alt key dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
Брайль гарыг хаах/нээх команд esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

BRLTTY

Нэр BRLTTY команд
Брайль мөр хойшлуулах fwinlt (зүүн тийш нэг цонх явах)
Брайль мөр урагшлуулах fwinrt (баруун тийш нэг цонх явах)
Брайль дэлгэц өмнөх мөр рүү шилжүүлэх lnup (дээшээ нэг мөр явах)
Брайль дэлгэц дараагийн мөр рүү шилжүүлэх lndn (доошоо нэг мөр явах)
Брайль цонх руу очих route (сумыг үсэг рүү авчирах)