NVDA 2020.4 overzicht commando's

Aan de slag met NVDA

NVDA Aanraakgebaren

Om ondersteuning voor aanraakinteractie aan- of uit te zetten drukt u op NVDA+control+alt+t.

Aanraakmodi

Wisselen tussen aanraakmodi doet u door eenmaal tikken met drie vingers.

De NVDA-basiscommando’s

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
Start of herstart NVDA Control+alt+n Control+alt+n geen Hiermee Start of herstart u NVDA vanaf het bureaublad, als deze Windows sneltoets wordt geactiveerd tijdens het installatieproces van NVDA. Het gaat hier om een Windows-specifieke ssneltoetscombinatie en daarom is het niet mogelijk deze te wijzigen in het dialoogvenster Invoerhandelingen.
Spraak stoppen Control Control 1tik met 2 vingers Spreken wordt gestopt
Spraak pauzeren Shift Shift geen Spraakuitvoer wordt gepauzeerd. Druk Shift opnieuw in om verder te lezen vanaf de pauzepositie(als de gebruikte synthesizer dit ondersteunt)
NVDA Menu NVDA+n NVDA+n dubbeltik met 2 vingers Opent het menu voor opties, extra, hulp, etc.
Spraakmodus NVDA+s NVDA+s geen Wisselt spraakmodus tussen spreken, pieptonen en stilte.
Invoerhulpmodus aan-/uitzetten NVDA+1 NVDA+1 geen Als de invoerhulpmodus is ingeschakeld hoort u bij elke toets die wordt ingedrukt de naam van de toets en de (eventuele) bijbehorende functie van de toets(en)
NVDA afsluiten NVDA+q NVDA+q geen Sluit NVDA af
Volgende toetsaanslag niet uitvoeren NVDA+f2 NVDA+f2 geen De volgende toetsaanslag zal niet als NVDA-commando worden verwerkt maar als commando binnen de gebruikte toepassing worden uitgevoerd.
Zet slaapmodus aan/uit voor huidige applicatie NVDA+shift+s NVDA+shift+z geen Slaapmodus schakelt alle NVDA commando's en uitvoer in spraak en braille uit. Dit is vooral handig bij applicaties die in hun eigen spraakuitvoer of schermlezer voorzien. Druk deze toets nogmaals in om slaapmodus weer uit te schakelen - merk op dat NVDA opnieuw gestart moet worden om de slaapmodus beschikbaar te houden.

Systeeminformatie melden

Naam Ttoets Omschrijving
Datum/tijd melden NVDA+f12 Eenmaal indrukken laat huidige tijd horen, tweemaal snel indrukken meldt de datum
Batterijstatus melden NVDA+shift+b Meldt de batterijstatus, of de computer is aangesloten op netstroom en het batterijpercentage.
Tekst op het klembord melden NVDA+c Meldt de tekst op het klembord als die er staat.

Navigeren met NVDA

Navigeren met de systeemfocus

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Huidige focus melden NVDA+tab NVDA+tab laat horen welk object of besturingselement momenteel de focus heeft. Bij tweemaal indrukken wordt informatie gespeld
Titel/naam melden NVDA+t NVDA+t Laat horen hoe het momenteel actieve venster heet. Bij tweemaal indrukken wordt de informatie gespeld. Bij driemaal indrukken wordt deze naar het klembord gekopieerd.
Actieve venster voorlezen NVDA+b NVDA+b Leest de inhoud (knoppen, vervolgkeuzenenu’s,selectievakjes, etc.) voor. Handig voor dialoogvensters
Statusbalk voorlezen NVDA+End NVDA+Shift+End Leest de statusbalk als NVDA deze kan vinden. Het navigator object wordt ook naar de statusbalk verplaatst. Bij tweemaal indrukken wordt de informatie gespeld. Driemaal drukken zorgt ervoor dat deze naar het klembord wordt gekopieerd.

Navigeren met de systeemcursor

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Alles voorlezen NVDA+pijl omlaag NVDA+a Voorlezen starten vanaf de huidige positie van de tekstcursor die tijdens het lezen wordt verplaatst.
Deze regel lezen NVDA+pijl omhoog NVDA+l Hiermee wordt de regel waarin de tekstcursor zich momenteel bevindt voorgelezen. Bij tweemaal drukken wordt regel gespeld. bij driemaal drukken wordt regel gespeld met gebruikmaking van spellingsalfabet.
Geselecteerde tekst lezen NVDA+Shift+pijl omhoog NVDA+Shift+s Hiermee wordt geselecteerde tekst voorgelezen.
Tekstopmaak melden NVDA+f NVDA+f Meldt de opmaakkenmerken van de tekst op de huidige cursorpositie. Bij tweemaal drukken wordt de informatie weergegeven in bladermodus.
Volgende zin alt+Pijl omlaag alt+Pijl omlaag Verplaatst cursor naar volgende zin en meldt deze (alleen ondersteund in Microsoft Word en Outlook).
Vorige zin alt+Pijl omhoog Alt+Pijl omhoog Verplaatst cursor naar vorige zin en meldt deze (alleen ondersteund in Microsoft Word en Outlook ).

Binnen een tabel kunt u ook de volgende toetscommando’s gebruiken:

Naam Toets Beschrijving
Ga naar vorige kolom control+alt+pijl links Verplaatst tekstcursor naar vorige kolom(van dezelfde rij)
Ga naar volgende kolom control+alt+pijl rechts Verplaatst tekstcursor naar volgende kolom(van dezelfde rij)
Ga een rij naar boven control+alt+pijl omhoog Verplaatst de tekstcursor een rij omhoog(van dezelfde kolom)
Ga een rij omlaag control+alt+pijl omlaag Verplaatst de tekstcursor een rij omlaag(van dezelfde kolom)

Objectnavigatie

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
Informatie over huidig object NVDA+numeriek5 NVDA+shift+o geen Geeft informatie over huidig navigator object. Bij tweemaal snel drukken wordt informatie gespeld.
Naar hoger niveau navigeren NVDA+numeriek8 NVDA+shift+Pijl Omhoog Veeg omhoog (objectmodus) Hiermee gaat u naar een hoger niveau (de map) waartoe het huidige navigator object behoort
Naar vorig object gaan NVDA+numeriek4 NVDA+shift+Pijl links Veeg links(objectmodus) Hiermee navigeert u naar het object dat direct voorafgaat aan het huidige navigator object|
Naar het volgende object gaan NVDA+numeriek6 NVDA+shift+Pijl rechts Veeg rechts (objectmodus) Hiermee navigeert u naar het object dat volgt op het huidige navigator object
Naar een lager niveau gaan NVDA+numeriek2 NVDA+shift+Pijl omlaag Veeg omlaag (objectmodus) Hiermee navigeert u vanuit het huidige navigator object (hoofdmap) naar het niveau eronder waar u bij de bijbehorende objecten komt
Naar gefocusseerd object gaan NVDA+numeriek minteken NVDA+backspace geen Hiermee navigeert u naar het object waar de systeemfocus zich momenteel bevindt, en verplaatst u de leescursor (review cursor) naar de positie van de tekstcursor als deze zichtbaar is
Huidige navigator object activeren NVDA+numeriek entertoets NVDA+enter dubbel tikken Hiermee wordt het huidige navigator object geactiveerd(hetzelfde effect als klikken met de muis of het indrukken van de spatiebalk bij gefocusseerd object)
Verplaats de systeem focus of cursor naar de huidige review positie NVDA+shift+numeriek minteken NVDA+shift+backspace geen Een maal drukken verplaatst de focus naar het huidige navigator object, twee maal drukken verplaatst de systeem cursor naar de review cursor
Positie van de leescursor melden NVDA+numeriek Delete NVDA+delete geen Geeft informatie overde plaats van de tekst of het object bij de leescursor. Er kan, bij voorbeeld, in een percentage aangegeven worden waar in het document de cursor staat, wat de afstand is ten opzichte van de rand van de pagina of de exacte schermpositie. Door tweemaal te drukken krijgt u meer details.

Let op: voor een goede werking van de numerieke toetsen moet NumLock uitgeschakeld worden.

Met NVDA kunt u de inhoud van het scherm (schermoverzicht), het huidige document (documentoverzicht) of het huidige object , per karakter, per woord of regel nalezen. Dit is vooral handig in Windows-opdrachtvensters of andere plaatsen waar de tekstcursor niet of slechts beperkt beschikbaar is. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor het lezen van een lang, informatief bericht in een dialoogvenster

Bij het verplaatsen van de leescursor (review cursor) volgt de tekstcursor niet maar deze blijft op de huidige invoegpositie staan, zodat u tekst kun bekijken zonder de systeemcursor te verplaatsen. Standaard wordt de leescursor echter gelijktijdig verplaatst wanneer de tekstcursor verplaatst wordt. Deze koppeling kan in- en uitgeschakeld worden.

Merk op dat u Braille de leescursor kunt laten volgen met behulp van Braille Koppelen.

Voor het nalezen van tekst kunt u de volgende toetscombinaties gebruiken:

Nalezen van tekst

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
in de leesmodus naar de eerste regel gaan shift+numeriek7 NVDA+control+Home geen De leescursor wordt naar de eerste regel van de tekst verplaatst
In de leesmodus naar de vorige regel gaan numeriek7 NVDA+Pijl omhoog Veeg omhoog (tekstmodus) De leescursor wordt naar de vorige regel van de tekst verplaatst
Huidige regel van leescursor weergeven numeriek8 NVDA+shift+punt-teken geen Zegt in welke regel van de tekst de leescursor zich bevindt. Bij tweemaal drukken wordt de regel gespeld. Bij drie maal drukken wordt de regel gespeld met symboolomschrijvingen.
In de leesmodus naar de volgende regel gaan numeriek9 NVDA+Pijl omlaag, Veeg omlaag (tekstmodus) De leescursor wordt naar de volgende tekstregel verplaatst
In de leesmodus naar de laatste regel gaan shift+numeriek9 NVDA+control+End, geen De leescursor wordt naar de laatste tekstregel verplaatst
In de leesmodus naar het vorige woord gaan numeriek4 NVDA+control+pijl links Veeg links met 2 vingers (tekstmodus) De leescursor wordt naar het vorige woord in de tekst verplaatst
Het woord waar de leescursor zich bevindt weergeven numeriek5 NVDA+control+punt-teken geen Vertelt op welk woord in de tekst de leescursor nu staat. Bij tweemaal drukken wordt het woord gespeld. Bij drie maal drukken wordt het woord gespeld met symboolomschrijvingen.
In de leesmodus naar het volgende woord gaan numeriek6 NVDA+control+pijl rechts Veeg rechts met 2 vingers (tekstmodus) De leescursor wordt naar het volgende woord in de tekst verplaatst
In de leesmodus naar begin van een regel gaan shift+numeriek1 NVDA+home geen De leescursor wordt naar het begin van de huidige regel verplaatst
Ga in de leesmodus naar vorig karakter numeriek1 NVDA+pijl links Veeg links (tekstmodus) De leescursor wordt naar het vorige karakter in de huidige tekstregel verplaatst
Huidige karakter onder de leescursor weergeven numeriek2 NVDA+punt geen Noemt het huidige karakter in de tekstregel waar de leescursor zich bevindt. Tweemaal drukken geeft een omschrijving of voorbeeld van het karakter. Drie maal drukken geeft de numerieke waarde in decimalen en hexadecimalen.
In de leesmodus naar het volgende karakter gaan numeriek3 NVDA+pijl rechts Veeg rechts (tekstmodus) De leescursor wordt naar het volgende karakter verplaatst in de huidige tekstregel|
In de leesmodus naar het einde van de regel gaan shift+numeriek3 NVDA+End geen De leescursor wordt naar het einde van de huidige tekstregel verplaatst
Alles voorlezen in leesmodus numeriek Plus NVDA+shift+a Veeg omlaag met 3 vingers (tekstmodus) Leest vanaf de huidige positie van de leescursor waarbij de leescursor zich mee beweegt.
Selecteer, kopieer dan vanaf leescursor NVDA+f9 NVDA+f9 geen Start het selectie- en daaropvolgend kopieerproces vanaf de huidige positie van de leescursor. De feitelijke actie wordt pas uitgevoerd zodra aan NVDA wordt doorgegeven waar het tekstgebied eindigt.
Selecteer, kopieer dan tot leescursor NVDA+f10 NVDA+f10 geen Bij de eerste maal drukken wordt tekst geselecteerd vanaf het eerder ingestelde beginpunt tot einde inclusief de huidige positie van de leescursor. Als de systeemcursor bij de tekst kan komen, zal die naar de geselecteerde tekst worden verplaatst. Nadat de toetscombinatie de 2de keer wordt ingedrukt wordt de tekst naar het klembord gekopieerd.

|Verplaats naar ingesteld beginpunt voor kopie in leesmodus | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | geen | Verplaatst leescursor naar het eerder ingestelde beginpunt voor kopie |

Tekstopmaak melden NVDA+shift+f NVDA+shift+f geen NVDA laat horen hoe de tekst waarin de leescursor zich bevindt, is opgemaakt. Bij tweemaal drukken krijgt u de informatie in bladermodus.
Actuele symboolvervanging melden| geen geen geen Het symbool waarbij de leescursor zich bevindt wordt uitgesproken. Bij tweemaal drukken wordt het symbool en de voor het benoemen hiervan gebruikte tekst weergegeven in bladermodus.

Leesoverzichtmodi (Review Modes)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraakgebaar Beschrijving
Naar volgende leesoverzichtmodus schakelen NVDA+numeriek7 NVDA+pageUp met 2 vingers omhoog vegen hiermee wordt naar de volgende, beschikbare modus geschakeld.
Naar vorige leesoverzichtmodus schakelen NVDA+numeriek1 NVDA+pageDown met 2 vingers omlaag vegen hiermee wordt naar de vorige, beschikbare modus geschakeld.

Navigeren met de muis

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanrakgebaar Beschrijving
Klikken met linker muisknop numeriek Gedeeld Door NVDA+[ geen Dit is hetzelfde als éénmaal klikken met linker muisknop. Deze toets tweemaal snel drukken is gelijk aan dubbelklikken met de muis.
Linker muisknop vergrendelen shift+numeriek Gedeeld Door NVDA+control+[ geen Hiermee houdt u de linker muisknop ingedrukt. Door nogmaals te drukken wordt de knop weer los gelaten. Om te kunnen slepen met de muis drukt u deze toetscombinatie zodat de linker muisknop ingedrukt blijft. Vervolgens kunt u de muis fysiek verplaatsen of met een van de andere daarvoor bestemde commando’s.
Klikken met rechter muisknop numeriek Vermenigvuldig NVDA+] tik en hou vinger op scherm Dit is gelijk aan eenmaal klikken met rechter muisknop, meestal gebruikt voor openen van contextmenu bij muispositie.
Rechter muisknop vergrendelen shift+numeriek Vermenigvuldig NVDA+control+] geen Hiermee wordt rechter muisknop ingedrukt gehouden. Door nogmaals te drukken wordt de vergrendeling opgeheven. Om te kunnen slepen met de muis drukt u deze toetscombinatie zodat de rechter muisknop ingedrukt blijft. Vervolgens kunt u de muis fysiek verplaatsen of met een van de andere daarvoor bestemde commando’s.
Muis naar huidige navigator object verplaatsen NVDA+numeriek Gedeeld Door NVDA+shift+m geen Muis wordt verplaatst naar huidig object en de leescursor
naar het object onder de muisaanwijzer gaan NVDA+numeriek Vermenigvuldig NVDA+shift+n geen Verplaats het navigator object naar het object van de muispositie

Bladermodus

Naam Toets Beschrijving
Van modus wisselen NVDA+spatiebalk Wisselen tussen blader en focusmodus
Focusmodus verlaten escape Naar de bladermodus teruggaan vanuit de automatisch ingeschakelde focusmodus
Document vernieuwen NVDA+f5 Het document wordt opnieuw geladen (nuttig als er iets lijkt te ontbreken op de pagina. Niet beschikbaar in Microsoft Word en Outlook.)
Zoeken NVDA+control+f Er wordt een venster geopend waarin u tekst kunt typen die in het huidige document moet worden opgezocht. Zie voor meer informatie, zoeken naar tekst.
Volgende zoeken NVDA+f3 Hiermee kunt u nagaan of tekst van een zoekopdracht verderop in het document nog vaker voorkomt.
Vorige zoeken NVDA+shift+f3 Hiermee kunt u nagaan of de gezochte tekst eerder in het document voorkomt
Uitgebreide beschrijving openen NVDA+d Er wordt een nieuw venster geopend met een uitgebreide beschrijving, voor zover aanwezig, van het element waarop u zich bevindt.

Lettertoetsnavigatie

Om naar het eerstvolgende element te springen gebruikt u uitsluitend één van de hierna vermelde toetsen, terwijl u in combinatie met de shifttoets naar een vorig element springt:

Naam Toetscombinatie Beschrijving
naar begin van containerobject springen Shift+komma Verplaatst de systeemcursor naar begin van het containerobject (lijst, tabel etc.)
achter het containerobject springen komma Verplaatst de systeemcursor achter het containerobject (lijst, tabel etc.) waar de cursor zich bevindt.

Om de lettertoetsnavigatie voor het huidige document in of uit te schakelen drukt u op NVDA+shift+spatiebalk.

De lijst met elementen

Naam Toets Beschrijving
Lijst met elementen NVDA+f7 Hiermee roept u de lijst met de verschillende elementtypes op die zich in het huidige document bevinden.

Naar tekst zoeken

Naam Toets Beschrijving
tekst zoeken NVDA+control+f Zoekvenster wordt geopend
Volgende zoeken NVDA+f3 Hiermee gaat u naar de volgende vindplaats van de huidige zoekterm.
Vorige zoeken NVDA+shift+f3 Hiermee gaat u naar de vorige vindplaats van de huidige zoekterm.

Ingebedde objecten

Naam Toets Beschrijving
Terug naar inhoud van document NVDA+control+spatiebalk Verplaatst de focus van het huidige ingevoegde object naar “het document waarin het zich bevindt

Inhoud van wiskundige aard lezen

Interactieve Navigatie

Naam Toets Beschrijving
Interactie met wiskundige inhoud NVDA+alt+m interactie met wiskundige inhoud starten.

Braille

Brailleinvoer

Door punt 7 in te toetsen, verwijdert u de laatst ingevoerde braillecel of het laatste brailleteken. Punt 8 zet alle braille-invoer om en activeert de Enter-toets. Door punt 7 + punt 8 in te drukken wordt alle braille-invoer omgezet, maar zonder de spatiebalk of Enter-toets te activeren.

Inhoudherkenning

Windows 10 OCR

Om de tekst in het huidige navigatorobject te herkennen met behulp van Windows 10 OCR drukt u op NVDA+r.

Applicatie-specifieke kenmerken

Microsoft Word

Automatisch Lezen van Kolom- en Rijkoppen

Naam Toets Beschrijving
Kolomkoppen instellen NVDA+shift+c Door eenmaal indrukken weet NVDA dat dit de eerste cel is in de rij waar de kolomkoppen in staan die automatisch moeten worden gemeld bij het gaan van kolom naar kolom in de rijen eronder. Door tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.
Rijkoppen instellen NVDA+shift+r Door eenmaal indrukken weet NVDA dat dit de eerste cel is in de kolom waar de rijkoppen in staan die automatisch moeten worden gemeld bij het gaan van rij naar rij na deze kolom. Door tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.

Bladermodus in Microsoft Word

Om Bladermodus in Microsoft Word, aan en uit te zetten drukt u op NVDA+spatiebalk.

De Lijst met Elementen

Terwijl u in Bladermodus bent in Microsoft Word, kunt u toegang tot de Lijst met Elementen krijgen door opNVDA+f7 te drukken.

Opmerkingen Melden

Om eventuele opmerkingen op de positie waar de cursor op dat moment staat te laten melden drukt u op NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Automatisch Lezen van Kolom- en Rijkoppen

Naam Toets Beschrijving
Kolomkoppen instellen NVDA+shift+c Door eenmaal indrukken weet NVDA dat dit de eerste cel is in de rij waar de kolomkoppen in staan die automatisch moeten worden gemeld bij het gaan van kolom naar kolom in de rijen eronder. Door tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.
Rijkoppen instellen NVDA+shift+r Door eenmaal indrukken weet NVDA dat dit de eerste cel is in de kolom waar de rijkoppen in staan die automatisch moeten worden gemeld bij het gaan van rij naar rij na deze kolom. Door tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.

De Elementenlijst

Om toegank te krijgen tot de Elementenlijst in Excel, drukt u op NVDA+f7.

Notities Melden

Eventuele notities voor de cel die momenteel de focus heeft, kunt u laten horen door NVDA+alt+c in te drukken. In Microsoft 2016, 365 en later is de klassieke benaming 'opmerkingen' in Microsoft Excel vervangen door 'notities'.

Om een notitie toe te voegen of te bewerken in een cel die de focus heeft, drukt u op shift+f2.

Beveiligde Cellen Lezen

Om naar beveiligde cellen te gaan, schakelt u over naar Bladermodus door op NVDA+spatiebalk te drukken, en vervolgens gebruikt u standaard Excel navigatieopties zoals de pijltjestoetsen om door de cellen te gaan op het huidige werkblad.

Microsoft PowerPoint

Naam Toets Beschrijving
Voorlezen aantekeningen van spreker in-/uitzetten control+shift+s Tijdens een presentatie kunt u met dit commando, of de aantekeningen bij een dia, of de tekst(inhoud) van de dia laten voorlezen. Dit heeft geen invloed op dat wat op het scherm getoond wordt.

Foobar2000

Naam Toets Omschrijving
Resterende tijd melden control+shift+r Meldt de resterende tijd van het huidige nummer, indien van toepassing.
Verstreken tijd melden control+shift+e Meldt, voor zover van toepassing, hoeveel tijd er is verstreken van het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld.
Speelduur van nummer melden control+shift+t Meldt, voor zover van toepassing, de speelduur van het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld.

Miranda IM

Naam Toets Omschrijving
Recent bericht melden NVDA+control+1-4 Meldt een recent bericht, afhankelijk van de gebruikte sneltoets. NVDA+control+2 meldt bijvoorbeeld het op één na nieuwste bericht.

Poedit

Naam Toets Omschrijving
Commentaarvenster melden control+shift+c Meldt eventueel commentaar in het commentaarvenster.
Opmerkingen voor vertalers melden control+shift+a Meldt eventuele opmerkingen voor vertalers.

Kindle voor de PC

U kunt ook handmatig naar de volgende pagina gaan met de Pagina Omlaag-toets,en met de toets Pagina Omhoog kunt u naar de vorige bladzijde.

Tekstselectie

Nadat u tekst hebt geselecteerd drukt u op de Windows contextmenutoets of op shift+f10 om te zien wat u kunt doen met de selectie.

Azardi

Wanneer u in de tabelweergave van toegevoegde boeken bent:

Naam Toets Beschrijving
Enter enter Opent het geselecteerde boek.
Contextmenu Toepassingen Opent het contextmenu voor het geselecteerde boek.

De volgende in het Windows-consool beschikbare sneltoetscombinaties kunnen bij het nalezen van tekst #ReviewingText] met NVDA van pas komen:

Naam Toets Beschrijving
Omhoog schuiven control+pijltjeOmhoog| Schuift het consoolvenster omhoog om eerder ingevoerde tekst te kunnen lezen.
Omlaag schuiven control+pijltjeOmlaag Schuift consoolvenster omlaag om later ingevoerde tekst te lezen.
Schuiven naar begin control+home Schuift consoolvenster nar het begin van de buffer.
Schuiven naar einde control+end Schuift consoolvenster naar het eind van de buffer.

NVDA configureren

Instellingen van NVDA

Spraak (NVDA+control+v)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Interpunctie-/symboolniveau NVDA+p NVDA+p Deze optie bepaalt welke leestekens en symbolen als woorden worden uitgesproken.

Synthesizer Selecteren (NVDA+control+s)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Audio-onderdrukkingsmodus NVDA+shift+d NVDA+shift+d Als u Windows 8 of hoger gebruikt, kunt u met deze optie bepalen of NVDA het volume van andere applicaties moet verlagen zodra en zolang NVDA aan het spreken is of gedurende de hele tijd dat NVDA actief is.

Synth settings ring

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Naar volgende synthesizerinstelling gaan NVDA+control+pijl rechts NVDA+shift+control+pijl rechts Hiermee wordt steeds een volgende spraakinstelling gekozen. Na de laatst beschikbare instelling begint u weer vooraan enz.
Naar vorige spraakinstelling gaan NVDA+control+pijl Links NVDA+shift+control+pijl Links Hiermee wordt de spraakinstelling gekozen die onmiddellijk voorafgaat aan de huidige. Eenmaal bij de eerste instelling bovenaan de lijst aangekomen begint u weer onderaan enzovoorts.
Oplopend bijstellen van huidige synthesizerinstelling NVDA+control+Pijl Omhoog NVDA+shift+control+Pijl Omhoog Stelt de momenteel gebruikte spraakinstelling naar bovenbij. Verhoogt bij voorbeeld snelheid en volume, selecteert volgende stem.
De huidige synthesizerinstelling aflopend bijstellen NVDA+control+Pijl Omlaag NVDA+shift+control+Pijl Omlaag Stelt momenteel gebruikte spraakinstelling naar beneden bij. Verlaagt bij voorbeeld snelheid en volume, selecteert vorige stem

Braille

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Braille koppelen NVDA+control+t NVDA+control+t Hiermee kunt u bepalen of de leesregel de systeemfocus / systeemcursor, het navigatorobject / de reviewcursor of beide moet volgen

Toetsenbord (NVDA+control+k)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Getypte karakters uitspreken NVDA+2 NVDA+2 Door het selectievakje in te schakelen worden alle karakters die u op het toetsenbord typt uitgesproken.
Getypte woorden uitspreken NVDA+3 NVDA+3 Door dit selectievakje in te schakelen wordt elk woord dat u getypt hebt uitgesproken.
Commandotoetsen uitspreken NVDA+4 NVDA+4 Door het selectievakje in te schakelen worden alle niet-karaktertoetsen (bij voorbeeld de pijltjestoetsen, de DEL-toets, etc.) uitgesproken. Dit geldt ook voor, bij voorbeeld, de Ctrl-toets in combinatie met een letter.

Muis (NVDA+control+m)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Muis volgen NVDA+m | NVDA+m | Door het selectievakje in te schakelen wordt de tekst gelezen die zich onder de muisaanwijzer bevindt bij verplaatsing van de muis over het scherm. U kunt dus naar iets zoeken door de muis zelf te verplaatsen in plaats van zoeken met objectnavigatie.

Leescursor (review cursor)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Ssysteemfocus volgen NVDA+7 NVDA+7 Wanneer deze optie is ingeschakeld,wordt de leescursor (review cursor) altijd in hetzelfde object geplaatst als de systeemfocus telkens wanneer de focus zich wijzigt.
Systeemcursor volgen NVDA+6 NVDA+6 Als dit selectievakje is aangevinkt, volgt de leescursor (review cursor) automatisch de systeemcursor wanneer deze wordt verplaatst

Objectweergave (NVDA+control+o)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Weergave voortgangsbalk NVDA+u NVDA+u Via de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen hoe u wilt worden geïnformeerd over de voortgang van de voortgangsbalk.
Dynamische inhoudsveranderingen melden NVDA+5 NVDA+5 Schakelt het automatisch melden van nieuwe inhoud aan of uit voor bepaalde besturingselementen zoals terminalvensters of chatgeschiedenis.

Bladermodus (NVDA+control+b)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Schermlay-out gebruiken NVDA+v NVDA+v Hiermee kunt u bepalen hoe de inhoud van een document in bladermodus moet worden weergegeven. Wilt u dat inhoud zoals links en andere velden op een aparte regel komen te staan of moet alles blijven zoals het wordt getoond.

De configuratie opslaan en opnieuw laden

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Configuratie opslaan NVDA+control+c NVDA+control+c Hiermee worden de huidige instellingen opgeslagen zodat deze niet verloren gaan als NVDA wordt afgesloten.
Configuratie terugzetten NVDA+control+r NVDA+control+r Door eenmaal drukken worden de instellingen hersteld zoals deze waren toen u de configuratie de laatste keer hebt opgeslagen. Bij driemaal drukken worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Configuratieprofielen

Basisbeheer

Ondersteunde Brailleleesregels

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Naam Toets (van leesregel)
Brailleregel terugscrollen topRouting1 (eerste braillecel)
Brailleregel vooruitscrollen topRouting20/40/80 (laatste braillecel)
Brailleregel terugscrollen leftAdvanceBar (linker advance-balk)
Brailleregel vooruitscrollen rightAdvanceBar (rechter advance-balk)
Braille koppelen wisselen linker GDF-knop+rechter GDF-knop
Functie linker WizWheel wisselen Linker WizWheel indrukken
Achteruit scrollen met gebruik van linker WizWheel Linker WizWheel omhoog
Vooruit scrollen met gebruik linker WizWheel Linker WizWheel omlaag
Functie rechter WizWheel wisselen Rechter WizWheel indrukken
Achteruitscrollen met gebruik van rechter WizWheel Rechter WizWheel omhoog
Vooruit sscrollen met gebruik van rechter WizWheel RechterWizWheel omlaag
Naar braillecel gaan Routing
BackSpace punt7
Entertoets punt8
Shift+tab spatiebalk+punt1+punt2
Tab spatiebalk+punt4+punt5
Pijl omhoog spatiebalk+punt1
Pijl omlaag spatiebalk+punt4
Ctrl+Pijl links spatiebalk+punt2
Ctrl+Pijl rechts spatiebalk+punt5
Pijl links spatiebalk+punt3
Pijl rechts spatiebalk+punt6
Home spatiebalk+punt1+punt3
End spatiebalk+punt4+punt6
Ctrl+Home spatiebalk+punt1+punt2+punt3
Ctrl+End spatiebalk+punt4+punt5+punt6
Alt spatiebalk+punt1+punt3+punt4
Alt+tab spatiebalk+punt2+punt3+punt4+punt5
alt+shift+tab-toets brailleSpatieBalk+punt1+punt2+punt5+punt6
windows+tab-toets brailleSpatieBalk+punt2+punt3+punt4
Escape spatiebalk+punt1+punt5
windows-toets spatiebalk+punt2+punt4+punt5+punt6
Spatiebalk braillespatiebalk
Windows+d (alle toepassingen minimaliseren) spatiebalk+punt1+punt2+punt3+punt4+punt5+punt6
Huidige regel weergeven spatiebalk+punt1+punt4
NVDA-menu spatiebalk+punt1+punt3+punt4+punt5

Voor de nieuwere Focusmodellen die uitgerust zijn met "rocker bar" toetsen (Focus 40, Focus 80 en Focus Blue):

Naam Toetscombinatie
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen linkerRockerBarOmhoog, rechterRockerBarOmhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen linkerRockerBarOmlaag, rechterRockerBarOmlaag

Alleen voor de Focus 80:

Naam Toetscombinatie
Brailleregel terugscrollen linkerBumperBarOmhoog, rechterBumperBarOmhoog
Brailleregel verder scrollen linkerBumperBarOmlaag, rechterBumperBarOmlaag

Optelec ALVA 6 serie/protocol converter

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen t1, etouch1
Brailleregel naar voorafgaande regel brengen t2
Naar huidige focus verplaatsen t3
Brailleregel naar volgende regel brengen t4
Brailleregel vooruit scrollen t5, etouch3
Naar braillecel gaan| Routing
tekstopmaakg onder braillecel melden secondaire routing
HID-toetsenbordsimulatie in- of uitschakelen t1+spEnter
Naar bovenste regel verplaatsen in leesmodus t1+t2
Naar onderste regel verplaatsen in leesmodus t4+t5
Braille koppelen wisselen t1+t3
Titel weergeven etouch2
Statusbalk weergeven etouch4
Shift+Tabtoets Sp1
Alt-toets Sp2, alt
Escape-toets Sp3
Tab-toets Sp4
Pijltoets omhoog SpUp
Pijltoets omlaag SpDown
Pijltoets naar links SpLinks
Pijltoets naar rechts SpRechts
Enter-toets spEnter, enter
Datum/tijd weergeven sp2+sp3
NVDA-Menü Sp1+Sp3
Windows-Toets+D (alle toepassingenn minimaliseren) Sp1+Sp4
windows toets+b(focus op systeemvak) sp3+sp4
Windows-Toets Sp1+Sp2, Windows
Alt+Tabtoets Sp2+Sp4
control+home-toets t3+spOmhoog
control+end-toets t3+spOmlaag
home-toets t3+spLinks
end-toets t3+spRechts
control-toets control

Handy Tech Leesregels

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen Links, omhoog, b3
Brailleregel vooruit scrollen Rechts, omlaag, b6
Een regel naar boven B4
Een regel naar beneden B5
Naar braillecel springen Routing
Shift+Tabtoets esc, links triple actietoets omhoog+omlaag
Alt-Toets B2+B4+B5
Escape-Toets B4+B6
Tabtoets Enter, rechter triple actietoets omhoog+omlaag
Enter-toets esc+enter, linker+rechter triple actietoets omhoog+omlaag, joystickAction
Pijltoets omhoog joystickUp
Pijltoets omlaag joystickDown
Pijltoets links joystickLeft
Pijltoets rechts joystickRight
NVDA-Menü B2+B4+B5+B6
braille koppelen wisselen b2
braillecursor in- of uitschakelen b1
focuscontextweergave in- of uitschakelen b7
brailleinvoer in- of uitschakelen spatie+b1+b3+b4 (spatie+hoofdletter B)

MDV Lilli

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen LF
Brailleregel vooruit scrollen RG
Brailleregel naar vorige regel bewegen UP
Brailleregel naar volgende regel bewegen DN
Cursor naar Braillecel verplaatsen route
Shift+Tabtoets SLF
Tabtoets SRG
Alt+Tabtoets SDN
Alt+Shift+Tabtoets SUP

Brailleleesregels van Baum/HumanWare/APH/Orbit

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen d2
Brailleregel vooruit scrollen d5
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen d1
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen d3
Cursor naar braillecel verplaatsen routing

Voor leesregels die een Joystick hebben, geldt:

Naam Toets
Toets "pijl omhoog" omhoog
Toets "Pijl omlaag" omlaag
Toets "Pijl links" links
Toets "Pijl rechts" rechts
Enter-toets selecteren

Hedo Profiline usb

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen K1
Brailleregel vooruit scrollen K3
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen B3
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen B5
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Koppeling van leesregel omschakelen K2
alles lezen B6

Hedo MobilLine USB

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen K1
Brailleregel vooruit scrollen K3
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen B3
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen B5
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Koppeling van leesregel omschakelen K2
alles lezen B6

HumanWare Brailliant BI/B Serie / BrailleNote Touch

Toegewezen toetsen die gelden voor Alle modellen

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen Links
Brailleregel vooruit scrollen Rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen Omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen Omlaag
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Leesregel koppelen aan/uit omhoog+omlaag
Toets Pijl omhoog Spatiebalk+Punt1
Toets Pijl omlaag Spatiebalk+Punt4
Toets Pijl links Spatiebalk+Punt3
Toets Pijl rechts Spatiebalk+Punt6
Shift+Tab-toets Spatiebalk+Punt1+Punt3
Tab-Toets Spatiebalk+Punt4+Punt6
Alt-Toets Spatiebalk+Punt1+Punt3+Punt4 (spatiebalk+m)
Escape-toets Spatiebalk+Punt1+Punt5 (spatiebalk+e)
Enter-toets Punt8
Windows-toets Spatiebalk+Punt3+Punt4
Alt+Tabtoets Spatiebalk+Punt2+Punt3+Punt4+Punt5 (spatiebalk+t)
NVDA Menu spatie+punt1+punt3+punt4+punt5 (spatie+n)
windows+d toets (alle toepassingen minimaliseren) spatie+punt1+punt4+punt5 (spatie+d)
alles lezen spatie+punt1+punt2+punt3+punt4+punt5+punt6

Toegewezen toetsen voor de Brailliant BI 32, BI 40 en B 80

Naam toets
NVDA Menu c1+c3+c4+c5 (commando n)
windows+d toets (alle toepassingen minimaliseren) c1+c4+c5 (commanod d)

|Alles lezen | c1+c2+c3+c4+c5+c6 | %kc:endInclude

Toegewezen toetsen voor de Brailliant BI 14

Naam Toets
Pijl Omhoog joystick naar boven
Pijl Omlaag joystick naar beneden
Pijl Links joystick naar links
Pijl Rechts joystick naar rechts
Enter-toets joystick actie

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille Serie

Naam Toets
Cursor naar braillecel brengen routing
Brailleregel terugscrollen LinkerzijdeOmhoogScrollen, Rechterzijde OmhoogScrollen, LinkerScroll
Brailleregel vooruit scrollen LinkerzijdeOmlaagScrollen, RechterzijdeOmlaagScrollen, RechterScroll
Naar vorige regel verplaatsen LinkerzijdeOmhoogScrollen+RechterzijdeOmhoogScrollen
Naar volgende regel verplaatsen LinkerzijdeOmlaagScrollen+RechterzijdeOmlaagScrollen
Naar vorige regel verplaatsen in reviewmodus RechterPijlOmhoog
Naar volgene regel verplaatsen in reviewmodus RechterPijlOmlaag
Naar vorig teken verplaatsen in reviewmodus RechterPijlLinks
Naar volgend teken verplaatsen in reviewmodus RechterPijlRechts
Naar huidige focus verplaatsen LinkerzijdeOmhoogScrollen+LinkerzijdeOmlaagScrollen, RechterzijdeOmhoogScrollen+RechterzijdeOmlaagScrollen, LinkerScroll+RechterScroll
control-toets smartbeetle: F1, brailleedge:F3
windows-toets F7, smartbeetle:f2
alt-toets punt1+punt3+punt4+spatie, F2, smartbeetle:F3, brailleedge:f4
shift-toets f5
insert-toets punt2+punt4+spatie, F6

|Contextmenutoets | punt1+punt2+punt3+punt4+spatie, F8 |

Caps Locktoets punt1+punt3+punt6+spatie
tab-toets punt4+punt5+spatie, F3, brailleedge:F2
shift+alt+tab-toetscombinatie f2+f3+f1
alt+tab-toetscombinatie f2+f3
shift+tab-toetscombinatie punt1+punt2+spatie
end-toets punt4+punt6+spatie
control+end-toetscombinatie punt4+punt5+punt6+spatie
home-toets punt1+punt3+spatie, smartbeetle:f4
control+home-toetscombinatie punt1+punt2+punt3+spatie
alt+f4-toetscombinatie punt1+punt3+punt5+punt6+spatie
linker Pijltoets punt3+spatie, Linker PijlLinks
control+shift+PijlLinks-toetscombinatie punt2+punt8+spatie+f1
control+PijlLinks-toetscombinatie punt2+spatie
shift+alt+PijlLinks-toetscombinatie punt2+punt7+f1
alt+PijlLinks-toetscombinatie punt2+punt7
PijlRechts-toets punt6+spatie, Linker PijlRechts
control+shift+PijlRechts-toetscombinatie punt5+punt8+spatie+f1
control+PijlRechts-toetscombinatie punt5+spatie
shift+alt+PijlRechts-toetscombinatie punt5+punt7+f1
alt+PijlRechts-toetscombinatie punft5+punt7
pageUp-toets punt1+punt2+punt6+spatie
control+pageUp-toetscombinatie punt1+punt2+punt6+punt8+spatie
PijlOmhoog-toets punt1+spatie, linker pijl omhoog
control+shift+PijlOmhoog-toetscombinatie punt2+punt3+punt8+spatie+F1
control+PijlOmhoog-toets punt2+punt3+spatie
shift+alt+PijlOmhoog-toetscombinatie punt2+punt3+punt7+F1
alt+PijlOmhoog-toetscombinatie punt2+punt3+punt7
shift+PijlOmhoog-toetscombinatie Linker ScrollOmlaag+spatie
pageDown-toets punt3+punt4+punt5+spatie
control+pageDown-toetscombinatie punt3+punt4+punt5+punt8+spatie
PijlOmlaag-toets punt4+spatie, Linker PijlOmlaag
control+shift+PijlOmlaag-toetscombinatie punt5+punt6+punt8+spatie+F1
control+PijlOmlaag-toetscombinatie punt5+punt6+spatie
shift+alt+PijlOmlaag-toetscombinatie punt5+punt6+punt7+F1
alt+PijlOmlaag-toetscombinatie punt5+punt6+punt7
shift+PijlOmlaag-toetscombinatie spatie+Rechter ScrollOmlaag
escape-toets punt1+punt5+spatie, f4, brailleedge:f1
del-toets punt1+punt3+punt5+spatie, punt1+punt4+punt5+spatie
f1-toets punt1+punt2+punt5+spatie
f3-toets punt1+punt4+punt8+spatie
f4toets punt7+f3
windows+b-toetscombinatie punt1+punt2+f1
windows+d-toetscombinatie punt1+punt4+punt5+f1
control+inserttoetscominatie smartbeetle: f1+Rechter Scroll
alt+insert-toetscombinatie smartbeetle: f3+Rechter Scroll

Seika Brailleleesregels

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruit scrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen B3
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen Br
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Koppeling van leesregel omschakelen b5
alles lezen B6
tab B1
shift+tab B2
alt+tab b1+b2
NVDA-menu links+rechts

Papenmeier Braillex Nieuwere Modellen

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Cursor naar Braillecel verplaatsen Routing
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Wissel Braille gekoppeld aann r2
Titel van actieve venster weergeven l1+omhoog
Statusbalk actieve venster weergeven l2+omlaag
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen omhoog2
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen omlaag2
Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen links2
Navigatorobject naar voorafgaand object verplaatsen rechts2
Tekstopmaak weergeven onder braillecel bovenste rij routingtoetsen
backspace-toets punt 7
enter-toets punt 8
escape-toets spatie + punt 7
pijl omhoog-toets spatie + punt 2
linker pijltoets spatie + punt 1
rechter pijltoets spatie + punt 4
pijl omlaag-toets spatie + puunt 5
Ctrl-toets lt+punt2
alt-toets lt+punt3
ctrl+escape-toets spatie + punt 1 2 3 4 5 6
tab-toets spatie + punt 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Oudere Modellen

Toestellen met EAB:

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Cursor naar Braillecel verplaatsen Routing
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Titel van actieve venster weergeven l1+omhoog
Statusbalk actieve venster weergeven l2+omlaag
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen omhoog2
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen omlaag2
Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen rechts2
Navigatorobject naar voorafgaand object verplaatsen links2
Tekstopmaak onder braillecel weergeven bovenste rij routingtoetsen

BRAILLEX Tiny:

Naam Toets
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Braille koppelen wisselen r2
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen r1+up
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen r1+dn
Navigatorobject naar voorafgaand Object verplaatsen r1+left
Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen r1+right
Tekstopmaak onder braillecel weergeven Bovenste routingstrip
Titelweergeven l1+omhoog
Statusbalk weergeven l2+omlaag

BRAILLEX 2D Scherm:

Naam Toets
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Documentopmaak weergeven reportf
Naar vorige regel gaan up/omhoog
Leesregel terugscrollen left/links
Leesregel vooruitscrollen| right/rechts
Naar volgende regel gaan dn/omlaag
Naar volgend object gaan left2/links2
Één niveau omhoog gaan up2/omhoog2
ÉÉn niveau omlaag gaan dn2/omlaag2
Naar voorafgaand object gaan right2/rechts2

HumanWare BrailleNote

Naam Toets
Leesregel terugscrollen terug
Leesregel vooruitscrollen vooruit
Leesregel naar vorige regel verplaatsen vorige
Leesregel naar volgende regel verplaatsen volgende
Naar braillecel springen routing
NVDA menu spatie+punt1+punt3+punt4+punt5 (spatie+n)
Braille koppelen wisselen vorige+volgende
Pijl omhoog spatie+Punt1
Pijl omlaag spatie+Punt4
Pijl links spatie+Punt3
Pijl rechts spatie+Punt6
Pagina omhoog spatie+Punt1+punt3
Pagina omlaag spatie+Punt4+punt6
Home spatie+Punt1+punt2
End spatie+Punt4+punt5
Control+home spatie+punt1+punt2+punt3
Control+end spatie+punt4+punt5+punt6
Spatiebalk spatie
Enter spatie+punt8
Backspace spatie+punt7
Tab spatie+punt2+punt3+punt4+punt5 (spatie+t)
Shift+tab spatie+punt1+punt2+punt5+punt6
Windows-toets spatie+punt2+punt4+punt5+punt6 (spatie+w)
Alt spatie+punt1+punt3+punt4 (spatie+m)
Invoerhulp in-/uitschakelen spatie+punt2+punt3+punt6 (spatie+kleine h)

Voor de BrailleNote QT zijn de volgende commando's van toepassing als deze niet in de braille-invoermodus staat.

Naam Toets
NVDA-menu Lezen+n
pijltoets Omhoog Pijlomhoog
pijltoets Omlaag Pijlomlaag
Pijltoets Links Pijllinks
Pijltoets Rechts Pijlrechts
Page uptoets functiePijlomhoog
Page down-toets functie+Pijlomlaag
Home-toets functie+Pijllinks
End-toets functie+Pijlrechts
Control+home-toetsen lezen+t
Control+end-toetsen lezen+b
Enter-toets enter
Backspace-toets backspace
Tab-toets tab
Shift+tab-toetsen shift+tab
Windows-toets lezen+w
Alt-toets lezen+m
Invoerhulp Aan/Uit lezen+1

Met het scrollwieltje kunnen de volgende commando's worden uitgevoerd:

Naam Toets
pijltoets Omhoog Pijlomhoog
pijltoets Omlaag Pijlomlaag
pijltoets Links Pijllinks
pijltoets Rechts Pijlrechts
Enter-toets centrale knop
Tab-toets scroll-wieltje met de klok mee
Shift+tab-toetsen scroll-wieltje tegen de klok in

%kc:endInclude

NVDA biedt ondersteuning voor EcoBraille-leesregels van ONCE. De volgende modellen worden ondersteund:

In NVDA kunt u in het dialoogvenster Brailleleesregel Selecteren de seriële poort instellen waarmee de leesregel wordt verbonden

Deze leesregels hebben geen ondersteuning voor de op de achtergrond uitgevoerde automatische leesregelherkenning van NVDA.

Bij gebruik van deze leesregel met NVDA zijn de volgende toetscombinaties van toepassing: (Raadpleeg de EcoBraille documentatie waar beschreven wordt waar de toetsen zich bevinden.)

EcoBraille

Naam Toets
brailleleesregel terugscrollen T2
brailleleesregel vooruitscrollen T4
brailleleesregel naar vorige regel verplaatsen T1
brailleleesregel naar volgende regel verplaatsen T5
Naar braillecel gaan Routing
Huidige navigatorobject activeren T3
Naar volgende leesmodus overschakelen F1
Naar containerobject gaan F2
Naar vorige leesmodus overschakelen F3
Naar vorig object gaan F4
Huidig object melden F5
Naar volgend object gaan F6
Naar object gaan dat de focus heeft F7
Naar eerste “contained” object gaan F8
Systeemfocus of invoegcursor naar huidige leespositie verplaatsen F9
Leescursorpositie melden F0
Wisselknop “braille tethered to” A

SuperBraille

Naam Toets
Leesregel terugscrollen numerieke Min-toets
Leesregel vooruitscrollen numerieke Plus-toets

De Eurobraille-leesregels Esys/Esytime/Iris

Naam Toets
Leesregel terugscrollen schakelknop1-6Links, l1
Leesregel vooruitscrollen schakelknop1-6Rechts, l8
Naar huidige focus gaan schakelknop1-6inkst+schakelknop1-6Rechts, l1+l8
Naar braillcel springen routing
tekstopmaakg onder braillecel weergeven Dubbelrouting
Naar vorige regel gaan in leesmodus joystick1Omhoog
Naar volgende regel gaan in leesmodus joystick1Omlaag
Naar vorig teken gaan in leesmodus joystick1Links
Naar volgend teken gaan in leesmodus joystick1Rechts
Naar vorige leesmodus overschakelen joystick1Links+joystick1Omhoog
Naar volgende leesmodus overschakelen joystick1Rechts+joystick1Omlaag
Laatst ingevoerde braillecel of teken wissen backSpace
alle brailleinvoer omzetten en de enter-toets indrukken backSpace+spatiebalk
insert-toets punt3+punt5+spatie, l7
delete-toets punt3+punt6+spatie
home-toets punt1+punt2+punt3+spatie, joystick2Links+joystick2Omhoog
en-toets punt4+punt5+punt6+spatie, joystick2Rechts+joystick2Omlaag
Linker Pijltoets punt2+spatie, joystick2Links, linkerPijl
rechtPijl-toets punt5+spatie, joystick2Rechts, rechtPijl
Pijlomhoog-toets punt1+spatie, joystick2Omhoog, Pijlomhoog
Pijlomlaag-toets punt6+spatie, joystick2Omlaag, Pijlomlaag
enter-toets joystick2Midden
pageUp-toets punt1+put3+spatie
pageDown-toets punt4+punt6+spatie
nummeriek1-toets punt1+punt6+backspace
nummeriek2-toets punt1+punt2+punt6+backspace
nummeriek3-toets punt1+punt4+punt6+backspace
nummeriek4-toets punt1+punt4+punt5+punt6+backspace
nummeriek5-toets punt1+punt5+punt6+backspace
nummeriek6-toets punt1+punt2+punt4+punt6+backspace
nummeriek7-toets punt1+punt2+punt4+punt5+punt6+backspace
nummeriek8-toets punt1+punt2+punt5+punt6+backspace
nummeriek9-toets punt2+punt4+punt6+backspace
nummeriekInsert-toets punt3+punt4+punt5+punt6+backspace
nummeriekDecimaal-toets punt2+backspace
nummeriekDelen-toets punt3+punt4+backspace

+| nummeriekVermenigvuldig-toets | punt3+punt5+backspace |

nummeriekMin-toets punt3+punt6+backspace
nummeriekPlus-toets punt2+punt3+punt5+backspace
nummeriekeEnter-toets punt3+punt4+punt5+backspace
escape-toets punt1+punt2+punt4+punt5+spatie, l2
tab-toets punt2+punt5+punt6+spatie, l3
shift+tab-toetscombinatie punt2+punt3+punt5+spatie
printScreen-toets punt1+punt3+punt4+punt6+spatie
pause-toets punt1+punt4+spatie
Toepassingen-toets punt5+punt6+backspace
f1-toets punt1+backspace
f2-toets punt1+punt2+backspace
f3-toets punt1+punt4+backspace
f4-toets punt1+punt4+puunt5+backspace
f5-toets punt1+punt5+backspace
f6-toets punt1+punt2+punt4+backspace
f7-toets punt1+punt2+punt4+punt5+backspace
f8-toets punt1+punt2+punt5+backspace
f9-toets punt2+punt4+backspace
f10-toets punt2+punt4+punt5+backspace
f11-toets punt1+punt3+backspace
f12-toets punt1+punt2+punt3+backspace
windows-toets punt1+punt2+punt3+punt4+backspace
Caps Lock-toets punt7+backspace, dot8+backspace
num Lock-toets punt3+backspace, dot6+backspace
shift-toets punt7+spatie, l4
Schakelen met shift-toets punt1+punt7+spatie, punt4+punt7+spatie
control-toets punt7+punt8+spatie, l5
Schakelen met control-toets punt1+punt7+punt8+spatie, punt4+punt7+punt8+spatie
alt-toets punt8+spatie, l6
Schakelen met alt-toets punt1+punt8+spatie, punt4+punt8+spatie
HID-toetsenbordinvoersimulatie Aan/Uit esytime):l1+joystick1Omlaag, esytime):l8+joystick1Omlaag

Nattiq nBraille Displays

Naam Toets
Leesregel terugscrollen Omhoog
Leesregel vooruitscrollen Omlaag
Verplaats leesregel naar vorige regel links
Verplaats leesregel naar volgende regel rechts
Routeer naar braille-cel routing

BRLTTY

Naam BRLTTY-commando
Brailleregel terugscrollen fwinlt (een scherm naar links bewegen)
Brailleregel vooruit scrollen fwinrt (een scherm naar rechts bewegen)
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen lnup (een regel omhoog gaan)
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen lndn (een regel omlaag gaan)
Cursor naar Braillecel verplaatsen route (Cursor naar karakter bewegen)