NVDA 2022.1rc2 Кратък преглед на клавишните команди

Как да започнем с NVDA

Жестове чрез докосване на екрана

За да превключите поддръжката за сензорно взаимодействие, натиснете NVDA+Control+Alt+T.

Режими на докосване

За да превключите между режимите на докосване, почукайте с три пръста по екрана.

Основни команди на NVDA

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Докосване Описание
Стартира или рестартира NVDA Control+Alt+N Control+Alt+N Няма Стартира или рестартира NVDA от работния плот, ако този пряк път на Windows е зададен по време на инсталирането на NVDA. Това е пряк път, идващ от Windows и затова не може да бъде променян от диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“.
Спиране на говора Control Control почукване с два пръста Незабавно спиране на говора
Пауза на говора Shift Shift Няма Незабавно прекъсване на говора. Повторното му натискане ще продължи говора оттам, докъдето е стигнал (ако това се поддържа от синтезатора, използван в момента)
Меню на NVDA NVDA+N NVDA+N двукратно почукване с два пръста Извиква менюто на NVDA, което ви дава възможност за достъп до настройки, инструменти, помощна документация и др.
Превключва между режимите на говор NVDA+S NVDA+S Няма Превключва режима на говор между говор, бибипкане и изключен.
Превключва помощния режим на въвеждане NVDA+1 NVDA+1 Няма Натискането на който и да е клавиш в този режим ще го докладва, както ще докладва и функцията му в NVDA, ако има такава
Изход от NVDA NVDA+Q NVDA+Q Няма Преустановява работата на NVDA
Препредай следващия клавиш NVDA+F2 NVDA+F2 Няма Казва на NVDA да предаде следващия натиснат клавиш или комбинация от клавиши директно на активното приложение, без да изпълнява заеманата от него функция в NVDA, ако има такава.
Включва или изключва спящия режим за приложението NVDA+Shift+S NVDA+Shift+Z Няма Спящият режим деактивира всички команди на NVDA, както и речевия или брайлов изход за текущото приложение. Това е полезно за приложения, които се самоозвучават, или за друг софтуер за четене от екрана. Натиснете тази комбинация от клавиши повторно, за да излезете от този режим. Имайте предвид, че NVDA ще запази настройката за спящ режим само до следващото си рестартиране.

Докладване на системна информация

Име Клавиш Описание
Докладване на дата/час NVDA+F12 Натиснато веднъж, докладва часа в момента. Натиснато два пъти, докладва датата.
Докладва състоянието на батерията NVDA+Shift+B Докладва състоянието на батерията, т.е. дали е включено външно захранване и ако не е – процент на зареденост и оставащо време до изчерпване.
Докладване на текст от клипборда NVDA+C Докладва текста, намиращ се в клипборда, ако има такъв.

Навигиране с NVDA

Навигиране със системния фокус

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Докладвай текущия фокус NVDA+Tab NVDA+Tab Съобщава текущия обект или елемент, върху който е фокусът. При двукратно натискане ще спелува тази информация
Докладвай заглавието NVDA+T NVDA+T Съобщава съдържанието на заглавната лента на текущия прозорец. При двукратно натискане ще спелува тази информация. При трикратно натискане ще я копира в клипборда
Прочети активния прозорец NVDA+B NVDA+B Прочита всички елементи на текущия прозорец (полезно при диалогови прозорци)
Докладвай лентата на състоянието NVDA+End NVDA+Shift+End Докладва лентата на състоянието, ако NVDA намери такава. Двукратно натискане ще спелува тази информация. Трикратно натискане ще я копира в клипборда.

Навигиране с каретката

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Кажи всичко NVDA+Стрелка надолу NVDA+A Чете от курсора до края на текста, като едновременно движи и каретката
Прочети текущия ред NVDA+Стрелка нагоре NVDA+L Прочита реда под курсора. При двукратно натискане го спелува. При трикратно натискане спелува реда като ползва описания на символите.
Прочети текущо маркирания текст NVDA+Shift+Стрелка нагоре NVDA+Shift+S Прочита всеки текущо маркиран текст
Докладване на форматирането на текста NVDA+F NVDA+F Докладва форматирането на текста на местоположението на каретката. Двукратното натискане показва информацията в режим на разглеждане.
Докладване на местоположението на каретката NVDA+Delete от цифровия блок NVDA+Delete Няма Докладва информация за местоположението на текста или обекта в позицията на системната каретка. Например, това може да включва процента на напредъка в документа, разстоянието от ръба на страницата или точната позиция на екрана. Двукратното натискане може да предостави допълнителни подробности.
Следващо изречение alt+стрелка надолу alt+стрелка надолу Придвижва каретката до следващо изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)
Предишно изречение alt+стрелка нагоре alt+стрелкаНагоре Придвижва каретката до предишно изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)

Когато сме в таблица, са налични също и следните клавишни команди:

Име Клавиш Описание
Придвижване до предишната колона Control+Alt+Стрелка наляво Придвижва каретката до предишната колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до следващата колона Control+Alt+Стрелка надясно Придвижва каретката до следващата колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до предишния ред Control+Alt+Стрелка нагоре Придвижва каретката до предишния ред (оставайки в същата колона)
Придвижване до следващия ред Control+Alt+Стрелка надолу Придвижва каретката до следващия ред (оставайки в същата колона)

Навигация по обекти

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Докосване Описание
Докладвай текущия обект NVDA+5 от цифровия блок NVDA+Shift+O Няма Докладва текущия навигационен обект. При двукратно натискане спелува информацията, а при трикратно натискане копира името и стойността на този обект в клипборда.
Навигирай до съдържащия обект NVDA+8 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка нагоре перване нагоре (обектен режим) Навигира до обекта, съдържащ текущия навигационен обект
Навигирай до предишния обект NVDA+4 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка наляво перване наляво (обектен режим) Навигира до обекта директно преди текущия навигационен обект
Навигирай до следващия обект NVDA+6 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка надясно перване надясно (обектен режим) Навигира до обекта директно след текущия навигационен обект
Навигирай до първия наследяващ обект NVDA+2 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка надолу перване надолу (обектен режим) Навигира до първия наследяващ обект, съдържащ се в текущия навигационен обект
Навигирай до обекта на фокус NVDA+Минус от цифровата клавиатура NVDA+BackSpace Няма Навигира до обекта, който е на фокус, като позиционира и курсора за преглед до каретката, ако тя е налична
Активирай текущия навигационен обект NVDA+Enter от цифровия блок NVDA+Enter двукратно почукване Активира текущия навигационен обект (подобно на ляв бутон на мишката или натискане на Интервал, когато този елемент е на фокус)
Премести фокуса или каретката до текущата позиция на курсора за преглед NVDA+Shift+минусОтЦифроватаКлавиатура NVDA+Shift+BackSpace Няма Натиснато веднъж, премества фокуса до текущия навигационен обект, натиснато два пъти, премества каретката до позицията на курсора за преглед
Докладвай местоположението на курсора за преглед NVDA+Shift+DeleteОтЦифроватаКлавиатура NVDA+Shift+Delete Няма Съобщава информация за местоположението на текста или обекта на позицията на курсора за преглед. Например, това може да включва процента на напредъка в документа, разстоянието от ръба на страницата или точната позиция на екрана. Двукратното натискане може да предостави допълнителни подробности.
Премести курсора за преглед до лентата на състоянието Няма Няма Няма Докладва лентата на състоянието, ако NVDA намери такава. Също придвижва навигационния обект до това местоположение.

Преглед на текста в текущия обект

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Докосване Описание
Придвижване до най-горния ред в прегледа Shift+7 от цифровия блок NVDA+Control+Home Няма Мести курсора за преглед до най-горния ред на текста
Придвижване до предишния ред в прегледа 7 от цифровия блок NVDA+Стрелка нагоре перване нагоре (текстов режим) Мести курсора за преглед до предишния ред от текста
Докладвай текущия ред в прегледа 8 от цифровия блок NVDA+Shift+Точка Няма Съобщава текущия ред от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува реда. При трикратно натискане спелува реда, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следващия ред в прегледа 9 от цифровия блок NVDA+Стрелка надолу перване надолу (текстов режим) Мести курсора за преглед до следващия ред в текста
Придвижване до най-долния ред в прегледа Shift+9 от цифровия блок NVDA+Control+End Няма Мести курсора за преглед до най-долния ред в текста
Придвижване до предишната дума в прегледа 4 от цифровия блок NVDA+Control+Стрелка наляво перване наляво с два пръста (текстов режим) Премества курсора за преглед до предишната дума в текста
Докладвай текущата дума в прегледа 5 от цифровия блок NVDA+Control+Точка Няма Съобщава текущата дума от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува думата. При трикратно натискане спелува думата, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следваща дума в прегледа 6 от цифровия блок NVDA+Control+Стрелка надясно перване надясно с два пръста Мести курсора за преглед до следващата дума в текста
Придвижване до началото на реда в прегледа Shift+1 от цифровия блок NVDA+Home Няма Мести курсора за преглед до началото на текущия ред в текста
Придвижване до предишния символ в прегледа 1 от цифровия блок NVDA+Стрелка наляво перване наляво (текстов режим) Придвижва курсора за преглед до предишния символ в текста
Докладвай текущия символ в прегледа 2 от цифровия блок NVDA+Точка Няма Съобщава текущия символ на текущия ред от текста, където се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане изговаря описание или пример за този символ. При трикратно натискане докладва цифровата стойност на този символ в десетичен и шестнадесетичен вид.
Придвижване до следващия символ в прегледа 3 от цифровия блок NVDA+Стрелка надясно перване надясно (текстов режим) Мести курсора за преглед до следващия символ на текущия ред от текста
Придвижване до края на реда в прегледа Shift+3 от цифровия блок NVDA+End Няма Мести курсора за преглед до края на текущия ред в текста
Кажи всичко с прегледа Плюс от цифровата клавиатура NVDA+Shift+A перване надолу с три пръста (текстов режим) Чете от позицията на курсора за преглед до края на текста, като мести и самия курсор
Маркирай после копирай от курсора за преглед NVDA+F9 NVDA+F9 Няма Започва процедурата по маркиране и после копиране на текст от позицията на курсора за преглед. Фактическо действие не се извършва, докато не укажете на NVDA крайната точка
Маркирай после копирай до курсора за преглед NVDA+F10 NVDA+F10 Няма При еднократно натискане бива маркиран текстът от предварително зададения начален маркер до текущата позиция на курсора за преглед включително. Ако системната каретка може да бъде поставена в текста, тя ще бъде преместена до избрания текст. При двукратно натискане текстът ще бъде копиран в клипборда на Windows
Премести до маркираното начало за копиране с курсора за преглед NVDA+Shift+F9 NVDA+Shift+F9 Няма Премества курсора за преглед в позицията, предварително зададена като начална при маркирането за копиране
Докладвай форматирането на текста NVDA+Shift+F NVDA+Shift+F Няма Съобщава форматирането на текста, в който се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане представя информацията в режим на разглеждане.
Докладвай заместителя за текущия символ Няма Няма Няма Докладва символа за текущата позиция на курсора за преглед. При двукратно натискане представя символа и описващия го текст в режим на разглеждане.

Режими на преглед

Име Настолна подредба Лаптоп подредба Докосване Описание
Превключване на следващия режим за преглед NVDA+7 от цифровия блок NVDA+pageUp Перване нагоре с 2 пръста Превключване на следващия достъпен режим за преглед
Превключване на предишния режим за преглед NVDA+1 от цифровия блок NVDA+pageDown Перване надолу с 2 пръста Превключва на предишния достъпен режим за преглед

Навигиране с мишката

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Сензорно взаимодействие Описание
Ляво щракване Наклонена черта от цифровия блок NVDA+[ Няма Натиска еднократно ляв бутон на мишката. Често използваното двукратно щракване може да бъде постигнато с двукратно бързо натискане
Задържане на ляв бутон Shift+Наклонена черта от цифровия блок NVDA+Control+[ Няма Задържа натиснат левия бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Дясно щракване Звезда от цифровия блок NVDA+] Докосване и задържане Натиска еднократно десния бутон на мишката. Това обикновено се използва за извикване на контекстно меню.
Задържане на десен бутон Shift+Звезда от цифровия блок NVDA+Control+] Няма Задържа натиснат десния бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Преместване на мишката до текущия навигационен обект NVDA+Наклонена черта от цифровия блок NVDA+Shift+M Няма Премества курсора на мишката до текущия навигационен обект и курсора за преглед
Навигиране до обекта под курсора на мишката NVDA+Звезда от цифровия блок NVDA+Shift+N Няма Задаване на навигационния обект на обекта, върху който е разположена мишката

Режим на разглеждане

Име Клавиш Описание
Превключване между режимите на фокус и разглеждане NVDA+интервал Превключва между режим на фокус и режим на разглеждане
Изход от режим на фокус Escape Превключва обратно към режим на разглеждане, ако преди това автоматично е било преминато към режим на фокус
Обнови разглеждания документ NVDA+F5 Презарежда текущия документ (полезно, ако изглежда, че от страницата липсва наскоро променено съдържание. Тази команда не е налична в Microsoft Word и Outlook.)
Търси NVDA+Control+F Извежда диалогов прозорец, в който можете да въведете текст за търсене в текущия документ. За повече информация прегледайте търсене на текст.
Търси следващо срещане NVDA+F3 Търси следващо срещане на предишно търсен текст в текущия документ
Търси предишно срещане NVDA+Shift+F3 Търси предишно срещане на предишно търсения текст в текущия документ

Навигиране с една буква

Следните клавиши прехвърлят курсора до следващ елемент от съответния тип, а в комбинация с клавиша Shift го прехвърлят до предишен такъв:

За да се придвижите до началото или края на съдържащи елементи като списъци и таблици:

Име Клавиш Описание
Премини до началото Shift+, Придвижва курсора до началото на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката
Премини до края , Придвижва курсора до края на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката

За да включите или изключите бързата навигация за текущия документ, натиснете NVDA+shift+интервал.

Списък на елементите

Име Клавиш Описание
Списък на елементите NVDA+F7 Извиква списък с различни видове елементи от текущия документ.

Търсене на текст

Име Клавиш Описание
Търсене на текст NVDA+Control+F Отваря прозореца за търсене
Намиране на следващо NVDA+F3 Търси за следващото съвпадение на текущо търсения низ
Намиране на предишно NVDA+Shift+F3 Търси за предишното съвпадение на текущо търсения низ

Вградени обекти

Име Клавиш Описание
Премества до съдържащия документ NVDA+Control+Space Премества фокуса извън текущия вграден обект и в съдържащия го документ

Прочитане на математическо съдържание

Интерактивна навигация

Име Клавиш Описание
Взаимодействие с математическо съдържание NVDA+alt+m Стартира взаимодействие с математическо съдържание.

Брайл

Брайлово въвеждане

Натискането на точка 7 изтрива последно въведената брайлова клетка или знак. Точка 8 превежда всеки брайлов запис и натиска клавиша enter. Натискането на точки 7 + 8 превежда всеки брайлов запис, но не добавя интервал или не натиска enter.

Разпознаване на съдържание

OCR на Windows

За да разпознаете текста на текущия навигационен обект с OCR на Windows, натиснете NVDA+R.

Допълнителна функционалност на NVDA за различни приложения

Microsoft Word

Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

Име Клавиш Описание
Задай заглавията на колоните NVDA+shift+c Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на реда, съдържащ заглавията на колоните, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще занули тази настройка.
Задай заглавията на редовете NVDA+shift+r Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на колоната, съдържаща заглавията на редовете, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между редовете след тази колона. Двукратно натискане ще занули тази настройка.

Режим на разглеждане в Microsoft Word

За да включите или изключите режима на разглеждане в Microsoft Word, натиснете NVDA+Интервал.

Списъкът на елементите

Докато сте в режим на разглеждане в Microsoft Word, имате достъп до списъка на елементите с натискане на NVDA+f7.

Докладване на коментари

За докладване на съществуващите коментари на позицията на каретката натиснете NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

Име Клавиш Описание
Задава заглавия на колоните NVDA+Shift+C Еднократно натискане указва на NVDA, че този ред е редът, съдържащ заглавията на колоните, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.
Задава заглавия на редовете NVDA+Shift+R Еднократно натискане указва на NVDA, че тази колона е колоната, съдържаща заглавията на редовете, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между редовете след този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.

Списъкът на елементите

За достъп до списъка на елементите в Excel, натиснете NVDA+f7.

Докладване на бележки

За да прочетете всички бележки за текущата клетка на фокус, натиснете NVDA+Alt+C. В Microsoft 2016, 365 и по-нови версии класическите коментари в Microsoft Excel са преименувани на „бележки“.

За да добавите или редактирате бележка, при фокусирана клетка натиснете Shift+F2.

Прочитане на защитени клетки

За да позволите придвижването до заключени клетки, превключете към режим на разглеждане с натискане на NVDA+Интервал, след което използвайте стандартните команди за навигация в Excel, например стрелките - за да се придвижите между клетките в текущата работна книга.

Microsoft PowerPoint

Име Клавиш Описание
Превключване на четенето на бележките на четящия Control+Shift+S Когато сте в режим слайд шоу, тази команда ще превключи между бележките на четящия за слайдовете и съдържанието на слайда. Това засяга само това, което NVDA прочита, но не и това, което е изобразено на екрана.

Foobar2000

Име Клавиш Описание
Докладване на оставащо време Control+Shift+R Докладва оставащото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладване на изминало време Control+Shift+E Докладва изминалото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладва времетраенето на записа Control+Shift+T Докладва общото времетраене на текущия запис, ако има такъв.

Miranda IM

Име Клавиш Описание
Докладване на скорошно съобщение NVDA+Control+1-4 Докладва едно от скорошните съобщения, в зависимост от натиснатата цифра; например NVDA+Control+2 докладва второто най-скорошно съобщение.

Poedit

Име Клавиш Описание
Докладване на прозореца за коментари Control+Shift+C Докладва всички коментари в прозореца за коментари.
Докладване на бележките за преводачи control+shift+a Докладва всички бележки за преводачи.

Kindle за PC

Можете ръчно да прелистите към следваща страница с клавиша PageDown или към предходна страница с клавиша PageUp.

Маркиране на текст

След като маркирате текста, натиснете клавиша applications или shift+f10, за да извикате менюто с опции за маркирания текст.

Azardi

Когато сте в изглед Таблица на добавените книги:

Име Клавиш Описание
Enter Enter Отваря избраната книга.
Контекстно меню Applications Отваря контекстното меню за избраната книга.

Конзола на Windows

Следните вградени клавишни комбинации на конзолата на Windows могат да бъдат полезни при преглед на текст с NVDA:

Име Клавиш Описание
Превъртане нагоре Control+Стрелка нагоре Превърта прозореца на конзолата нагоре, така че изведеният по-рано текст да може да бъде прочетен.
Превъртане надолу Control+Стрелка надолу Превърта прозореца на конзолата надолу, така че изведеният по-късно текст да може да бъде прочетен.
Превъртане до началото Control+Home Превърта прозореца на конзолата до началото на буфера.
Превъртане до края Control+End Превърта прозореца на конзолата до края на буфера.

Настройване на NVDA

Настройки на NVDA

Настройки на речта (NVDA+Control+V)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Ниво на препинателните знаци/символи NVDA+P NVDA+P Тази опция ви позволява да изберете количеството пунктуация и символи, които да се изговарят.

Избор на синтезатор (NVDA+Control+S)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Режим за понижаване на силата на звука NVDA+Shift+D NVDA+Shift+D В Windows 8 и по-нови версии тази опция ви позволява да определите дали NVDA ще понижава силата на звука на останалите приложения, докато NVDA говори или през цялото време, през което NVDA е стартиран.

Пръстен от настройки за синтезатора

Име Клавиш за настолната подредба Клавиш за лаптоп подредбата Описание
Премини към следващата настройка NVDA+Control+Стрелка надясно NVDA+Shift+Control+Стрелка надясно Премества се на следващата налична настройка на речта, като се връща на първата, след като достигне последната
Премини към предишната настройка NVDA+Control+Стрелка наляво NVDA+Shift+Control+Стрелка наляво Премества се към предишната налична настройка на речта, като се връща на последната, след като достигне първата
Увеличи текущата настройка NVDA+Control+Стрелка нагоре NVDA+Shift+Control+Стрелка нагоре Увеличава текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. увеличава скоростта, избира следващия глас, увеличава силата на звука
Намали текущата настройка NVDA+Control+Стрелка надолу NVDA+Shift+Control+Стрелка надолу Намалява текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. намалява скоростта, избира предишния глас, намалява силата на звука

Брайл

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Обвързвай брайла NVDA+Control+T NVDA+Control+T Тази опция ви позволява да изберете дали брайловият дисплей да следва системния фокус/каретката, навигационния обект/курсора за преглед или и двете.

Клавиатура (NVDA+Control+K)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Изговаряй въведените букви или знаци NVDA+2 NVDA+2 Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава натиснатите букви или знаци.
Изговаряй въведените думи NVDA+3 NVDA+3 Когато тази опция е включена, NVDA ще изчита написаните думи, когато пишете на клавиатурата.
Изговаряй командните клавиши NVDA+4 NVDA+4 Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава всички клавиши от клавиатурата, включително Control, Shift, Alt, както и клавишните комбинации.

Мишка (NVDA+Control+M)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Включи проследяването на мишката NVDA+M NVDA+M Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава информацията под курсора на мишката, докато го движите. Това ви позволява да намерите неща на екрана, като физически премествате мишката, вместо да ги търсите използвайки обектната навигация.

Курсор за преглед

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Следвай фокуса NVDA+7 NVDA+7 Когато тази опция е включена, курсорът за преглед винаги ще се намира в един и същи обект с фокуса, когато той се променя.
Следвай каретката NVDA+6 NVDA+6 Когато тази опция е включена, курсорът за преглед ще се премества до позицията на каретката всеки път, когато тя се премести.

Представяне на обектите (NVDA+Control+O)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Докладване на лентата на напредъка NVDA+U NVDA+U Тази настройка определя как да се докладват обновленията в лентата на напредъка.
Докладвай динамичните промени в съдържанието NVDA+5 NVDA+5 Превключва анонсирането на ново съдържание в определени обекти като терминали или историята на съобщенията в някои чат програми.

Режим на разглеждане (NVDA+Control+B)

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Използвай подредбата на екрана (когато това е възможно) NVDA+V NVDA+V Тази опция ви позволява да зададете дали режимът на разглеждане да поставя щракаемото съдържание (връзки, бутони и полета) на отделни редове, или да го запазва в потока от текст, както е показано на екрана. Имайте предвид, че тази опция не се прилага за приложения на Microsoft Office като Outlook и Word, които винаги използват екранната подредба.
Автоматично премествай системния фокус към фокусируемите елементи в режим на разглеждане NVDA+8 NVDA+8 Изключена по подразбиране, тази опция ви позволява да изберете дали системният фокус да бъде автоматично преместван към елементи, които могат да бъдат фокусирани по този начин (връзки, полета за формуляри и т.н.) при навигация в съдържанието с каретката за режим на разглеждане.

Разширени настройки

За да се „Докладва обобщение на всички подробности за анотация на позицията на системната каретка“, натиснете NVDA+D.

Запазване и презареждане на конфигурацията

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Описание
Запази настройките NVDA+Control+C NVDA+Control+C Запазва вашите текущи настройки, така че те няма да се загубят, когато затворите NVDA
Възстанови запазените настройки NVDA+Control+R NVDA+Control+R Еднократно натискане ще възстанови настройките на NVDA до момента, когато последно сте ги запазили. Трикратно натискане ще възстанови настройките до заводските им стойности.

Конфигурационни профили

Основен начин на управление

Поддържани брайлови дисплеи

Freedom Scientific серии Focus/PAC Mate

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад topRouting1 (първа клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей напред topRouting20/40/80 (последна клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей назад leftAdvanceBar
Превъртане на брайловия дисплей напред rightAdvanceBar
Превключване на обвързването на брайла LeftGDFButton+RightGDFButton
Избор на функцията на лявото магическо колело натискане на Лявото магическо колело
Придвижване назад с лявото магическо колело Ляво магическо колело нагоре
Придвижване напред с лявото магическо колело Ляво магическо колело надолу
Избор на функцията на дясното магическо колело натискане на дясното магическо колело
Придвижване назад с дясното магическо колело Дясно магическо колело нагоре
Придвижване напред с дясното магическо колело Дясно магическо колело надолу
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab Брайлов интервал +Точка1+Точка2
Tab Брайлов интервал+Точка4+Точка5
Стрелка нагоре Брайлов интервал+Точка1
Стрелка надолу Брайлов интервал+Точка4
Control+Стрелка наляво Брайлов интервал+Точка2
Control+Стрелка надясно Брайлов интервал+Точка5
Стрелка наляво Брайлов интервал+Точка3
Стрелка надясно Брайлов интервал+Точка6
Home Брайлов интервал+Точка1+Точка3
End Брайлов интервал+Точка4+Точка6
Control+Home Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка3
Control+End Брайлов интервал+Точка4+Точка5+Точка6
Alt Брайлов интервал+Точка1+Точка3+Точка4
Alt+Tab Брайлов интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5
Alt+Shift+Tab Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка5+Точка6
Windows+Tab Брайлов интервал+Точка2+Точка3+Точка4
Escape Брайлов интервал+Точка1+Точка5
Windows Брайлов интервал+Точка2+Точка4+Точка5+Точка6
Интервал Брайлов интервал
Превключване на клавиша Control Брайлов интервал+Точка3+Точка8
Превключване на клавиша Alt Брайлов интервал+Точка6+Точка8
Превключване на клавиша Windows Брайлов интервал+Точка4+Точка8
Превключване на клавиша NVDA Брайлов интервал+Точка5+Точка8
Превключване на клавиша Shift Брайлов интервал+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Control и Shift Брайлов интервал+Точка3+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Alt и Shift Брайлов интервал+Точка6+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Windows и Shift Брайлов интервал+Точка4+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите NVDA и Shift Брайлов интервал+Точка5+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Control и Alt Брайлов интервал+Точка3+Точка6+Точка8
Превключване на клавишите Control, Alt и Shift Брайлов интервал+Точка3+Точка6+Точка7+Точка8
Windows+D (минимизиране на всички приложения) Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6
Докладвай текущия ред Брайлов интервал+Точка1+Точка4
Меню на NVDA Брайлов интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5

За по-новите модели Focus, които имат балансиращи клавиши (focus 40, focus 80 и focus blue):

Име Клавиш
Придвижване до предишен ред leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Придвижване до следващ ред leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Само за Focus 80:

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Превъртане на брайловия дисплей напред leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6 series/protocol converter

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад t1, etouch1
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред t2
Придвижване до фокуса t3
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред t4
Превъртане на брайловия дисплей напред t5, etouch3
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка secondary routing
Превключване на симулирането на HID клавиатура t1+spEnter
Придвижване до първия ред в прегледа t1+t2
Придвижване до последния ред в прегледа t4+t5
Превключване на обвързването на брайла t1+t3
Докладване на заглавието etouch2
Докладване на лентата на състоянието etouch4
Shift+Tab sp1
Alt sp2, Alt
Escape sp3
Tab sp4
Стрелка нагоре spUp
Стрелка надолу spDown
Стрелка наляво spLeft
Стрелка надясно spRight
Enter spEnter, enter
Докладване на датата/часа sp1+sp2
Меню на NVDA Sp1+Sp3
Windows+D (минимизира всички прозорци) Sp1+Sp4
Windows+B (фокусира системния жлеб) sp3+sp4
Windows sp2+sp3, windows
Alt+Tab Sp2+Sp4
Control+Home t3+spUp
Control+End t3+spDown
Home t3+spLeft
End t3+spRight
Control Control

Дисплеи Handy Tech

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left, up, b3
Превъртане на брайловия дисплей напред right, down, b6
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред b4
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред b5
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab esc, left triple action key up+down
Alt B2+B4+B5
Escape B4+B6
TAB enter, right triple action key up+down
Enter esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Стрелка нагоре joystickUp
Стрелка надолу joystickDown
Стрелка наляво joystickLeft
Стрелка надясно joystickRight
Меню на NVDA B2+B4+B5+B6
Превключва обвързването на брайла b2
Превключва брайловия курсор b1
Превключва представянето на контекста на фокуса b7
Превключва брайловия вход интервал+b1+b3+b4 (интервал+главно B)

MDV Lilli

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад LF
Превъртане на брайловия дисплей напред RG
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред UP
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред DN
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab SLF
Tab SRG
Alt+Tab SDN
Alt+Shift+Tab SUP

Брайлови дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад d2
Превъртане на брайловия дисплей напред d5
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред d1
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред d3
Преместване на брайлова клетка преместване

За дисплеи, които имат джойстик:

Име Клавиш
Стрелка нагоре нагоре
Стрелка надолу надолу
Стрелка наляво наляво
Стрелка надясно надясно
Enter избор

hedo ProfiLine USB

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад K1
Превъртане на брайловия дисплей напред K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред B5
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването K2
Кажи всичко B6

hedo MobilLine USB

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад K1
Превъртане на брайловия дисплей напред K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред B5
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването K2
Кажи всичко B6

HumanWare серии Brailliant BI/B/BrailleNote Touch

Клавишни назначения за всички модели

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред надясно
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред нагоре
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред надолу
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването нагоре+надолу
Стрелка нагоре Интервал+Точка1
Стрелка надолу Интервал+Точка4
Стрелка наляво Интервал+Точка3
Стрелка надясно Интервал+Точка6
Shift+Tab Интервал+Точка1+Точка3
Tab Интервал+Точка4+Точка6
Alt Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (Интервал+M)
Escape Интервал+Точка1+Точка5 (Интервал+E)
Enter Точка8
Windows Интервал+Точка3+Точка4
Alt+Tab Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+T)
Меню на NVDA интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) интервал+Точка1+Точка4+Точка5 (интервал+D)
Кажи всичко интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6

Клавишни назначения за Brailliant BI 32, BI 40 и B 80

Име Клавиш
Меню на NVDA c1+c3+c4+c5 (команда n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) c1+c4+c5 (команда d)
Кажи всичко C1+C2+C3+C4+C5+C6

Клавишни назначения за Brailliant BI 14

Име Клавиш
Стрелка нагоре джойстик нагоре
Стрелка надолу джойстик надолу
Стрелка наляво джойстик наляво
Стрелка надясно джойстик надясно
Enter действие с джойстика

HIMS серии Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Име Клавиш
Преместване на брайлова клетка преместване
Превъртане на брайловия дисплей назад leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Превъртане на брайловия дисплей напред leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Придвижване до предишния ред в прегледа rightSideUpArrow
Придвижване до следващия ред в прегледа rightSideDownArrow
Придвижване до предишния знак в прегледа rightSideLeftArrow
Придвижване до следващия знак в прегледа rightSideRightArrow
Придвижване до текущия фокус leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Control smartbeetle:F1, brailleedge:F3
Windows F7, smartbeetle:F2
Alt Точка1+Точка3+Точка4+интервал, F2, smartbeetle:F3, brailleedge:F4
Shift F5
Insert Точка2+Точка4+интервал, F6
Applications Точка1+точка 2+Точка3+Точка4+интервал, F8
Caps Lock Точка1+Точка3+Точка6+интервал
Tab Точка4+Точка5+интервал, F3, brailleedge:F2
Shift+Alt+Tab F2+F3+F1
Alt+Tab F2+F3
Shift+Tab Точка1+Точка2+интервал
End Точка4+Точка6+интервал
Control+End Точка4+Точка5+Точка6+интервал
Home Точка1+Точка3+интервал, smartbeetle:F4
Control+Home Точка1+Точка2+Точка3+интервал
Alt+F4 Точка1+Точка3+Точка5+Точка6+интервал
Стрелка наляво Точка3+интервал, leftSideLeftArrow
Control+Shift+стрелка наляво Точка2+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка наляво Точка2+интервал
Shift+Alt+стрелка наляво Точка2+Точка7+F1
Alt+Стрелка наляво Точка2+Точка7
Стрелка надясно Точка6+интервал, leftSideRightArrow
Control+Shift+стрелка надясно Точка5+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надясно Точка5+интервал
Shift+Alt+стрелка надясно Точка5+Точка7+F1
Alt+Стрелка надясно Точка5+Точка7
PageUp Точка1+Точка2+Точка6+интервал
Control+PageUp Точка1+Точка2+Точка6+Точка8+интервал
Стрелка нагоре Точка1+интервал, leftSideUpArrow
Control+Shift+стрелка нагоре Точка2+Точка3+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка нагоре Точка2+Точка3+интервал
Shift+Alt+стрелка нагоре Точка2+Точка3+Точка7+F1
Alt+Стрелка нагоре Точка2+Точка3+Точка7
Shift+стрелка нагоре leftSideScrollDown+интервал
PageDown Точка3+Точка4+Точка5+интервал
Control+PageDown Точка3+Точка4+Точка5+Точка8+интервал
Стрелка надолу Точка4+интервал, leftSideDownArrow
Control+Shift+стрелка надолу Точка5+Точка6+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надолу Точка5+Точка6+интервал
Shift+Alt+стрелка надолу Точка5+Точка6+Точка7+F1
Alt+Стрелка надолу Точка5+Точка6+Точка7
Shift+стрелка надолу интервал+rightSideScrollDown
Escape Точка1+Точка5+интервал, F4, brailleedge:F1
Delete Точка1+Точка3+Точка5+интервал, Точка1+Точка4+Точка5+интервал
F1 Точка1+Точка2+Точка5+интервал
F3 Точка1+Точка4+Точка8+интервал
F4 Точка7+F3
Windows+B Точка1+Точка2+F1
Windows+D Точка1+Точка4+Точка5+F1
Control+Insert smartbeetle:F1+rightSideScroll
Alt+Insert smartbeetle:F3+rightSideScroll

Брайлови дисплеи Seika

Seika версии 3, 4 и 5 (40 клетки) и Seika80 (80 клетки)

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред надясно
Придвижване до предишен ред b3
Придвижване до следващ ред b4
Превключване на обвързването на брайла b5
Кажи всичко b6
Tab b1
Shift+Tab b2
Alt+Tab B1+B2
Меню на NVDA Наляво+надясно
Преместване на брайлова клетка преместване

MiniSeika (16, 24 клетки), V6 и V6Pro (40 клетки)

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред надясно
Кажи всичко Интервал+Backspace
Меню на NVDA Наляво+Надясно
Придвижване до предишен ред Ляв джойстик нагоре
Придвижване до следващ ред Ляв джойстик надолу
Превключване на обвързването на брайла Центъра на левия джойстик
Tab Ляв джойстик надясно
Shift+Tab Ляв джойстик наляво
Стрелка нагоре Десен джойстик нагоре
Стрелка надолу Десен джойстик надолу
Стрелка наляво Десен джойстик наляво
Стрелка надясно Десен джойстик надясно
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Стрелка нагоре Интервал+Десен джойстик нагоре, Backspace+Десен джойстик нагоре
Shift+Стрелка надолу Интервал+Десен джойстик надолу, Backspace+Десен джойстик надолу
Shift+Стрелка наляво Интервал+Десен джойстик наляво, Backspace+Десен джойстик наляво
Shift+Стрелка надясно Интервал+Десен джойстик надясно, Backspace+Десен джойстик надясно
Enter Центъра на десния джойстик, Точка8
Escape Интервал+Центъра на десния джойстик
Клавиш Windows Backspace+Центъра на десния джойстик
Интервал Интервал, Backspace
Backspace Точка7
Page Up Интервал+Ляв джойстик надясно
Page Down Интервал+Ляв джойстик наляво
Home Интервал+Ляв джойстик нагоре
End Интервал+Ляв джойстик надолу
Control+Home Backspace+Ляв джойстик нагоре
Control+End Backspace+Ляв джойстик надолу

Поддържат се следните брайлови дисплеи:

Тези дисплеи не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Повечето устройства имат лента за лесен достъп (EAB), която позволява интуитивна и бърза работа с тези дисплеи. EAB може да бъде преместена в четири посоки, където обикновено всяка посока има две позиции на превключвателя. Сериите c и Live са единственото изключение от това правило.

Сериите c и някои други дисплеи имат два маршрутни реда като горния ред се използва за докладване на информация за форматирането. Задържане на някои от горните клавиши и натискане на EAB на устройства от серия c емулира второто състояние на превключвателя. Серията дисплеи live има само един маршрутен ред и EAB има една стъпка за всяка посока. Втората стъпка може да бъде емулирана чрез натискане на някой от клавишите за превъртане и натискане на EAB в съответната посока. Задържането на клавишите нагоре, надолу, надясно и наляво (или на EAB) води до повторение на съответстващото им действие.

В повечето случаи на тези брайлови дисплеи са налични следните клавиши:

Име Клавиш
l1 ляв преден клавиш
l2 ляв заден клавиш
r1 десен преден клавиш
r2 десен заден клавиш
up 1 стъпка нагоре
up2 2 стъпки нагоре
left 1 стъпка наляво
left2 2 стъпки наляво
right 1 стъпка надясно
right2 2 стъпки надясно
dn 1 стъпка надолу
dn2 2 стъпки надолу

Следват клавишните назначения на Papenmeier за командите на NVDA:

По-новите модели на Papenmeier BRAILLEX

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Придвижване до предишен ред up
Придвижване до следващ ред dn
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превключване на обвързването на брайла r2
Докладване на заглавието L1+Up
Докладване на лентата на състоянието L2+Down
Придвижване до съдържащия обект up2
Придвижване до първия наследяващ обект dn2
Придвижване до предишния обект left2
Придвижване до следващия обект right2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing row
Escape Интервал и точка 7
Стрелка нагоре Интервал и точка 2
стрелка наляво Интервал и точка 1
стрелка надясно Интервал и точка 4
стрелка надолу Интервал и точка 5
Control LT+Точка2
Alt LT+Точка3
Control+Escape Интервал и точки 1 2 3 4 5 6
Tab Интервал и точки 3 7

По-старите модели Papenmeier Braille BRAILLEX

Устройства с EAB:

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Преместване до предишен ред up
Преместване до следващ ред dn
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Докладване на заглавието l1up
Докладване на лентата на състоянието l2down
Преместване до съдържащия обект up2
Преместване до първия съдържан обект dn2
Преместване до следващ обект right2
Преместване до предишен обект left2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Име Клавиш
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Преместване до предишен ред up
Преместване до следващ ред dn
Превключване на обвързването на брайла r2
Преместване до съдържащ обект R1+Up
Преместване до първия съдържан обект R1+Dn
Преместване до предишния обект R1+Left
Преместване до следващия обект R1+Right
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing strip
Докладване на заглавието l1+up
Докладване на лентата на състоянието l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Име Клавиш
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превключване на обвързването на брайла r2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing strip
Придвижване до предишен ред up
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Придвижване до следващ ред dn
Придвижване до следващия обект left2
Придвижване до съдържащия обект up2
Придвижване до първия съдържан обект dn2
Придвижване до предишния обект right2

HumanWare BrailleNote

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад back
Превъртане на брайловия дисплей напред advance
Придвижване до предишен ред previous
Придвижване до следващ ред next
Преместване на брайлова клетка преместване
меню на NVDA интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+N)
Превключване на обвързването на брайла previous+next
стрелка нагоре Интервал+Точка1
стрелка надолу Интервал+Точка4
стрелка наляво Интервал+Точка3
стрелка надясно Интервал+Точка6
PageUp Интервал+Точка1+Точка3
PageDown Интервал+Точка4+Точка6
Home Интервал+Точка1+Точка2
End Интервал+Точка4+Точка5
Control+Home Интервал+Точка1+Точка2+Точка3
Control+End Интервал+Точка4+Точка5+Точка6
Интервал Интервал
Enter интервал+Точка8
Backspace интервал +Точка7
Tab Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+T)
Shift+Tab Интервал+Точка1+Точка2+Точка5+Точка6
Windows Интервал+Точка2+Точка4+Точка5+Точка6 (интервал+W)
Alt Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (интервал+M)
Превключване на помощта за въвеждане Интервал+Точка1+Точка2+Точка5 (интервал +H)

Следват команди, зададени за BrailleNote QT, когато не е в режим за въвеждане на брайл.

Име Клавиш
меню на NVDA read+n
Стрелка нагоре upArrow
Стрелка надолу downArrow
Стрелка наляво leftArrow|
Стрелка надясно rightArrow
Page Up function+upArrow
Page Down function+downArrow
Home function+leftArrow
End function+rightArrow
Control+Home read+t
Control+End read+b
Enter enter
Backspace backspace
Tab tab
Shift+Tab shift+tab
Windows read+w
Alt read+m
Превключване на помощта за въвеждане read+1

Следват команди, зададени за колелцето за превъртане:

Име Клавиш
Стрелка нагоре upArrow
Стрелка надолу downArrow
Стрелка наляво leftArrow
Стрелка надясно rightArrow
Enter централен бутон
Tab завъртане на колелцето по посока на часовниковата стрелка
Shift+Tab завъртане на колелцето по посока обратно на часовниковата стрелка

EcoBraille

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад T2
Превъртане на брайловия дисплей напред T4
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред T1
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред T5
Преместване на брайлова клетка преместване
Активиране на текущия навигационен обект T3
Превключване до следващ режим на преглед F1
Придвижване до съдържащия обект F2
Превключване до предишен режим на преглед F3
Придвижване до предишен обект F4
Докладване на текущия обект F5
Придвижване до следващ обект F6
Придвижване до обекта на фокус F7
Придвижване до първия съдържан обект F8
Придвижване на фокуса или каретката до текущото местоположение в прегледа F9
Докладване на местоположението на курсора за преглед F0
Превключване на обвързването на брайла A

SuperBraille

Име Клавиш
Превърта брайловия дисплей назад Минус от цифровия блок
Превърта брайловия дисплей напред Плюс от цифровия блок

Дисплеи Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад switch1-6left, l1
Превъртане на брайловия дисплей напред switch1-6Right, l8
Придвижване до текущия фокус switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Преместване до брайлова клетка routing
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка doubleRouting
Придвижване до предишния ред в прегледа joystick1Up
Придвижване до следващия ред в прегледа joystick1Down
Придвижване до предишния знак в прегледа joystick1Left
Придвижване до следващия знак в прегледа joystick1Right
Превключване към предишния режим за преглед joystick1Left+joystick1Up
Превключване към следващия режим за преглед joystick1Right+joystick1Down
Изтриване на последно въведената брайлова клетка или знак backSpace
Превод на брайловия вход и натискане на Enter backSpace+интервал
Insert Точка3+Точка5+интервал, l7
Delete Точка3+Точка6+интервал
Home Точка1+Точка2+Точка3+интервал, joystick2Left+joystick2Up
End Точка4+Точка5+Точка6+интервал, joystick2Right+joystick2Down
Стрелка наляво Точка2+интервал, joystick2Left, leftArrow
Стрелка надясно Точка5+интервал, joystick2Right, rightArrow
Стрелка нагоре Точка1+интервал, joystick2Up, upArrow
Стрелка надолу Точка6+интервал, joystick2Down, downArrow
Enter joystick2Center
PageUp Точка1+Точка3+интервал
PageDown Точка4+Точка6+интервал
1 от цифровия блок Точка1+Точка6+backspace
2 от цифровия блок Точка1+Точка2+Точка6+backspace
3 от цифровия блок Точка1Точка4+Точка6+backspace
4 от цифровия блок Точка1+Точка4+Точка5+Точка6+backspace
5 от цифровия блок Точка1+Точка5+Точка6+backspace
6 от цифровия блок Точка1+Точка2+Точка4+Точка6+backspace
7 от цифровия блок Точка1+Точка2+Точка4+Точка5+Точка6+backspace
8 от цифровия блок Точка1+Точка2+Точка5+Точка6+backspace
9 от цифровия блок Точка2+Точка4+Точка6+backspace
Insert от цифровия блок Точка3+Точка4+Точка5+Точка6+backspace
Запетая от цифровия блок Точка2+backspace
Наклонена черта от цифровия блок Точка3+Точка4+backspace
Звездичка от цифровия блок Точка3+Точка5+backspace
Минус от цифровия блок Точка3+Точка6+backspace
Плюс от цифровия блок Точка2+Точка3+Точка5+backspace
Enter от цифровия блок Точка3+Точка4+Точка5+backspace
Escape Точка1+Точка2+Точка4+Точка5+интервал, l2
Tab Точка2+Точка5+Точка6+интервал, l3
Shift+Tab Точка2+Точка3+Точка5+интервал
PrintScreen Точка1+Точка3+Точка4+Точка6+интервал
Pause точка+Точка4+интервал
Applications Точка5+Точка6+backspace
F1 Точка1+backspace
F2 Точка1+Точка2+backspace
F3 Точка1+Точка4+backspace
F4 Точка1+Точка4+Точка5+backspace
F5 Точка1+Точка5+backspace
F6 Точка1+Точка2+Точка4+backspace
F7 Точка1+Точка2+Точка4+Точка5+backspace
F8 Точка1+Точка2+Точка5+backspace
F9 Точка2+Точка4+backspace
F10 Точка2+Точка4+Точка5+backspace
F11 Точка1+Точка3+backspace
F12 Точка1+Точка2+Точка3+backspace
Windows Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+backspace
Caps Lock Точка7+backspace, Точка8+backspace
Num Lock Точка3+backspace, Точка6+backspace
Shift Точка7+интервал, l4
Превключване на Shift Точка1+Точка7+интервал, Точка4+Точка7+интервал
Control Точка7+Точка8+интервал, l5
Превключване на Control Точка1+Точка7+Точка8+интервал, Точка4+Точка7+Точка8+интервал
Alt Точка8+интервал, l6
Превключване на Alt Точка1+Точка8+интервал, Точка4+Точка8+интервал
Превключване на симулирането на въвеждане от HID клавиатура esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

Дисплеи Nattiq nBraille

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад Нагоре
Превъртане на брайловия дисплей напред Надолу
Преместване на брайловия дисплей до предишния ред Наляво
Преместване на брайловия дисплей до следващия ред Надясно
Преместване до брайловата клетка Преместване

BRLTTY

Име BRLTTY команда
Превъртане на брайловия дисплей назад fwinlt (отива един прозорец наляво)
Превъртане на брайловия дисплей напред fwinrt (отива един прозорец надясно)
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред lnup (отива един ред нагоре)
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред lndn (отива един ред надолу)
Преместване на брайлова клетка преместване (премества курсора на знака)

Стандартен HID брайлов дисплей

Име Клавиш
Премества брайловия дисплей назад Ляв панорамен бутон или горната част на двоен бутон
Премества брайловия дисплей напред Десен панорамен бутон или долната част на двоен бутон
Премества брайловия дисплей на предишния ред Интервал+Точка1
Премества брайловия дисплей на следващия ред Интервал+Точка4
Премества на дадена брайлова клетка Бутон за преместване на курсора в режим 1
Превключва обвързването на брайла Нагоре+Надолу
Стрелка нагоре Джойстик нагоре
Стрелка надолу Джойстик надолу
Стрелка наляво Интервал+Точка3 или Джойстик наляво
Стрелка надясно Интервал+Точка6 или Джойстик надясно
Shift+Tab Интервал+Точка1+Точка3
Tab Интервал+Точка4+Точка6
Alt Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (Интервал+M)
Escape Интервал+Точка1+Точка5 (Интервал+E)
Enter Точка8 или Джойстик в средата
Windows Интервал+Точка3+Точка4
Alt+Tab Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+T)
Меню на NVDA Интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+N)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) Интервал+Точка1+Точка4+Точка5 (Интервал+D)
Изчитане на всичко Интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6